نتايج جستجو: 5899 مورد


شماره‌ی ثبتنام سندمؤلفمترجمموضوعرزرو سند
1 تاملاتي بر ديه صدمات نخاع و ستون فقرات: با الحاقاتي از كتاب گايد در اين باب در تطبيق با ديات سمساري، بابك، 1355- ديات -- ايران رزرو
2 دستور موقت در رويه قضايي باختر، محمدرسول، 1369 - دستور موقت (آئين دادرسي مدني) رزرو
3 شركت‌ هاي سهامي عام و خاص پيچيدگي‌ ها و چالش‌ ها ... نعيميان، صديقه، 1339 - شركت ‌هاي سهامي -- ايران رزرو
4 حضانت و نگهداري اطفال بر اساس قانون جديد قرائتي، مهدي، 1337 - كودكان -- ايران -- سرپرستي رزرو
5 مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت ( كاربردي) باختر، احمد، 1343 - مهر (حقوق مدني) -- ايران رزرو
6 جنبه‌ هاي حقوقي قابليت دريانوردي كشتي امامي ميبدي، ‌هدي، 1366 - حقوق درياها رزرو
7 مسئوليت امضاءكنندگان اسناد تجارتي در پرداخت وجه سند ملاحسيني، رحيم بازرگاني، اسناد -- ايران رزرو
8 پرداخت ديه در صورت عدم تعيين مرتكب در فقه و حقوق ايران (با نگاهي اجمالي به حقوق فرانسه) نوروزي، پيمان - عبودي، ابراهيم ديات -- ايران رزرو
9 حقوق ورزشي: بررسي نظم حاكم بر حقوق ورزشي ايران شكري، نادر، 1349 - ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
10 عرف و عادت در نظم حقوقي ايران زماني، محمود، 1353 - عرف -- ايران رزرو
11 مسئوليت مدني و حقوق ورزشي انيسي، محمدعلي، 1362 - ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
12 مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقررات موضوعه و رويه قضايي ايران جمشيدي، عبدالله رانندگي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
13 فرهنگ نيايش دعا رزرو
14 فرهنگ مصرف اسراف -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
15 فرهنگ مرگ‌ شناسي‏ مرگ -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
16 فرهنگ گناه‌ شناسي ‏گناه (اسلام) رزرو
17 فرهنگ قرآن‌ شناسي قرآن -- تحقيق رزرو
18 فرهنگ غديرشناسي: برگرفته از كتاب الغدير آيه ‌الله علامه اميني (قدس سره) علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت، غدير خم رزرو
19 فرهنگ صلح ‌طلبي جنگ -- جنبه‌ هاي قرآني رزرو
20 فرهنگ صداقت صداقت -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
21 فرهنگ شيطان‌ ستيزي شيطان -- جنبه ‌هاي قرآني رزرو
22 فرهنگ‌ شناسي جريان نفاق منافقان رزرو
23 فرهنگ وحدت ‌گرايي وحدت اسلامي رزرو
24 فرهنگ اخلاق سياسي اخلاق و سياست رزرو
25 فرهنگ آخرت‌ گرايي معاد، Resurrection (Islam)، معاد -- جنبه‌هاي قرآني، Resurrection (Islam) -- Qur´anic teaching، زندگي پس از مرگ (اسلام)، Future life -- Islam رزرو
26 فرهنگ آرامش آرامش ‌ذهني -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام، Peace of mind -- Religious aspects -- Islam، آرامش و آسايش -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، Relaxation -- Religious aspects -- Islam رزرو
27 فرهنگ اجتماعي فرهنگ -- جنبه ‌هاي اجتماعي، Culture -- Social aspects، فرهنگ -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، Culture -- Religious aspects -- Islam، فرهنگ، Culture رزرو
28 فرهنگ امنيت فراگير امنيت رواني -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
29 فرهنگ بندگي بندگي (اسلام)، *Servitudes (Islam)، بندگي (اسلام) -- احاديث، Servitudes (Islam) -- Hadiths، عبادت در قرآن، Worship in the Qur´an رزرو
30 فرهنگ پوشش حجاب اسلامي، Hijab ( Islamic clothing )، حجاب، Hijab (Islamic clothing) رزرو
31 فرهنگ تبليغ اسلام -- تبليغات رزرو
32 فرهنگ تدبر در قرآن قرآن -- تحقيق، اسلام -- مطالب گونه‌گون، مهارت ‌هاي زندگي -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
33 فرهنگ تغذيه سفره -- آداب و رسوم اسلامي رزرو
34 فرهنگ توسل و شفاعت شفاعت (اسلام) رزرو
35 فرهنگ خرافه‌ گريزي خرافات -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
36 فرهنگ خمس و تعهدات مالي خمس رزرو
37 فرهنگ خوشبختي راه و رسم زندگي (اسلام) رزرو
38 فرهنگ دشمن ‌ستيزي دشمنان در قرآن رزرو
39 فرهنگ دوست يابي و رفاقت دوستي -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
40 فرهنگ زيبايي‌ شناختي زيبايي شناسي در قرآن رزرو
41 فرهنگ زيست اسلامي مهارت ‌هاي زندگي -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
42 فرهنگ زيست ‌محيطي حفاظت محيط زيست -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام رزرو
43 فرهنگ سلامت سلامتي -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
44 فرهنگ شناخت بيراهه جعفربن محمد(ع)، امام ششم، 83 - 148ق. -- احاديث رزرو
45 فرهنگ معيشت رزق و روزي رزرو
46 حقوق اموال و مالكيت تصرف و وقف داراب پور، مهراب مالكيت (حقوق) -- ايران رزرو
47 اهداي جنين و ديگر روش ‌هاي باروري كمكي در حقوق ايران فيض الهي، نجات، 1352 - انسان -- توليدمثل -- نوآوري رزرو
48 درس‌هايي از حقوق خانواده( با تكيه بر موقعيت حقوقي زن در نكاح و طلاق) صفار، محمدجواد،1336 - زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
49 انتقال مالكيت در عقد بيع: مطالعه تطبيقي با تجديدنظر و اصلاحات به انضمام مقاله اجاره به شرط تمليك و عدم تحقق شرط پيرهادي، محمدرضا، 1342 - انتقال مالكيت رزرو
50 قائم ‌مقامي با پرداخت: مطالعه ‌اي جامع در پرداخت دين ديگري دارويي، عباسعلي، 1352 - نيابت تعهد (حقوق مدني)، قانون مدني -- ايران، عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران، معاملات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
51 مسئوليت‌ مدني‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ زميني‌ جاده‌ - ريل‌ (راه‌ آهن‌) عرفاني‌، توفيق‌، 1327 - حمل و نقل -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
52 در پيشگاه قاضي: تحليل رويه قضايي در زمينه مسئوليت مدني مير شكاري، عباس، 1364- مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
53 تحليل اقتصادي حقوق قراردادها انصاري، مهدي 1356- قراردادها رزرو
54 حقوق مدني: قبض و اثر آن در عقود صفار، محمدجواد،1336 - قبض (فقه) رزرو
55 حقوق مدني: اموال و مالكيت تاثير زمان و مكان بر قانون مدني سلطانيان، صحبت الله مالكيت (حقوق) -- ايران رزرو
56 تلخيص اصول فقه مظفر، محمد رضا اصول فقه رزرو
57 مدني 6: حقوق بيع داخلي داراب پور، مهراب معاملات (فقه) رزرو
58 مختصرالمنافع (قوانين مرتبط با نظام صنفي ايران) عزيزي، ايرج اصناف -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
59 پول‌ شويي و روش ‌هاي مبارزه با آن تذهيبي‌، فريده‌، 1323 - پول ‌شويي رزرو
60 آراي كميسيون بانكي اتاق بازرگاني بين ‌المللي( 97 مورد) شيرازي‌، فريدون‌، 1329 - اتاق بازرگاني بين ‌المللي. كميسيون بانكداري رزرو
61 تنفيذ معامله «ماهيت، شرايط، آثار» صفار، محمدجواد،1336 - معاملات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
62 شخصيت و اهليت در حقوق مدني ساكت‌، محمدحسين‌، 1326 - شخصيت (حقوق) رزرو
63 راهنماي تفسيري مقررات متحدالشكل ضمانت‌ نامه ‌هاي عندالمطالبه (URDG) آفاكي، ژرژ Affaki, Georges تذهيبي‌، فريده‌، 1323 - اعتبار اسنادي -- قوانين و مقررات رزرو
64 مدني 3: حقوق قراردادها داراب‌ پ‍ور، م‍ه‍راب‌ قراردادها -- ايران رزرو
65 پژوهش‌ هاي موردي در روش ‌هاي پرداخت بين‌ المللي: (110 مورد براساس نظرات رسمي كميسيون بانكداري ICC) شيرازي‌، فريدون‌، 1329 - اعتبار اسنادي -- قوانين و مقررات رزرو
66 اينكوترمز 2010: مقررات اتاق بازرگاني بين ‌المللي براي استفاده از اصطلاحات بازرگاني بين‌ المللي و داخلي ذوقي‌، محمدصالح‌ بازرگاني بين ‌المللي -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها رزرو
67 حقوق مهندسي مسئوليت مدني و كيفري مهندسان لايق‌، مهدي‌، 1342 - مهندسي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
68 نظريه ‌ها و نظام ‌هاي حقوقي خسرو شاهي، قدرت الله، 1341 - حقوق رزرو
69 تئوري حسن نيت در قراردادها ( مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و نظام‌هاي حقوقي معاصر) انصاري، علي، 1352 - حسن نيت (حقوق) رزرو
70 منابع حقوق (يافتگاه حقوق) دانش پژوه، مصطفي، 1335 - حقوق رزرو
71 قلمرو اجرا و تفسير قواعد حقوقي (كاربست حقوق) دانش‌ پژوه‌، مصطفي‌، 1335 - حقوق رزرو
72 حقوق تعهدات: تعهد به وسيله و به نتيجه مرتضوي‌ بريجاني، عبدالحميد، 1344 - تعهدات (حقوق) رزرو
73 انتقال تعهد از منظر حقوق ايران و كامن‌لا علي گل تباربائي، محسن، 1351 - تعهدات (حقوق) رزرو
74 عقود معين قراردادهاي اذني، قراردادهاي تبعي، مشاركت‌ ها با اصلاحات و الحاقات اميرمحمدي، محمدرضا، 1345 - عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران رزرو
75 تجزيه‌ پذيري قرارداد (مطالعه‌ ي تطبيقي در فقه حقوق ايران، انگليس و كنوانسيون بيع بين‌ المللي كالا) سلطان احمدي، جلال، 1352 - قراردادها رزرو
76 تحليل حقوقي فسخ و آثار آن در قراردادهاي دولتي با اصلاحات و اضافات اديبي، محمدرضا، 1350 - نقض قرارداد -- ايران رزرو
77 اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي حبيب زاده، محمد كاظم، 1348 - قراردادهاي عمومي رزرو
78 درآمدي بر بررسي فقهي - حقوقي بيع اعضاي بدن انسان كافي قمشه اي، مصطفي، 1364 - فروش اندام ‌هاي بدن (فقه) رزرو
79 مقررات متحدالشكل: خريد دين (URF 800) اتاق بازرگاني بين ‌المللي جعفري، نسرين، 1334 - تنزيل اسناد تجاري -- قوانين و مقررات رزرو
80 مقررات متحدالشكل تعهد پرداخت بانكي (URBPO) شيرازي‌، فريدون‌، 1329 - بانك و بانكداري بين ‌المللي -- قوانين و مقررات رزرو
81 رويه‌ هاي بين ‌المللي عمليات بانكي (ISBP) براي بررسي اسناد به موجب UCP600 شيرازي‌، فريدون‌، 1329 - اتاق بازرگاني بين‌ المللي. قرارداد گمركي و رويه براي اعتبار اسنادي رزرو
82 نقشه راه مالكيت فكري اتاق بازرگاني بين ‌المللي توسلي، ساناز، 1364 - مالكيت معنوي رزرو
83 كنوانسيون سازمان ملل‌ متحد در مورد قراردادهاي حمل بين‌ المللي كلي يا جزيي كالا از طريق دريا كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي حمل بين‌المللي كلي يا جزئي كالا از طريق دريا(2009م=1388 : وين) The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (2009 : Vienna) ميرمحمد صادقي‌، محسن‌، 1335 -، [دكتر]، قراردادهاي دريانوردي رزرو
84 دانستني ‌هاي روابط و حوادث كار عبانيا، رسول وحيد، 1349 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
85 قانون‌ كار و رويه‌ عملي‌ حقوق‌ كار: چگونگي رسيدگي هيئت هاي ... پورشيروان‌، سعيد، 1343 - كار -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌ رزرو
86 استرداد اموال از درخواست تا مصداق انوشه پور، مسعود، 1349 مصادره اموال -- ايران رزرو
87 اصول تنظيم و رسيدگي اظهارنامه مالياتي و ارزش افزوده شركت ها شعباني‌، پيمان‌، 1349 - اظهارنامه ‌هاي مالياتي -- ايران رزرو
88 توقيف حق كسب يا پيشه يا تجارت (سرقفلي) قاسمي، محمدرضا، 1356 - سرقفلي -- ايران رزرو
89 آيين دادرسي كار قبادي، حسين، 1357 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
90 حقوق و اقتصاد(حقوق دادرسي مدني) حبيبي درگاه، بهنام، 1360 - حقوق و اقتصاد رزرو
91 حقوق شهروندي در اينترنت كدخدايي، عباسعلي، 1340 - حقوق مدني -- ايران رزرو
92 كليات پزشكي قانوني براي دانشجويان حقوق شعباني، سعيد، 1346 - پزشكي قانوني، پزشكي قانوني -- ايران، پزشكي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
93 بررسي انتقادي جرم جعل در قانون مجازات اسلامي نكو‌نام، وحيد، 1360 - جعل -- ايران رزرو
94 نگرشي تحليلي و نو بر اشتباه و تاثير آن در قراردادها (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و آمريكا) ذاكري، رضا، 1359 - اشتباه‌ ها (حقوق) رزرو
95 روابط، حوادث، قرارداد و دعاوي كارگر، كارفرما و كارگاه در حقوق كاربردي ايران بشيري‌، عباس‌، 1347 - كار و كارگران -- ايران رزرو
96 نحوه تنظيم و رسيدگي اظهارنامه ماليات بر درآمد املاك شعباني‌، پيمان‌، 1349 - ، گردآورنده ماليات بر درآمد -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
97 سر قفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسلام كشاورز، بهمن، 1323- سرقفلي -- ايران رزرو
98 دعاوي مرتبط در حقوق ايران باقري، غلامرضا، 1344- حقوق مدني -- ايران -- دعاوي رزرو
99 نظام حقوقي حاكم بر وضع ماليات بر ارزش افزوده در ايران ابراهيمي، محمد، 1360 - ماليات بر ارزش افزوده -- ايران رزرو
100 مجموعه مقالات حقوقي پيرامون تعارض قوانين در اموال و اسناد ... اسناد قابل انتقال -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
101 حقوق اموال و مالكيت هاشمي، احمد علي مالكيت (حقوق) -- ايران رزرو
102 دانشنامه حقوقي خانواده روشن، محمد، 1343 - حقوق خانواده -- ايران -- دايره المعارف ها رزرو
103 حقوق مدني 6 ع‍ق‍ود م‍ع‍ي‍ن‌1 (ب‍ي‍ع‌ - م‍ع‍اوض‍ه‌ - اج‍اره‌ - ج‍ع‍ال‍ه‌ - ق‍رض‌ - ص‍ل‍ح‌) شهيدي، مهدي حقوق مدني -- ايران رزرو
104 مباحثي از اللمعه‌ الدمشقيه ولايي‌، عيسي‌، 1329 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734-786ق . اللمعه‌ الدمشقيه‌-- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
105 نحوه تنظيم و رسيدگي اظهارنامه ماليات بر ارث شعباني‌، پيمان‌، 1349 - اظهارنامه ‌هاي مالياتي -- ايران رزرو
106 نحوه تحرير دفاتر قانوني و اظهارنامه مالياتي شركت‌هاي مهندسين مشاور شعباني‌، پيمان‌، 1349 - اظهارنامه ‌هاي مالياتي -- ايران رزرو
107 نحوه ثبت موسسه‌ هاي غير تجاري و شركت ‌ها و نحوه ثبت اختراعات و طرح‌ هاي صنعتي و علائم تجاري شعباني‌، پيمان‌، 1349 - شركت‌ ها -- ايران -- ثبت و انتقال رزرو
108 موازين حقوق مالياتي در آراء ديوان عدالت اداري كريمي، حسين علي، 1342 - ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
109 جايگاه رويه قضايي در حقوق مالياتي ايران و (شوندهاي ابطال نظام نامه ‌هاي دولتي مالياتي) طاهري تاري، ميرمحسن، 1349 - رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
110 مقدمه حقوق اساسي: مباني و اساس اجتماعي وضعيت‌ هاي قانوني و دستورگرايي رباط، ادمون پروين، خيرالله، 1342 - حقوق اساسي رزرو
111 حقوق و تكاليف متقابل موديان و دستگاه ‌هاي مالياتي ايران مجيبي فر، محمد صادق، 1364 - ماليات -- ايران -- مديريت و سياست رزرو
112 اصول حقوق عمومي «حقوق اداري و دادرسي اداري تطبيقي» ايران - فرانسه - انگلستان= Principles of public law نوين‌، پرويز، 1316 - حقوق تطبيقي رزرو
113 حقوق اساسي و ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - حقوق اساسي -- ايران رزرو
114 اسناد عادي در رويه قضايي باختر، محمدرسول، 1369 - اسناد حقوقي -- ايران رزرو
115 بيمه بيكاري مولابيگي، غلامرضا، 1354 - بيمه بيكاري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
116 تشريفات ويژه رسيدگي به دعاوي دولت در آيين دادرسي مدني ايران: (هزينه دادرسي، نماينده حقوقي، صلح، داوري، اجراي احكام) پاهكيده، امين، 1364- اقامه دعاوي دولتي -- ايران رزرو
117 اجراي اسناد رسمي در ثبت ميررجبي، فرزاد، 1365 - ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، ابلاغ اوراق قضايي رسمي -- ايران-- آيين‌نامه‌ها، دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران، اسناد حقوقي -- ايران رزرو
118 جدول ديات «طبقه ‌بندي موضوعي الفبايي» همراه با: مباحث قانوني ديه... باختر، محمدرسول، 1369 - ديات -- ايران رزرو
119 پرداخت ديه از بيت ‌المال در پرتو قانون و رويه قضايي باختر، محمدرسول، 1369 - ديات رزرو
120 حقوق اسناد تجاري: با نگرش به اسناد و كنوانسيون‌ هاي بين‌ المللي و همراه با بررسي تحولات لايحه جديد قانون تجارت صادقي مزيدي، رسول، 1356 - بازرگاني، اسناد -- ايران رزرو
121 راهنماي مراجعين به شوراهاي حل اختلاف به همراه گزيده آرا و قرارها و دادخواست ... ايران. قوه قضائيه. شوراي حل اختلاف -- قوانين و رويه ‌ها رزرو
122 نحوه تحرير دفاتر قانوني و اظهارنامه مالياتي شركت ‌هاي بازرگاني شعباني‌، پيمان‌، 1349 - اظهارنامه‌ هاي مالياتي -- ايران رزرو
123 حقوق شهروندي نظاميان در جمهوري اسلامي ايران كوثري فر، محمد صادق، 1356 - سربازان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران رزرو
124 تعارض قوانين در تجارت بين‌ المللي نصيري‌، مرتضي‌ بازرگاني بين ‌المللي رزرو
125 سلامت نظام اداري در پرتو نظارت و بازرسي صادقي، سلمان، 1344 - سازمان بازرسي كل كشور رزرو
126 اصول و قواعد حقوقي حاكم بر معاملات و نهادهاي تجاري خادم سربخش، مهدي، 1363 - حقوق تجارت -- ايران رزرو
127 آيين دادرسي مدني اختصاصي مرتضوي‌ بريجاني، عبدالحميد، 1344 - آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
128 حقوق تجارت الكترونيك صادقي‌ نشاط، امير بازرگاني الكترونيكي -- قوانين و مقررات رزرو
129 نفقه زوجه و اقارب و مسايل پيرامون آن ابدالي، بابك، 1349 - نفقه رزرو
130 دستور موقت (دادرسي فوري) در قانون و رويه قضايي به‌ انضمام شرح پرونده‌ هاي قضايي و نظريه ‌هاي مشورتي و... فلاح، محمدرضا، 1345 - دستور موقت (آئين دادرسي مدني) رزرو
131 حقوق ثبت: آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور زاهدي، عاطفه، 1348 - ديوان عالي كشور -- دعاوي رزرو
132 كارشناسي به عنوان دليل اثبات دعوا دباغي، نرگس، 1357 - ادله اثبات دعوي -- ايران رزرو
133 بازداشت سرقفلي در حقوق ايران مهدي‌ زاده، محمدكاظم، گردآورنده سرقفلي -- ايران رزرو
134 حقوق مالياتي كاربردي: مراجع حل اختلاف مالياتي باختر، احمد، 1343 - ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
135 حقوق كاربردي راهنماي مراجعين به ديوان عدالت اداري شهرداري، تامين اجتماعي، ماليات، عوارض، كار و كارگري، تعزيرات، اعتراض به كميسيون ماده 100و 77 شهرداري و... ديوان عدالت اداري -- مصوبات رزرو
136 حكميت در دعاوي خانواده ارژندي، عليرضا، 1352 - حقوق خانواده -- ايران رزرو
137 بررسي جايگاه حقوقي و فقهي حق در قرارداد عليپور‌ دانشمندفرد، حميدرضا، 1358 - قراردادها -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
138 كاهش خسارت توسط زيان‌ ديده با مطالعه تطبيقي در فقه و حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين ‌المللي 1980 و كامن‌لا حاضري‌، جواد كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي خريد و فروش بين المللي كالا رزرو
139 نقض حسن نيت در مذاكرات پيش قراردادي اولادي، مريم، 1361 - حسن نيت (حقوق) رزرو
140 حقوق قراردادهاي انتقال فناوري محمودي، اصغر انتقال تكنولوژي -- قوانين و مقررات رزرو
141 گواهي حصر وراثت در رويه قضائي زاهدي، عاطفه، 1348 ارث -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
142 قراردادهاي الحاقي در حقوق خصوصي رمضان زاده، ام البنين، 1366 - قرارداد‌هاي تصويبي رزرو
143 مباحث اساسي عقود معين - حقوق مدني 7 به زبان ساده (وديعه - عاريه - وكالت - ضمان - حواله - كفالت - رهن) قربان ‌زاده، ابراهيم‌خليل، 1351 - حقوق مدني -- ايران رزرو
144 نقش تقصير عمدي در مسئوليت مدني صفريان، مهدي، 1363 - تقصير (حقوق) -- ايران رزرو
145 شرط مجهول در حقوق ايران حسيني، احسان، 1365 - شروط (حقوق) -- ايران رزرو
146 حقوق تطبيقي نظام‌ هاي حقوقي معاصر عرفاني، محمود حقوق تطبيقي، Comparative law رزرو
147 مباحث كاربردي چك و حساب جاري در ايران ايران ‌نژاد، محمدرضا، 1335 - چك -- ايران رزرو
148 مباحث كاربردي سفته، ضمانت ‌نامه، مبارزه با پولشويي و حقوق بانكي ايران ‌نژاد، محمدرضا، 1359 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
149 ماهيت مزايده و تشريفات مربوط به آن در فقه و قانون اجراي احكام مدني فاني، منوچهر،‌1350 - حراج‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌ رزرو
150 ماهيت حقوقي معاملات شركت‌ هاي ليزينگ در ايران و انگلستان جعفري، شهين اجاره و خدمات اجاره ‌اي -- ايران رزرو
151 وكالت ثانوي (مطالعه تطبيقي در فقه، حقوق ايران و انگليس) مدني، مهسا، 1365 - وكالت -- ايران رزرو
152 تبيين فقهي حقوقي شروط ضمن عقد ازدواج و عيوب موجب فسخ نكاح و حق حبس زوجه... ميرداداشي، مهدي، 1351 - زناشويي (فقه) رزرو
153 پيشگيري از جرايم بانكي: از طريق حاكميت شركتي در بانك‌ ها عاقلي نژاد، محمد امين، 1365 - حا‌كميت‌ شركتي‌ رزرو
154 جرايم عليه امنيت كشور: " بررسي فقهي و حقوقي محاربه و جرائم مشابه " گلدوست‌ جويباري، رجب، 1337 - محاربه (فقه) رزرو
155 حقوق جزاي عمومي مطابق با قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شيرمحمدي، اصغر، 1363 -، گردآورنده حقوق جزا -- ايران رزرو
156 حقوق كاربردي اراضي در ايران: با تجديدنظر و اصلاحات بشيري‌، عباس‌، 1347 - اراضي ملي -- ايران رزرو
157 تاثير مجني ‌عليه در تعيين مجازات (حقوق جزاي تطبيقي) سبزواري ‌نژاد، حجت، 1347- حقوق جزا رزرو
158 پيشگيري از وقوع جرم و نقش سازمان‌ هاي مسئول در قوانين ايران ايرانشاهي، حميد، 1360 - حقوق جزا -- ايران رزرو
159 آيين دادرسي مدني عمومي «مقدمات دادرسي» مرتضوي‌ بريجاني، عبدالحميد، 1344 - آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
160 حقوق حيوانات در ايران و اسناد بين ‌المللي حسيني، عباس، 1365 - حقوق حيوان‌ ها رزرو
161 حقوق بين ‌الملل كيفري: چالش‌ ها،‌ هنجارها و راهبردهاي مبارزه با تروريسم نماميان، پيمان، 1361 - دادگاه‌ هاي جزايي بين ‌المللي رزرو
162 عناصر جنايات جنگي در اساسنامه ديوان بين‌ المللي كيفري ديوان بين المللي كيفري -- اساسنامه‌ ها رزرو
163 حقوق تطبيقي جرايم عليه ميراث فرهنگي در حقوق ايران و اسناد بين ‌المللي نقدي نژاد، مجتبي، 1363 - آثار تاريخي -- نگهداري و مرمت -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران رزرو
164 حقوق تجارت بين ‌الملل اعلائي فرد، محمد علي بازرگاني بين‌ المللي رزرو
165 حقوق تجارت الكترونيك قنبري، عليرضا، 1350 - بازرگاني الكترونيكي -- قوانين و مقررات رزرو
166 اجراي اسناد رسمي در ثبت ميررجبي، فرزاد، 1365 - ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
167 عدالت ترميمي ( از نظريه تا عملكرد ) به انضمام سند توسعه عدالت ترميمي در اروپا لايبمن، مارين، 1942 - م صبوحي، رحمان، 1368 - عدالت ترميمي رزرو
168 تسبيب در قوانين كيفري قياسي، جلال الدين تسبيب (حقوق جزا) -- ايران رزرو
169 تامين خواسته در رويه قضايي باختر، محمدرسول، 1369 - حكم ضبط و تامين خواسته -- ايران رزرو
170 تعرض به سند (مفاهيم، انواع، قواعد و نحوه رسيدگي در حقوق ايران) درويش ‌زاده، محمد، 1350 - اسناد حقوقي -- جعل رزرو
171 متون حقوقي جزايي: حقوق كيفري انگلستان( نكات برجسته) مارتين، جكلين Martin, Jacqueline شعباني، مجيد، 1356- زبان انگليسي -- كتاب‌ هاي قرائت -- حقوق جزا -- ترجمه شده به فارسي رزرو
172 بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 كشاورز، بهمن‌، 1323 - مالك و مستاجر -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
173 مديريت‌ حقوق‌ مالكيت‌ فكري: اختراع، علائم تجاري، طرح‌ هاي صنعتي عباسي، سيمين، 1360 - مالكيت معنوي رزرو
174 جرايم عليه اشخاص (صدمات جسماني) پوربافراني، حسن، 1346 - حقوق جزا -- ايران رزرو
175 جنايت سازمان‌ يافته فراملي سليمي‌، صادق‌، 1348 - جرايم فراملي رزرو
176 بزه ديده‌ شناسي حمايتي افتراقي (مطالعه تطبيقي سياست جنايي تقنيني) حاجي ‌تبار فيروزجائي، حسن، 1360 - جرايم بدون قرباني رزرو
177 جرايم سمعي و بصري به انضمام مجموعه قوانين جرايم سمعي و بصري ميري، حجت، 1363 - مواد ديداري و شنيداري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
178 تحليل جرم جعل و تزوير: پژوهشي ژرف در انديشه‌ ها و نقد مستدل نظريه‌ ها ... سالاري‌ شهربابكي‌، ميرزامهدي‌، 1332 - اسناد حقوقي -- جعل رزرو
179 چكيده مفاهيم علوم جنايي حسيني، مرتضي، 1370 - جرم‌ شناسي رزرو
180 سازمان ‌ها و كنوانسيون‌ هاي بين ‌المللي گمركي ياسائي، مسعود، 1338 - كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد رزرو
181 استجواب در دادرسي مدني (پاسخ‌ خواهي از اصحاب دعواي مدني) (با مطالعه تطبيقي در حقوق كشورهاي عربي) قدميان، رضا، 1357 - پاسخ ‌خواهي (حقوق) رزرو
182 نظارت قضايي بر مقررات دولتي در انگلستان و فرانسه محمودي، جواد، 1355 - تجديد نظر قضايي در اعمال اجرايي -- انگلستان رزرو
183 دادرسي مالياتي در پرتو اصول دادرسي عادلانه راهپيما، مهدي، 1356 - ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
184 شهرداري‌ ها در آيينه نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه مشتمل بر موضوعات مرتبط با ( وظايف شهرداري ... حيدري، مسعود، 1354 -، گردآورنده شهرداري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
185 نظام حاكم بر حقوق كاربردي آب: چاه، قنات، چشمه، رودخانه... آب -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
186 حقوق تحليلي اراضي و املاك اثبات، ثبت، تملك اراضي و املاك... حسن ‌زاده، بهرام، 1359 - معاملات اموال غيرمنقول -- قوانين و مقررات -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
187 اصول دادرسي عادلانه در نظام حقوقي رسيدگي به اختلافات گمركي بر اساس قانون گمركي سال 1390 ابوطالبي نجف ‌آبادي، ميثم، 1363 - گمرك -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
188 مفهوم و ماهيت مجازات شيكر، ديويد آقايي جنت‌ مكان‌، حسين‌، 1367 - ، اجراي عدالت كيفري رزرو
189 كليات پزشكي قانوني براي دانشجويان مامايي شعباني، سعيد، 1346 - پزشكي قانوني -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
190 تحليل جرم جعل و پايه‌ ها و مباني كشف آن مقصودي، سهراب، 1338 - جعل رزرو
191 بررسي مقايسه ‌اي مفاهيم اجبار، اكراه، اضطرار در حقوق جزاي ايران و فقه اسلامي( ويرايش دوم با اصلاحات مطابق قانون مجازات اسلامي جديد) نصيري‌ سوادكوهي‌، فتوت‌، 1329 - حقوق جزا -- ايران رزرو
192 تعامل حقوق مالكيت فكري و نفع عمومي كاظمي، امين، 1364 - حق مولف -- حق پخش راديويي و تلويزيوني رزرو
193 پيشگيري از جرايم اقتصادي توسلي زاده، توران، 1350 - جرايم اقتصادي -- ايران رزرو
194 حقوق جزاي اختصاصي انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه كلاركسون‌، كريستوفر Clarkson, Christopher M.V ميرمحمد صادقي‌، حسين‌، 1335 -، حقوق جزا -- انگلستان رزرو
195 بررسي و تحليل حقوقي و جرم ‌شناختي قانون مجازات اسلامي (در نظم حقوقي نوين) حق پناهان، عباس، 1339 - قانون كيفري -- ايران رزرو
196 شرايط فني و ضوابط قانوني انواع حريم در حقوق كاربردي ايران بشيري‌، عباس‌، 1347 - حق صيانت از حريم‌ شخصي رزرو
197 حقوق قراردادهاي اداري شمعي، محمد، 1360 - حقوق اداري -- ايران رزرو
198 پول و بانكداري نوين پول رزرو
198/2 پول و بانكداري نوين- ن.2 پول رزرو
199 قراردادهاي تجارتي سماواتي، حشمت الله حقوق تجارت رزرو
200 تحليل مباني حقوق جزاي عمومي كلاركسون‌، كريستوفر Clarkson, Christopher M.V. ميرمحمد صادقي‌، حسين‌، 1335 -، حقوق جزا -- انگلستان رزرو
201 جرم ‌شناسي تطبيقي پايداري در بزهكاري در حقوق ايران و آمريكا عظيم‌ زاده، شادي، 1359 - بزهكاري، تحليل -- ايران رزرو
202/2 مجموعه كامل قوانين و مقررات ثبتي- ج.2 گرامي، ماشاء الله ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
202/1 مجموعه كامل قوانين و مقررات ثبتي- ج.1 گرامي، ماشاء الله ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
203 قواعد عمومي حقوق تجارت و معاملات بازرگاني داراب ‌پور، مهراب‌، 1338 - حقوق تجارت رزرو
204 بررسي فقهي - حقوقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم امامي نمين، محمود، 1323 - زناشويي -- مسائل جنسي رزرو
205 گام به گام با اعتبارات اسنادي عليزاده، مسعود، 1342 - اعتبار اسنادي رزرو
206 نظرات مشورتي ديوان عدالت اداري سال 1391 - 1393 ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه‌ ها رزرو
207 بررسي حقوقي پرداخت‌ هاي بانكي لساني، محمدحسين، 1365 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
207/2 بررسي حقوقي پرداخت‌ هاي بانكي- ن.2 لساني، محمدحسين، 1365 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
208 بانكداري داخلي كاربردي 1 و 2 تجهيز منابع پولي - تخصيص منابع پولي.... طوبايي، پيمان، 1350 - بانك و بانكداري -- ايران رزرو
209 حقوق اداري مسئوليت مدني دولت و كاركنان آن قواعد اختصاصي زرگوش، مشتاق، 1356 - مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
210 بررسي تحليلي دادرسي اداري در حقوق ايران با اصلاحات و اضافات محمودي، جواد، 1355 - ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه ‌ها رزرو
211/1 نمونه اسناد رسمي [توضيحي] مدرن - ج.1 بشيري‌، عباس‌، 1347 - ثبت -- ايران رزرو
211/2 نمونه اسناد رسمي [توضيحي] مدرن - ج.2 بشيري‌، عباس‌، 1347 - ثبت -- ايران رزرو
212 تحليل ماده به ماده قانون آيين دادرسي كيفري1392 در مقايسه با قوانين سابق سليمي‌، صادق‌، 1348 - آيين دادرسي جزايي -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
213 آيين دادرسي كيفري مصدق، محمد، 1342 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
214 جرم ‌‌انگاري حداكثري شمعي، محمد، 1360 - حقوق‌ جزا -- ايران‌ رزرو
215 چك كيفري توام با مسائل ميان‌ رسته‌ اي: «واكاوي در احكام، مسائل، نظريه‌ هاي مشورتي، رويه قضايي و آراء ديوان عالي كشور» سالاري‌ شهربابكي‌، ميرزامهدي‌، 1332 - چك -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
216 جستاري در مباني اخلاقي و حقوق كيفري قتل مساعدت‌ شده با نگاهي به قوانين... استخر، محمدحسين، 1361 - مرگ آسان رزرو
217 درسنامه قانون مجازات اسلامي "باب كليات" حسيني، مرتضي، 1370 - حقوق جزا -- ايران رزرو
218 راهبردهاي مبارزه با فساد اداري ذاكر صالحي، غلامرضا، 1340 - سازمان‌ هاي دولتي -- فساد رزرو
219 قرارهاي تامين كيفري، نظارت قضايي و قرارهاي نهايي با رويكرد كاربردي مصدق، محمد، [ دكتر] قرار تأمين (آيين دادرسي جزايي) -- ايران رزرو
220 نقش دادستان در تجديدنظرخواهي از آراي كيفري ابوالحسني، بهروز، 1340 - دادستان ها -- ايران رزرو
221 تاثيرات مقررات ثبتي بر قانون مدني فرخي، فرهاد، 1364 - ثبت -- ايران رزرو
222 حقوق كار بخش دادرسي كار ايران لايقمند، مجيد، 1353 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
223 حقوق كيفري كار زراعت‌، عباس‌، 1344 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
224 اسرار تجاري الكترونيكي كاربردي در قانون تجارت الكترونيك ايران بشيري‌، عباس‌، 1347 - اسرار تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
225/2 آيين‌ دادرسي كيفري مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري 1392 همراه با الحاقات 1393 و اصلاحات 1394 - ج.2 جوانمرد، بهروز، 1357 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
225/1 آيين‌ دادرسي كيفري مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري 1392 همراه با الحاقات 1393 و اصلاحات 1394 - ج.1 جوانمرد، بهروز، 1357 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
226 اصول و قواعد حقوقي حاكم بر معاملات و نهادهاي تجاري خادم سربخش، مهدي، 1363 - حقوق تجارت -- ايران رزرو
227 مطالعه تطبيقي ابراز اجباري دليل در دادرسي مدني اشرف ‌الكتابي، آويشا، 1365 - ادله اثبات دعوي رزرو
228 حقوق خانواده روشن، محمد، 1343 - حقوق خانواده -- ايران رزرو
229/8 حقوق‌ تجارت‌ جلد هشتم اشخاص حقوقي و كليات شركت هاي تجارتي در قانون 1392 خزاعي، حسين، 1327 - حقوق تجارت -- ايران رزرو
229/9 حقوق‌ تجارت‌ جلد نهم اقسام شركت هاي تجارتي، طبق قانون اشخاص حقوقي و شركت هاي تجارتي 1392 خزاعي، حسين، 1327 - حقوق تجارت -- ايران رزرو
230 حقوق جنين با تكيه بر سلامت جسمي و روحي او مظفري‌، مهدي‌ جنين -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران رزرو
231 اساس و مباني جرم ‌شناسي سلاحي، جعفر جرم ‌شناسي رزرو
232 جرايم عليه اموال و مالكيت در حقوق جزاي امريكا لافاو، وين‌ آر.، 1931 - م‌. LaFave, Wayne R پرويزي‌ فرد، آيت‌ اله، 1361 - قانون كيفري -- ايالات متحده رزرو
233 آيين دادرسي كيفري تطبيقي سلب آزادي از متهم در حقوق ايران و انگلستان پرويزي فرد، آيت الله، 1361 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
234 محكوميت ‌هاي مالي و موانع اجراي آن (با تاكيد بر رويه قضايي ايران) صفدريان، حمزه، 1359 - بدهكاران و بستانكاران -- ايران رزرو
235 نظام حقوقي حاكم بر مديريت جمعي مالكيت فكري محمدي، رافونه، 1363 - مالكيت معنوي رزرو
236 حقوق و مسئوليت ‌هاي فراقراردادي مهندسان داراب ‌پور، مهراب‌، 1338 - مهندسي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
237 حقوق مدني خانواده نكاح و انحلال آن جعفرزاده‌، علي‌، 1340 - زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
238 نظامهاي‌ بزرگ‌ حقوقي‌ معاصر داويد، رنه، 1906 - م. David, Rene صفائي‌، حسين‌، 1312 - حقوق تطبيقي رزرو
239 حقوق كاربردي واگذاري، تبيين مالكيت، انتقال، انتفاع، ارتفاق، تخصيص، بهره‌ برداري، تملك انواع اراضي ... زمين‌ داري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
240 نكته‌ هاي كليدي در پزشكي قانوني ايران. قوه قضائيه. معاونت آموزش پزشكي قانوني -- ايران -- دستنامه‌ ها رزرو
241 مقالاتي در جرم‌ شناسي و كيفرشناسي صفاري، علي، 1339 - جرم‌ شناسي -- مقاله ‌ها و خطابه‌ ها رزرو
242 درآمدي بر مجازات ‌هاي بازدارنده و تعزيري زارع، رسول، 1359 - مجازات (فقه) رزرو
243 حقوق ورشكستگي رحماني، عطاالله، 1344 - شكست در كسب و كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
244/2 حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌- ج.2 شامبياتي‌، هوشنگ‌، 1318 - حقوق جزا -- ايران رزرو
244/3 حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌- ج.3 شامبياتي‌، هوشنگ‌، 1318 - حقوق جزا -- ايران رزرو
245 طلاق‌ درحقوق‌ فرانسه‌ و ايتاليا (مطالعه‌ تطبيقي‌) عرفاني‌، محمود، 1316- طلاق‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- فرانسه رزرو
246 آيات الاحكام (حقوقي - كيفري) عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، 1316 - 1390. احكام -- فقه رزرو
247 متون فقه كاربردي ديبانژاد، محسن، 1365 - تعهدات (حقوق) -- ايران -- راهنماي آموزشي رزرو
248 درآمدي بر جغرافياي جنايي (بنيادهاي پژوهشي،‌ نظريات و روش تحليل فضايي جرم) صفاري، علي، 1339 - مكان ‌يابي جغرافيايي بزهكاران و مجرمين رزرو
249 نظريه تعامل‌ گرايي در جرم ‌شناسي و سياست جنايي محتشمي، ندا، 1365 - جرم‌ شناسي رزرو
250 جرم‌ شناسي جرايم يقه‌ سفيدان سيمپسون، سالي اس، 1954 - م دانش‌ ناري، حميدرضا، 1367 - كاركنان يقه سفيد -- جرائم رزرو
251 پوپوليسم كيفري از زيرساخت تا گريز از عوام ‌گرايي پرات، جان، 1949 - م شعباني، مجيد، 1356 - كيفر و كيفردهي -- افكار عمومي رزرو
252/2 حقوق كيفري عمومي دفاع مشروع: اصول و حقايقي در گذر از دفاع مشروع توام با رويه قضايي و نقد مستدل پاره‌اي از نظريات- ج.2 سالاري‌ شهربابكي‌، ميرزامهدي‌، 1332 - دفاع مشروع (حقوق) -- ايران رزرو
252/1 حقوق كيفري عمومي دفاع مشروع: اصول و حقايقي در گذر از دفاع مشروع توام با رويه قضايي و نقد مستدل پاره‌اي از نظريات- ج.1 سالاري‌ شهربابكي‌، ميرزامهدي‌، 1332 - دفاع مشروع (حقوق) -- ايران رزرو
253 نگرشي به بزه ديده ‌شناسي حمايتي؛ خدمات ‌رساني به بزه ‌ديدگان يوسفي‌ مراغه، مهدي، 1362 - قربانيان جرم و جنايت -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران رزرو
254 چكيده‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌: جرم‌ ( پديده‌ مجرمانه‌)، مسئوليت كيفري سليمي‌، صادق‌، 1348 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
255 تاثير حاشيه ‌نشيني بر ميزان بزهكاري در كلان ‌شهرها مهاجرين، رضا حومه‌نشيني و حاشيه‌نشيني -- ايران -- جنبه‌هاي اجتماعي -- نمونه پژوهشي رزرو
256 چرايي؛ سلب حيات (اعدام) قبل از طلوع !! ؟؟: به انضمام قوانين مرتبط و كاربردي و نمونه اجراي آراي اصداري. عزيزي‌، ايرج‌، 1347 - حكم اعدام رزرو
257 كيفرشناسي: تحولات، مباني و اجراي كيفر سالب آزادي صفاري، علي، 1339 - زندان رزرو
258 وكالت معاضدتي و تسخيري در حقوق ايران باختر، احمد، 1343 - وكالت -- ايران رزرو
259 اماره تصرف ولويون، رضا تصرف (فقه) -- ايران رزرو
260 آيين دادرسي مدني : ادله اثبات دعوي: حقوق كارشناسي باختر، احمد، 1343 - ايران. وزارت دادگستري -- كارشناسان -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
261 مباني حقوق اساسي عباسي لاهيجي، بيژن، ‏????? - ? حقوق اساسي رزرو
262 آراي دادگاه ‌هاي انتظامي قضات امور حقوقي: آراء دادگاه‌ هاي انتظامي قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌ هاي حقوقي، خانوادگي... كريم زاده، احمد، 1323 - دادگاه عالي انتظامي قضات رزرو
263 مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهريه، نفقه، اجرت ‌المثل، نحله، شرط تنصيف دارايي) م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ي‍ن‌ زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
264 رژيم حقوقي بين المللي حاكم بر بهره برداري از سفره ‌هاي زيرزميني آب مشترك ميان دولتها با تاكيد بر طرح كميسيون حقوق بين الملل 2008 بابايي، مجتبي آب‌ هاي زيرزميني -- قوانين و مقررات رزرو
265 تبارشناسي حقوق ثبت احوال مشتمل بر: قوانين، مقررات و آراي وحدت رويه در حوزه حقوق ثبت احوال از آغاز تاكنون ميرشكاري، عباس، 1364 - ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
266 آراي دادگاه هاي انتظامي قضات امور كيفري: آراء دادگاه ‌هاي عالي انتظامي قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده ‌هاي كيفري و تعليق قضات كريم زاده، احمد، 1323- دادگاه عالي انتظامي قضات رزرو
267 حقوق جزاي عمومي (تحليلي - انتقادي - تطبيقي) نجفي‌ توانا، علي‌، 1330 - حقوق جزا -- ايران رزرو
268 آيين دادرسي كيفري منطبق با ق. آ. د. ك جديد مصوب 4 گلدوست‌ جويباري، رجب، 1337 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
269 نگرشي نظري و كاريردي بر مصاديق مهم شروط مورد اختلاف در محاكم عمومي حقوقي با الحاقات و اضافات ذاكري، رضا، 1359 - شروط (حقوق) -- ايران رزرو
270 بررسي مسئوليت مدني سازنده بنا و عوامل آن با تاكيد بر قانون پيش‌ فروش آپارتمان حسني، عليرضا ساختمان ‌سازي -- ايران -- صنعت و تجارت رزرو
271 سقط‌ درماني در حقوق كيفري پزشكي آبروش، هيرو، 1365 - سقط‌ جنين عمدي (فقه) رزرو
272 رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداري رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
273 دلايل ابطال مصوبات دولتي در ديوان عدالت اداري شيرزاد، اميد، 1359 - ديوان عدالت اداري -- مصوبات رزرو
274 نقش ديوان عدالت اداري در صيانت از قانون اساسي در گستره مقررات دولتي سعيدي روشن، حميده ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه ‌ها رزرو
275 صلاحيت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مولابيگي، غلامرضا، 1354 - ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه ها رزرو
276 حقوق‌ قراردادها در فقه‌ اماميه‌ حقوق مدني -- ايران رزرو
277 اصول فقه نموداري ايزدي ‌فرد، علي‌ اكبر‏?، ???? -‎‏? اصول فقه رزرو
278 حقوق ديپلماتيك (رهيافت اسلامي) ابوالوفا، احمد ميرمحمدي‌، مصطفي‌، 1342 - ، ديپلماسي-- جنبه ‌هاي مذهبي-- اسلام رزرو
279 حقوق مالكيت ادبي و هنري زركلام، ستار، 1337 - مالكيت معنوي رزرو
280 حقوق بين ‌الملل فضايي محمودي، هادي حقوق بين‌ المللي هوائي و فضائي رزرو
281 اصول الاستنباط دانشگاهي ترجمه و تبيين اصول الاستنباط علامه حيدري شب ‌خيز، محمدرضا، 1367 - حيدري‌، علي‌ نقي‌، 1907 - 1980م . اصول الاستنباط -- نقد و تفسير رزرو
282 اصول فقه دانشگاهي شب ‌خيز، محمدرضا، 1367 - اصول فقه -- راهنماي آموزشي(عالي) رزرو
283 ابعاد امنيت ملي: ملاحظاتي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران= National security level جعفري‌، انوش‌، 1340 - امنيت ملي رزرو
284 آثار حقوقي قراردادهاي پيمانكاري دولتي آثار عام و خاص(تعهدات حقوق ، امتيازات طرفين پيمان و ضمانت‌ اجراهاي قرارداد پيمانكاري دولتي) قراردادهاي پيمانكاري دولتي به همراه ساير قوانين و مقررات مرتبط رحمانيان، مسعود، 1356 - قراردادهاي عمومي -- ايران رزرو
285 حقوق بشر و دموكراسي در سازمان ملل: ضرورت اصلاحات نوش آبادي، حسين سازمان ملل متحد -- سازماندهي مجدد رزرو
286 بازشناسي تئوري اخلاط اربعه و جرم شفيعي، روح ‌الله، 1365 - جرم شناسي رزرو
287 حقوق كيفري خويشاوندي (پژوهشي فقهي- حقوقي) حيدري، عليمراد، 1358 - خويشاوندي (فقه) -- ايران رزرو
288 نگاهي نو به اصل قانونمندي در حقوق جنايي هالوي، گابريل ساعد، محمدجعفر، 1357 - حقوق جزا -- فلسفه رزرو
289 درآمدي بر حقوق كيفري و عدالت كيفري كراس، نوئل اعتمادي، امير، 1364 - حقوق جزا رزرو
290 درآمدي بر حقوق مخاصمات مسلحانه كولب، روبرت، 1967 - م. Kolb, Robert لساني، حسام ‌الدين، 1356 - جنگ (حقوق بين ‌الملل) رزرو
291 حقوق بين ‌الملل كيفري و فلسفه نماميان، پيمان، 1361 - جرايم بين‌ المللي رزرو
292 بررسي تحولات و نوآوري ‌هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري نوبهاري طهراني، عليرضا، 1366 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
293 گزيده مواد مهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شريف همداني، الهه، 1362 - دادگاه‌ هاي انقلاب -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
294 گزيده مواد مهم قانون آيين دادرسي كيفري شريف همداني، الهه، 1362 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
295 ثبت آثار ادبي و هنري و حمايتهاي قانوني و مشتمل بر جميع قوانين مالكيت ادبي و هنري با محوريت منع تكثير غير مجاز مهدي‌ زاده‌، حسين‌، 1348 - حقوق مالكيت فكري رزرو
296 مشروعيت مداخله دموكراتيك از منظر حقوق بين‌ الملل توكلي ‌طبسي، علي، 1348 - دخالت (حقوق بين ‌الملل) رزرو
297 حقوق كاربردي مصرف كننده آزادي، محمدرضا، 1351 - مصرف ‌كنندگان -- حمايت رزرو
298 شهر در پرتو رويه قضايي كاميار، غلامرضا، 1348 - كاربري زمين‌ هاي شهري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
299 علائم تجاري در حقوق ايران بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ هاي صنعتي و علائم تجاري 3 كريمي، محمدحسين، 1345 - علايم تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
300 حقوق فولكلور (فرهنگ عامه) حبيبي، بهنام، 1345 - فرهنگ عامه رزرو
301 آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ (دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌) سازمان‌ قضايي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌، دادگاههاي‌ انقلاب‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، دادسراها -- ايران‌، اقامه‌ دعوا -- ايران‌، حقوق‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
302 آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ 1 و 2 و 3 مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
303/3 حقوق جزاي عمومي- ج.3 سبزواري نژاد، حجت، 1347 - حقوق جزا -- ايران رزرو
303/2 حقوق جزاي عمومي- ج.2 سبزواري نژاد، حجت، 1347 - حقوق جزا -- ايران رزرو
303/1 حقوق جزاي عمومي- ج.1 سبزواري نژاد، حجت، 1347 - حقوق جزا -- ايران رزرو
304 آموزه‌ هاي حقوق سازمان ‌هاي بين‌ المللي ملكي، مجيد، 1370 - سازمان ‌هاي بين ‌المللي رزرو
305 وظايف و اختيارات دادستان ديوان كيفري بين ‌المللي زكوي، مهدي، 1364 - دادستان‌ ها -- شرح وظايف، دادگاه‌ هاي بين ‌المللي، رويه قضايي رزرو
306 حمايت‌ از حقوق‌ مالكيت‌ فكري‌ در سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌ و حقوق‌ ايران‌ وكيل‌، اميرساعد، 1359 - سازمان جهاني مالكيت معنوي، حقوق‌ معنوي‌ رزرو
307 ديپلماسي محيط‌ زيست و حقوق بين ‌الملل توسعه پايدار (مجموعه آراء و نظريات) طيبي، سبحان، 1361 - حقوق بين‌الملل محيط‌ زيست -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، Environmental law, International -- Addresses, essays, lectures، توسعه پايدار -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Sustainable development -- Addresses, essays, lectures، حفاظت محيط زيست -- مقاله‌ ها و خطاب رزرو
308 مجموعه قوانين مالكيتهاي فكري ( مالكيت صنعتي - مالكيت ادبي و هنري) ... اسلامي، شيرزاد، 1349 - مالكيت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
309 نقش معماري در پيش گيري از جرم عامري سياهويي، حميدرضا، 1335 - جرم شناسي -- پيشگيري از جرم رزرو
310 دلايل ارتكاب قتل عمد شفيعي، روح الله قتل -- پي ‌جويي، قتل عمد -- پي ‌جويي رزرو
311 مطالعه تطبيقي نقش تحريك در مسئوليت كيفري در حقوق كيفري ايران و انگستان قاضي زاده، پويا، 1367 - مسئوليت جزائي -- ايران، مسئوليت جزائي -- انگلستان، حقوق تطبيقي رزرو
312 تاملاتي بر ديه صدمات نخاع و ستون فقرات: با الحاقاتي از كتاب گايد در اين باب در تطبيق با ديات سمساري، بابك، 1355- ديات -- ايران رزرو
313 مطالعه تطبيقي نقض حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري در نظام حقوقي ايران و انگلستان سالارپور گل‌ ختمي، اكرم، 1361 - حق مولف -- ايران، حق مولف -- انگلستان، حق‌مولف -- مطالعات تطبيقي، حق مولف -- ايران -- نقض، حق مولف -- انگلستان -- نقض، حقوق تطبيقي رزرو
314 ثبوت و اثبات با تجديدنظر و افزوده ‌ها ميرشكاري، عباس، 1364 - ادله اثبات دعوي رزرو
315 روابط موجر و مستاجر مالك و مستاجر -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
316 متن درسي a level and as level law هانت‌، مارتين‌، 1968 - م‌ Hunt, Martin رفيعي‌، محمدتقي‌، 1343 - زبان انگليسي -- كتاب‌ هاي قرائت -- حقوق، حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
317 نظرات غيرمشهور در جرايم حدي و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مراد زاده، احسان، 1369 - حدود (فقه)، حدود (فقه) -- ايران، حقوق جزا (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
318/1 حقوق جزاي اختصاصي- ج.1 مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران رزرو
318/2 حقوق جزاي اختصاصي- ج.2 مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران رزرو
319 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص واعظي نژاد، محمدرضا، 1349 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
320 مباني حقوق اسلامي گرجي‌، ابوالقاسم‌، 1300 - 1389. فقه رزرو
321/1 بايسته‌ هاي آيين دادرسي كيفري- ج.1 فرهي، بابك، 1357 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
321/2 بايسته‌ هاي آيين دادرسي كيفري- ج.2 فرهي، بابك، 1357 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
322 قانون حمايت خانواده در نظم حقوقي كنوني ابهري‌، حميد، 1350 - حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
323 مختصر آيين دادرسي كيفري فرهي، بابك، 1357 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
324 مختصر حقوق تجارت (4 - 1) توكلي، محمد‌مهدي، 1362 - حقوق تجارت -- ايران، قانون تجارت رزرو
325 مختصر حقوق جزاي اختصاصي فرهي، بابك، 1357 - حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran، جرم ‌شناسي -- ايران، Criminology -- Iran، جرايم عليه اشخاص -- ايران، Offenses against the person-- Iran رزرو
326 مختصر حقوق جزاي عمومي فرهي، بابك، 1357 - حقوق‌ جزا -- ايران‌ رزرو
327 نظم عمومي در اعمال حقوقي مرسلي، يدالله، 1353 - نظم‌ عمومي (حقوق) -- ايران رزرو
328 جدول مواعد دادرسي كيفري: همراه با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باختر، محمدرسول، 1369 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، زمان (حقوق) -- ايران رزرو
329 ادله اثبات دعوي در امور كيفري واعظي ‌نژاد، محمدرضا، 1349 - ادله اثبات دعوي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
330 ضمانت اجراي حقوق بازداشت‌ شدگان در اسناد بين ‌المللي حقوق بشر، با تكيه بر حقوق زنان محمدي ‌قوهكي، محمود، 1341 - بازداشت رزرو
331 چگونگي تشكيل پرونده شخصيت در نظام حقوق كيفري ايران لهوني، مينا، 1365 - شخصيت (حقوق)، حقوق جزا -- ايران رزرو
332 نقش دادرس در اثبات دعواي مدني نوجوان، عليرضا، 1353 - گواهي و گواهان كارشناس، ادله اثبات دعوي، تصميم ‌گيري قضايي رزرو
333 مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي در حقوق ايران و مقررات آنسيترال مظاهري كوهانستاني، رسول، 1342 - امضاي الكترونيكي، امضاي الكترونيكي -- قوانين و مقررات رزرو
334 نقش رسانه‌ هاي اجتماعي در ايجاد ارزش ويژه برند سعيدنيا، حميدرضا، 1339 - رسانه‌ هاي گروهي -- جنبه‌ هاي اجتماعي رزرو
335 حوادث ناشي از كار و آئين دادرسي جديد كار پورشيروان، سعيد، 1343 - حوادث كار -- قوانين و مقررات -- ايران، كار -- قوانين و مقررات -- ايران، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
336 قاعده خطر و تفاوت تحقق مسئوليت كارفرما با ديگر قواعد مسئوليت مدني شيخياني، علي، 1344 - حوادث كار -- قوانين و مقررات -- ايران، كار -- قوانين و مقررات -- ايران، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
337 مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه پيرامون قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باختر، محمد رسول، 1369 - حقوق جزا -- ايران، نظريه‌ هاي مشورتي -- ايران، حقوق جزا -- ايران -- پرسشها و پاسخها رزرو
338 نكات كليدي در مسائل كار و تامين اجتماعي عبانيا، رسول وحيد، 1349 - تأمين اجتماعي -- ايران، كار -- قوانين و مقررات -- ايران، كارگر و كار‌فرما -- ايران رزرو
339 آناتومي براي قضات با نگاهي به قانون مجازات اسلامي شعباني، سعيد، 1346 - پزشكي قانوني -- ايران، Medical jurisprudence -- Iran، شكستگي استخوان -- قوانين و مقررات -- ايران، Fractures -- Law and legislation -- Iran، ضرب و جرح -- ايران، Assault and battery-- Iran رزرو
340 حقوق و تعهدات طرفين قراردادهاي بي‌ اوتي (ساخت، بهره ‌برداري، واگذاري) در دوره بهره ‌برداري امين پور، الهام، 1362 - قراردادهاي ساخت، بهره‌ برداري و واگذاري، Build-operate-transfer (Public contracts)، قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري -- ايران، Build-operate-transfer (Public contracts) -- Iran، سرمايه‌گذاري خارجي -- قوانين و مقررات، Investments, Fore رزرو
341 مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه امور خانواده باختر، محمد رسول، 1369 - نظريه ‌هاي مشورتي -- ايران رزرو
342 حقوق دريايي تطبيقي معصوميان، پروين، ‏????? -‏ كنوانسيون روتردام رزرو
343 حقوق جزاي بين ‌‌الملل پوربافراني، حسن، 1346 - حقوق بين‌ الملل، حقوق جزاي بين ‌الملل، حقوق جزا رزرو
344/1 حقوق بانكي - ج.1 زنگباري، ناصر، 1343 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران، بانك و بانكداري -- ايران -- جنبه ‌هاي حقوقي رزرو
344/4 حقوق بانكي - ج.2- ن.2 زنگباري، ناصر، 1343 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران، بانك و بانكداري -- ايران -- جنبه ‌هاي حقوقي رزرو
344/3 حقوق بانكي - ج.1- ن.2 زنگباري، ناصر، 1343 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران، بانك و بانكداري -- ايران -- جنبه ‌هاي حقوقي رزرو
344/2 حقوق بانكي - ج.2 زنگباري، ناصر، 1343 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران، بانك و بانكداري -- ايران -- جنبه ‌هاي حقوقي رزرو
345 حقوق سازمان‌ هاي بين‌ المللي بيگ‌ زاده‌، ابراهيم‌، 1334 - سازمان ‌هاي بين ‌المللي رزرو
346 اشكال مسئوليت در حقوق كيفري بين‌ المللي بوس، گيديون Boas, Gideon آقايي جنت ‌مكان‌، حسين‌، 1343 - مسئوليت جزائي (حقوق بين ‌الملل)، جرايم بين‌ المللي، جرايم عليه بشريت رزرو
347 220 نكته آموزشي - كاربردي پيرامون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1393 باختر، احمد، 1343 - ، گردآورنده امور مالي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
348 مطالعه تطبيقي شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و آمريكا همراه با رويه قضايي عرفاني، سيما احكام دادگاه‌ هاي خارجي رزرو
349/3 حقوق اداري - ج.3 مدني، جلال الدين، 1316 - حقوق اداري -- ايران رزرو
349/2 حقوق اداري - ج.2 مدني، جلال الدين، 1316 - حقوق اداري -- ايران رزرو
350 مالكيت خواهان بر دعواي مدني ايمانيان بيد‌گلي، اعظم اقامه دعوا، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي رزرو
351 آيين رسيدگي داوري تجاري بين ‌المللي ايران مرتضوي‌ بريجاني، عبدالحميد، 1344 - داوري بين‌ المللي تجاري، داوري بين‌ المللي تجاري -- ايران، داوري بين ‌المللي تجاري -- دعاوي رزرو
352 محكوميت‌ هاي مالي و موانع اجراي آن (با تاكيد بر رويه قضايي ايران) مطابق با قانون حمايت خانواده صفدريان، حمزه بدهكاران و بستانكاران -- ايران رزرو
353 مجموعه تنقيحي نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه در موضوع شهرداري همت مند، راميس، 1358- ايران. قوه قضائيه. اداره حقوقي، شهرداري -- قوانين و مقررات -- ايران، نظريه‌ هاي مشورتي -- ايران رزرو
354 جايگاه تغيير جنسيت در نظام حقوقي ايران ويسي، اصلان، 1357 - تغيير جنسيت (فقه)، Sex change (Islamic law)، تغيير جنسيت -- قوانين و مقررات، Sex change -- Law and legislation، تغيير جنسيت -- ايران، Sex change -- Iran رزرو
355 حمايت حقوق كيفري از حوزه‌ هاي عمومي و خصوصي نوبهار، رحيم‌، 1340 - حقوق جزا -- تاريخ رزرو
356 حقوق‌ كيفري‌ بين ‌المللي‌ شريعت باقري، محمدجواد حقوق بين ‌الملل، حقوق جزا، جرايم بين ‌المللي رزرو
357 رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداري دفتر دوم رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران، قانون كيفري -- ايران رزرو
358 صلاحيت ديوان عدالت اداري در آراي ديوان عالي كشور ديوان عالي كشور، ديوان عالي كشور -- دعاوي ، ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه ‌ها، صلاحيت حقوقي -- ايران رزرو
359 جايگاه و نقش رويه قضايي ديوان عدالت اداري در حقوق اداري فاطمي، ثريا، 1367 - ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه ‌ها، ديوان عدالت اداري، كار -- قوانين و مقررات -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران، حقوق اداري -- ايران رزرو
360 وظايف و اختيارات قاضي ناظر زندان قاضيان زندان -- ايران -- شرح وظايف رزرو
361 راهنماي حقوقي مشاوران خودرو (ويژه متصديان بنگاه ‌هاي معاملات اتومبيل) مشاوران اتومبيل -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، اتومبيل ‌ها -- صنعت و تجارت -- قوانين و مقررات -- ايران، معاملات -- قوانين و مقررات -- ايران، Transactions* -- Law and legislation -- Iran رزرو
362 مجموعه مقالات حقوق خصوصي به همراه نقد آراء وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان‌ عالي كشور صدقي، غلامعلي، 1346 - ، گردآورنده حقوق مدني -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Civil rights-- Iran -- Addresses, essays, lectures، حقوق مدني -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Civil rights -- Addresses, essays, lectures، آراي حقوقي -- ايران -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، Judgments -- Iran رزرو
363 چالش‌ هاي اجراي اصلاحات قضايي در دسترسي به عدالت: گزارشي از همايش بانك توسعه آسيايي همايش بانك توسعه آسيايي Conference of the Asian Development Bank منفرد، ليلي، 1360 - اصلاحات حقوقي -- آسيا -- كنگره ‌ها، Law reform -- Asia -- Congresses، اجراي عدالت -- آسيا -- كنگره ‌ها، Justice, Administration of -- Asia -- Congresses رزرو
364 حقوق و تكاليف قيم در حقوق ايران و مصر نظري ‌گزنق، جمشيد، 1354 - قيمومت -- ايران، قيمومت -- مصر، حقوق مدني -- ايران، حقوق مدني -- مصر رزرو
365 دعاوي مالكيت و آثار اجرايي آن در حقوق ايران حسن‌ پور، فاروق، 1355 - اقامه دعوا -- ايران، آيين دادرسي مدني -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
366 نظريه عمومي بطلان قرارداد (مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و فرانسه) قبولي درافشان، محمدمهدي، 1356 - نقض قرارداد -- ايران، نقض قرارداد -- فرانسه رزرو
367 ايفاء ناروا آقايي، كامران، 1343 - ايفاء ناروا، تعهدات (حقوق) رزرو
368 پيشگيري از جرم در موافقت ‌نامه‌ هاي همكاري امنيتي جمهوري اسلامي ايران كرمي پورسيار، عباس، 1365 - جرم و جنايت -- پيشگيري -- همكاري ‌هاي بين ‌المللي، حقوق بين ‌الملل خصوصي -- قراردادها، تعهدات بين‌ المللي -- ايران رزرو
369 بزه ‌ديدگان خاص در پرتو بزه‌ ديده ‌شناسي حمايتي زكوي، مهدي، 1364 - قربانيان جرم و جنايت -- حمايت، قربانيان جرم و جنايت -- وضع حقوقي و قوانين، قربانيان جرم و جنايت -- حمايت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
370 جهاني‌ سازي و جرم اوس، كاتيا فرانكو Aas, Katja Franko بابايي، يوسف، 1365 - جرم و جنايت و جهاني‌ شدن رزرو
371/1 آيين دادرسي مدني فرانسه دفتر نخست كد آيين دادرسي مدني فرانسه ...- ج.1 محسني، حسن، 1358 - آيين دادرسي مدني -- فرانسه رزرو
371/2 آيين دادرسي مدني فرانسه دفتر نخست كد آيين دادرسي مدني فرانسه ...- ج.2 محسني، حسن، 1358 - آيين دادرسي مدني -- فرانسه رزرو
372 به سوي جوامع دانش‌محور سعيدآبادي‌، محمدرضا، 1345 - شناخت (جامعه ‌شناسي)، تكنولوژي اطلاعات -- كشورهاي در حال رشد، توسعه پايدار -- كشورهاي در حال رشد، آموزش عالي رزرو
373 مواد مخدر و جرم همرزلي، ريچارد اچ. Hammersley, Richard (Richard H.) عليزاده، عليرضا، 1350 - سوء مصرف دارو و جرم و جنايت، داروها -- كنترل و مبارزه با قاچاق، جرم‌ شناسي رزرو
374 عدالت ترميمي در نظام كيفري موضوعه ايران صبوحي، رحمان، 1368 - عدالت ترميمي -- ايران، اجراي عدالت كيفري -- ايران رزرو
375 مكتب شيكاگو كولون، آلن، 1947 - ص‍دي‍ق‌ ب‍طح‍اي‍ي ‌اص‍ل‌، م‍ي‍رروح‌ ال‍ل‍ه‌، ‏1357 - جرم شناسي، كيفري -- آمريكا، عدالت كيفري رزرو
376 نرخ بزهكاري ايران در سايه ي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بايرامي آرباطان، رامين، 1367 بزهكاري، تحليل رزرو
377 پيشگيري از جرائم و تخلفات رانندگي جاني ‌پور، كرم، 1356 رانندگي -- ايران، رانندگي -- ايران -- حوادث، رانندگي -- حوادث -- پيش ‌بيني ‌هاي ايمني رزرو
378 پيشگيري از وقوع جرم با رويكردي بر آموزه‌ هاي ديني (با تكيه بر آيات و روايات) روزبهاني، محمدرضا، 1354 - جرم و جنايت -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
379 بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت از ديدگاه انديشمندان اسلامي و غربي ( با نگاهي به آيات و روايات) روزبهاني، محمدرضا، 1354 - تغيير جنسيت، تغيير جنسيت -- ايران، تغيير جنسيت -- قوانين و مقررات، تغيير جنسيت (فقه)، فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14 رزرو
380 بررسي حجيت اقرار نزد دادگاه صالحه و ضابطين عام قضائي باجلان، احمد، 1363 - اقرار (حقوق) -- ايران، قضاوت -- ايران رزرو
381 بررسي تطبيقي عقد بيع در قانون مدني فرانسه و حقوق ايران: (به انضمام متن مواد قانوني به زبان فرانسه و انگليسي) روديجاني، محمدمجتبي، 1361 -، گردآورنده، مترجم خريد و فروش -- ايران، معاملات -- فرانسه، حقوق تطبيقي رزرو
382 بررسي نقش و كاربرد انواع ضمانت در معاملات دولتي دزفولي، آزاده، 1359- عقد ضمان -- ايران، Suretyship and guaranty -- Iran، قراردادهاي عمومي -- ايران، Public contracts -- Iran، تعهدات (حقوق) -- ايران، Obligations (Law) -- Iran، ضمانت ‌نامه بانكي، *Bank guarantee رزرو
383 بررسي و نقد پيش‌ نويس منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم جاويد، محمدجواد، 1353 - حقوق مدني -- ايران -- سياست دولت رزرو
384 بررسي نظريه جرم ‌شناسي «تعمير پنجره ‌هاي شكسته» (در ايالات متحده آمريكا) كلينگ، جورج ال.، 1935 - م. Kelling, George L. حسيني، ريحانه‌، 1358 - اجراي قانون -- ايالات متحده، جرم و جنايت-- ايالات متحده -- پيشگيري، پليس -- ايالات متحده -- مديريت رزرو
385 بررسي اصول و قواعد حقوقي حاكم بر قراردادهاي نفتي جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي نفت و گاز، نفت -- ايران -- قرارداد‌ها، نفت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
386 ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه در حقوق ايران حسين‌ پور، سياوش، 1352 - وقف نامه‌ ها، ابطال -- ايران، موقوفه‌ ها -- ايران -- اسناد و مدارك، معاملات اموال غيرمنقول رزرو
387 چند باب در يك كتاب: مباحث حقوقي، كيفري و فقهي مختصر/ كاربردي اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- ايران، حقوق جزا -- ايران ، فقه رزرو
388 زمينه‌ هاي گرايش به خشونت و راهكارهاي مقابله با آن از منظر جرم‌ شناسي نيكبخت، سارا، 1366 - خشونت، جرم‌ شناسي رزرو
389 جايگاه فقهي و حقوقي فيلترينگ (محدوديت) در رسانه‌ هاي مجازي از ديدگاه مذاهب خمسه روزبهاني، محمدرضا، 1354 - اينترنت -- سانسور، كامپيوترها -- كنترل دستيابي، رسانه‌ هاي گروهي -- قوانين و مقررات (فقه)، رسانه ‌هاي گروهي -- جنبه ‌هاي اجتماعي، رسانه‌ هاي گروهي -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، فقه تطبيقي رزرو
390 جامع ترين و كامل ‌ترين ترجمه و شرح نموداري كتاب« الهدايه في ‌النحو» همراه با حل كامل تمرينات درس نعيمي، طاهره‌، 1358 - الهدايه في ‌النحو -- نقد و تفسير، زبان عربي -- نحو رزرو
391 تحليل حقوقي ساختار قراردادهاي ساخت، بهره ‌برداري، واگذاري (BOT) با نگاهي بر صنعت نفت و گاز حسني، عليرضا، ‏????? -‏? قراردادهاي ساخت، بهره ‌برداري و واگذاري رزرو
392 تاثير مستي خشك بر اهليت جنائي و اسناد تقصير هاشمي، ثمين، 1368 - مسئوليت جزايي رزرو
393 تفسير جامع قانون اجراي احكام مدني روديجاني، محمدمجتبي، 1361 - حقوق مدني -- ايران -- دعاوي -- تفسير و استنباط، رويه ‌قضايي -- ايران رزرو
394 ترجمه تحت ‌اللفظي و روان ‌بايسته ‌هاي حقوق قرارداد (همراه با نمونه سوالات آزمون‌ هاي كارشناسي ارشد پيام نور) موناهان، جف Monahan, Geoff رمضاني‌ نوري‌، محمود، 1349 - قراردادها -- استراليا، Contracts -- Australia رزرو
395 ترجمه مقابله‌ اي حقوق جزا همراه با واژه ‌نامه و نمونه سؤالات= Criminal Law... اليوت‌، كاترين‌، 1966 - م. Elliott, Catherine رمضاني‌ نوري‌، محمود، 1349 - حقوق جزا -- انگلستان، حقوق جزا -- ويلز رزرو
396 تبيين ماهيت و آثار عقود مشاركتي مرادي، حجت‌ اله، 1365 - عقود مشاركتي -- ايران، عقود و ايقاعات رزرو
397 مسئوليت كيفري سر دفتران اسناد رسمي در حقوق ايران و فرانسه آدابي، حميدرضا، 1342 - دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- فرانسه، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، ثبت -- فرانسه، مسئوليت جزائي-- ايران، مسئوليت جزائي-- فرانسه رزرو
398/2 بيمه و حقوق مسئوليت مدني- ج.2 خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - حقوق بيمه -- ايران، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
398/1 بيمه و حقوق مسئوليت مدني- ج.1 خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - حقوق بيمه -- ايران، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
399 نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالكيت معنوي رئيسي، ليلا، 1347 - مالكيت معنوي -- دعاوي، مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل) رزرو
400 بررسي و تحليل قراردادهاي پيش ‌فروش و مشاركت ساختمان (در قوانين و مقررات موضوعه و رويه قضايي) ساختمان ‌سازي -- ايران -- قراردادها، ساختمان ‌سازي -- صنعت و تجارت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
401 جلوه ‌اي از فولكلوريك حقوقي (حقوق در آيينه ‌ي مثل ‌ها و اصطلاحات عاميانه) حاتم ‌زاده، فرزاد، 1359 - حقوق -- كلمات قصار، حقوق -- فرهنگ عامه، نكته‌ گويي‌ ها و گزينه ‌‌گويي‌ ها رزرو
402 بررسي تحليلي قوانين و مقررات تملكي نهادهاي عمومي و تطبيق آن با فقه اسلامي مطيعي فرد، محمد، 1347 - مالكيت دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران، مالكيت (فقه) رزرو
403 شرح قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قلي زاده، مهدي حقوق جزا -- ايران رزرو
404 بايسته ‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1) شامل كليه سرفصل‌ هاي واحدهاي درسي دوره كارشناسي حقوق ... وليدي‌، صالح‌، 1315 - حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا (فقه)، جرم ‌شناسي، قانون كيفري -- ايران رزرو
405 قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوقي نوين (مصوب 1392 با آخرين اصلاحات) حق پناهان، عباس، 1339 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
406 پزشكي قانوني براي دانشجويان حقوق ... مصوب 1392 سلاحي، جعفر پزشكي قانوني، Medical jurisprudence، پزشكي قانوني -- ايران، Medical jurisprudence -- Iran، پزشكي -- قوانين و مقررات -- ايران، Medical laws and legislation -- Iran رزرو
407 مجموعه آراء اصراري هيئت عمومي ديوان‌ عالي كشور: شامل: « امور حقوقي، كيفري، آيين دادرسي مدني و كيفري» « امورثبتي و تجاري و امور حسبي» عرفاني‌، توفيق‌، 1327 - ديوان عالي كشور -- دعاوي، آراي اصراري -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
408 حقوق تحليلي ثبت شركت‌ ها: با نگاهي تخصصي و كاربردي ثبت انواع شركتهاي تجارتي حسن ‌زاده، بهرام، 1359 - شركت ‌ها -- ايران -- ثبت و انتقال، Corporations -- Registration and transfer -- Iran، ثبت -- ايران، Recording and registration -- Iran، حقوق تجارت -- ايران، Commercial law -- Iran رزرو
409 تابعيت مضاعف در حقوق بين ‌الملل خصوصي رستمي نژاد، اميد، 1360 - تابعيت مضاعف، Dual nationality، تابعيت مضاعف -- ايران، Dual nationality -- Iran، حقوق بين‌ الملل خصوصي -- تابعيت، Conflict of laws -- Citizenship رزرو
410 پيشگيري از جرايم و تخلفات سربازان وظيفه : بررسي تطبيقي شرايط سربازان با نظريات جرم‌شناسي و ارايه مدل پيشگيري حطمي، ايمان، 1343 - جرايم نظامي -- ايران -- پيشگيري -- نمونه ‌پژوهي، Military offenses -- Prevention -- Iran -- Case studies، سربازان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، Soldiers -- Iran -- Legal status, laws, etc.، نظام وظيفه -- ايران، Draft-- Iran رزرو
411 بايسته هاي حقوق مدني ضرابي‌، ميترا، 1357 - حقوق مدني -- ايران -- تفسير و استنباط، Civil rights -- Iran -- Interpretation and construction رزرو
412 ديوان عدالت اداري: بررسي تحول ساختار و صلاحيت ديوان عدالت اداري در قانون جديد ديوان عدالت اداري كوچكي ‌مياب، غلامرضا، 1348 - ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه‌ ها، ديوان عدالت اداري، حقوق اداري -- ايران رزرو
413 حقوق كار جمهوري اسلامي ايران بانضمام قانون كار، قانون تامين اجتماعي و قانون بيمه كاري مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران، تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران، بيمه بيكاري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
414 درآمدي بر علوم‌ جنايي: مشتمل بر سياست جنائي، جرم شناسي، كيفرشناسي، جامعه شناسي كيفري، روانشناسي كيفري، زيست شناسي كيفري زراعت‌، عباس‌، 1344 - جرم ‌شناسي، مجازات، روان‌ شناسي جنايي رزرو
415/5 مبسوط در ترمينولوژي‌ حقوق‌ - ج.5 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها، فقه -- اصطلاح‌ ها و تعبير‌ها رزرو
415/4 مبسوط در ترمينولوژي‌ حقوق‌ - ج.4 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها، فقه -- اصطلاح‌ ها و تعبير‌ها رزرو
415/1 مبسوط در ترمينولوژي‌ حقوق‌ - ج.1 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها، فقه -- اصطلاح‌ ها و تعبير‌ها رزرو
415/2 مبسوط در ترمينولوژي‌ حقوق‌ - ج.2 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها، فقه -- اصطلاح ‌ها و تعبير‌ها رزرو
415/3 مبسوط در ترمينولوژي‌ حقوق‌ - ج.3 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها، فقه -- اصطلاح‌ ها و تعبير‌ها رزرو
416 مواد مخدر و روان‌ گردان از ديدگاه علوم جنايي و حقوق بين‌ الملل ساكي‌، محمدرضا، 1343 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران، مواد مخدر -- قوانين و مقررات كيفري، مواد مخدر -- ايران -- تاريخ رزرو
417 نحوه عملي رسيدگي به دعاوي تجاري( حقوق تجارت) « علمي و كاربردي» اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - حقوق تجارت -- ايران -- دعاوي، قانون تجارت -- ايران رزرو
418 حقوق خانواده در آيينه قانون (بررسي مواد قانون مدني و قانون حمايت خانواده): بانضمام نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه اطرشي، كامران، 1355 - حقوق خانواده -- ايران -- تفسير و استنباط، قانون مدني -- ايران -- بررسي و شناخت، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
419 رحم جايگزين در درمان ناباروري از ديدگاه پزشكي، فقهي و حقوقي باقري‌ نسب، تكتم، 1364 - مادري رحمي (فقه)، مادران جايگزين -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران رزرو
420 آثار و اجراي حكم غيابي گواهي عدم امكان سازش شهابي، فريبا، 1361 - طلاق -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
421 آيين دادرسي امور و دعاوي خانوادگي اسدي، ليلا‌، 1343 - حقوق خانواده -- دعاوي، آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
422 حقوق تجارت شركت ‌هاي تجارتي در نظام حقوقي ايران صفركوپايه، كورش، 1351 - شركت ‌هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، Trading companies -- Law and legislation -- Iran، حقوق تجارت -- ايران، Commercial law -- Iran رزرو
423 حق بر آموزش در حقوق بين‌ الملل و حقوق ايران فلسفي، نصرت‌ الله، 1349 - حق آموزش، Right to education، حق آموزش -- ايران، Right to education -- Iran، حقوق بين‌ الملل -- ايران، International law -- Iran رزرو
424 اعاده حيثيت و مطالعه تطبيقي با قوانين برخي از كشورها رياحي، اويس، 1366 - اعاده حيثيت (حقوق) -- ايران، حقوق تطبيقي رزرو
425 مباني فهم علم حقوق: درآمدي بر فلسفه حقوق موسوي، محمدامين، 1365 - حقوق طبيعي، حقوق -- فلسفه رزرو
426/2 نظام حقوقي و چارچوب ‌هاي انتقال اموال غيرمنقول دولتي- ن.1- ج.1 طيبي‌ توكل، حسن، 1353 - اموال دولتي -- ايران، اموال غيرمنقول -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
426 نظام حقوقي و چارچوب‌ هاي انتقال اموال غيرمنقول دولتي طيبي‌ توكل، حسن، 1353 - اموال دولتي -- ايران، اموال غيرمنقول -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
427 حق دادرسي منصفانه كودكان در تعارض با قانون ابراهيمي وركياني، فاطمه، 1361 - نوجوانان بزهكار -- وضع حقوقي و قوانين، دادگستري نوجوان ها، دادگاه اطفال، حقوق كودك رزرو
428 فلسفه حقوق: مختصر و مفيد وكس، ريموند، 1946 - م. Wacks, Raymond انصاري‌، باقر، 1353 - حقوق -- فلسفه رزرو
429 حقوق در پرتو نظريه و كاركرد رستمي، ولي، 1334 - حقوق عمومي -- ايران رزرو
430 مقدمه علم حقوق ( كليات) زراعت‌، عباس‌، 1344 - حقوق، Law، حقوق -- ايران، Law -- Iran رزرو
431 مباني حقوق عمومي گرجي ازندرياني، علي ‌اكبر، 1352 - حقوق عمومي رزرو
432 عدالت كيفري و اطفال ( شخصيت طفل، بزهكاري، دادرسي، پاسخ‌ ها) شاملو، باقر، 1339 - اجراي عدالت كيفري كودكان و نوجوانان -- ايران، نوجوانان بزهكار -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، دادگاه اطفال -- ايران، حقوق كودك -- ايران رزرو
433 نقش شركت‌ هاي چند مليتي (فراملي) بر توسعه‌ ي كشورهاي در حال توسعه خدادادي، اشرف، 1353 - Khodadadi، Ashraf شركت ‌هاي چند‌مليتي -- كشور‌هاي در حال رشد، International business enterprises -- Developing countries، شركت ‌هاي چند‌مليتي، International business enterprises، شركت ‌ها -- كشورهاي در حال ‌رشد، Corporations -- Developing countries رزرو
434/1 دانشنامه حقوقي: شامل ‌قوانين‌ و مقررات‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ و ادله‌ اثبات‌ دعوي‌...؛ با مقدمه‌ اي‌ راجع‌ به‌ تاريخچه‌ سازمان‌ قضائي‌ در حقوق‌ اسلامي‌- ج.1 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- ايران -- دايره ‌المعارف ‌ها رزرو
434/4 دانشنامه حقوقي: شامل ‌قوانين‌ و مقررات‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ و ادله‌ اثبات‌ دعوي‌...؛ با مقدمه‌ اي‌ راجع‌ به‌ تاريخچه‌ سازمان‌ قضائي‌ در حقوق‌ اسلامي‌- ج.4 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- ايران -- دايره ‌المعارف ‌ها رزرو
434/5 دانشنامه حقوقي: شامل ‌قوانين‌ و مقررات‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ و ادله‌ اثبات‌ دعوي‌...؛ با مقدمه‌ اي‌ راجع‌ به‌ تاريخچه‌ سازمان‌ قضائي‌ در حقوق‌ اسلامي‌- ج.5 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- ايران -- دايره ‌المعارف ‌ها رزرو
434/3 دانشنامه حقوقي: شامل ‌قوانين‌ و مقررات‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ و ادله‌ اثبات‌ دعوي‌...؛ با مقدمه‌ اي‌ راجع‌ به‌ تاريخچه‌ سازمان‌ قضائي‌ در حقوق‌ اسلامي‌- ج.3 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- ايران -- دايره ‌المعارف ‌ها رزرو
434/2 دانشنامه حقوقي: شامل ‌قوانين‌ و مقررات‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ و ادله‌ اثبات‌ دعوي‌...؛ با مقدمه‌ اي‌ راجع‌ به‌ تاريخچه‌ سازمان‌ قضائي‌ در حقوق‌ اسلامي‌- ج.2 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- ايران -- دايره ‌المعارف ‌ها رزرو
435 گزيده‌ اي از مقالات بيمه كريمي‌، آيت‌، 1330 - حقوق بيمه -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، بيمه -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
436 حقوق كاربردي وقف و اراضي موقوفه وقف -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
437 حقوق اساسي قاسم ‌زاده‌، قاسم‌، 1267 - 1338. حقوق اساسي، حقوق اساسي -- ايران -- تاريخ، حقوق اساسي -- ايران، حقوق اساسي -- تاريخ، دولت رزرو
438 در تكاپوي حقوق اساسي گرجي ازندرياني، علي ‌اكبر، 1352 - حقوق اساسي، حقوق اساسي -- ايران رزرو
439 كاربرد بيمه ‌هاي بازرگاني در مديريت كريمي‌، آيت‌، 1330 - بيمه كسب و كار، بيمه كسب و كار -- قوانين و مقررات -- ايران، مديريت ريسك رزرو
440 نظام حقوقي رسيدگي به اختلافات كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي در هيات ‌هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي، تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران، كار -- قوانين و مقررات -- ايران، روابط كارگر و كارفرما رزرو
441 نظام حقوقي رسيدگي به تخلفات صنفي در سازمان تعزيرات حكومتي هداوند، مهدي، 1345 - اصناف -- قوانين و مقررات -- ايران، اصناف -- ايران رزرو
442 مجموعه كامل آرا وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور ( از سال 1323 تا 1395) همراه با مواد قانوني مربوط به هر راي... ديوان عالي كشور ديوان عالي كشور -- دعاوي، Supreme court -- cases، آراي حقوقي -- ايران، Judgments -- Iran، رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran رزرو
443 حقوق ثبت تخصصي: حقوق ثبت املاك، ثبت اسناد، اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا، ثبت شركت‌ ها آدابي، حميدرضا، 1342 - ثبت -- ايران رزرو
444 جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور... ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق مدني -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
445 تبيين جايگاه قرارهاي تامين كيفري و نظارت قضايي باري، مجتبي، 1356 - قرار تأمين (آيين دادرسي جزايي) -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
446 تحديد حقوق مالكانه در طرح‌ هاي عمومي و عمراني محمدي، اميد، 1365 - مالكيت -- ايران، Property -- Iran رزرو
447 حقوق كيفري ميراث فرهنگي: مطالعه تطبيقي اسناد بين‌ المللي، فقه اماميه و حقوق كيفري ايران جرايم عليه اموال تاريخي - فرهنگي نوروزي، پيمان، 1370 - آثار تاريخي -- نگهداري و مرمت -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران، Antiquities -- Collection and preservation -- *Law and legislation -- Criminal provisions -- Iran، آثار فرهنگي -- نگهداري و مرمت (حقوق بين‌الملل) -- مقررات كيفري، Cultural prope رزرو
448 قانون ثبت احوال در نظم حقوقي كنوني ثبت -- مقررات كيفري -- ايران، Recording and registration -- Criminal provisions -- Iran، شناسنامه -- قوانين و مقررات -- ايران، Birth certificates -- Law and legislation-- Iran، ايران -- آمار حياتي -- قوانين و مقررات، Iran -- Statistics, V رزرو
449/2 دائره ‌المعارف‌ علوم‌ اسلامي‌ قضائي‌ شامل‌: 1 - آئين‌ دادرسي‌ مدني‌، 2- آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌، 3- ادله‌ اثبات‌ دعوي‌ - اصول‌ علميه‌، 4- امور حسبي‌، 5- سازمان‌ قضائي‌: "علمي‌، تطبيقي‌، تاريخي‌"- ج.2 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر فقه -- اصطلاحها و تعبيرها، فقه -- واژه نامه ها رزرو
449/1 دائره ‌المعارف‌ علوم‌ اسلامي‌ قضائي‌ شامل‌: 1 - آئين‌ دادرسي‌ مدني‌، 2- آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌، 3- ادله‌ اثبات‌ دعوي‌ - اصول‌ علميه‌، 4- امور حسبي‌، 5- سازمان‌ قضائي‌: "علمي‌، تطبيقي‌، تاريخي‌"- ج.1 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر فقه -- اصطلاحها و تعبيرها، فقه -- واژه نامه ها رزرو
450 محدوديت‌ هاي اثر اعتبار اسناد رسمي امرائي، يونس، 1350 - اعتبار اسنادي رزرو
451 بيمه آتش ‌سوزي كريمي‌، آيت‌، 1330 - بيمه آتش ‌سوزي، آتش‌ سوزي رزرو
452 بايسته‌ هاي آيين دادرسي كيفري جوانمرد، بهروز، 1357 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
453 دادگاه‌ هاي قانون اساسي: الگوي غيراروپايي دادرسي اساسي گرجي ازندرياني، علي ‌اكبر، 1352 - دادگاه ‌هاي قانون اساسي، دادگاه‌ هاي قانون اساسي -- ايالات متحده، دادگاه ‌هاي قانون اساسي -- كشورهاي اسلامي، حقوق تطبيقي رزرو
454 دادگستري اساسي مطالعه تطبيقي نظام‌ هاي حقوقي فرانسه و آمريكا، با نگاهي به حقوق ايران واعظي، مجتبي، 1349 - حقوق تطبيقي رزرو
455 مقدمه علم حقوق افكاري‌ مهرباني، عاطفه، 1360 - حقوق، حقوق -- ايران، حقوق -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
456 بررسي حقوقي سهام عدالت: (تجربه‌ اي نوين در عرصه خصوصي‌ سازي و بخش تعاون ايران) فلاح تفتي، زينب سازمان خصوصي سازي. طرح توزيع سهام عدالت، درآمد-- توزيع -- قوانين و مقررات -- ايران، خصوصي سازي -- قوانين و مقررات -- ايران، ايران -- سياست اقتصادي -- قوانين و مقررات رزرو
457 قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ ها و مراتع در رويه قضايي باختر، محمد رسول ، 1369 -، گردآورنده زمين ‌داري -- مالكيت دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران، مالكيت (حقوق) -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
458 اقرار مكتوب در امور حقوقي حيدري، عصمت، 1347- اقرار(حقوق)، اعتراف (حقوق)، قانون مدني رزرو
459 اثر شكايت از احكام بر اجراي احكام سلطاني، حسن اجراي حكم -- ايران، تجديدنظر قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
460 شرح ماده به ماده قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 گرامي، حسين، 1365 - امور مالي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
461 كارشناسي تصادفات اكبريان، حسين،1312- رانندگي -- حوادث، رانندگي -- حوادث -- پي ‌جويي، رانندگي -- حوادث -- مديريت رزرو
462 حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه (فولكلور) در حقوق مالكيت فكري غفوري، زينب، 1362 - مالكيت معنوي (حقوق بين‌ الملل)، مالكيت معنوي -- ايران، فرهنگ عامه، حقوق تطبيقي رزرو
463 آشنايي با بيمه ‌هاي تكميلي درمان نعيمي، عمران بيمه درماني، بيمه درماني -- ايران رزرو
464 دادگاه ‌هاي قانون اساسي الگوي اروپايي دادرسي اساسي فاوورو، لوئي، 1936 - 2004م. Favoreu, Louis گرجي ازندرياني، علي ‌اكبر، 1352 -، دادگاه‌ هاي قانون اساسي -- اروپا، حقوق اساسي -- اروپا رزرو
465 مقررات انتظامي قضات، دادسرا و دادگاه هاي عالي انتظامات قضات: مقررات انتظامي قضات: نظامنامه، وظايف دادسراي انتظامي قضات... كريم‌ زاده‌، احمد، 1323 - يران. وزارت دادگستري -- قوانين و رويه‌ ها، دادگاه عالي انتظامي قضات، قاضيان -- ايران رزرو
466 قانون مجازات اسلامي موضوعي شاكري، ياسر، 1364 - حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran، حقوق جزا -- ايران -- پرسشها و پاسخها، Criminal law -- Iran -- Questions and answers رزرو
467 هزار و يك نكته از ولايت اميرالمومنين علي عليه‌ السلام رمزي‌ اوحدي‌، محمدرضا، 1345 - علي‌ بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت، ولايت -- احاديث، ولايت -- جنبه ‌هاي قرآني، امامت رزرو
468 1001 داستان از زندگاني اميرالمومنين علي عليه‌ السلام رمزي‌ اوحدي‌، محمدرضا، 1345 - علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- داستان، داستان ‌هاي مذهبي -- قرن 14 رزرو
469 1001 هزار و يك پرسش و پاسخ از اميرالمومنين علي (عليه‌ السلام) رمزي‌ اوحدي‌، محمدرضا، 1345 - علي‌ بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- فضايل رزرو
470 1001 علي‌ بن ‌ابي ‌طالب: هزار و فضيلت از اميرالمومنين علي (عليه‌ السلام) در كتب اهل سنت رمزي‌ اوحدي‌، محمدرضا، 1345 - علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- فضايل -- احاديث اهل سنت، علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- جنبه ‌هاي قرآني رزرو
471 هزار و يك نور از فضايل از اميرالمومنين علي عليه‌السلام رمزي‌ اوحدي‌، محمدرضا، 1345 - علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- فضايل، علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- جنبه‌ هاي قرآني رزرو
472 تفسير قرآن كريم (آيات برگزيده) قرائتي، محسن تفاسير شيعه -- قرن 14 رزرو
473 حتي بالاتر: آينده پخش همگاني فارستر، كريس Forrester, Chris سياسي ‌فر، مهدي، 1351 - تلويزيون -- پخش -- آينده ‌نگري، رسانه‌ هاي گروهي -- آينده ‌نگري رزرو
474 محمد صلي ‌الله عليه و آله خورشيد رحمت محمد(ص)، پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت - 11ق. رزرو
475 اديان زنده جهان (غير از اسلام) سليماني‌ اردستاني‌، عبدالرحيم‌، 1338 - اديان -- تاريخ ، كتاب‌ هاي مقدس -- تاريخ و نقد رزرو
476 تجسم و انعكاس اعمال در معارف اسلامي با رويكرد رسانه‌ اي اسدعليزاده‌، اكبر، 1343 - زندگي پس از مرگ (اسلام)، زندگي پس از مرگ، برزخ رزرو
477 مباحثي در كلام جديد شيرواني‌، علي‌، 1343 - كلام، *Islamic theology، دين -- فلسفه، Religion -- Philosophy رزرو
478 الف لام ميم كريمي، محسن، 1345 -، گردآورنده قرآن. برگزيده‌ ها -- ترجمه ‌ها، قرآن. برگزيده‌ ها رزرو
479 سيره علوي: سيري در سيره امام علي (ع) خاتمي‌، احمد، 1339 - علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- سرگذشتنامه، علي ‌بن ابي‌ طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- ديدگاه درباره سياست و حكومت رزرو
480 صحيفه سجاديه علي‌ بن‌ حسين‌ (ع)، امام‌ چهارم‌، 38 - 94ق الهي‌ قمشه‌ اي‌، مهدي‌، 1280 - 1352.، دعاها رزرو
481 معجزه‌ ي عفاف يادگاري، محمدعلي، 1348 - حجاب -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حجاب -- جنبه ‌هاي اجتماعي، حجاب -- ايران -- تاريخ، عفت -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام رزرو
482 تحليل فرمي شبكه‌ هاي ماهواره ‌اي ديني( با تاكيد بر دو قالب گفت ‌وگو و سخنراني) رجايي‌ الموسوي، صديقه‌، 1351 - تلويزيون -- برنامه‌ هاي مذهبي، رسانه ‌هاي گروهي و دين، هيات‌ هاي اعزامي مسيحي، اسلام -- تبليغات رزرو
483 بازداشت ملك (ثبت شده): مراجع صلاحيت‌ دار و نحوه بازداشت ملك در اداره ثبت اسناد و املاك سالاري، حسين، 1358 - زمين ‌داري -- قوانين و مقررات -- ايران، مصادره اموال -- قوانين و مقررات -- ايران، سلب مالكيت -- ايران، اموال غيرمنقول -- ايران، اجراي حكم -- ايران رزرو
484 حقوق كيفري اقتصادي شامل: قاچاق كالا و ارز.... ساكي‌، محمدرضا، 1343 - جرايم اقتصادي -- ايران، جرائم بازرگاني -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
485/2 راهبردهاي پيشرفت قوه قضاييه در بيـانات رهبـر معظم انقلاب اسلامي- ن.2 خامنه ‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - Khamenei, Seyyed Ali خامنه‌ اي، سيد علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- پيام ‌ها و سخنراني‌ ها، Khamenei, Sayyed Ali -- Messages and speech، خامنه ‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- نظريه درباره قوه قضائيه، Khamene´i، Ali، Leader of IRI ، 1939 - - رزرو
485 راهبردهاي پيشرفت قوه قضاييه در بيـانات رهبـر معظم انقلاب اسلامي خامنه ‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - Khamenei, Seyyed Ali خامنه‌ اي، سيد علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- پيام ‌ها و سخنراني‌ ها، Khamenei, Sayyed Ali -- Messages and speech، خامنه ‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- نظريه درباره قوه قضائيه، Khamene´i، Ali، Leader of IRI ، 1939 - - رزرو
486 ماه سامرا: بسته مناسبتي ويژه امام حسن عسكري عليه‌ السلام حسن ‌بن‌ علي‌ (ع)، امام‌ يازدهم‌، 232 - 260ق. رزرو
487 سپاس‌ ها و ستايش‌ ها در كلام معصومان عليهم ‌السلام باجلان، محمدحسن ،‌1350 شكر -- احاديث، چهارده معصوم -- احاديث رزرو
488 درسهايي از امام: قناعت و ساده‌‌ زيستي سعادتمند، رسول‌، 1336 - خميني، روح ‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368. -- ديدگاه درباره سادگي، خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368 -- دوستان و آشنايان -- خاطرات، قناعت -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
489 رسانه ملي و الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت رشكياني، مهدي، 1360 - پيشرفت -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، رسانه ‌هاي گروهي و فرهنگ -- ايران رزرو
490 باران كرامت حسن ‌بن‌ علي‌ (ع)، امام‌ دوم‌، 3 - 50ق رزرو
491 درياي سخاوت؛ بسته مناسبتي ويژه امام جواد (ع) محمدبن علي (ع)، امام نهم، ‏195 -‏ 220ق.‏ -- سرگذشتنامه رزرو
492 ياس بهشتي: بسته مناسبتي ويژه حضرت فاطمه زهرا عليها السلام فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- سرگذشتنامه، فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- فضايل، فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- اخلاق، فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- شعر رزرو
493 نقش رسانه ملي در ترويج ارزش‌ هاي انقلاب اسلامي براي كودكان احمدزاده، مصطفي، 1352 - تلويزيون و كودكان، ارزش ‌ها -- ايران، ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامي، 1357 رزرو
494 رسانه ملي و ارتباطات اجتماعي دختران و پسران روشنايي، علي، 1345 - رسانه ‌هاي گروهي -- جنبه ‌هاي اجتماعي، روابط زن و مرد -- جنبه‌ هاي اجتماعي، رسانه ‌هاي گروهي -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، روابط زن و مرد -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام رزرو
495 اخلاق ورزشي در رسانه حسيني هرندي، محسن، 1349 - ورزش -- جنبه ‌هاي اخلاقي، رسانه ‌هاي گروهي و ورزش، ورزش -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، ورزش -- جنبه ‌هاي اجتماعي، ورزش براي زنان -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام رزرو
496 تبعيض روا در نظام حقوقي ايران محمدي، حمزه، 1365 - تبعيض -- ايران، برابري -- ايران، تبعيض در استخدام، حقوق بشر -- ايران، عدالت اجتماعي -- ايران رزرو
497 حقوق رقابت در آينه تحولات تقنيني علاء‌الديني، اميرعباس، 1362 - حقوق رقابت -- ايران، حقوق رقابت رزرو
498 رابطه حقوقي ديوان كيفري بين‌ المللي با شوراي امنيت سازمان ملل متحد رهگشا، اميرحسين، 1345 - ديوان بين المللي كيفري، International Criminal Court، سازمان ملل متحد. شوراي امنيت، United Nations. Security Council رزرو
499 حقوق بين الملل كيفري عمومي خالقي، ابوالفتح، 1367 حقوق‌ بين ‌الملل‌، تعهدات‌ بين ‌المللي‌ رزرو
500 حقوق بين ‌الملل كيفري اختصاصي خالقي، ابوالفتح حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصي‌ -- حقوق‌ جزا رزرو
501 حقوق تجارت بازرگاني اسماعيلي آذر، غلامرضا، 1359 - حقوق تجارت، حقوق تجارت -- ايران رزرو
502 حقوق تطبيقي: (مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي ايران، فرانسه و آمريكا) ميرمحمدي، سعيد، 1364 - حقوق تطبيقي، حقوق -- ايران، حقوق -- ايالات متحده، حقوق -- فرانسه رزرو
503 حقوق مدني 3(مسئوليت قراردادي ضمانتهاي اجراي مفادقرارداد) روديجاني، محمدمجتبي، 1361 - قراردادها -- ايران، قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم، حقوق مدني -- ايران رزرو
504 حق بر توسعه و امنيت انساني در حقوق بين ‌الملل قربان زاده، محمد، 1355 - حقوق بين ‌الملل، International law، توسعه پايدار -- قوانين و مقررات، Sustainable development -- Law and legislation، توسعه انساني، *Human development، امنيت انساني، Human security رزرو
505 حقوق مدني 7 (عقود معين2) عقود معين اذني و وثيقه ‌اي (وديعه، عاريه، وكالت، ضمان عقدي، حواله، كفالت، رهن) روديجاني، محمدمجتبي، 1361 - حقوق مدني -- ايران، عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران رزرو
506 درسنامه فقه تطبيقي (مذاهب پنجگانه: اماميه، حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي) نعيمي، طاهره‌، 1358 - فقه تطبيقي، *Islamic Law, Comparative رزرو
507 درجه بندي مجازات ‌ها و تاسيسات ارفاقي قانون مجازات اسلامي حسين زاده، محمد جواد، 1352 - ق‍ان‍ون‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ -- اي‍ران، ‌م‍ج‍ازات‌ -- اي‍ران‌ رزرو
508 دانش‌ نامه‌ ي حقوق خانواده يزدي، اميد، 1355 - حقوق خانواده -- ايران -- دايره‌ المعارف‌ ها رزرو
509 حقوق مدني تفسيري - تطبيقي (عقود معين) سياري، رئوف، 1369 - عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
510 حقوق كار (دوره مقدماتي) مدحي، علي، 1351 - حق كار، كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
511 بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار سرخاني، مصيب، 1339 - اقرار (حقوق)، اقرار (حقوق) -- ايران، اقرار (فقه) رزرو
512 قاعده وزر: اصل شخصي بودن مجازات‌ ها به همراه آراء وحدت رويه و نظريات مشورتي مرتبط براتي مياب، مهدي، 1365 - مجازات (فقه)، Punishment (Islamic law)، مجازات -- ايران، Punishment -- Iran رزرو
513 مباني نظري حق برخورداري از امنيت حقوقي با تاكيد بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ويژه، محمدرضا، 1349 - تضمين و وثيقه (حقوق)، تضمين و وثيقه (حقوق) -- ايران رزرو
514 حقوق خانواده يزدي، اميد، 1355 - حقوق خانواده (فقه)، حقوق خانواده -- ايران، حقوق خانواده -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
515 حقوق مدني 2 (اموال و مالكيت) روديجاني، محمدمجتبي، 1361 - مالكيت (حقوق) -- ايران، مالكيت -- قوانين و مقررات، مالكيت -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
516 جنسيت و بزهكاري (با نگاهي به قوانين كيفري ايران) وظيفه، عليرضا، 1363 - بزهكاري، تحليل -- ايران، زنان بزهكار -- ايران، بزهكاران و مجرمين -- ايران، جرم ‌شناسي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
517 درسنامه پزشكي قانوني براي دانشجويان و دستياران رشته ‌هاي مختلف نجاري، فارس، 1348 - پزشكي قانوني رزرو
518 خطابه مظلوميت: مروري بر خطبه فدك، سند مظلوميت حضرت زهرا (سلام ‌الله عليها) سبزيان، علي اكبر، 1361 - فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- خطبه ‌ها، زيارتنامه حضرت فاطمه (س)، فدك (عربستان سعودي) رزرو
519 فتنه زير ذره ‌بين قرآن و معصومين عليهم‌السلام حسين‌ زاده، امير، 1356 - فتنه و فتنه ‌انگيزي -- جنبه ‌هاي قرآني، فتنه و فتنه ‌انگيزي -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
520 دعوت به نماز قرائتي‌، محسن‌، 1324 -، گردآورنده نماز، نماز -- جنبه هاي قرآني رزرو
521 حقوق بشر، توسعه پايدار زارعي هدك، محمد، 1356 - حقوق بشر، توسعه پايدار رزرو
522 حق طلاق زوجه با توجه به طلاق واجب (بررسي فقهي و حقوقي) معيرمحمدي، محمدعلي، 1368 - طلاق، طلاق -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، عسر و حرج رزرو
523 خيانت در امانت در نظم حقوقي كنوني ايران (تحليلي- كاربردي) قابل استفاده دانشجويان، اساتيد، قضات و وكلاي دادگستري همراه با آراي وحدت رويه، نظريات مشورتي، قرارهاي دادسرا و آراي محاكم بدوي و ديوان طالع ‌زاري، علي، 1360- خيانت در امانت -- ايران، Breach of trust -- Iran، رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran رزرو
524 عدالت ترميمي در عمل: ارزيابي آنچه كه براي بزه‌ ديدگان و بزهكاران نتيجه‌ بخش است شاپلند، جوآنا، 1950 -م. Shapland, Joanna طالع‌ زاري، علي، 1360 - عدالت ترميمي -- انگلستان، عدالت ترميمي -- ويلز، غرامت‌ها (عدالت كيفري)، قربانيان جرم و جنايت، بزهكاران و مجرمين-- توانبخشي، ميانجيگري رزرو
525 فرهنگنامه اصول فقه شب‌ خيز، محمدرضا، 1367 - اصول فقه -- دايره المعارف ‌ها رزرو
526 قانون مدني در نظم فتاواي اختلافي فحول علما فتاواي ده استاد بزرگ پيرامون قانون مدني: محمدبن ‌جمال‌ الدين مكي‌ العاملي،... به انضمام آراي وحدت رويه و قوانين خاص و دياگرام آموزشي ذيل هر ماده محمد غفوري، محمد رضا حقوق مدني -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق مدني ( فقه) -- تفسير و استنباط، حقوق -- فتواها رزرو
527 عالي نگارش حقوقي و كيفري «كاربردي» مشتمل بر... اخترنيا، جعفر، 1354 - دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم‌ ها، دادخواست ( آيين دادرسي جزايي) -- ايران -- فرم‌ ها، آيين دادرسي مدني -- ايران -- فرم ‌ها، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- فرم ‌ها، آراي حقوقي -- ايران رزرو
528 لغات ضروري متون حقوقي كميلي ‌پور، علي، 1369 -، گردآورنده حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، Law -- Terminology، حقوق -- واژه ‌نامه‌ ها -- انگليسي، Law -- Dictionaries -- English، زبان انگليسي -- واژه‌ نامه ‌ها -- فارسي، English language -- Dictionaries -- Persian رزرو
529 معجزه پيوند يادگاري، محمدعلي، 1341- زنا‌شويي‌ (اسلام‌) رزرو
530 پدران مهربان ما (امام‌حسين عليه‌ السلام، مظهر تام رحمت واسعه خداوندي) شفيعي‌ سروستاني‌، اسماعيل‌، 1337 - والدين -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، احترام و تكريم -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، والدين -- احاديث رزرو
531 شهابي در شب: خلاصه ‌اي از كتاب شبهاي پيشاور توحيدي، ضياء شيعه -- دفاعيه ‌ها و رديه ‌ها، شيعه اماميه -- دفاعيه‌ ها، اهل سنت -- دفاعيه‌ ها و رديه ‌ها رزرو
532 آزادي مطبوعات در نظام حقوقي ايران از منظر حقوق بشر بين‌ المللي احمدي، حبيب ‌الله، 1349 - آزادي مطبوعات -- ايران، Freedom of the press -- Iran، حقوق بشر -- ايران، Human rights -- Iran رزرو
533 نقش سازمان جهاني پليس جنايي در حفظ صلح و امنيت بين‌ المللي نعناكار، محمدجعفر، 1363 - سازمان بين‌ المللي پليس جنايي، International Criminal Police Organization، پليس بين ‌المللي، International Police، اجراي قانون -- همكاري ‌هاي بين ‌المللي، Law enforcement -- International cooperation، صلح، Peace، امنيت بين ‌المللي رزرو
534 مجموعه بخش ‌نامه ‌هاي ثبتي از سال 1307 لغايت 1385 ثبت -- ايران -- بخش‌ نامه ‌ها، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- بخشنامه ‌ها رزرو
535 نگاهي كاربردي به قوانين و مقررات جهانگردي و هتلداري نوعي، الياس، 1365 - گردشگري -- قوانين و مقررات -- ايران، هتل ‌ها و مسافرخانه ‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
536 حقوق پناهندگي موسي‌ زاده، ابراهيم، 1354 - حق پناهندگي، پناهندگان -- وضع حقوقي و قوانين، حق پناهندگي (فقه)، پناهندگان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، مهاجرت -- قوانين و مقررات رزرو
537 بررسي تراست در حقوق انگليس و فقه اماميه ساماني، احسان، 1367 - تراست ‌ها -- مطالعات تطبيقي، Trusts, Industrial -- Comparative studies، وقف (فقه)، Waqf (Islamic law)، تراست ‌ها -- انگلستان، Trusts, Industrial -- England، فقه جعفري -- قرن 14 رزرو
538 حق بر آب آشاميدني سالم در حقوق بين‌ الملل بشر صفاري ‌نيا، مهزاد حقوق آب (حقوق بين‌ المللي) رزرو
539 قواعد فقه بشر‌دوستانه (مقدمه ‌اي به فقه تمدن) لري نژاد، محمد حقوق بين الملل بشردوستانه، قربانيان جنگ -- وضع حقوقي و قوانين، قربانيان جنگ -- وضع حقوقي و قوانين، حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، رزرو
540 حقوق بشر، تروريسم و مقابله با آن اسدزاده، مهدي، 1366 - حقوق بشر رزرو
541 قلمرو عمومي در حقوق مولف محمدي، پژمان، 1345- خق مولف رزرو
542 احتكار اختراع حاجي زاده، سارا، 1365- ثبت‌ اختراعا‌ت‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ رزرو
543 حقوق كاربردي نسق، حق زارعانه، حق ريشه، كارافه، (رويه قضايي) اراضي و املاك و باغات... كاربري زمين ‌هاي روستايي -- قوانين و مقررات -- ايران، مزرعه ‌ها -- اجاره -- قوانين و مقررات -- ايران، كشاورزان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران رزرو
544 مجموعه تحليلي و تفسيري مقررات اراضي داخل محدوده قانوني شهرها... كاربري زمين ‌هاي شهري -- قوانين و مقررات -- ايران، اراضي موات و باير -- قوانين و مقررات -- ايران، مسكن -- قوانين و مقررات -- ايران، شهرسازي -- ايران -- آيين ‌نامه ‌ها، رويه ‌قضايي -- ايران، اساسنامه ها -- ايران، آيين‌ نامه‌ ها -- ايران رزرو
545 مجموعه توصيفي و تفسيري قوانين، مقررات و رويه قضايي آب و منابع آبي: آبرساني، آبياري، مخازن، تاسيسات آبي طرح ‌هاي حفاظت و بهره‌ برداري آب... آب -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق آب -- ايران رزرو
546 نمودهاي جزايي ساديسم (ديگر آزاري) بررسي اختلال شخصيت ديگرآزاري در جرايم سنتي و سايبري الهي ‌منش، محمدرضا، 1346 - آزارگري، روان‌ شناسي جنايي، جرايم كامپيوتري رزرو
547 جرايم عليه اشخاص (شخصيت معنوي) زلقي، علي، 1365 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
548 ديه مقدر و غير مقدر روزبهاني، محمود ديا‌ت‌ (فقه‌) رزرو
549 رويكرد حقوقي و جرم ‌شناختي به فعاليت شركت‌ هاي هرمي الياسوند، امين، 1360 - بازاريابي چندسطحي -- ايران، بازاريابي چندسطحي، بازاريابي -- قوانين و مقررات -- ايران، بازاريابي چندسطحي -- جنبه ‌هاي اجتماعي، جرم شناسي -- ايران رزرو
550 ارتشاء در بخش خصوصي نوفلاح، قدرت ‌الله، 1345 - رشوه -- ايران، شركت‌ هاي خصوصي -- ايران، حقوق جزا -- ايران، شركت ‌ها -- فساد، جرم‌ شناسي -- ايران، امور مالي -- فساد، رشوه رزرو
551 جرم‌ انگاري تروريسم از منظر آموزه ‌هاي فقه جعفري و حنفي نبوي، محمدهادي، 1355 - تروريسم -- مطالعات تطبيقي، تروريسم‌ -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، فقه جعفري -- مطالعات تطبيقي، فقه حنفي -- مطالعات تطبيقي رزرو
552 ميانجيگري كيفري (در پرتو آموزه هاي عدالت ترميمي) حسينوند، موسي، 1367- عدالت‌ ترميمي‌ -- ايران‌ رزرو
553 سياست جنايي ايران در خصوص جرايم انتخاباتي با نگاهي به حقوق فرانسه شاهين پور، احسان انتخابات -- قوانين و مقررات -- ايران، انتخابات -- قوانين و مقررات -- فرانسه، انتخابات -- قوانين و مقررات -- مطالعات تطبيقي رزرو
554 علت‌ شناسي تجاوز به عنف (از رويكرد بزه ديده‌ شناختي) خواجه‌ حق‌ وردي، وحيده، 1363 - تجاوز به عنف، تجاوز به عنف -- جنبه‌ هاي روانشناسي، تجاوز به عنف -- پيشگيري رزرو
555/1 مجموعه‌ نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي- ج.1 فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14، حقوق مدني -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران رزرو
555/3 مجموعه‌ نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي- ج.3 فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14، حقوق مدني -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران رزرو
555/4 مجموعه‌ نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي- ج.4 فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14، حقوق مدني -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران رزرو
555/2 مجموعه‌ نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي- ج.2 فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14، حقوق مدني -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران رزرو
555/5 مجموعه‌ نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي- ج.5 فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14، حقوق مدني -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران رزرو
556/7 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.7 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
556/8 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.8 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
556/6 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.6 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
556/4 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.4 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
556/1 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.1 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
556/2 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.2 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
556/5 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.5 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
556/3 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري- ج.3 آيين دادرسي جزايي (فقه)، حقوق جزا (فقه)، قضاوت (فقه)، حقوق جزا -- ايران رزرو
557/1 هشدارهاي انتظامي قضات- ج.1 زندي‌، محمدرضا، 1341 - دادگاه عالي انتظامي قضات، قاضيان -- ايران -- خطاي شغلي، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
557/2 هشدارهاي انتظامي قضات - ج.2 زندي‌، محمدرضا، 1341 - دادگاه عالي انتظامي قضات، قاضيان -- ايران -- خطاي شغلي، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
558/1 ميهمان ماه- ج.1 زندي‌، محمدرضا، 1341 - ، گردآورنده حقوق -- ايران -- تفسير و استنباط -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
558/2 ميهمان ماه- ج.2 زندي‌، محمدرضا، 1341 - ، گردآورنده حقوق -- ايران -- تفسير و استنباط -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
559/2 شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي در نظم حقوقي جديد- ج.2 ذبحي، حسين، 1344 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات -- ايران، Narcotic laws -- Iran، رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، آراي حقوقي -- ايران، Judgments -- Iran رزرو
559/1 شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي در نظم حقوقي جديد- ج.1 ذبحي، حسين، 1344 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات -- ايران، Narcotic laws -- Iran، رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، آراي حقوقي -- ايران، Judgments -- Iran رزرو
560/2 ترجمه و تبيين اللمعه الدمشقيه- ج.2 شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. شب ‌خيز، محمدرضا، 1367 - فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
560/1 ترجمه و تبيين اللمعه الدمشقيه- ج.1 شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. شب ‌خيز، محمدرضا، 1367 - فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
561/1 حقوق كيفري عمومي: بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي- ج.1 آقايي جنت مكان، حسين، 1343 - قانون كيفري -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
561/3 حقوق كيفري عمومي: بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي- ج.3 آقايي جنت مكان، حسين، 1343 - قانون كيفري -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
561/4 حقوق كيفري عمومي: بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي- ج.4 آقايي جنت مكان، حسين، 1343 - قانون كيفري -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
561/2 حقوق كيفري عمومي: بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي- ج.2 آقايي جنت مكان، حسين، 1343 - قانون كيفري -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
562/2 قواعد فقهيه- ج.2 موسوي‌ بجنوردي‌، محمد، 1325 - فقه -- قواعد، اصول فقه شيعه رزرو
562/1 قواعد فقهيه- ج.1 موسوي‌ بجنوردي‌، محمد، 1325 - فقه -- قواعد، اصول فقه شيعه رزرو
563/1 فقه تطبيقي و استدلالي: تطبيق فقه جعفري با مذاهب اربعه و حقوق موضوعه- ج.1 عزيزاللهي (كرماني)، محمدرضا، 1360 - فقه تطبيقي، فقه استدلالي رزرو
563/2 فقه تطبيقي و استدلالي: تطبيق فقه جعفري با مذاهب اربعه و حقوق موضوعه- ج.2 عزيزاللهي (كرماني)، محمدرضا، 1360 - فقه تطبيقي، فقه استدلالي رزرو
564/4 حقوق جزاي عمومي: انواع جرايم و اقسام مجازاتها تعاريف، شناسايي علوم كيفري و ارتباط با ديگر علوم انساني ...- ج.4 مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران رزرو
564/2 حقوق جزاي عمومي: انواع جرايم و اقسام مجازاتها تعاريف، شناسايي علوم كيفري و ارتباط با ديگر علوم انساني ...- ج.2 مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران رزرو
564/3 حقوق جزاي عمومي: انواع جرايم و اقسام مجازاتها تعاريف، شناسايي علوم كيفري و ارتباط با ديگر علوم انساني ...- ج.3 مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران رزرو
564/1 حقوق جزاي عمومي: انواع جرايم و اقسام مجازاتها تعاريف، شناسايي علوم كيفري و ارتباط با ديگر علوم انساني ...- ج.1 مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران رزرو
565/3 موازين‌ قضايي‌ هيئت‌ عمومي‌ ديوان عالي‌ كشور (جزايي‌)- ج.3 علي آبادي، عبدالحسين، 1361 - 1281 ايران‌. ديوان‌ عالي‌ كشور، آراي‌ حقوقي‌ -- ايران‌ رزرو
565/2 موازين‌ قضايي‌ هيئت‌ عمومي‌ ديوان عالي‌ كشور (جزايي‌)- ج.2 علي آبادي، عبدالحسين، 1361 - 1281 ايران‌. ديوان‌ عالي‌ كشور، آراي‌ حقوقي‌ -- ايران‌ رزرو
565/1 موازين‌ قضايي‌ هيئت‌ عمومي‌ ديوان عالي‌ كشور (جزايي‌)- ج.1 علي آبادي، عبدالحسين، 1361 - 1281 ايران‌. ديوان‌ عالي‌ كشور، آراي‌ حقوقي‌ -- ايران‌ رزرو
565/4 موازين‌ قضايي‌ هيئت‌ عمومي‌ ديوان عالي‌ كشور (جزايي‌)- ج.4 علي آبادي، عبدالحسين، 1361 - 1281 ايران‌. ديوان‌ عالي‌ كشور، آراي‌ حقوقي‌ -- ايران‌ رزرو
566/1 حقوق‌ اساسي‌ - ج.1 بوشهري‌، جعفر، - 1302 حقوق‌ تطبيقي‌، حقوق‌ اساسي‌ رزرو
566/4 حقوق‌ اساسي‌ - ج.4 بوشهري‌، جعفر، - 1302 حقوق‌ تطبيقي‌، حقوق‌ اساسي‌ رزرو
566/5 حقوق‌ اساسي‌ - ج.5 بوشهري‌، جعفر، - 1302 حقوق‌ تطبيقي‌، حقوق‌ اساسي‌ رزرو
566/3 حقوق‌ اساسي‌ - ج.3 بوشهري‌، جعفر، - 1302 حقوق‌ تطبيقي‌، حقوق‌ اساسي‌ رزرو
566/2 حقوق‌ اساسي‌ - ج.2 بوشهري‌، جعفر، - 1302 حقوق‌ تطبيقي‌، حقوق‌ اساسي‌ رزرو
567 حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌ اي موسوي، نعيمه‌، 1356 - حق مولف -- برنامه ‌هاي كامپيوتري، Copyright-- Computer programs، نرم ‌افزار -- قوانين و مقررات، Computer software -- Law and legislation رزرو
568/2 حقوق‌ تجارت‌ بين‌ الملل‌- ج.2 اشميتوف‌، كلايومك‌ ميلان‌، 1903 - 1990م‌. Schmitthoff, Clive Macmillan اخلاقي‌، بهروز، 1316 - صادرات‌ -- قراردادهاي‌ فروش‌ -- انگلستان‌، صادرات‌ -- واردات‌ -- انگلستان‌ رزرو
568/1 حقوق‌ تجارت‌ بين‌ الملل‌- ج.1 اشميتوف‌، كلايومك‌ ميلان‌، 1903 - 1990م‌. Schmitthoff, Clive Macmillan اخلاقي‌، بهروز، 1316 - صادرات‌ -- قراردادهاي‌ فروش‌ -- انگلستان‌، صادرات‌ -- واردات‌ -- انگلستان‌ رزرو
569 حقوق مالكيت فكري و حمايت از صنايع دستي در نظام بين الملل غلام حسين ، نيره، 1367- مالكيت معنوي (حقوق بين‌ الملل) رزرو
570 سهم منصفانه در اموال فكري مبشري، ژاله، 1367 - مالكيت معنوي، حق مولف، مالكيت معنوي -- ايران، حق مولف -- ايران، حق مولف بين‌ المللي رزرو
571 حقوق‌، سياست‌، اقتصاد اوپك‌ در يك‌ نگاه‌ وكيل‌، اميرساعد اوپك‌Organization of Petroleum Exporting Couan tries، نفت‌ -- صنعت‌ و تجارت‌ رزرو
572 ديوان كيفري بين ‌المللي: ضرورت الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين‌ المللي آهنگري ننه‌ كران، زهرا، 1365 - ديوان بين ‌المللي كيفري، International Criminal Court، دادگاه‌ هاي جزايي بين ‌المللي رزرو
573 صلاحيت ديوان كيفري بين‌ المللي رضايي‌ نژاد، ايرج، 1356 - ديوان بين ‌المللي كيفري، صلاحيت قانوني (حقوق بين‌ الملل)، حقوق بين ‌الملل، جرايم بين ‌المللي رزرو
574 تلخيص ‌المكاسب: تحرير مكاسب شيخ اعظم انصاري و شرح و تطبيق آن با مذاهب اربعه و مباحث حقوق موضوعه ايران انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق معاملات (فقه) رزرو
575 تحرير مباني تكلمه المنهاج متون فقه جزايي: اثر آيت‌ الله خويي و قانون مجازات اسلامي (قصاص، ديات، حدود و تعزيرات) دارابي، بهنام، 1365- خوئي‌، ابوالقا‌سم‌، 1278 - 1371. مبا‌ني‌ تكمله‌ المنها‌ج‌ -- نقد و تفسير، حقوق‌ جزا (فقه‌)، فقه‌ جعفري -- رسا‌له‌ عمليه‌ رزرو
576 مفهوم حرز و نقش آن در جرم سرقت كوشا، جعفر، 1335 - دزدي (فقه)، دزدي رزرو
577 ضمانت اجراي تصميمات ديوان كيفري بين‌المللي نوروزي، ميثم، 1364 - ديوان بين‌ المللي كيفري، اجراي عدالت كيفري -- همكاري ‌هاي بين‌ المللي، جرايم بين ‌المللي، جرايم فراملي رزرو
578 محشاي قانون جرايم رايانه ‌اي الهي ‌منش، محمدرضا، 1346 - جرايم كامپيوتري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
579 حقوق كيفري اختصاصي 2: (جرايم عليه اموال و مالكيت) الهي‌ منش، محمدرضا، 1346 - حقوق جزا -- ايران، جرايم عليه اموال -- ايران رزرو
580 حقوق مالكيت فكري سازمان‌ هاي پخش صدا و تصوير به انضمام نمونه قراردادهاي مربوط به سازمان صدا و سيماي ايران ترجمه و تشريح مدل قانون خدمات پخش عمومي رحماني، محمدصديق، 1362 - پخش برنامه -- قوانين و مقررات، پخش برنامه -- ايران -- قوانين و مقررات، پخش برنامه -- ايران -- سياست دولت، مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل)، مالكيت معنوي -- ايران رزرو
581 تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت سليمي، فضه، 1363 - حقوق رقابت، مصرف ‌كنندگان -- حمايت -- قوانين و مقررات، حقوق رقابت -- ايران، مصرف‌ كنندگان -- حمايت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
582 علامت تجاري و ضمانت اجراي مدني بابائي، الميرا علايم تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، مالكيت صنعتي -- ايران رزرو
583 قصاص و ديات در دين اسلام: مطالعات تطبيقي بين مذاهب اسلامي زيدان‌،عبدالكريم‌، 1917 - م. Zaydan, Abd al- Karim نبي ‌پور، محمد، 1345 - قصاص (فقه)، ديات، فقه تطبيقي رزرو
584 تحريرالمكاسب شيخ مرتضي انصاري عزيزاللهي، محمدمهدي، 1360 - معاملات (فقه)، انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير رزرو
585 كتاب ‌المكاسب: كتاب ‌البيع (معاطاه) انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق حسيني ‌نيك‌، عباس‌، 1345 - معاملات (فقه) رزرو
586/2 قواعد فقه- ج.2 عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، 1316 - 1390. فقه -- قواعد، اصول فقه شيعه رزرو
586/1 قواعد فقه- ج.1 عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، 1316 - 1390. فقه -- قواعد، اصول فقه شيعه رزرو
586/3 قواعد فقه- ج.3 عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، 1316 - 1390. فقه -- قواعد، اصول فقه شيعه رزرو
586/4 قواعد فقه- ج.4 عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، 1316 - 1390. فقه -- قواعد، اصول فقه شيعه رزرو
587 مصدق و حقوق بشر خراطي، محمدرضا، 1367 - نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- ملي‌شدن، مصدق‌، محمد، 1261 - 1345.، Petroleum industry and trade -- Government ownership -- Iran، دموكراسي -- ايران، Democracy -- Iran رزرو
588 حقوق سازمان‌ هاي بين‌ الملل خليلي ‌نژاد، روح ‌الله، 1358 - سازمان ‌هاي بين‌ المللي، International agencies رزرو
589 ساختار قدرت و دولت در پرتوي حقوق عمومي و نگرش اسلامي توحيدي، احمدرضا، 1356 - قدرت (كلام)، اسلام و دولت، قدرت (علوم اجتماعي)، اسلام و سياست، حقوق عمومي (فقه) رزرو
590 حقوق بشر و سازمان‌ هاي بين ‌المللي ابراهيمي، عليرضا، 1345 - حقوق بشر، سازمان‌ هاي بين ‌المللي رزرو
591 فروع علم اجمالي صلاه موسوي‌ بجنوردي‌، محمد، 1325 - نماز -- شكيات، فروع علم اجمالي رزرو
592 سازمانها و كارگزاريهاي‌ ملل‌ متحد و نقش‌ آنها در ايران‌ وكيل‌، اميرساعد سازمان‌ ملل‌ متحد -- ايران‌، سازمان ‌هاي‌ بين‌ المللي‌ -- ايران‌ رزرو
593 كتاب المكاسب: شروط‌ المتعاقدين انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق رزمجويي، حبيب ‌الله، 1352 - معاملات (فقه)، قراردادها -- عدم تحقق (فقه)، عقود و ايقاعات رزرو
594 مباحث حقوقي لمعه دمشقيه: متن عربي (اعراب‌ گذاري شده) با ترجمه‌ ي فارسي فرهنگ اصطلاحات فقهي شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق حسيني ‌نيك‌، عباس‌، 1345 - فقه جعفري -- قرن 8ق. رزرو
595/3 مجموعه قراردادهاي مدرن ...- ن.1- ج.3 بشيري‌، عباس‌، 1347 - قراردادها -- ايران رزرو
595/5 مجموعه قراردادهاي مدرن ...- ن.1- ج.5 بشيري‌، عباس‌، 1347 - قراردادها -- ايران رزرو
595/6 مجموعه قراردادهاي مدرن ...- ن.1- ج.6 بشيري‌، عباس‌، 1347 - قراردادها -- ايران رزرو
595/2 مجموعه قراردادهاي مدرن ...- ن.1- ج.2 بشيري‌، عباس‌، 1347 - قراردادها -- ايران رزرو
595/4 مجموعه قراردادهاي مدرن ...- ن.1- ج.4 بشيري‌، عباس‌، 1347 - قراردادها -- ايران رزرو
595/1 مجموعه قراردادهاي مدرن ...- ن.1- ج.1 بشيري‌، عباس‌، 1347 - قراردادها -- ايران رزرو
596 حقوق بشر در علم، آموزش و فرهنگ توسعه ‌ها و چالش ‌هاي حقوقي[ ويراستار Yvonne Donders and Vladimir Volodin] عباسي، اصلي، 1352 - حقوق بشر، حق آموزش، آزادي اطلاعات رزرو
597 بررسي تطبيقي مفهوم و آثار ابراء در فقه و حقوق موضوعه پرتوي، مصطفي، 1367 - ابراء (فقه)، (Debt cancellation (Islamic law رزرو
598 حقوق بشر مهاجران در نظام حقوق بين الملل: بررسي وضعيت گروه ‌هاي مختلف مهاجران اعم از اجباري و اختياري و مجاز و غيرمجاز در نظام بين‌ المللي و برخي نظا‌م‌ هاي ملي سرفراز، فرشيد، 1352 - مهاجرت -- قوانين و مقررات، حقوق بين ‌الملل و حقوق بشر، پناهندگان -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
599 قانون كار در نظم حقوقي كنوني (دفتر پنجم حقوق كار - محشاي قانون كار) رفيعي، احمد، 1345 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
600 مجموعه كامل نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه در مسايل جزايي (كيفري) اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 -، گردآورنده ايران. قوه قضائيه. اداره حقوقي، حقوق جزا -- ايران -- پرسشها و پاسخها، حقوق جزا -- ايران -- دعاوي، آيين دادرسي جزايي -- ايران، دادگاه ‌هاي انقلاب -- قوانين و مقررات -- ايران، نظريه‌ هاي مشورتي -- ايران رزرو
601 مباني حقوقي و فقهي رقابت ناصحي، علي، 1367 - حقوق رقابت، حقوق رقابت (فقه)، بازار سرمايه رزرو
602/6 گزيده‌ اي از پايان نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق مدني- ج.6 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق تطبيقي -- پايان ‌نامه‌ ها، حقوق مدني -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
602/2 گزيده‌ اي از پايان نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق مدني- ج.2 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق تطبيقي -- پايان ‌نامه‌ ها، حقوق مدني -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
602/3 گزيده‌ اي از پايان نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق مدني- ج.3 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق تطبيقي -- پايان ‌نامه‌ ها، حقوق مدني -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
602/4 گزيده‌ اي از پايان نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق مدني- ج.4 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق تطبيقي -- پايان ‌نامه‌ ها، حقوق مدني -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
602/5 گزيده‌ اي از پايان نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق مدني- ج.5 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق تطبيقي -- پايان ‌نامه‌ ها، حقوق مدني -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
602/1 گزيده‌ اي از پايان نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق مدني- ج.1 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق تطبيقي -- پايان ‌نامه‌ ها، حقوق مدني -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
603/1 حقوق جامع شهروندي - ج.1 براتي‌ نيا، محمود، 1335 - حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran، حقوق عمومي -- ايران، Public law -- Iran، شهروندان -- ايران -- راهنماي آموزشي، Civics -- Study and teaching-- Iran رزرو
603/2 حقوق جامع شهروندي - ج.2 براتي‌ نيا، محمود، 1335 - حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran، حقوق عمومي -- ايران، Public law -- Iran، شهروندان -- ايران -- راهنماي آموزشي، Civics -- Study and teaching-- Iran رزرو
604 قانون مدني به زبان عامه تقويان، علي اكبر، 1361 - قانون مدني -- ايران، حقوق جزا رزرو
605 قانون آيين دادرسي مدني به زبان عامه تقويان، علي اكبر، 1361 - آيين دادرسي مدني -- ايران، قانون مدني -- ايران رزرو
606/1 گزيده‌ اي از پايان‌ نامه‌ هاي علمي در زمينه‌ حقوق جزاي عمومي- ج.1 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده‌ ها، پايان‌ نامه‌ ها -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
606/4 گزيده‌ اي از پايان‌ نامه‌ هاي علمي در زمينه‌ حقوق جزاي عمومي- ج.4 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده‌ ها، پايان‌ نامه‌ ها -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
606/3 گزيده‌ اي از پايان‌ نامه‌ هاي علمي در زمينه‌ حقوق جزاي عمومي- ج.3 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده‌ ها، پايان‌ نامه‌ ها -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
606/2 گزيده‌ اي از پايان‌ نامه‌ هاي علمي در زمينه‌ حقوق جزاي عمومي- ج.2 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده‌ ها، پايان‌ نامه‌ ها -- ايران -- چكيده‌ ها رزرو
607 آيين تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي محمدي، جليل، 1324- ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي-- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
608 فرهنگ‌ دادرسي‌ كريمي‌، حسين‌، 1330 - آيين دادرسي -- ايران -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها، آيين دادرسي -- ايران -- واژه‌ نامه‌ ها رزرو
609/1 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي در زمينه آيين دادرسي كيفري- ج.1 آيين دادرسي جزايي -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- چكيده ‌ها، پايان ‌نامه‌ ها -- ايران -- چكيده ها رزرو
609/2 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي در زمينه آيين دادرسي كيفري- ج.2 آيين دادرسي جزايي -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- چكيده ‌ها، پايان ‌نامه‌ ها -- ايران -- چكيده ها رزرو
609/3 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي در زمينه آيين دادرسي كيفري- ج.3 آيين دادرسي جزايي -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- چكيده ‌ها، پايان ‌نامه‌ ها -- ايران -- چكيده ها رزرو
610 قانون بازرگاني فرانسه فرد پارسا، محمدرضا، 1359 - حقوق تجارت -- فرانسه، Commercial law -- France رزرو
611 محشاي قانون آيين دادرسي مدني زراعت‌، عباس‌، 1344 - حقوق مدني -- ايران، آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
612 وسيط در ترمينولوژي حقوق جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
613 آراي شوراي عالي ثبت و شرح آن جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - شوراي عالي ثبت -- قوانين و رويه ‌ها، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
614 فرهنگ‌ حقوقي‌ بهمن‌ انگليسي‌ - فارسي‌ براساس‌Black´s law dictionary شامل‌ 30هزار واژه‌ و مدخل‌ انگليسي‌ - فارسي‌ آقايي‌، بهمن‌، 1331 - حقوق -- واژه ‌نامه ‌ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه ‌ها -- فارسي رزرو
615/2 گزيده‌ اي از پايان‌ نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق بين ‌الملل- ج.2 حقوق بين‌ الملل -- پايان‌ نامه ‌ها، حقوق بين‌ الملل -- چكيده ‌ها، پايان‌ نامه‌ ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
615/1 گزيده‌ اي از پايان‌ نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق بين ‌الملل- ج.1 حقوق بين‌ الملل -- پايان‌ نامه ‌ها، حقوق بين‌ الملل -- چكيده ‌ها، پايان‌ نامه‌ ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
616 مجموعه‌ محشي‌ قانون‌ مدني‌ (علمي‌ - تطبيقي‌ - تاريخي‌) جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1302 - قانون مدني -- ايران رزرو
617 ترمينولوژي حقوق: حاوي اصطلاحات رشته‌ هاي حقوق... جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، Law -- Terminology، حقوق -- واژه‌ نامه‌ ها، Law -- Dictionaries رزرو
618/1 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي قضات در امور حقوقي- ج.1 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
618/2 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي قضات در امور حقوقي- ج.2 حقوق مدني -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
619/2 گزيده ‌اي از پايان‌ نامه ‌هاي علمي قضات در امور كيفري- ج.2 حقوق جزا -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها رزرو
619/1 گزيده ‌اي از پايان‌ نامه ‌هاي علمي قضات در امور كيفري- ج.1 حقوق جزا -- ايران -- پايان‌ نامه‌ ها رزرو
620 فرهنگ‌ حقوق‌ بشر =A Terminology of human rights آقايي‌، بهمن‌، - 1331 حقوق‌ بشر رزرو
621 قانون مدني آلمان بخش‌ هاي معاملات، قرادادها، كليات و تعهدات نوري‌، محمدعلي‌، 1336 - قانون مدني -- آلمان رزرو
622 قانون مدني ژاپن نوري‌، محمدعلي‌، 1340 - قانون مدني -- ژاپن رزرو
623/1 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي- ج.1 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق جزا (فقه) -- پايان ‌نامه ‌ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
623/4 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي- ج.4 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق جزا (فقه) -- پايان ‌نامه ‌ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
623/2 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي- ج.2 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق جزا (فقه) -- پايان ‌نامه ‌ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
623/3 گزيده‌ اي از پايان ‌نامه‌ هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي- ج.3 حقوق جزا -- ايران -- پايان ‌نامه ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- چكيده ‌ها، حقوق جزا (فقه) -- پايان ‌نامه ‌ها، پايان‌ نامه ‌ها -- ايران -- چكيده ‌ها رزرو
624 قانون مدني مصر نوري‌، محمدعلي‌، 1336 - قانون مدني -- مصر رزرو
625 فرهنگ‌ حقوق‌ فرانسه‌ - فارسي‌ كاتبي‌، حسينقلي‌، 1291 - 1369. حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها -- فرانسه، زبان فرانسه -- واژه‌ نامه ‌ها -- فارسي، حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
626 جامعه ‌شناسي حقوق رحماني‌ فرد، شهرداد جامعه‌ شناسي حقوقي، حقوق -- تاريخ، حقوق -- فلسفه رزرو
627 اصول و رويه ي عملي حقوق زندانيان ايستون، سوزان شهلايي، فراز، 1354 - زندانيان -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
628 قانون مجازات اسلامي در آيينه فقاهت (قصاص) جباري، محمد، 1357 - حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran، قصاص (فقه) -- ايران، Lex talionis (Islamic law) -- Iran، قصاص (فقه)، Lex talionis (Islamic law) رزرو
629 چگونه ديه را محاسبه كنيم به زبان ساده شامل: قانون جديد ديات مصوب 1392، جدول‌ هاي كامل محاسبات ديه به زبان ساده...با مقدمه بهرام بهرامي جمشيدي، مجيد، 1345 - ديات، قصاص (فقه) رزرو
630 قانون مجازات اسلامي در آيينه فقاهت (حدود) جباري، محمد، 1357 - حدود (فقه)، Hadd punishment (Islamic law)، حدود (فقه) -- ايران، Hadd punishment (Islamic law) -- Iran، حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran رزرو
631 جنبش جانبداري از حقوق زنان در ايران و جهان پهلواني، الهام، 1362 - فمينيسم -- ايران -- تاريخ، فمينيسم -- تاريخ رزرو
632 حقوق ثبت املاك: قانون و مقررات عمليات مقدماتي و ثبت ملك، تفكيك... تفكريان، محمود، 1321 - ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، ثبت -- ايران -- آزمون‌ ها رزرو
633 مباحثي از فلسفه حقوق معاصر (مفاهيم فلسفي - جامعه شناختي) آرين‌، شهرام‌، 1349 - حقوق -- فلسفه، جامعه ‌شناسي حقوقي رزرو
634 مجازات مرگ هود، راجر جي.، 1936 - م. Hood, Roger G. شهلايي، فراز، 1354 - اعدام (حكم) رزرو
635 حقوق و روابط مالي زوجين با اصلاحات بر اساس قوانين جديد موحديان‌، غلامرضا، 1342 - حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
636 فرهنگ بزرگ فقه، معارف، علوم و حقوق اسلامي (و زمينه ‌هاي وابسته): شامل حقوق، متون فقه ... [فارسي - انگليسي] رمضاني‌ نوري‌، محمود، 1349 - فقه -- واژه‌ نامه ‌ها -- انگليسي، فقه -- واژه ‌نامه ‌ها -- فارسي، اسلام -- واژه نامه ها -- انگليسي، اسلام -- واژه‌ نامه ‌ها -- فارسي رزرو
637 آئين‌ نگارش‌ حقوقي‌ در نظام‌ قضائي‌ ايران‌ باختر، احمد، 1343 - حقوق -- نويسندگي، حقوق -- ايران، قوه قضائيه -- ايران رزرو
638 بايسته ‌هاي ادله اثبات... بهرامي‌، بهرام‌، 1338 - ادله اثبات دعوي -- ايران رزرو
639 تروريسم ‌شناسي (مجموعه مقاله ‌ها)( رويكردهاي حقوقي- فلسفي) تروريسم‌ -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، تروريسم -- قوانين و مقررات رزرو
640 در تكاپوي حقوق عمومي گرجي ازندرياني، علي ‌اكبر، 1352 -، گردآورنده حقوق عمومي، حقوق عمومي -- ايران رزرو
641 علوم‌ جنايي‌: مجموعه‌ مقالات‌ در تجليل‌ از استاد دكتر محمد آشوري‌ آشوري‌، محمد، 1321 - ، حقوقدانان رزرو
642 حقوق انتقال فناوري رهبري، ابراهيم، 1358 - انتقال تكنولوژي -- قوانين و مقررات، انتقال تكنولوژي -- قراردادها، انتقال تكنولوژي -- قوانين و مقررات -- ايران، انتقال تكنولوژي -- جنبه ‌هاي اقتصادي، مالكيت معنوي رزرو
643 بايسته‌ هاي تفسير قوانين و قرادادها: متدولوژي، اصول و مباني تدوين، تصويب و تفسير بهرامي‌، بهرام‌، 1338 - حقوق -- ايران -- تفسير و استنباط، قراردادها -- تفسير و استنباط رزرو
644 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1388 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، آراي حقوقي -- ايران، Judgments -- Iran، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، Civil rights -- Iran -- Cases رزرو
645 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1389 رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
646 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1389- ن.2 رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
647 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1390 رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
648 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1390- ن.2 رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
649 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1391 رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
650 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1391- ن.2 رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
651 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1392 رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
652 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1393 رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
653 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال 1393- ن.2 رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
654 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري دهه 1360 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
655 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ‌هاي 1370-1371-1372 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
656 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ‌هاي 1374-1373- 1375 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
657 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ هاي 1376-1377-1378 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
658 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ‌هاي 1379-1380 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
659 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1381 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
660 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1381- ن.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
661 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1382 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
662 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1382- ن.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
663 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ‌1383 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
664 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ‌1383- ن.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه‌ قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
665 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1384- ن.1 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
666 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1384- ن.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
667 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1385 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
668 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1385- ن.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
669/1 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ‌1386 - ج.1 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
669/2 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال ‌1386 - ج.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
670/1 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1387 - ج.1 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
670/2 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1387 - ج.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
671/1 مجموعه كامل آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري سال‌ 1388- ج.1 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
672 حقوق كيفري كودكان و نوجوانان ( فرآيند پاسخ‌ دهي به بزه‌كاري كودكان و نوجوانان) نياز‌پور، امير‌حسن، 1357 - نوجوانان بزهكار -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، كودكان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، دادگاه اطفال -- ايران رزرو
673 حقوق‌ كيفري‌ بين ‌الملل‌ حسيني ‌نژاد، حسينقلي‌، 1302 - جرايم‌ بين ‌المللي‌، حقوق‌ جزا رزرو
674 حقوق مدني مسئوليت تضامني اميرمحمدي، محمدرضا، 1345 - عقد ضمان، نيابت تعهد (حقوق مدني)، حقوق تطبيقي رزرو
675 حقوق‌ مدني‌ (2) اموال‌ و مالكيت‌ حياتي، علي ‌عباس، 1353 - حقوق مدني -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
676 حقوق كيفري خانواده ( بودها و بايدها) اسدي، ليلا‌، 1343 - حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
677 حقوق مصادره (بررسي تطبيقي مصادره، ضبط و استرداد اموال مرتبط با... دلير، حميد سلب مالكيت خارجي، سلب مالكيت -- ايران، سلب مالكيت -- انگلستان، حقوق تطبيقي رزرو
678 حقوق مصرف كاله-اولوآ، ژان، 1933 - م. Calais-Auloy, Jean اديب‌، مجيد، 1352 - مصرف ‌كنندگان -- حمايت -- قوانين و مقررات -- فرانسه رزرو
679 حقوق كيفري عمومي 1 منصورآبادي، عباس، 1340 - حقوق جزا -- ايران، جرم‌ شناسي رزرو
680/1 حقوق مدني 1: اشخاص يوسف زاده، مرتضي، 1327 - حقوق مدني -- ايران، اشخاص (حقوق)، مالكيت رزرو
680/2 حقوق مدني 2: اموال و مالكيت يوسف زاده، مرتضي، 1327 - حقوق مدني -- ايران، اشخاص (حقوق)، مالكيت رزرو
681 حقوق مدني، عقود معين، مضاربه ( با نگاهي به مضاربه‌ هاي بانكي) سكوتي‌نسيمي، رضا، 1344- مضاربه، *Bailment of a capital، حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran، عقود و ايقاعات (فقه)، Contracts (Islamic law) رزرو
682 فلسفه ‌ي مالكيت فكري: ( بررسي تحليلي تاريخچه، مباني، مفهوم و ماهيت مالكيت فكري) خدمتگزار، محسن، 1347 - مالكيت معنوي رزرو
683 مقدمه‌ اي‌ بر حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - مالكيت معنوي، مالكيت معنوي (فقه)، مالكيت صنعتي، مالكيت صنعتي -- ايران رزرو
684 حقوق ورشكستگي كاوياني، كوروش، 1339 - ورشكستگي -- ايران، حقوق تجارت -- ايران رزرو
685 درآمدي‌ بر روش‌ تحقيق‌ در حقوق‌ صبري‌، نورمحمد، 1348 - حقوق -- نويسندگي، تحقيق -- روش ‌شناسي رزرو
686 امضاي الكترونيك كي نيا، محمد امضاي الكترونيكي -- قوانين و مقررات، پيشينه ‌هاي الكترونيكي -- قوانين و مقررات رزرو
687 اقدامات‌ تاميني‌ و تربيتي‌ رهامي‌، محسن‌، 1335 - حقوق جزا -- ايران، كنترل اجتماعي -- ايران رزرو
688 مسئوليت حمايت در دو نظام حقوقي بين ‌الملل و اسلام فرزانه، يوسف، 1345 - مسئوليت حمايت (حقوق بين ‌الملل)، Responsibility to protect (International law)، حقوق بين‌ الملل اسلامي، International law (Islamic law)، حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، Human rights -- Religious aspects -- Islam رزرو
689 مبادي حقوق عمومي در اسلام: مشروعيت قدرت و مقبوليت دولت در قرآن جاويد، محمدجواد، 1353 - اسلام و دولت -- جنبه هاي قرآني، ولايت فقيه رزرو
690 مكتب ‌هاي تفسيري در حقوق بر بنياد هرمنوتيك حقوقي آقايي، كامران، 1343 - حقوق -- فلسفه، حقوق -- روش‌ شناسي، هرمنوتيك رزرو
691 مصونيت‌ هاي قضائي دولتها و اموال آنها به همراه هفده پيوست از اسناد مرتبط انصاري ‌معين، پرويز، 1330 - مسئوليت دولت (حقوق بين‌ الملل)، مصونيت‌ هاي دولتهاي خارجي رزرو
692 مديريت انسان‌ مدارِ ريسك جرم رضواني، سودابه، 1365 - جرم و جنايت -- پيشگيري، جرم‌ شناسي رزرو
693 مهارت ‌هاي فن دفاع بزرگمهر، اميرعباس، 1360 - وكالت در دادگاه رزرو
694/1 آيين دادرسي كيفري- ج.1 خالقي‌، علي‌، 1345 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
694/2 آيين دادرسي كيفري- ج.2 خالقي‌، علي‌، 1345 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
695/3 الگوي دادرسي مشتمل بر لوايح و آراء فاخر قضايي- ج.3 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - ، گردآورنده رويه‌ قضايي -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران -- دعاوي رزرو
695/2 الگوي دادرسي مشتمل بر لوايح و آراء فاخر قضايي- ج.2 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - ، گردآورنده رويه‌ قضايي -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران -- دعاوي رزرو
695/1 الگوي دادرسي مشتمل بر لوايح و آراء فاخر قضايي- ج.1 محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - ، گردآورنده رويه‌ قضايي -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران -- دعاوي رزرو
696/2 الوسيط في اصول ‌الفقه = اصول فقه در سطح متوسط- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، توشيحگر، مترجم سبحاني ‌تبريزي، جعفر، 1308-. الوسيط في‌ اصول‌ الفقه‌: كتاب‌ يبحث‌ عن‌ الادله ‌اللفظيه‌ و العقليه‌ بين ‌الايجاز و الاطناب‌ -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه رزرو
696/1 الوسيط في اصول ‌الفقه = اصول فقه در سطح متوسط- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، توشيحگر، مترجم سبحاني ‌تبريزي، جعفر، 1308-. الوسيط في‌ اصول‌ الفقه‌: كتاب‌ يبحث‌ عن‌ الادله ‌اللفظيه‌ و العقليه‌ بين ‌الايجاز و الاطناب‌ -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه رزرو
697 حقوق مسافر در حمل و نقل هوايي بين‌المللي تيموري، محمدصادق، 1363 - سازمان هواپيمايي كشوري، حقوق بين‌المللي هوائي و فضائي، Airspace (International law)، حمل و نقل هوايي -- قوانين و مقررات -- ايران، Aeronautics, Commercial -- Law and legislation -- Iran رزرو
698 حقوق مسافر در حمل و نقل هوايي بين‌المللي - ن.2 تيموري، محمدصادق، 1363 - سازمان هواپيمايي كشوري، حقوق بين‌المللي هوائي و فضائي، Airspace (International law)، حمل و نقل هوايي -- قوانين و مقررات -- ايران، Aeronautics, Commercial -- Law and legislation -- Iran رزرو
699 راهنماي كاربردي تنظيم قرارداد جونت ونچر غير شركتي گروه اقتصادي مدني يا مشاركت مدني= Joint vrnture contract 2: (حاوي اطلاعات ضروري جهت تنظيم قراردادهاي مشاركت انتفاعي)... رحماني، تهمينه، 1356 - كسب و كار مشترك -- ايران، كسب و كار مشترك -- قوانين و مقررات -- ايران، قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم رزرو
700 راهنماي كاربردي تنظيم قرارداد جوينت ونچر شركتي: گروه اقتصادي حقوقي يا مشاركت حقوقي(حاوي اطلاعات ضروري جهت تنظيم قراردادهاي مشاركت انتفاعي)... رحماني، تهمينه، 1356 - كسب و كار مشترك -- ايران، كسب و كار مشترك -- قوانين و مقررات -- ايران، قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم رزرو
701/1 انديشه‌ هاي فقهي ( حقوقي - اقتصادي) - ج.1 ايزدي‌ فرد، علي ‌اكبر، 1339 - معاملات (فقه)، معاملات اموال شخصي و منقول (فقه)، معاملات -- قوانين و مقررات -- ايران، خريد و فروش -- ايران، فقه -- قواعد، حقوق -- ايران رزرو
701/2 انديشه‌ هاي فقهي ( حقوقي - اقتصادي) - ج.2 ايزدي‌ فرد، علي ‌اكبر، 1339 - معاملات (فقه)، معاملات اموال شخصي و منقول (فقه)، معاملات -- قوانين و مقررات -- ايران، خريد و فروش -- ايران، فقه -- قواعد، حقوق -- ايران رزرو
702/1 رويه قضايي ديوان بين ‌المللي دادگستري- ج.1 كوشا، سهيلا، 1343 - ديوان بين المللي دادگستري، دادگاه هاي بين المللي، داوري بين ‌المللي -- رويه قضايي رزرو
702/2 رويه قضايي ديوان بين ‌المللي دادگستري- ج.2 كوشا، سهيلا، 1343 - ديوان بين المللي دادگستري، دادگاه هاي بين المللي، داوري بين ‌المللي -- رويه قضايي رزرو
703/1 مباني استنباط حقوق اسلامي اصول فقه- ج.1 لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - اصول فقه رزرو
703/3 مباني استنباط حقوق اسلامي اصول فقه- ج.3 لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - اصول فقه رزرو
703/2 مباني استنباط حقوق اسلامي اصول فقه- ج.2 لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - اصول فقه رزرو
704/2 قتل عمد: در آراء دادگاه كيفري استان تهران- ج.2 عزيزمحمدي، نورالله، 1343 - قتل عمد -- ايران -- دعاوي رزرو
704/1 قتل عمد: در آراء دادگاه كيفري استان تهران- ج.1 عزيزمحمدي، نورالله، 1343 - قتل عمد -- ايران -- دعاوي رزرو
705 دانشنامه حقوقي خانواده- ن.2 روشن، محمد، 1343 - حقوق خانواده -- ايران -- دايره المعارف ها رزرو
706 حقوق‌ كيفري‌ بين ‌المللي‌ - ن.2 شريعت باقري، محمدجواد حقوق بين ‌الملل، حقوق جزا، جرايم بين ‌المللي رزرو
707 حقوق كيفري بين ‌المللي (مجموعه اسناد بين‌ المللي) آقايي جنت ‌مكان‌، حسين‌، 1343 - ، گردآورنده، مترجم جرايم بين‌ المللي، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين ‌الملل) رزرو
708 حقوق كيفري بين ‌المللي با لحاظ اصلاحات كنفرانس كامپالا اساس‌ نامه دادگاه نورنبرگ ... كريانگ ساك‌ كيتي چايساري‌، 1958 - م‌ Kriangsak Kittichai Saree آقايي جنت ‌مكان‌، حسين‌، 1343 - جرايم بين ‌المللي، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين ‌الملل) رزرو
709 حقوق كيفري بين‌ المللي فرايند، نظريه‌ ها و چشم‌اندازها مهرا، نسرين، 1338 - جرايم بين ‌المللي رزرو
710 حقوق كيفري بين ‌المللي (مجموعه مقاله‌ ها) آقايي جنت‌ مكان‌، حسين‌، 1343 - جرايم بين‌ المللي، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين‌ الملل) رزرو
711 اسناد بين‌ المللي راجع به حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات بين‌ المللي صلح‌ چي، محمدعلي، 1335 - حل مسالمت ‌آميز اختلافهاي بين ‌المللي، داوري بين ‌المللي رزرو
712 آيين دادرسي مدني در نظم آزموني طاهريان، علي، 1366 - آيين دادرسي مدني -- ايران، Civil procedure -- Iran، حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran رزرو
713 قواعد فقه حقوقي لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - فقه -- قواعد، حقوق مدني (فقه) رزرو
714 سازمان ‌هاي بين ‌المللي آقائي‌، داوود، 1333 - سازمان ملل متحد، United Nations، سازمان ملل متحد. نمايندگي (ايران)، سازمان‌ هاي بين ‌المللي، روابط بين ‌المللي، منطقه‌گرايي (سازمان ‌دهي بين‌ المللي)، ايران -- روابط خارجي -- قرن 14 رزرو
715 نقد رويه قضايي در امور مدني كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393.، گردآورنده ديوان عالي كشور -- دعاوي، رويه ‌قضايي -- ايران، قضاوت -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
716 سلسله مباحث فقهي،حقوقي مسئوليت مدني لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، مسئوليت (فقه) رزرو
717/2 مباحثي‌ از اصول‌ فقه‌- ج.2 محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - اصول فقه شيعه رزرو
717/1 مباحثي‌ از اصول‌ فقه‌- ج.1 محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - اصول فقه شيعه رزرو
717/3 مباحثي‌ از اصول‌ فقه‌- ج.3 محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - اصول فقه شيعه رزرو
718 فقه‌ استدلالي‌: ترجمه‌ تحريرالروضه‌ في‌ شرح‌ اللمعه[شهيد ثاني] شهيدثاني‌، زين ‌الدين ‌بن‌ علي‌، 911 - 965ق. دادمرزي‌، مهدي‌، 1345 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734-786ق. اللمعه‌ الدمشقيه ‌-- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
719/1 عزاداري‌ سنتي‌ شيعيان‌ در بيوت‌ علما و حوزه ‌هاي‌ علميه‌ و كشورهاي‌ جهان‌: تحقيقي‌ و تاريخي‌- ج.1 معتمدي‌، حسين‌، 1318 - سوگواريها، سوگواريها -- آداب‌ و رسوم‌، شعر مذهبي - مجموعه ها، شعر فارسي - مجموعه ها رزرو
719/2 عزاداري‌ سنتي‌ شيعيان‌ در بيوت‌ علما و حوزه ‌هاي‌ علميه‌ و كشورهاي‌ جهان‌: تحقيقي‌ و تاريخي‌- ج.2 معتمدي‌، حسين‌، 1318 - سوگواريها، سوگواريها -- آداب‌ و رسوم‌، شعر مذهبي - مجموعه ها، شعر فارسي - مجموعه ها رزرو
720/1 متون فقه 2: (متون فقه تطبيقي)- ج.1 بابايي علويق، محمدصادق، 1360 - ، توشيحگر، مترجم شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق، فقه تطبيقي، زناشويي (فقه) رزرو
720/2 متون فقه 2: (متون فقه تطبيقي)- ج.2 بابايي علويق، محمدصادق، 1360 - ، توشيحگر، مترجم شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق، فقه تطبيقي، زناشويي (فقه) رزرو
721 تحرير قواعد فقهيه بجنوردي‌، حسن‌، 1276 - 1353 اسماعيلي، مريم ، 1357- فقه -- قواعد رزرو
722 فقه پزشكي محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - پزشكي (فقه)، اسلام و پزشكي رزرو
723 اصول فقه شكاري، روشنعلي، 1332 - اصول فقه رزرو
724/2 فقه استدلالي - ج.2 هاشمي، محسن، 1356 - فقه جعفري -- قرن 8ق. رزرو
724/1 فقه استدلالي - ج.1 هاشمي، محسن، 1356 - فقه جعفري -- قرن 8ق. رزرو
725/2 فلسفه حقوق بشر- ج.2 هيدن، پاتريك، 1965 - م. Hayden, Patrick يوسفي، مهدي، 1364 - حقوق بشر -- فلسفه، قانون مدني -- فلسفه رزرو
725/1 فلسفه حقوق بشر- ج.1 هيدن، پاتريك، 1965 - م. Hayden, Patrick يوسفي، مهدي، 1364 - حقوق بشر -- فلسفه، قانون مدني -- فلسفه رزرو
726/2 شرح جامع نموداري اصول ‌الفقه- ج.2 انصاري تبار، مجيد، 1357 - مظفر، محمدرضا، 1904 - 1964م‌. اصول ‌الفقه -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه رزرو
726/1 شرح جامع نموداري اصول ‌الفقه- ج.1 انصاري تبار، مجيد، 1357 - مظفر، محمدرضا، 1904 - 1964م‌. اصول ‌الفقه -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه رزرو
727/1 تحرير‌الروضه في شرح‌ اللمعه ( با اصلاحات )- ج.1 شهيدثاني‌، زين‌ الدين ‌بن‌ علي‌، 911 - 965 ق شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786 ق. اللمعه‌ الدمشقيه ‌-- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
727/2 تحرير‌الروضه في شرح‌ اللمعه ( با اصلاحات )- ج.2 شهيدثاني‌، زين‌ الدين ‌بن‌ علي‌، 911 - 965 ق شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786 ق. اللمعه‌ الدمشقيه ‌-- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
728/4 مبادي‌ العربيه‌ في ‌الصرف‌ و النحو - ج.4 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
728/3 مبادي‌ العربيه‌ في ‌الصرف‌ و النحو - ج.3 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
728/1 مبادي‌ العربيه‌ في ‌الصرف‌ و النحو - ج.1 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
728/2 مبادي‌ العربيه‌ في ‌الصرف‌ و النحو - ج.2 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
729/2 شرح نوين رسائل- ج.2 حيدري، رضا، 1345 - انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
729/1 شرح نوين رسائل- ج.1 حيدري، رضا، 1345 - انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
729/3 شرح نوين رسائل- ج.3 حيدري، رضا، 1345 - انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
729/5 شرح نوين رسائل- ج.5 حيدري، رضا، 1345 - انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
729/4 شرح نوين رسائل- ج.4 حيدري، رضا، 1345 - انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
730/2 تحريرالكنزالعرفان في فقه ‌القرآن- ج.2 فاضل‌ مقداد سيوري، مقداد بن‌ عبدالله‌، 826ق‌ اسماعيلي، مريم، 1357- تفاسير فقهي -- شيعه، فقه جعفري -- قرن 9ق رزرو
730/1 تحريرالكنزالعرفان في فقه ‌القرآن- ج.1 فاضل‌ مقداد سيوري، مقداد بن‌ عبدالله‌، 826ق‌ اسماعيلي، مريم، 1357- تفاسير فقهي -- شيعه، فقه جعفري -- قرن 9ق رزرو
731/2 ترمينولوژي حقوق نوين- ج.2 اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
731/3 ترمينولوژي حقوق نوين- ج.3 اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
731/1 ترمينولوژي حقوق نوين- ج.1 اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
732/2 نحوه ارتباطات نوين تجاري - ج.2 تيل‌، جان‌ Thill, John V كرمي، جالينوس، 1345 - كسب و كار -- ارتباط -- ايالات متحده -- نمونه پژوهي رزرو
732/1 نحوه ارتباطات نوين تجاري - ج.1 تيل‌، جان‌ Thill, John V كرمي، جالينوس، 1345 - كسب و كار -- ارتباط -- ايالات متحده -- نمونه پژوهي رزرو
733/2 ترجمه‌ الاتقان‌ في‌ علوم‌‌ القرآن‌- ج.2 سيوطي‌، عبدالرحمن ‌بن‌ ابي ‌بكر، 849 - 911ق حائري‌ قزويني‌، مهدي‌، 1334 - قرآن -- صرف و نحو، قرآن -- مسائل ادبي، قرآن -- مسائل لغوي رزرو
733/1 ترجمه‌ الاتقان‌ في‌ علوم‌‌ القرآن‌- ج.1 سيوطي‌، عبدالرحمن ‌بن‌ ابي ‌بكر، 849 - 911ق حائري‌ قزويني‌، مهدي‌، 1334 - قرآن -- صرف و نحو، قرآن -- مسائل ادبي، قرآن -- مسائل لغوي رزرو
734/1 آموزش‌ فلسفه‌- ج.1 مصباح يزدي‌، محمد تقي‌، 1313- فلسفه رزرو
734/2 آموزش‌ فلسفه‌- ج.2 مصباح يزدي‌، محمد تقي‌، 1313- فلسفه رزرو
735 راهنماي نگارش كيفري اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - آيين دادرسي مدني -- ايران -- فرم ‌ها، دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم ‌ها، نامه‌ نگاري حقوقي -- ايران رزرو
736 راهنماي نگارش حقوقي اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - آيين دادرسي مدني -- ايران -- فرم‌ ها و پرسشنامه ‌ها، فن نگارش -- حقوق، شكايت ‌ها (مقررات دولتي) -- ايران، نامه ‌نگاري حقوقي -- ايران رزرو
737 حقوق بين ‌الملل از نظريه تا عمل اميدي، علي، 1347 - حقوق بين ‌الملل، حقوق بين‌ الملل -- ايران، تعهدات بين ‌المللي، حقوق بين‌ الملل -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
738 حقوق بين ‌الملل هوايي ( با تاكيد بر تعهدات دولت‌ ها در كنوانسيون شيكاگو 1944 و ضمايم آن ) مرداني‌، نادر، 1334 - حقوق بين‌ المللي هوائي و فضائي رزرو
739 مقالاتي‌ درباره‌ حقوق‌ بين ‌الملل‌ و داوريهاي‌ بين ‌المللي‌ صفائي‌، حسين‌، 1312- حقوق بين ‌الملل، داوري بين ‌المللي رزرو
740 حقوق‌ بين ‌الملل‌ كيفري‌: گزيده‌ مقالات‌ 1 اردبيلي‌، محمدعلي‌، 1326 - حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصي‌ -- حقوق‌ جزا، جرايم بين ‌المللي رزرو
741 حقوق بين ‌الملل كيفري: گزيده مقالات 2 اردبيلي‌، محمدعلي‌، 1326 - صلاحيت رسيدگي به امور كيفري -- مقاله‌ها و خطابه‌ها، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري، جرايم بين ‌المللي رزرو
742 حقوق بين الملل كيفري رضوي فرد، بهزاد، 1351 - دادگاه ‌هاي جزايي بين ‌المللي رزرو
743 گفتاري در حقوق بين ‌الملل مولف و حقوق مجاور: به همراه ترجمه معاهده برن براي حمايت از آثار ادبي و ... محمدزاده ‌وادقاني، عليرضا، 1333 - حق مولف بين‌ المللي، حق‌ مولف -- حقوق مجاور، پيمان ‌نامه‌ ها رزرو
744 حقوق بين ‌الملل خصوصي شريعت باقري، محمدجواد حقوق بين ‌الملل خصوصي، Conflict of laws رزرو
745/1 حقوق‌ بين‌ الملل‌ خصوصي‌ - ج.1 سلجوقي‌، محمود حقوق بين ‌الملل خصوصي رزرو
745/2 حقوق‌ بين‌ الملل‌ خصوصي‌ - ج.2 سلجوقي‌، محمود حقوق بين ‌الملل خصوصي رزرو
746 مجموعه جامع اسناد حقوق بين ‌الملل بشردوستانه حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه، Humanitarian law رزرو
747 حقوق‌ بين‌ الملل‌ اقتصادي‌ زايدل‌ - هوهن‌ فلدرن‌، ايگناتس‌ Seidl - Hohen Veldern, Ignaz زماني‌، قاسم‌، 1346 - اقتصاد بين ‌الملل‌، صادرات‌ و واردات‌، حقوق‌ و رشد اقتصادي‌ رزرو
748 حقوق بين ‌الملل والاس‌، ربكا ام. ام. Wallace, Rebecca M. M زماني‌، قاسم‌، 1346 - حقوق بين ‌الملل رزرو
749 جامعه بين ‌المللي و حقوق بين ‌الملل در قرن بيست ‌ويكم: مجموعه مقالات اهدايي به استاد دكتر محمدرضا ضيايي‌ بيگدلي تهران - 16 اسفند 1391 ضيائي‌ بيگدلي‌، محمدرضا، 1321 -، حقوق بين‌ الملل -- مقاله ‌ها و خطابه‌ ها، International law-- Addresses, essays, lectures، حقوق بين‌ الملل -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، International law -- Iran -- *Addresses, essays, lectures رزرو
750 جستارهايي از حقوق جزاي بين‌ الملل خالقي‌، علي‌، 1345 - حقوق بين ‌الملل -- نشريات ادواري رزرو
751 فلسفه حقوق بين ‌الملل تسون، فرناندو آر.، 1950 -م. Teson, Fernando R. محبي‌، محسن‌، 1330 - حقوق بين ‌الملل -- فلسفه رزرو
752 حقوق‌ بين‌ المللي‌ كيفري مومني، مهدي، 1347 - حقوق‌ بين‌ المللي‌ -- حقوق‌ جزا، حقوق‌ جزا -- جرايم‌ بين‌ المللي‌ رزرو
753 حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصي‌ الماسي‌، نجادعلي‌، 1320 - حقوق بين ‌الملل خصوصي رزرو
754 حقوق‌ بين ‌الملل‌ كاسسه‌، آنتونيو Cassese, Antonio شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 -، حقوق بين ‌الملل رزرو
755 حقوق‌ معاهدات‌ بين ‌المللي‌ موسي ‌زاده‌، رضا، 1339 - تعهدات بين ‌المللي، حقوق‌ بين ‌الملل‌ رزرو
756 حقوق سازمان ‌هاي بين ‌المللي زماني‌، قاسم‌، 1346 - سازمان ‌هاي بين‌ المللي -- مصونيت‌ ها و امتياز‌هاي حقوقي رزرو
757 بايسته‌ هاي حقوق بين ‌الملل عمومي (2-1) موسي‌ زاده‌، رضا، 1339 - حقوق بين ‌الملل، International law رزرو
758 حقوق بين ‌الملل كيفري صلاحي، سهراب، 1341 - دادگاه‌ هاي جزايي بين ‌المللي، International criminal courts رزرو
759/2 ترجمه كتاب المكاسب مرحوم شيخ مرتضي انصاري (رض)- ج.2 انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - معاملات (فقه)، معاملات اموال شخصي و منقول (فقه) رزرو
759/1 ترجمه كتاب المكاسب مرحوم شيخ مرتضي انصاري (رض)- ج.1 انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - معاملات (فقه)، معاملات اموال شخصي و منقول (فقه) رزرو
760 صهباي عدالت: انديشه‌ هاي حقوقي آيت‌ الله قربانعلي دري‌ نجف ‌آبادي دري‌ نجف‌ آبادي‌، قربانعلي‌، 1324 - اسلام و حقوق، اسلام و عدالت، قضاوت -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق بشر -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام رزرو
761/2 آيين دادرسي كيفري- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
761/1 آيين دادرسي كيفري- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
761/3 آيين دادرسي كيفري- ج.3 زراعت‌، عباس‌، 1344 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
762 مجموعه مهمترين اسناد كاربردي حقوق بين‌ الملل، اساسنامه ‌ها - اعلاميه‌ ها - معاهدات - كنوانسيون ‌ها به همراه... اسماعيل نسب، حسين، 1367 - حقوق بين ‌الملل، سازمان‌ هاي بين ‌المللي رزرو
763 قوانين و كنوانسيون‌ هاي مرتبط با حقوق بين ‌الملل عمومي كميلي ‌پور، علي، 1369 -، گردآورنده حقوق بين ‌الملل رزرو
764 مجموعه قوانين و مقررات حقوق بين‌ الملل خصوصي مشتمل بر آراي وحدت رويه آيين‌ نامه ‌ها و نظرات مشورتي حقوق بين‌ الملل خصوصي -- ايران رزرو
765 قوانين و كنوانسيون ‌هاي مرتبط با حقوق تجارت بين‌ الملل كميلي ‌پور، علي، 1369 -، گردآورنده بازرگاني بين ‌المللي، حقوق تجارت رزرو
766/3 حقوق مدني حقوق تعهدات قواعد عمومي مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه- ج.3 يزدانيان‌، عليرضا، 1351 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، Liability (Law) -- Iran، مسووليت (حقوق) -- فرانسه، Liability (Law) -- French، مسووليت (حقوق) -- مطالعات تطبيقي، Liability (Law) -- Comparative studies رزرو
766/5 حقوق مدني حقوق تعهدات قواعد عمومي مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه- ج.5 يزدانيان‌، عليرضا، 1351 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، Liability (Law) -- Iran، مسووليت (حقوق) -- فرانسه، Liability (Law) -- French، مسووليت (حقوق) -- مطالعات تطبيقي، Liability (Law) -- Comparative studies رزرو
766/4 حقوق مدني حقوق تعهدات قواعد عمومي مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه- ج.4 يزدانيان‌، عليرضا، 1351 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، Liability (Law) -- Iran، مسووليت (حقوق) -- فرانسه، Liability (Law) -- French، مسووليت (حقوق) -- مطالعات تطبيقي، Liability (Law) -- Comparative studies رزرو
766/1 حقوق مدني حقوق تعهدات قواعد عمومي مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه- ج.1 يزدانيان‌، عليرضا، 1351 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، Liability (Law) -- Iran، مسووليت (حقوق) -- فرانسه، Liability (Law) -- French، مسووليت (حقوق) -- مطالعات تطبيقي، Liability (Law) -- Comparative studies رزرو
766/2 حقوق مدني حقوق تعهدات قواعد عمومي مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه- ج.2 يزدانيان‌، عليرضا، 1351 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، Liability (Law) -- Iran، مسووليت (حقوق) -- فرانسه، Liability (Law) -- French، مسووليت (حقوق) -- مطالعات تطبيقي، Liability (Law) -- Comparative studies رزرو
767 مجموعه كامل قانون و مقررات مالياتي (شامل 200 نكته راهبردي) زارع مقدم، احمد ماليات بر درآمد -- قوانين و مقررات -- ايران، ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
768 قانون تامين اجتماعي در نظم حقوقي كنوني: محشاي تحليلي، كاربردي تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
769 حقوق كاربردي شرايط عمومي، خصوصي و مكاتبات پيمان (پيمانكار و كارفرما) در مقررات و رويه قضايي برون ‌سپاري -- قوانين و مقررات -- ايران، ساختمان ‌سازي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
770/1 ترجمه كامل مبادي ‌العربيه (صرف و نحو)- ج.1 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م‌ خورسندي‌، محمود، 1337 - زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
770/4 ترجمه كامل مبادي ‌العربيه (قسمت نحو)- ج.4 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م‌ خورسندي‌، محمود، 1337 - زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
770/2 ترجمه كامل مبادي ‌العربيه (صرف و نحو)- ج.2 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م‌ خورسندي‌، محمود، 1337 - زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
770/3 ترجمه كامل مبادي ‌العربيه (صرف و نحو)- ج.3 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م‌ خورسندي‌، محمود، 1337 - زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
770/5 ترجمه كامل مبادي ‌العربيه (قسمت صرف )- ج.4 شرتوني‌، رشيد، 1864-1906م‌ خورسندي‌، محمود، 1337 - زبان عربي -- صرف و نحو رزرو
771 مباني حقوق جزاي بين ‌الملل ايران مومني، مهدي، 1347 - حقوق جزا -- ايران رزرو
772 بررسي تطبيقي وظايف حرفه ‌اي وكيل دادگستري بانضمام: قوانين و مقررات وكالت ... انصافداران، محمدرضا، 1350 - وكالت -- ايران، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، وكلاي دادگستري، اخلاق حقوقي رزرو
773/2 مجموعه كامل بخشنامه ها،‌ دستورالعمل‌ هاي ثبتي - ج.2 گرامي، ماشاء الله ثبت -- ايران -- بخش‌ نامه‌ ها، ثبت رزرو
773/1 مجموعه كامل بخشنامه ها،‌ دستورالعمل‌ هاي ثبتي - ج.1 گرامي، ماشاء الله ثبت -- ايران -- بخش‌ نامه‌ ها، ثبت رزرو
774 اسناد و دعاوي تجاري در آراي ديوان عالي كشور: تاريخچه تاسيس و تشكيل ديوان عالي كشور، سير تاريخي و اهميت رويه قضايي، تاجر ... عرفاني‌، توفيق‌، 1327 - ديوان عالي كشور، حقوق تجارت -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
775 اصول كلي حقوق دريايي صديق، حسن، 1334 - حقوق درياها، قانون دريايي رزرو
776 قواعد داوري از منظر حقوق تطبيقي: قواعد داوري در ايران، قواعد داوري در دعاوي ايران و آمريكا، قواعد داوري بين ‌المللي ... ميرزائي‌، عليرضا، 1357 - داوري تجاري -- مطالعات تطبيقي، داوري تجاري -- ايران، داوري بين‌ المللي تجاري رزرو
777 مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق بشر شريفي، عليرضا، 1358 - مسئوليت (حقوق)، حقوق بشر، حقوق تطبيقي، غرامت‌ ها (حقوق) رزرو
778 قوانين و مقررات، آراء و نظرات راجع به بزه خيانت در امانت حاج‌ محمود عطار، پيمان، 1348 - خيانت در امانت -- ايران، احكام جزايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
779 حقوق تجارت: سوالات چهارگزينه اي - تشريحي، متن حقوقي با ترجمه، آزمون دكتري - كارشناسي ارشد - ... عرفاني، محمود، 1316- حقوق تجارت -- كتابهاي درسي -- راهنماي آموزشي (عالي)، حقوق تجارت -- آزمونها و تمرينها (عالي)، زبان انگليسي -- كتابهاي قرائت -- حقوق تجارت، حقوق تجارت -- اصطلاحها و تعبيرها -- انگليسي، زبان انگليسي -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
780 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در نظم حقوقي كنوني (دكترين و رويه كيفري ايران) بر اساس مجموعه قوانين مرتبط با جرايم نيروهاي مسلح، ... گلدوزيان‌، ايرج‌، 1316 - قوانين نظامي -- ايران، جرايم نظامي -- ايران، ايران -- نيروهاي مسلح -- قوانين و مقررات رزرو
781 اعسار در رويه قضائي (كاربردي و عملي) شامل آراء هيئت عمومي و شعب ديوان عالي كشور ... عرفاني‌، توفيق‌، 1327 - ورشكستگي -- ايران، ورشكستگي (فقه) رزرو
782 نمونه قراردادهاي تجاري در حقوق ملي و فراملي فلاح تفتي، زينب قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم، قراردادها -- طرز تنظيم، قانون تجارت رزرو
783 شرح جامع قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) حقوق جزاي عمومي و اختصاصي درگاهي ‌خو، حميد، 1370 - حقوق جزا -- ايران، جرم‌ شناسي -- ايران رزرو
784 حقوق تجارت منظم: (شرح جامع قانون تجارت) به همراه رويكردهاي جديد قانون تجارت ... آزاد پور، مهدي، 1358 - حقوق تجارت -- ايران رزرو
785 شرح جامع قانون مدني براساس نظريات علماي برجسته حقوق... بيات، فرهاد، 1364 - حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran رزرو
786 حقوق بين‌ الملل اقتصادي لاون‌ فلد، آندرياس‌، 1930 - م‌. Lowenfeld, Andreas F حبيبي‌ مجنده‌، محمد، 1344 - اقتصاد بين الملل، قانون تجارت، صادرات و واردات رزرو
787 مباني حقوق پيمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرايط عمومي پيمان اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - پيمانكاري -- ايران، معاملات دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
788 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسايل مدني سلجوقي‌، محمود نظريه ‌هاي مشورتي، نظريه ‌هاي قضايي، نظريه ‌هاي حقوقي، حقوق مدني -- ايران رزرو
789 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل كيفري محسني‌، مرتضي‌، 1300 - حقوق جزا -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
790 مفهوم نظام حقوقي: درآمدي بر نظريه‌ ي نظام حقوقي رز، جوزف، 1939 - م. Raz, Joseph سياپوش، علي اكبر، 1340 - علم حقوق رزرو
791 معاهدات در گذر زمان: اصلاح معاهدات در اثر رويه بعدي دولت‌ هاي عضو صابري‌ انصاري‌، بهزاد، 1357 - تعهدات بين ‌المللي، پيمان‌ نامه ‌ها -- تفسير و استنباط، حقوق بين‌ الملل رزرو
792 نظام حقوق بين ‌الملل اقتصادي و سازمان جهاني تجارت (مجموعه مقالات) حسيني اكبرنژاد، هاله، 1360 - سازمان جهاني تجارت، حقوق بين‌الملل، حقوق بين‌الملل -- جنبه‌هاي اقتصادي، اقتصاد بين‌الملل رزرو
793 حقوق كيفري كسب و كار جعفري، امين، 1359 - حقوق جزا -- ايران، حقوق تجارت -- ايران رزرو
794 نسبيت احكام ديوان بين‌ المللي دادگستري شاملو، سوده ديوان بين المللي دادگستري، دادگاه‌ هاي بين ‌المللي رزرو
795 منتخب‌ آراء حقوقي‌ محاكم‌ در سه‌ دهه‌ 50، 60، 70 بازگير، يدالله‌، - 1333 آراي‌ حقوقي‌ -- ايران‌ رزرو
796 بررسي حقوقي قطعنامه ‌ها در مورد فعاليت‌ هاي هسته ‌اي ايران وجدي، محمدعلي، 1342 - آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي -- قطعنامه ‌ها، سازمان ملل متحد. شوراي امنيت -- قطعنامه ‌ها، انرژي اتمي -- ايران، منع گسترش سلاح ‌هاي هسته ‌اي -- ايران، سلاح‌ هاي هسته ‌اي (حقوق بين‌ الملل) رزرو
797 قانون امور حسبي در رويه قضايي مشتمل بر قوانين و مقررات مرتبط... باختر، احمد، 1343 - امور حسبي -- قوانين و مقررات -- ايران. رويه قضايي. قانون مدني -- ايران رزرو
798 صلاحيت ديوان عدالت اداري در رويه‌ هاي قضائي لازم‌ الاتباع همراه با قانون ديوان عدالت اداري باختر، احمد، 1343 - ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه‌ها، صلاحيت حقوقي -- ايران، رويه‌قضايي -- ايران، آيين دادرسي -- ايران رزرو
799 مهريه در رويه‌ قضايي شامل: آراء هيئت‌ هاي عمومي و شعب ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، آراء دادگاه عالي انتظامي قضات... عرفاني‌، توفيق‌، 1327 - مهر (حقوق مدني) -- ايران -- پرسش‌ ها و پاسخ ‌ها رزرو
800 درآمدي بر جرم ‌انگاري و جرم ‌زدايي شمعي، محمد، 1360 - حقوق جزا، حقوق جزا -- تاريخ، حقوق جزا -- ايران، جرم‌ شناسي، جرم و جنايت -- پيشگيري رزرو
801 مسئوليت بين‌ المللي نقض تعهدات زيست‌ محيطي آرش پور، عليرضا، 1342 - مسئوليت ‌هاي زيست ‌محيطي، تعهدات بين ‌المللي، حفاظت محيط زيست -- جنبه ‌هاي سياسي رزرو
802 چالش‌ هاي حقوق بشري ايدز تيموري ‌سندسي، ‌ام‌ البنين، 1346 - ايدز -- بيماران -- حقوق مدني، ايدز -- بيماران -- وضع حقوقي و قوانين، ايدز رزرو
803 بررسي تطبيقي آثار فساد عقد در بين مذاهب اسلامي آقاجاني سپهري، علي، 1366 - عقد فاسد(فقه)، عقد فاسد(فقه) -- ايران، عقود و ايقاعات (فقه)، عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران، حقوق تطبيقي، فقه تطبيقي رزرو
804 سلسله مباحث فقهي - حقوقي عقد وكالت لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - وكالت (فقه)، وكالت -- ايران رزرو
805 تحليل حقوق دعاوي در رويه قضايي جمشيدي، عبدالله، 1354 -، گردآورنده رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
806 حقوق بين‌ الملل درياها حبيبي‌ مجنده‌، محمد، 1344 - حقوق درياها -- ايالات متحده، حقوق درياها رزرو
807 حقوق بين ‌الملل درياها خدادادي، اشرف، 1353 - حقوق بين ‌الملل درياها، حقوق درياها رزرو
808 اسناد ديوان كيفري بين ‌المللي (اساسنامه، سند نهايي و قطعنامه مصوب كنفرانس رم...): اصلاحات كنفرانس بازنگري كامپالا ديوان بين المللي كيفري International Criminal Court شريعت باقري، محمدجواد ديوان كيفري بين‌ المللي -- اساسنامه رزرو
809 پناهندگي: نظريه‌ ها و رويه‌ ها كيهانلو، فاطمه، 1354 - حق پناهندگي، پناهندگان -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
810 موازين حقوق تجارت در آراء ديوانعالي كشور بازگير، يدالله‌، 1333 - قانون تجارت -- ايران، ديوان‌ عالي‌ كشور رزرو
811 رويه قضايي ايران در معاملات و قولنامه معارض عرفاني‌، توفيق‌، 1327 - معاملات -- قوانين و مقررات -- ايران، معاملات معارض -- قوانين و مقررات -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، قولنامه‌ ها -- ايران رزرو
812 حقوق بيمه بابائي‌، ايرج‌، 1342 - حقوق بيمه -- ايران، بيمه -- ايران رزرو
813 حقوق مسئوليت مدني و الزامات خارج از قرارداد بابائي‌، ايرج‌، 1342 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، تعهدات (حقوق) -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
814 سببيت و قتل در نظام كيفري ايالات متحده آمريكا لافاو، وين‌ آر.، 1931 - م‌. LaFave, Wayne R. آقائي ‌نيا، حسين‌، 1323 - حقوق جزا -- ايالات متحده رزرو
815 حقوق ماليه عمومي امامي، محمد، 1327 - ماليه عمومي -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
816 اقتصاد و ماليه‌ عمومي‌: كليات‌، نظريه ‌ها، متن‌، الگو ها، توسعه‌ اقتصادي‌... تاجداري‌، علي ‌اكبر1321 - اقتصاد، ماليه‌ عمومي‌، رشد اقتصادي‌ رزرو
817 مقدمه علم حقوق با رويكردي به حقوق ايران و اسلام دانش پژوه، مصطفي، 1335 - حقوق، حقوق -- ايران رزرو
818 راهبردهاي مؤثر كاهش جرم آلبرت، جيمز اف. Albrecht, James F. مهدوي‌ پور، اعظم، 1360 - جرم و جنايت -- پيشگيري، جرم‌ شناسي رزرو
819 آيين دادرسي مدني مشتمل بر مباحث آيين دادرسي (1) و (2) و (3) بهشتي‌، محمدجواد آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌ -- اي‍ران‌، قا‌نون‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
820/2 آيين دادرسي كيفري بر اساس اصلاحات قانون آيين دادرسي كيفري - ج.2 يوسفي، ايمان، 1361 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
820/1 آيين دادرسي كيفري بر اساس اصلاحات قانون آيين دادرسي كيفري - ج.1 يوسفي، ايمان، 1361 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
821/1 آيين دادرسي مدني (1)- ج.1 حياتي، علي ‌عباس، 1353 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
821/2 آيين دادرسي مدني (2)- ج.2 حياتي، علي ‌عباس، 1353 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
822 جرم‌ شناسي فضاي مجازي كشف جرايم اينترنتي و رفتار مجرمانه جيشانكار، كي، 1973 - م ملك ‌‌محمدي‌ نوري‌، حميدرضا، 1342 -، جرايم كامپيوتري، جرم ‌شناسي، تكثير غير مجاز رزرو
823 نظريه‌ هاي جرم ملك ‌‌محمدي‌ نوري‌، حميدرضا، 1342 -، رفتار مجرمانه، جرم ‌شناسي رزرو
824 جرم ‌شناسي باليني:‌ تحولات مفهوم حالت خطرناك بابايي‌، محمدعلي‌، 1349 - جرم‌ شناسي رزرو
825 تحقيقات مقدماتي در جرايم سايبري زندي‌، محمدرضا، 1341 - جرايم كامپيوتري، شبكه ‌هاي كامپيوتري -- تدابير ايمني، جرايم كامپيوتري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
826/2 حقوق محيط زيست بين ‌الملل- ج.2 مرادي‌، حسن‌ ، 1336 - حقوق بين ‌الملل محيط زيست رزرو
826/1 حقوق محيط زيست بين ‌الملل- ج.1 مرادي‌، حسن‌ ، 1336 - حقوق بين ‌الملل محيط زيست رزرو
827 دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌: اموال‌ و مالكيت‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393. مالكيت -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
828 حمايت از ابداعات دارويي و الحاق به سازمان تجارت جهاني: مباني نظري و نظام حقوقي صادقي، محسن سازمان جهاني تجارت، World Trade Organization، سياست دارويي، داروسازي -- صنعت و تجارت ، مالكيت معنوي (حقوق بين‌الملل)، ثبت اختراعات (حقوق بين‌الملل) رزرو
829 بايسته ‌هاي پژوهش در نظام عدالت كيفري: مقالات برگزيده نخستين همايش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري: فرصت‌ ها و چالش ‌ها همايش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري: فرصت‌ها و چالش‌ها ( نخستين: 1391: تهران) اجراي عدالت كيفري -- كنگره‌ ها، اجراي عدالت كيفري -- تحقيق رزرو
830 سازمان جهاني بهداشت (WHo) و حقوق سلامت نجفي‌، بهزاد، 1344 - سازمان بهداشت جهاني، World Health Organization، بهداشت همگاني -- قوانين و مقررات بين‌ المللي، بهداشت جهاني رزرو
831 ترمينولوژي فقه: اصطلاح ‌شناسي فقه اماميه به همراه فهرست تفصيلي احكام مربوطه مسجدسرائي‌، حميد، 1352 - فقه -- اصطلاح ‌ها و تعبير‌ها، فقه -- واژه‌ نامه ‌ها -- فارسي، فقه -- واژه‌ نامه ‌ها -- انگليسي، فقه جعفري -- تاريخ، فقيهان شيعه رزرو
832 دانشنامه‌ حقوقي‌ امور گمركي‌ احمدي‌، عبدالله‌، 1329 - تعرفه‌ -- ايران‌ -- اصطلاحها و تعبيرها، گمرك‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، گمرك‌ -- ايران‌ -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
833 فرهنگ رجال معاصر قطر خاتمي، عمادالدين، 1367 - قطر -- سرگذشتنامه رزرو
834 فرهنگ‌ دادرسي‌ كريمي‌، حسين‌، 1322- آيين‌ دادرسي‌ -- ايران‌ -- اصطلاحها و تعبيرها.، آئين‌ دادرسي‌ -- ايران‌ -- واژه‌نامه‌ها. رزرو
835 فرهنگ‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ بلدسو، رابرت‌ Bledsoe, Robert L. آقايي‌، بهمن‌، 1331 - حقوق بين ‌الملل -- واژه‌ نامه ‌ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه‌ ها -- فارسي، حقوق بين‌ الملل -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
836 فرهنگ‌ عنا‌صر شنا‌سي‌: حقوق‌ مدني‌، حقوق‌ جزا جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ???? - حقوق‌ -- اصطلاحها‌ و تعبيرها‌، حقوق‌ -- واژه‌ نا‌مه‌ ها‌ رزرو
837 مجموعه قوانين و مقررات جزايي همراه با قانون آئين دادرسي كيفري منصور، جهانگير، 1320 - 1394 حقوق جزا -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
838 مجموعه قوانين و مقررات حقوقي همراه با آراء وحدت رويه، نظريات شوراي نگهبان، نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه، نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراء ديوان عدالت اداري، و ... منصور، جهانگير، 1320 - 1394 ايران -- قوانين و احكام رزرو
839 فرهنگ نامه حقوقي شكيبا شكيبا زيده، مرتضي، 1359 - حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها، حقوق -- واژه ‌نامه ‌ها رزرو
840/2 مجموعه كامل آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور - ج.2 باختر، احمد، 1343 - ديوان عالي كشور، رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
840/1 مجموعه كامل آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور - ج.1 باختر، احمد، 1343 - ديوان عالي كشور، رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
841 حقوق مدني (4) مسئوليت مدني حياتي، علي‌ عباس، 1353 - مسئوليت (حقوق) رزرو
842 جرم ‌واژه: كشف جرم از طريق زبان ‌شناسي حقوقي اولسون، جان، 1951 - م. Olsson, John عزيزي، سيروس، 1341 - زبان ‌شناسي قانوني -- نمونه ‌پژوهي رزرو
843 حقوق اسيران جنگي حجازي، محمدعلي، 1342 - اسيران جنگي -- وضع حقوقي و قوانين، اسيران جنگي (فقه) رزرو
844 حق بر محيط‌ زيست سالم: الگوي ايراني - فرانسوي مشهدي، علي، 1359 - حقوق محيط زيست، حقوق محيط‌زيست -- ايران، حقوق محيط‌ زيست -- فرانسه، حقوق بين‌الملل محيط زيست، حقوق تطبيقي رزرو
845 حقوق اداري (تملك املاك، شبه تملك‌ ها و سلب مالكيت از سرمايه‌ ها توسط دولت) زرگوش، مشتاق، 1356 -، گردآورنده مالكيت دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران، مصادره اموال -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
846 حقوق كيفري بازار اوراق بهادار ميرزايي منفرد، غلامعلي، 1354 - اوراق بهادار -- ايران، حقوق تجارت -- ايران رزرو
847 حقوق كيفري سلاح: از شكل ‌گيري حق داشتن سلاح تا خلع سلاح عمومي عابد، رسول، 1362 - سلاح‌ ها -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران، Weapons -- Law and legislation -- Iran -- Criminal provisions، سلاح‌ ها -- قوانين و مقررات كيفري -- ايالات متحده، Weapons -- Law and legislation -- United States -- Criminal provisions، حقوق تطبيقي رزرو
848 حقوق گمركي مشتمل بر: حقوق، تعهدات و تخلفات گمركي احمدي‌، عبدالله‌، 1329 - گمرك -- قوانين و مقررات -- ايران، تعرفه -- قوانين و مقررات -- ايران، صادرات و واردات -- قوانين مقررات -- ايران، گمرك -- ايران -- اصطلاح ‌ها و تعبيرها رزرو
849 حقوق امنيت هواپيمايي آبيراتنه، رووانتيسا ايندرانات راميا، 1951 - م. Abeyratne, R. I. R. (Ruwantissa Indranath Ramya) نماميان، پيمان، 1361 - حمل و نقل هوايي -- تدابير ايمني -- قوانين و مقررات رزرو
850 نظم عمومي در حقوق اساسي ايران مدنيان، غلامرضا، 1347 - نظم‌ عمومي (حقوق) -- ايران، حقوق اساسي -- ايران رزرو
851 حقوق كيفري قاچاق كالا و ارز احمدي‌، عبدالله‌، 1329 - قاچاق -- قوانين و مقررات -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
852 حقوق مدني (4): مسئوليت مدني بهرامي‌ احمدي‌، حميد مسئوليت (حقوق) -- راهنماي آموزشي (عالي)، مسئوليت (حقوق) -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، حقوق مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
853 مسئوليت مدني عباسلو، بختيار، 1341 - مسئوليت (حقوق)، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
854 الزام‌ ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد قاسم ‌زاده‌، مرتضي‌، 1339 - حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran، حقوق مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، Civil rights -- Iran -- Study and teaching (Higher)، تعهدات (حقوق) -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، Obligations (Law) -- Iran -- Study and teach رزرو
855 مسئوليت مدني باريكلو، علي ‌رضا، 1342 - مسئوليت (حقوق)، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
856 حقوق بازار اوراق بهادار ( بخش اختلافات) ميرزايي منفرد، غلامعلي، 1354 - اوراق بهادار -- ايران، حقوق تجارت -- ايران رزرو
857 حسن نيت در مسئوليت مدني ديلمي‌، احمد، 1340 - حسن نيت (حقوق)، مسئوليت (حقوق) رزرو
858 جرم‌ شناسي كاربردي ملك‌‌ محمدي‌ نوري‌، حميدرضا، 1342 -، جرم ‌شناسي رزرو
859 مقدمه اي بر حقوق بين الملل محيط زيست كويوروا، تيمو طيبي، سبحان، 1361 - حقوق بين الملل محيط زيست رزرو
860 حقوق اساسي: كليات حقوق سياسي و رژيم‌ هاي مهم سياسي معاصر طباطبائي‌ مؤتمني‌، منوچهر، 1303- حقوق‌ اساسي‌، دولت رزرو
861 تحليل و نقدي بر حقوق قرارداد در انگلستان آدامز، جان‌، 1939 - م. Adams, John موسوي، مهدي، 1363 - قراردادها -- انگلستان رزرو
862 نظام حقوقي قراردادهاي مشاركت (جونيت ونچر): در عرصه صنعت و تجارت داخلي و بين‌ الملل آريان كيا، رضا، 1355 - كسب و كار مشترك -- قوانين و مقررات، كسب و كار مشترك -- ايران، كسب و كار مشترك -- قوانين و مقررات -- ايران، كسب و كار مشترك رزرو
863 سياست جنايي ريسك‌ مدار پاك‌ نهاد، امير جرم و جنايت -- پيشگيري، اجراي عدالت، جرم ‌شناسي رزرو
864 رسانه، جنگ و حقوق بين ‌الملل گرشاسبي، علي، 1363 - روزنامه ‌نگاران -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق جزاي بين‌ الملل -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، رسانه‌ هاي گروهي و جنگ -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
865 نداي انصاف و عدالت در رسيدگي، صدور حكم و نحوه اجراي آن شامل (مجموعه مقالات مولف به زبانهاي فارسي و فرانسه) گلدوزيان‌، ايرج‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق جزا -- فرانسه -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق تطبيقي -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
866 نظم اجتماعي و ترس از جرم در دوران معاصر فارال، استيون، 1969 - م. Farrall, Stephen نيكوكار، حميدرضا، 1364 - ترس از جنايت، جامعه‌ شناسي جنايي، جامعه ‌شناسي حقوقي، روان ‌شناسي اجتماعي رزرو
867 رياست خانواده در روابط زوجين دادمرزي‌، مهدي‌، 1345 - زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران، روابط زن و مرد -- ايران، حقوق خانواده -- ايران، زناشويي (اسلام)، مسئوليت (حقوق) -- ايران، مسئوليت (فقه) رزرو
868 مسئوليت مدني ناشي از فرآيند درمان صالحي، حميدرضا، 1365 - پزشكان -- خطاي شغلي، پزشكي -- قوانين و مقررات -- ايران، بيمه مسئوليت پزشكان، پزشك و بيمار رزرو
869 ديوان كيفري بين‌ المللي و جهاني ‌سازي حقوق كيفري ( تعامل يا تقابل) جعفري، فريدون، 1355- ديوان كيفري بين ‌المللي، International criminal Court، حقوق جزاي بين ‌الملل، جهاني شدن، جرايم بين ‌المللي رزرو
870 نظام حقوقي فضاي ماوراء جو ( چالش‌ ها و رهيافت‌ ها ) حسيني، محمدرضا، 1349 مرداد - حقوق فضا، حقوق بين ‌المللي هوائي و فضائي، ايستگاه ‌هاي فضايي، سلاح‌ هاي فضايي ( حقوق بين ‌الملل ) رزرو
871 روش‌ شناسي تحقيق در حقوق مينني، اس. آر. Myneni, S. R. ناظمي، نازآفرين، 1359 - حقوق -- تحقيق -- روش ‌شناسي، Law -- Research -- Methodology، تحقيق -- روش‌ شناسي، Research -- Methodology رزرو
872 حقوق كيفري اختصاصي: سرقت تعزيري و رايانه‌ اي« حاوي مباحث استدلالي، حقوقي و فقهي» سالاري، مهدي، 1332 - دزدي، جرايم كامپيوتري، جرايم عليه اموال -- ايران رزرو
873 سياست جنايي افغانستان در قبال زنان بزه‌ ديده در پرتو اسناد بين ‌الملل نورمحمدي، معصومه‌، 1357- زنان -- افغانستان -- جرايم عليه، زنان -- وضع حقوقي و قوانين -- افغانستان، زنان (حقوق بين‌ الملل)، حقوق جزا -- افغانستان رزرو
874 روش تحقيق در علم حقوق: معاني تحقيق،‌انتخاب عنوان تحقيق... پوربخش، محمدعلي، 1324 - حقوق -- تحقيق -- روش‌ شناسي، حقوق -- روش ‌شناسي رزرو
875 اجراي‌ احكام‌ كيفري‌ احمدي‌ موحد، اصغر قصاص‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، قانون‌ كيفري‌ -- ايران‌ رزرو
876 نصب داور، احكام و آثار آن توكلي، محمد‌مهدي، 1362 - داوري و جزا -- ايران، Arbitration and award -- Iran، داوري تجاري -- ايران، Arbitration agreements, Commercial-- Iran، داوري بين‌ المللي تجاري -- ايران، International commercial arbitration-- Iran رزرو
877 نظام ‌هاي بزرگ سياست جنايي دلماس‌-مارتي، ميري Delmas-Marty, Mireille نجفي‌ ابرندآبادي‌، علي‌حسين‌، 1331 - ، جرم و جنايت -- پيشگيري، اجراي عدالت كيفري، جرم و جنايت -- فرانسه -- پيشگيري رزرو
878 دهكده جهاني: پژوهشي بنيادي درباره فرايند شكل‌گيري دهكده جهاني بر اساس تعهدات الزام‌آور بين‌ المللي اسعدي‌، حسن‌، 1312 - جهاني شدن، جهاني شدن -- جنبه ‌هاي اقتصادي، جهاني شدن -- جنبه ‌هاي سياسي، حقوق بشر و جهاني‌ شدن رزرو
879 دادرسي‌ اطفال‌ بزهكار در حقوق‌ تطبيقي‌ دانش‌، تاج ‌زمان‌، 1305 - نوجوانان بزهكار -- وضع حقوقي و قوانين، نوجوانان بزهكار -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، آيين دادرسي رزرو
880 شيوه‌ هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين‌ المللي و بين‌ الدولي تديني‌، عباس‌، 1330 - حل مسالمت‌ آميز اختلافهاي بين ‌المللي، داوري بين ‌المللي رزرو
881 حقوق تامين مالي در تجارت بين ‌الملل رضايي، علي، 1362 - امور مالي طرح‌ ها، ماليه بين‌ المللي، بازرگاني بين ‌المللي، حقوق تجارت رزرو
882 حقوق بين ‌الملل در قرن بيست و يكم جوينر، كريستوفر سي. Joyner, Christopher C. كدخدايي‌، عباس‌، 1340 - حقوق‌ بين ‌الملل‌، جهاني شدن رزرو
883 حقوق رقابت و ضمانت اجراهاي مدني آن غفاري فارساني، بهنام، 1360 - حقوق رقابت، حقوق رقابت -- ايران رزرو
884 انتخابات در ايران (بررسي حقوقي و قانوني) احمدي‌، علي‌، 1340 - انتخابات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
885 حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات بين‌ المللي صلح‌ چي، محمدعلي، 1335 - حل مسالمت ‌آميز اختلافهاي بين ‌المللي، داوري بين ‌المللي رزرو
886 جرم شناسي و مسئوليت كيفري: ‌تاثير داده‌ هاي جرم ‌شناسي بر تحولات مسئوليت كيفري فرج اللهي، رضا، 1326 - مسئوليت جزائي، جرم ‌شناسي رزرو
887 خاستگاه ‌هاي نظريه فقهي در اسلام شاخت‌، يوزف‌، 1902 - 1969م‌. Schacht, Joseph خواجه ‌فرد، احمدرضا فقه -- تاريخ، فقه شافعي رزرو
888 انساني شدن حقوق بين الملل: با تاكيد بر نظريه مسئوليت حمايت فرزانه، يوسف، 1345- امنيت انساني، حقوق بين ‌الملل رزرو
889 اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين‌ الملل لانگريش، راينهارد، 1941 - م. Langerich, Reinhard حسني، سعيد اعتبار اسنادي، بازرگاني بين‌ المللي رزرو
890 حقوق اختراعات ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - ثبت اختراعات (حقوق بين ‌الملل)، مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل)، ثبت اختراعات -- ايران رزرو
891 دانشنامه حقوق كيفري انگلستان مهرا، نسرين، 1338 - حقوق جزا -- دايره‌المعارف ‌ها، حقوق جزا -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
892 ايران‌ و حقوق‌ بين‌ الملل‌ ممتاز، جمشيد، 1321 -، گردآورنده‌ و مترجم‌ حقوق‌ بين ‌الملل‌ -- ايران‌ -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، جنگ‌ ايران‌ و عراق‌، 1367 - 1359 -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، قانون‌ دريايي‌ -- ايران‌ -- مقاله ‌ها و خطابه‌ ها، خليج‌ فارس‌ -- جنبه‌ هاي‌ استراتژيكي‌ -- مقاله ‌ها و خطابه‌ ها رزرو
893 اصول قانوني بودن جرايم و مجازات ها در حقوق بين ‌الملل كيفري مومني، مهدي، 1347 - حقوق جزاي بين‌ الملل، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين ‌الملل)، جرم‌ شناسي رزرو
894 اصول فقه: مباحث الفاظ و قواعد تفسير متن نوبهار، رحيم‌، 1340 - اصول فقه، Islamic law -- Interpretation and construction، مباحث الفاظ، Semantics (Islamic law) رزرو
895 بايسته‌ هاي تقنين در حوزه خانواده ذبيحي بيگدلي، عاطفه، 1365 - حقوق خانواده -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق خانواده -- ايران رزرو
896 حقوق تجارت، اسناد تجاري (چك، سفته، برات) درويشي هويدا، يوسف، 1354 - حقوق تجارت -- ايران، چك -- قوانين و مقررات -- ايران، سفته -- قوانين و مقررات -- ايران، برات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
897 حقوق‌ اداري‌ 1 و 2 كليات‌ و ايران‌ موسي ‌زاده‌، رضا، 1339 - حقوق‌ اداري‌ -- ايران‌ رزرو
898 جنايات‌ عليه‌ بشريت‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ كيفري‌ علامه‌، غلام‌ حيدر، 1335 - جرايم‌ عليه‌ بشريت‌، حقوق‌ جزا، جرايم‌ بين ‌الملل‌، حقوق‌ بين ‌الملل‌ رزرو
899 جنگ تجاوزكارانه و انساني ‌شدن حقوق بين‌ الملل مدرس سبزواري، ساسان، 1360 - جنگ (حقوق بين ‌الملل)، دفاع مشروع (حقوق)، حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه رزرو
900 حقوق‌ اسناد تجارتي‌ كاوياني‌، كورش‌، 1339 - بازرگاني، اسناد، اسناد قابل انتقال، حقوق تجارت -- ايران رزرو
901 جرم ‌شناسي بزهكاري اقتصادي «نظريه عمومي تزوير» گسن‌، رمون‌ Gassin, Raymond ابراهيمي، شهرام، 1356- حقوق جزا، جرم‌ شناسي رزرو
902 جستاري‌ در بنيادهاي‌ علم‌ حقوق‌: اصول‌ حقوقي‌ و جايگاه‌ آن‌ در حقوق‌ موضوعه‌ صادقي‌، محسن‌، 1342 - حقوق‌، حقوق‌ تطبيقي‌ رزرو
903 نقش عرف در حقوق مدني ايران و مطالعه اجمالي آن در نظامهاي بزرگ حقوقي سلجوقي‌، محمود عرف، عرف -- مطالعات تطبيقي رزرو
904 گسترش فناوري‌ هاي اطلاعات و ارتباطات و تحول امنيت نورمحمدي، مرتضي، 1359 - تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات -- جنبه ‌هاي سياسي، امنيت بين ‌المللي رزرو
905 نقش سازمان ملل متحد در توسعه همكاري هاي اقتصادي آقائي‌، داود، 1333 - سازمان ملل متحد، United Nations، اقتصاد بين ‌الملل -- يكپارچه سازي، همكاري‌ هاي بين‌ المللي، سازمان ‌هاي بين‌ المللي رزرو
906 نظام‌ جزايي‌ ايران‌ در عصر ساسانيان‌ واحدي‌ نوايي‌، آوا، گردآورنده‌ حقوق‌ ايران‌ باستان‌ رزرو
907 درآمدي بر نظام حقوقي دانشگاه هاي ايران (دولتي و غير دولتي) محمودي، جواد، 1345 - دانشگاه‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آيين‌نامه‌ ها، Universities and colleges -- Iran -- By-laws، دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- قوانين و مقررات -- ايران، Universities and colleges -- Law and legislation -- Iran، مسئوليت (حقوق) -- ايران -- راهنماي رزرو
908 نحوه نگارش پايان‌ نامه حياتي، علي‌ عباس، 1353 - حقوق -- تحقيق -- روش‌ شناسي، نگارش علمي و فني -- علوم و تكنولوژي، پايان ‌نامه ‌ها-- شيوه ‌نامه رزرو
909 نظريه عمومي قصد جنايي حسني، محمود نجيب Husni, Mahmud Najib عباس ‌نياي زارع، علي نيت مجرمانه، جرم‌ شناسي رزرو
910 نقش عرف در تفسير قوانين خانواده محمدي ‌اراني، اكرم، 1362 - حقوق خانواده -- ايران -- تفسير و استنباط، عرف (فقه) -- ايران رزرو
911 جرم ‌شناسي سبز گرجي فرد، حميدرضا، 1366 - جرايم زيست محيطي، Offenses against the environment، جرم‌شناسي -- جنبه‌هاي زيست‌محيطي، Criminology-- Environmental aspects رزرو
912 حقوق كيفري كودكان و نوجوانان رنوكسي، ژان - فرانسوا رضوي ‌فرد، بهزاد، ‏1351 -‏، مترجم كودكان -- وضع حقوقي و قوانين -- فرانسه، بزهكاري نوجوانان -- فرانسه، حقوق جزا -- فرانسه، دادگاه ‌هاي اطفال و نوجوانان -- فرانسه رزرو
913 درآمدي‌ بر حقوق‌ تطبيقي‌ و دو نظام‌ بزرگ‌ حقوقي‌ معاصر داويد، رنه، 1906 - م. David, Rene صفائي‌، حسين‌، 1312 - حقوق تطبيقي رزرو
914 مجموعه مقاله‌ هاي همايش راه‌ كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان همايش راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان (1385 : شيراز) زندان -- ايران -- كنگره ‌ها، زندان -- ايران -- كنگره ‌ها، زندان -- ايران -- مديريت رزرو
915 سببيت در حقوق (حقوق كيفري) هارت، هربرت ليونل آدولفوس، 1907 - 1992م. Hart, H. L. A. (Herbert Lionel Adolphus) آقائي‌ نيا، حسين‌، 1323 - علت قريب (حقوق) رزرو
916 ساختار و حقوق‌ اتحاديه‌ اروپايي‌ كدخدايي‌، عباس‌، - 1340 حقوق‌ -- اتحاديه‌ اروپا، اتحاديه‌ اروپا -- قوانين‌ و مقررات‌، اتحاديه‌ اروپا(EU)European Union ، اروپا -- روابط خارجي‌ رزرو
917 سقوط قصاص‌ در نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌ و ايران‌ ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - قصاص‌، قصاص (فقه)، حقوق جزا (فقه) -- ايران رزرو
918 رويكردهاي حقوقي و رهيافت ‌هاي فراحقوقي ابدالي، مهرزاد، 1346- حقوق -- مقاله ها و خطابه‌ ها رزرو
919 سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط در حقوق رقابت پاكباز، سيامك، 1363 - حقوق رقابت، حقوق تجارت رزرو
920 رساله‌ جرايم‌ و مجازاتها بكاريا، چزاره‌، 1738 - 1794 م. Beccaria, Cesare اردبيلي‌، محمدعلي‌، 1326 - ثواب و عقاب رزرو
921 راهبردهاي تعليق و تعويق در فرايندهاي كيفري رضايي، غلامحسين، 1349 - مجازات -- ايران، حقوق جزا -- ايران ، تعليق مجازات -- ايران، تعويق مجازات -- ايران رزرو
922 دروس حقوق عمومي دوگي، لئون، 1859 - 1928م. Duguit, Leon ويژه، محمدرضا، 1349 - حقوق اداري، دولت، حقوق اساسي رزرو
923 مبحثي‌ از حقوق‌ جزايي‌ بين ‌المللي‌: رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ ارتكابي‌ در سرزمينهاي‌ اشغال‌ شده‌ واحدي‌، قدرت ‌الله‌، - 1318 جرايم‌ بين ‌المللي‌، اشغال‌ نظامي‌ -- قوانين‌ و مقررات‌، حقوق‌ بين‌ الملل‌ رزرو
924 دولت ‌هاي رفاه و سياست ‌هاي حمايتي خانواده معيني‌ فر، حشمت‌ السادات، 1339 - كمك‌ هاي اقتصادي داخلي، كمك ‌هاي اقتصادي داخلي -- نمونه ‌پژوهي رزرو
925 روانشناسي و جرم پوت‌ واين‌، ديويد، 1972 - م‌ Putwain, David نجفي توانا، داوود روان ‌شناسي جنايي، جرم و جنايت -- جنبه‌ هاي روانشناسي، اجراي عدالت كيفري -- جنبه‌ هاي روانشناسي رزرو
926 رابطه رشد و مسئوليت كيفري در فقه اماميه و حقوق ايران بياتي، محمدحسين، 1361 - مسئوليت جزايي (فقه)، مسئوليت جزائي -- ايران، بلوغ (فقه)، بلوغ -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
927 رژيم حقوقي حاكم بر ثبت شركت ‌هاي تجاري وحيدي، فريده، 1351 - شركت ‌ها -- ايران -- ثبت و انتقال، شركت‌ هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، ثبت -- ايران رزرو
928 نهاد عاقله‌ در حقوق‌ كيفري‌ اسلام‌ احمدي‌، ذكرالله‌، - 1320 عاقله‌، مسئوليت‌ جزائي‌ (فقه‌)، ديات‌ (فقه‌) رزرو
929 حقوق مدني: نظام مالي خانواده اميرمحمدي، محمدرضا، 1345 - حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
930 آيين دادرسي كيفري (2) نوروزي فيروز، رحمت الله، 1343 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، قانون كيفري -- ايران، صلاحيت حقوقي -- ايران رزرو
931 هيات‌ منصفه‌ (مطالعه‌ ي‌ تطبيقي‌) صبري‌، نورمحمد، 1348 - هيات‌ منصفه‌ رزرو
932 نظام حقوقي انگلستان هيات پژوهشگران كاونديش مهرا، نسرين، 1338 - حقوق -- انگلستان، اجراي عدالت -- انگلستان، دادگاه ها -- انگلستان رزرو
933 نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت رضائي‌ موسوي‌، محمدتقي‌، 1345 - سازمان جهاني تجارت، گات (1947)، پيمان ‌نامه ‌هاي بازرگاني رزرو
934 همه حقوق بشر براي همه ذاكريان‌، مهدي‌، 1347 - حقوق بشر رزرو
935 ادوار اصول فقه (تحولات اصول فقه و ...) گرجي، ابوالقاسم، 1300 - اصول فقه -- تاريخ، فقه -- تاريخ رزرو
936 مسئوليت بين ‌المللي دولت: متن و شرح مواد كميسيون حقوق بين‌ الملل ابراهيم ‌گل، عليرضا، 1357 - مسئوليت دولت (حقوق بين‌ الملل)، شبه جرم‌ ها (حقوق بين ‌الملل) رزرو
937 اخلاق و حقوق مالكيت فكري مباحث جاري در حوزه سياست‌ گذاري، علم و تكنولوژي عبيري، ارمغان، 1364 - مالكيت معنوي -- جنبه ‌هاي اخلاقي، تكنولوژي زيستي -- ثبت اختراع -- جنبه‌ هاي اخلاقي رزرو
938/1 آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ با لحاظ قوانين‌ جديد- ج.1 واحدي‌، قدرت ‌الله‌، - 1318 آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
938/2 آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ با لحاظ قوانين‌ جديد- ج.2 واحدي‌، قدرت ‌الله‌، - 1318 آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
938/3 آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ با لحاظ قوانين‌ جديد- ج.3 واحدي‌، قدرت ‌الله‌، - 1318 آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
939/2 آيين دادرسي كيفري- ج.2 طهماسبي، جواد، 1345 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
939/1 آيين دادرسي كيفري- ج.1 طهماسبي، جواد، 1345 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
940/4 دانشنامه جرم‌ شناسي آكسفورد- ج.4 ملك‌‌ محمدي‌ نوري‌، حميدرضا، 1342 -، جرم ‌شناسي -- دستنامه‌ ها، Criminology -- Handbooks, manuals, etc رزرو
940/2 دانشنامه جرم‌ شناسي آكسفورد- ج.2 ملك‌‌ محمدي‌ نوري‌، حميدرضا، 1342 -، جرم ‌شناسي -- دستنامه‌ ها، Criminology -- Handbooks, manuals, etc رزرو
940/1 دانشنامه جرم‌ شناسي آكسفورد- ج.1 ملك‌‌ محمدي‌ نوري‌، حميدرضا، 1342 -، جرم ‌شناسي -- دستنامه‌ ها، Criminology -- Handbooks, manuals, etc رزرو
940/3 دانشنامه جرم‌ شناسي آكسفورد- ج.3 ملك‌‌ محمدي‌ نوري‌، حميدرضا، 1342 -، جرم ‌شناسي -- دستنامه‌ ها، Criminology -- Handbooks, manuals, etc رزرو
941 حقوق بانكي سلطاني، محمد، 1359 - بانك و بانكداري -- قوانين و مقررات -- ايران، Banking law -- Iran رزرو
942 حقوق پديدآورندگان نرم ‌افزارهاي كامپيوتري به انضمام دو نمونه قرارداد صادقي‌ نشاط، امير نرم ‌افزار -- حفاظت، مالكيت معنوي رزرو
943 آسيب‌ شناسي حقوق كودكان در ايران (با تاكيد بر كودك‌ آزاري) مدني‌، سعيد، 1339 - حقوق كودك -- ايران، حقوق كودك، كودك‌ آزاري -- ايران، كودكان -- سوء ‌استفاده، كودكان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران رزرو
944 بايسته‌ هاي حقوق اساسي قاضي‌، ابوالفضل‌، 1310 - 1377. حقوق اساسي، دولت رزرو
945 اصول بنيادين حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (مطالعه تطبيقي) كولومبه، كلود Colombet, Claude محمد زاده وادقاني، علي رضا، 1333 - حق مولف بين ‌المللي، حق‌ مولف -- حقوق مجاور رزرو
946 ارتباط مسئوليت بين ‌المللي دولت و فرد در قبال جنايت‌ هاي بين ‌المللي بونافه، بئاتريس اي. Bonafe, Beatrice I حاجي عرب، مريم مسئوليت جزائي (حقوق بين‌ الملل)، جرايم بين ‌المللي، مسئوليت دولت (حقوق بين‌ الملل)، مسئوليت اجرايي رزرو
947 حقوق بشر: (ارزش‌ ها و واقعيت ‌ها) شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 - حقوق بشر رزرو
948 درآمدي بر شهروندي جهاني شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 - تابعيت جهاني، شهروندي جهان، جهاني شدن، شهرنشيني رزرو
949 زمينه‌ ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندي شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 - حقوق مدني، حقوق بشر رزرو
950 حقوق مدني (1): اشخاص و محجورين حياتي، علي عباس، 1353 - حقوق مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، Civil rights -- Iran -- Study and teaching (Higher)، اشخاص (حقوق)، Persons (Law)، اهليت و حجر، Capacity and disability رزرو
951 اصول راهبردي حقوق كيفري در قوانين اساسي ايران و افغانستان در پرتو اسناد بين ‌المللي علامه، غلام‌حيدر، 1335 - حقوق جزا -- فلسفه، حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا -- افغانستان، حقوق تطبيقي رزرو
952 بايسته‌ هاي‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ براساس‌ قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور مدني‌ - مصوب‌ ... 1379 واحدي‌، قدرت ‌الله‌، 1318 - آيين دادرسي مدني -- ايران، دادگاه ها -- ايران، قانون مدني -- ايران رزرو
953/3 گامي به سوي عدالت: مجموعه مقالات- ج.3 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها رزرو
953/2 گامي به سوي عدالت: مجموعه مقالات- ج.2 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها رزرو
953/1 گامي به سوي عدالت: مجموعه مقالات- ج.1 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها رزرو
954 مباني حقوق بين‌ الملل محيط زيست حسيني، محمدمهدي، 1361 - حقوق بين ‌الملل محيط زيست رزرو
955/2 تازه‌ هاي علوم جنايي: مجموعه مقاله‌ ها- ج.2 نجفي ابرند آبادي، علي حسين، 1328 - جرم ‌شناسي -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها رزرو
955/1 تازه‌ هاي علوم جنايي: مجموعه مقاله‌ ها- ج.1 نجفي ابرند آبادي، علي حسين، 1328 - جرم ‌شناسي -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها رزرو
956/2 دانشنامه بزه‌ ديده‌ شناسي و پيش ‌گيري از جرم- ج.2 قربانيان جرم و جنايت -- ايالات متحده -- دايره ‌المعارف‌ ها، جرم و جنايت -- ايالات متحده -- پيشگيري -- دايره‌ المعارف ‌ها، قربانيان جرم و جنايت -- دايره‌ المعارف‌ ها، جرم و جنايت -- پيشگيري -- دايره‌ المعارف‌ ها رزرو
956/1 دانشنامه بزه‌ ديده‌ شناسي و پيش ‌گيري از جرم- ج.1 قربانيان جرم و جنايت -- ايالات متحده -- دايره ‌المعارف‌ ها، جرم و جنايت -- ايالات متحده -- پيشگيري -- دايره‌ المعارف ‌ها، قربانيان جرم و جنايت -- دايره‌ المعارف‌ ها، جرم و جنايت -- پيشگيري -- دايره‌ المعارف‌ ها رزرو
957 قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني فرحناكيان، فرشيد، 1357 - قانون تجارت -- ايران، قانون تجارت رزرو
958 آيين ‌دادرسي مدني در نظم حقوقي كنوني حياتي، علي‌ عباس، 1353 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
959 قانون مدني در نظم حقوقي كنوني كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393. گردآورنده قانون مدني -- ايران رزرو
960 اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني حياتي، علي ‌عباس، 1353 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
961 تملك اموال عمومي و مباحات: مباحث حقوق اقتصادي مالكيت كنعاني، محمدطاهر، 1346 - مالكيت -- ايران، مباحات، اموال دولتي، اموال دولتي -- ايران رزرو
962 حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص (جنايات) آقائي‌ نيا، حسين‌، 1323 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، Offenses against the person-- Iran، حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran رزرو
963 جرم‌ انگاري فايده‌ گرايانه( جستاري در فلسفه حقوق كيفري) فرح‌ بخش، مجتبي، 1353 - حقوق جزا -- فلسفه، جرم‌ شناسي رزرو
964 تحول حقوق تجارت بين ‌الملل در سازمان جهاني تجارت موسوي‌ زنوز، موسي‌ سازمان جهاني تجارت، قانون تجارت، بازرگاني بين المللي رزرو
965 حقوق بشر: مباني نظري، تحولات تاريخي و سازوكارهاي اجرايي توموشات، كريستيان، 1936 - م. Tomuschat, Christian شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 -، حقوق بشر رزرو
966 نقد نگارشي آراي قضايي خسروي، محمدرضا فن نگارش -- حقوق -- نقد و تفسير، فن نگارش -- آراي قضايي -- نقد و تفسير رزرو
967/3 شرح و بررسي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدي آن با تكيه بر آراء و نظريه‌ هاي مشورتي- ج.3 ذبحي، حسين، 1344 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
967/2 شرح و بررسي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدي آن با تكيه بر آراء و نظريه‌ هاي مشورتي- ج.2 ذبحي، حسين، 1344 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
967/1 شرح و بررسي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدي آن با تكيه بر آراء و نظريه‌ هاي مشورتي- ج.1 ذبحي، حسين، 1344 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
968/2 مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها- ج.2 اصلاحات ارضي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
968/1 مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها- ج.1 اصلاحات ارضي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
969/6 تحقيقات قضايي - ن.1- ج.6 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
969/7 تحقيقات قضايي - ن.1- ج.7 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
969/5 تحقيقات قضايي - ن.1- ج.5 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
969/3 تحقيقات قضايي - ن.1- ج.3 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
969/2 تحقيقات قضايي - ن.1- ج.2 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
969/4 تحقيقات قضايي - ن.1- ج.4 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
969/1 تحقيقات قضايي - ن.1- ج.1 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
970/6 تحقيقات قضايي - ن.2- ج.6 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
970/1 تحقيقات قضايي - ن.2- ج.1 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
970/5 تحقيقات قضايي - ن.2- ج.5 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
970/4 تحقيقات قضايي - ن.2- ج.4 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
970/2 تحقيقات قضايي - ن.2- ج.2 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
970/3 تحقيقات قضايي - ن.2- ج.3 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
970/7 تحقيقات قضايي - ن.2- ج.7 رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran، قوه قضائيه -- ايران، Judicial power -- Iran رزرو
971 گفتارهايي در ديوان عدالت اداري (مجموعه گزارش ‌هاي پژوهشي و نشست ‌هاي علمي تا پايان سال 1393) افشاري، فاطمه، 1367 - ديوان عدالت اداري -- گزارش‌ ها، ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه‌ ها، اجراي حكم (حقوق اداري) -- ايران، اجراي حكم (حقوق اداري) -- فرانسه رزرو
972 مجموعه قوانين و مقررات قاچاق كالا و ارز تعرفه -- قوانين و مقررات كيفري، قاچاق -- ايران، ارز -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران، گمرك -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
973 مجموعه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط به‌ جرايم‌ قاچاق‌ كالا و ارز با اصلاحات و اضافات تعرفه -- قوانين و مقررات كيفري، قاچاق‌، ارز -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران، گمرك -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
974 نگاهي‌ به‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (1370 - 1375) همراه‌ با چند مقاله‌ حقوقي‌ ديگر نوربها، رضا، 1324- قانون‌ كيفري‌ -- ايران‌، قانون‌ كيفري‌ -- ايران‌ -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
975 مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي شهبازي، محمدحسين، 1348 - قرارداد (فقه) رزرو
976 ادله اثبات دعوا زراعت‌، عباس‌، 1344 - ادله اثبات دعوي -- ايران، آيين دادرسي -- ايران رزرو
977 حقوق‌ مدني‌: نظريه‌ عمومي‌ تعهدات‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 تعهدات (حقوق) -- ايران رزرو
978 دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌: درسهايي‌ از شفعه‌ - وصيت‌ - ارث‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - حقوق‌ مدني‌ -- ايران‌، ارث‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، حق‌ شفعه‌ -- ايران‌، وصيت‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌ رزرو
979 عدالت‌ قضايي‌: گزيده‌ آراء كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 آراي حقوقي -- ايران، قضاوت -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
980 سير تحولات‌ منابع‌ حقوق‌ بين ‌الملل‌ محيط زيست‌ موسوي‌، فضل‌ الله‌، 1332 - حقوق بين ‌الملل محيط زيست، حقوق بين‌ الملل محيط‌ زيست -- كتابشناسي، حقوق بين‌ الملل محيط‌ زيست -- تاريخ، حقوق محيط ‌زيست -- ايران رزرو
981 شرح آراي شوراي عالي ثبت ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - شوراي عالي ثبت -- قوانين و رويه‌ ها، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
982 توافقي شدن آيين دادرسي كيفري نياز‌پور، امير‌حسن، 1357 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
983 تفسير قراردادهاي تجاري بين ‌المللي حبيبي، محمود، 1354 - تعهدات بين ‌المللي، قراردادها -- طرز تنظيم رزرو
984 پژوهشي بنيادي درباره‌ ي جرائم سازمان يافته ‌ي فراملي با تاكيد بر: «شست‌ و‌ شوي درآمد ناشي از جرم» اسعدي‌، حسن‌، 1312 - جرايم فراملي، جرايم بازرگاني، پول‌شويي، جرايم بين‌المللي رزرو
985 تحول قدرت: دولت و حاكميت از سپيده‌ دمان تاريخ تا عصر جهاني ‌شدن رحمت ‌الهي، حسين، 1336 - دولت، جهاني شدن، حاكميت، علوم سياسي رزرو
986 حقوق رسانه كاري، پيتر Carey, Peter ملك ‌محمدي، حميدرضا، 1342 - ، رسانه‌ هاي گروهي -- قوانين و مقررات -- انگلستان رزرو
987 حقوق طرح‌ هاي صنعتي ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - مالكيت صنعتي، مالكيت صنعتي -- ايران، مالكيت صنعتي (حقوق بين‌ الملل) رزرو
988 حقوق جزاي عمومي: مجازات نوروزي فيروز، رحمت ‌الله، 1350 - مجازات -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
989/2 حقوق‌ تعهدات‌ - ج.2 اميري‌ قائم‌ مقامي‌، عبدالمجيد، 1297 - حقوق‌ مدني‌، تعهدات (حقوق) -- ايران، تعهدات (حقوق)، حقوق مدني -- ايران رزرو
989/1 حقوق‌ تعهدات‌ - ج.1 اميري‌ قائم‌ مقامي‌، عبدالمجيد، 1297 - حقوق‌ مدني‌، تعهدات (حقوق) -- ايران، تعهدات (حقوق)، حقوق مدني -- ايران رزرو
990 حقوق زن (پژوهشي تطبيقي درباره حقوق زن) اسعدي‌، حسن‌، 1312 - زنان -- وضع حقوقي و قوانين -- مطالعات تطبيقي، زنان در اسلام، زنان در كتاب مقدس رزرو
991 حقوق حمل ‌و نقل بين ‌الملل هوايي جباري‌، منصور، 1338 - حقوق بين‌ المللي هوائي و فضائي، هوانوردي -- قوانين و مقررات، هوانوردي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
992 حقوق قراردادها: عقود معين 1 باريكلو، علي رضا، 1342 - عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
993 حقوق رسانه‌ ها دوريو، امانوئل اديب‌، مجيد، 1352 - رسانه ‌هاي گروهي -- قوانين و مقررات -- فرانسه رزرو
994 جامعه ‌شناسي حقوق كيفري: رويكرد انتقادي به حقوق كيفري جعفري، مجتبي، 1359 - حقوق جزا -- جنبه ‌هاي اجتماعي، جامعه ‌شناسي حقوقي، حقوق جزا رزرو
995 جرايم عليه امنيت (مطالعه تطبيقي جرائم جاسوسي، تباني: محاربه و تروريسم در حقوق كيفري ايران و فرانسه) مجيدي، محمود جرايم عليه امنيت عمومي -- ايران، جرايم عليه امنيت عمومي -- فرانسه رزرو
996 حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن دياني‌، عبدالرسول‌، 1343 - حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
997 حقوق حفاظت از هوا عبداللهي‌، محسن‌، 1349 - هوا -- آلودگي -- قوانين و مقررات، هوا -- آلودگي -- قوانين و مقررات -- ايران، هوا -- مديريت كيفيت -- همكاري ‌هاي بين‌ المللي، حقوق بين ‌الملل محيط زيست، حفاظت محيط زيست -- قوانين و مقررات -- ايران، حفاظت محيط زيست -- همكاري ‌هاي بين ‌المللي رزرو
998 جرايم زباني از ديدگاه به زبان ‌شناسي حقوقي عزيزي، سيروس، 1341 - جرم ‌شناسي، زبان ‌شناسي قانوني، حقوق -- زبان رزرو
999 حقوق تجارت بين ‌الملل انصاري‌ معين، پرويز، 1330 - حقوق تجارت -- ايران، Commercial law -- Iran، بازرگاني بين ‌المللي، International trade رزرو
1000 حقوق ثبت اسناد: شرح قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر‌دفتران و دفتر‌ياران مصوب 1354 عباسي داكاني، خسرو دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- ايران، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1001 حقوق تعهدات تبعي احمدي، محمدرضا ، 1332 - تعهدات‌ تبعي‌ (فقه‌) رزرو
1002/2 آيين دادرسي مدني- ج.2 مرداني، نادر، 1334 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1002/1 آيين دادرسي مدني- ج.1 مرداني، نادر، 1334 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1003/1 درآمدي بر حقوق جزاي عمومي: واكنش در برابر جرم- ج.1 الهام‌، غلامحسين‌، 1338 - حقوق جزا -- ايران رزرو
1003/2 درآمدي بر حقوق جزاي عمومي: واكنش در برابر جرم- ج.2 الهام‌، غلامحسين‌، 1338 - حقوق جزا -- ايران رزرو
1004 حقوق امنيت هسته‌ اي: (بررسي رويكرد نظام عدم اشاعه هسته‌ اي) سرتيپي، حسين آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي، International Atomic Energy Agency ، معاهده منع گسترش سلاح ‌هاي هسته‌ اي (1968)، سلاح ‌هاي هسته ‌اي (حقوق بين ‌الملل)، انرژي اتمي -- قوانين و مقررات، منع گسترش سلاح‌ هاي هسته‌ اي رزرو
1005 تاريخچه زندان‌ (سرگذشت‌ شيوه‌ هاي‌ اعمال‌ كيفر در جوامع‌ غربي‌) موريس‌، نوروال‌ گودرزي‌، محمدرضا، 1354 - زندان -- تاريخ رزرو
1006 مختصر حقوق خانواده صفائي‌، حسين‌، 1312 - حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1007/2 تاريخ عدالت كيفري- ج.2 راث، ميچل، 1953 - م. Roth, Mitchel الستي، ساناز، 1357 - عدالت كيفري -- تاريخ، عدالت كيفري -- ايالات متحده -- تاريخ رزرو
1007/1 تاريخ عدالت كيفري- ج.1 راث، ميچل، 1953 - م. Roth, Mitchel الستي، ساناز، 1357 - عدالت كيفري -- تاريخ، عدالت كيفري -- ايالات متحده -- تاريخ رزرو
1008 حقوق بين ‌الملل معاهدات فلسفي‌، هدايت ‌الله‌، 1327- تعهدات بين‌ المللي، حقوق بين ‌الملل رزرو
1009 شكل‌ گرايي در حقوق مدني قاسمي‌، محسن‌، 1350 - قانون مدني -- فلسفه، حقوق مدني -- فلسفه -- تاريخ، قانون مدني -- ايران -- فلسفه، حقوق تطبيقي رزرو
1010 حقوق كيفري اقتصادي پولشويي: مبارزه با پول ‌شويي در اسناد بين ‌المللي و نظام حقوقي ايران عباسي، اصغر پول ‌شويي، پول ‌شويي -- قوانين و مقررات كيفري، پول ‌شويي -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران رزرو
1011 قراردادهاي اداري (مطالعه تطبيقي بسترها، مباني، ماهيت و اصول) مولايي، آيت، 1354 - حقوق اداري -- ايران رزرو
1012 قتل عمد در آراء دادگاه‌ هاي كيفري استان كرمانشاه صادقي، محمدحسين، 1350 - قتل عمد -- ايران -- كرمانشاه، دادگاه ‌هاي جزايي -- ايران -- كرمانشاه، دادخواست ( آيين دادرسي جزايي) -- ايران، احكام جزايي -- ايران رزرو
1013 مفاهيم كليدي روابط بين ‌الملل‌ گريفيتس، مارتين، 1961 -م. Griffiths, Martin امجد، محمد روابط بين ‌المللي -- دستنامه‌ ها، سياست جهاني -- دستنامه ‌ها رزرو
1014 بايسته‌ هاي‌ حقوق‌ جزاي‌ اختصاصي: جرايم عليه تماميت جسماني، شخصيت معنوي، اموال و مالكيت ... گلدوزيان‌، ايرج‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا (فقه)، قانون كيفري -- ايران، جرايم عليه اشخاص -- ايران رزرو
1015/1 شرح مبسوط مكاسب - ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، مترجم، توشيحگر انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب. برگزيده. شرح، معاملات (فقه)، عقد فضولي (فقه) رزرو
1015/2 شرح مبسوط مكاسب - ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، مترجم، توشيحگر انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب. برگزيده. شرح، معاملات (فقه)، عقد فضولي (فقه) رزرو
1015/3 شرح مبسوط مكاسب - ج.3 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، مترجم، توشيحگر انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب. برگزيده. شرح، معاملات (فقه)، عقد فضولي (فقه) رزرو
1016/4 خودآموز مكاسب: بخش خيارات- ج.4 زراعت‌، عباس‌، 1344 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1016/2 خودآموز مكاسب: بخش خيارات- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1016/1 خودآموز مكاسب: بخش خيارات- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1016/3 خودآموز مكاسب: بخش خيارات- ج.3 زراعت‌، عباس‌، 1344 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1017/1 ترجمه و شرح العناوين- ج.1 حسيني مراغي، عبدالفتاح بن علي، 1250 - ق زراعت‌، عباس‌، 1344 - شارح اصول فقه شيعه، فقه -- قواعد رزرو
1017/2 ترجمه و شرح العناوين- ج.2 حسيني مراغي، عبدالفتاح بن علي، 1250 - ق زراعت‌، عباس‌، 1344 - شارح اصول فقه شيعه، فقه -- قواعد رزرو
1017/3 ترجمه و شرح العناوين- ج.3 حسيني مراغي، عبدالفتاح بن علي، 1250 - ق زراعت‌، عباس‌، 1344 - شارح اصول فقه شيعه، فقه -- قواعد رزرو
1018 مقدمه حقوق سايبر: درآمدي بر جامعه‌ شناسي حقوق توسعه و پيش‌ نيازهاي قانون ‌نويسي در فضاي سايبر: جريان آزاد اطلاعات، حريم خصوصي، مالكيت فكري، تجارت الكترونيك و جرايم سايبري قاجار قيونلو، سيامك، 1341 - اينترنت -- قوانين و مقررات، شبكه ‌هاي كامپيوتري -- قوانين و مقررات، حق مولف -- منابع اطلاعاتي الكترونيكي، حق مولف بين ‌المللي، جرايم كامپيوتري رزرو
1019 ده رساله فقهي تحقيقي در موضوعات نوپيدا(مستحدث) محمدي‌ همداني‌، اصغر، 1339 - مسائل مستحدثه، فتوا‌هاي شيعه رزرو
1020 تاريخ حقوق در ايران باستان صفي‌ زاده‌، فاروق‌، 1346 - حقوق ايران ‌باستان، حقوق‌ -- ايران‌ -- تاريخ‌، اجراي عدالت -- ايران -- تاريخ رزرو
1021 دادكاوي‌ روزنه ‌اي‌ به‌ انديشه ‌نگاري‌ حقوقي‌ ساكت‌، محمدحسين‌، 1326 - حقوق‌، حقوق‌ -- ايران‌، فقه‌ رزرو
1022/2 فرهنگ تشريحي - كاربردي حقوق فارسي - انگليسي= A descriptive and comparative dictionary of law Persian-English- ج.2 رشديه، هرمز، 1318 - حقوق -- واژه ‌نامه ‌ها -- انگليسي، فارسي -- واژه ‌نامه‌ ها -- انگليسي، حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
1022/1 فرهنگ تشريحي - كاربردي حقوق فارسي - انگليسي= A descriptive and comparative dictionary of law Persian-English- ج.1 رشديه، هرمز، 1318 - حقوق -- واژه ‌نامه ‌ها -- انگليسي، فارسي -- واژه ‌نامه‌ ها -- انگليسي، حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
1023 ارج نامه دكتر الماسي: مقالات اهدا شده به دكتر نجادعلي الماسي محسني، حسن، 1358 - الماسي‌، نجادعلي‌، 1320 -، حقوقدانان -- ايران -- سرگذشتنامه رزرو
1024 منطق حقوق: پژوهشي در منطق حاكم بر تفسير و استدلال حقوقي... شريف، محمدمهدي، 1346- حقوق -- تفسير و استنباط، حقوق -- فلسفه رزرو
1025 حقوق بازرگاني ورشكستگي... صقري‌، محمد، 1331 - حقوق تجارت -- ايران، Commercial law -- Iran، ورشكستگي -- ايران، Bankruptcy -- Iran رزرو
1026 حقوق بازرگاني: شركت‌ ها صقري‌، محمد، 1331 - شركت‌ هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق تجارت (فقه)، قانون تجارت -- ايران، حقوق تطبيقي، حقوق تجارت -- فرانسه رزرو
1027/2 دوره حقوق‌ مدني‌: قواعد عمومي‌ قراردادها- ج.2 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، قراردادها رزرو
1027/1 دوره حقوق‌ مدني‌: قواعد عمومي‌ قراردادها- ج.1 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، قراردادها رزرو
1027/4 دوره حقوق‌ مدني‌: قواعد عمومي‌ قراردادها- ج.4 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، قراردادها رزرو
1027/5 دوره حقوق‌ مدني‌: قواعد عمومي‌ قراردادها- ج.5 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، قراردادها رزرو
1027/3 دوره حقوق‌ مدني‌: قواعد عمومي‌ قراردادها- ج.3 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، قراردادها رزرو
1028/4 دوره حقوق‌ مدني‌: قواعد عمومي‌ قراردادها- ج.4- ن.2 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، قراردادها رزرو
1029/3 فلسفه حقوق- ج.3 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق -- فلسفه، Law -- Philosophy رزرو
1029/2 فلسفه حقوق- ج.2 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق -- فلسفه، Law -- Philosophy رزرو
1029/1 فلسفه حقوق- ج.1 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق -- فلسفه، Law -- Philosophy رزرو
1030/2 دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌: اعمال حقوقي، قرارداد -- ايقاع - ج.2 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393. حقوق مدني -- ايران، مسئوليت (حقوق) رزرو
1030/1 دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌: وقايع حقوقي، مسئوليت مدني- ج.1 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393. حقوق مدني -- ايران، مسئوليت (حقوق) رزرو
1031 مقدمه‌ علم‌ حقوق‌ و مطالعه‌ در نظام‌ حقوقي‌ ايران‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق، حقوق -- ايران، حقوق مدني، حقوق مدني -- ايران رزرو
1032 حقوق تامين مالي هواپيما اشراقي آراني، مجتبي، 1363 - حمل و نقل هوايي -- امور مالي -- قوانين و مقررات، هواپيمايي (خطوط) -- امور مالي، هوانوردي -- قوانين و مقررات رزرو
1033 فرهنگ‌ كاتوزيان‌: مشتمل‌ بر بيش‌ از سي‌ و پنج‌ هزار لغت‌ ادبي‌ و معمولي‌ از فارسي‌ و عربي‌ و... يوناني‌ و سرياني‌ كاتوزيان‌ تهراني‌، محمدعلي‌، 1254 - 1315 فارسي -- واژه‌ نامه‌ ها رزرو
1034 حقوق‌ مدني‌: وصيت‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302- وصيت‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، حقوق‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
1035 حقوق‌ مدني‌: رهن‌ و صلح‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق مدني -- ايران، رهن -- ايران، سازش (حقوق) -- ايران رزرو
1036/4 حقوق دعاوي: تحليل منتخب ( داوري، دادرسي، حقوق بيمه، حقوق بانكي، حقوق قرارداد) خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، اقامه دعوا ( فقه) رزرو
1036/2 حقوق دعاوي: تحليل فقهي - حقوقي خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، اقامه دعوا ( فقه) رزرو
1036/1 حقوق دعاوي: قواعد عمومي دعاوي خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، اقامه دعوا ( فقه) رزرو
1036/3 حقوق دعاوي: تحليل و نقد رويه قضايي ( حقوق داوري، حقوق دادرسي، حقوق مدني، حقوق بيمه، حقوق تجارت) خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، اقامه دعوا ( فقه) رزرو
1037 احقاق شخصي حق: (خوددادگري) رجبي، عبدالله، 1360 - احقاق شخصي حق رزرو
1038 احقاق شخصي حق: (خوددادگري)- ن.2 رجبي، عبدالله، 1360 - احقاق شخصي حق رزرو
1039/2 دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌: درسهايي‌ از عقود معين‌ براي‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌- ج.2 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران رزرو
1039/1 دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌: درسهايي‌ از عقود معين‌ براي‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌- ج.1 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران رزرو
1040/2 شرح‌ قانون‌ مدني‌- ج.2 حائري‌، علي‌، 1265 - 1354 قانون مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1040/1 شرح‌ قانون‌ مدني‌- ج.1 حائري‌، علي‌، 1265 - 1354 قانون مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1041/2 دوره حقوق مدني‌ خانواده- ج.2 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، حقوق خانواده -- ايران رزرو
1041/1 دوره حقوق مدني‌ خانواده- ج.1 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، حقوق خانواده -- ايران رزرو
1042/2 مجموعه نظريات شوراي نگهبان ( دوره اول از تيرماه 1359 تا تير ماه 1365)- ج.2 مهرپور، حسين، 1322 - شوراي نگهبان -- اسناد و مدارك، شوراي نگهبان -- مصوبات، حقوق اساسي -- ايران رزرو
1042/1 مجموعه نظريات شوراي نگهبان ( دوره اول از تيرماه 1359 تا تير ماه 1365)- ج.1 مهرپور، حسين، 1322 - شوراي نگهبان -- اسناد و مدارك، شوراي نگهبان -- مصوبات، حقوق اساسي -- ايران رزرو
1043 حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام: ترجمه الاسير في ‌الاسلام احمدي‌ ميانجي‌، علي‌، 1304 - 1379 احمدي‌ ميانجي‌، محمد اسيران جنگي (فقه) رزرو
1044 رابطه عليت در حقوق كيفري ايران و انگلستان طاهري‌ نسب‌، يزدالله‌ تسبيب (حقوق جزا) -- ايران، تسبيب (حقوق جزا) -- انگلستان، حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا -- انگلستان، حقوق تطبيقي رزرو
1045 حقوق اداري موسي ‌زاده، ابراهيم، 1354 - حقوق اداري -- ايران، حقوق اداري (فقه) -- ايران، حقوق اداري رزرو
1046 حقوق مبارزه با تروريسم هسته ‌اي در اسناد بين‌ المللي معظمي‌، شهلا، 1326 - تروريسم هسته‌ اي، تروريسم‌ هسته ‌اي -- پيشگيري -- همكاريهاي بين المللي رزرو
1047 ايرادات قضايي بر نحوه طرح دعاوي حقوقي: مبتني بر مقررات ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني.... عموزاد مهديرجي، رضا، 1347 - حقوق مدني -- ايران -- دعاوي ، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي -- تفسير و استنباط رزرو
1048 فهرست الفبايي عناوين حقوقي و كيفري موسوي‌، عباس‌ حقوق جزا -- ايران -- فهرست ‌ها، حقوق جزا -- ايران -- نمايه‌ ها رزرو
1049 دعاوي‌ حقوقي‌ ايران‌ و امريكا: مطرح‌ در ديوان‌ داوري‌ دعاوي‌ ايران‌ - ايالات‌ متحده‌ (لاهه‌)... خليليان‌، خليل‌، 1318 - گردآورنده‌ و مترجم‌ ايران‌ -- دعاوي‌ عليه‌ ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- دعاوي‌ عليه‌ ايران‌، ديوان‌ داوري‌ دعاوي‌ ايران‌ -- ايالات‌ متحده‌Iran - United States Claims Tribunal رزرو
1050 داوري بين‌ المللي در دعاوي بازرگاني اميرمعزي، احمد، 1324 - داوري بين‌ المللي تجاري -- دعاوي، حقوق بين‌ الملل خصوصي -- حقوق تجارت، بازرگاني بين المللي-- ايران، حقوق تجارت -- ايران -- دعاوي رزرو
1051 حقوق بين ‌الملل سازمانهاي بين ‌المللي قائم‌ مقام‌ فراهاني‌، عبدالمجيد، 1307 - سازمان‌ هاي بين ‌المللي، روابط بين ‌المللي رزرو
1052 حقوق حاكم بر اجراي آراي مدني خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران، آراي حقوقي -- ايران رزرو
1053 اداره جريان دادرسي مدني بر پايه همكاري و در چارچوب اصول دادرسي محسني، حسن، 1358 - آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1054 شروط محدودكننده‌ و ساقط ‌كننده‌ مسئوليت‌ در قراردادها ايزانلو، محسن‌ شروط (حقوق)، قراردادها، قراردادها -- عدم تحقق، نقص‌ قرارداد رزرو
1055 رساله‌ ي عملي در مسئوليت مدني ميرشكاري، عباس، 1364 - مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
1056 دادگاه‌ داوري‌ دعاوي‌ ايران‌ و آمريكا اعتمادي‌، فرهاد ديوان‌ داوري‌ دعاوي‌ ايران‌ و ايالات‌ متحده‌، ‌Iran - United states clamis Tribunal، بيانيه‌ الجزاير، 1359، داوري‌ بين‌ المللي‌، سلب‌ مالكيت‌ خارجي‌، ايران‌ -- دعاوي‌ عليه‌ ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- دعاوي‌ عليه‌ ايران‌ رزرو
1057 حقوق داوري و دعاوي مربوط به آن در رويه قضايي خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - داوري و جزا -- ايران، داوري و جزا (فقه)، رويه ‌قضايي -- ايران، رويه قضايي (فقه)، آراي حقوقي -- ايران رزرو
1058 مباني فلسفي تفسير قانون كيوانفر، شهرام حقوق -- فلسفه، حقوق -- تفسير و استنباط رزرو
1059 فلسفه‌ ي حق مالكيت پيلوار، رحيم، 1359 - مالكيت، مالكيت (فقه)، حق مالكيت رزرو
1060 آيين داوري يوسف ‌زاده، مرتضي، 1327 - داوري و جزا -- ايران، داوري بين‌ المللي رزرو
1061 مسائل‌ منطق‌ حقوق‌ و منطق‌ موازنه‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، - 1302 حقوق‌ -- تفسير و استنباط، حقوق‌ -- فلسفه‌، اصول‌ -- فقه‌، منطق‌ -- مطالعات‌ تطبيقي‌ رزرو
1062 ضمان در حقوق مدني جعفري ‌لنگرودي، محمدجعفر، 1302 - عقد ضمان -- ايران، نيابت تعهد (حقوق مدني) -- ايران رزرو
1063 گفتارهايي در حقوق، مذهب، اخلاق، ارزش‌ ها، سياست بوشهري‌، جعفر، 1302 - علوم انساني -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، علوم اجتماعي -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
1064 طلب ممتاز ميرشكاري، عباس، 1364 - ديون ممتاز، بدهكاران و بستانكاران، برابري در برابر قانون رزرو
1065 گفت ‌و‌گو هاي مطبوعاتي كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 -- مصاحبه‌ ها، حقوقدانان -- ايران -- مصاحبه‌ ها رزرو
1066 شيوه تجربي تحقيق در حقوق كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق -- تحقيق -- روش ‌شناسي رزرو
1067 جبران خسارت كارگران در نظام مسئوليت مدني خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران، كارگران -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1068 آيين دادرسي مدني يوسف ‌زاده، مرتضي، 1327 - آيين دادرسي مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1069 فلسفه‌ مسئوليت‌ مدني‌ باديني، حسن مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
1070 حقوق بازرگاني اسناد صقري‌، محمد، 1331 - اوراق بهادار -- ايران، صادرات و واردات، حقوق تجارت رزرو
1071 كليات‌ حقوق‌: نظريه‌ عمومي‌ كاتوزيان‌، ناصر، - 1306 حقوق‌ رزرو
1072 مباني فقهي آيين دادرسي مدني و تاثير آن در رويه قضايي: قواعد عمومي، دادرسي نخستين، اثبات دعوا... و خسارت دادرسي خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران رزرو
1073 مكتب‌ هاي‌ حقوقي‌ در حقوق‌ اسلام‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، - 1302 فقه‌ -- مكتبها رزرو
1074 حقوق‌ مدني‌: اموال و مالكيت، عقود و معاملات و الزامات، ضمان قهري، عقود معين، اخذ به شفعه و وصيت عبده‌ بروجردي‌، محمد، 1258 - 1341 حقوق مدني -- ايران رزرو
1075 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي حدود ( شامل سب النبي، مصرف مسكر، سرقت، محاربه، بغي و افساد في الارض) زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، گردآورنده حدود (فقه) -- ايران، امر قبيحه (حقوق) -- ايران، جرايم بدون قرباني (فقه) -- ايران رزرو
1076/2 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي بخش قصاص- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - قصاص، قصاص (فقه)، قانون كيفري -- ايران رزرو
1076/1 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي بخش قصاص- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - قصاص، قصاص (فقه)، قانون كيفري -- ايران رزرو
1077/1 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي سال 1392- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - حقوق جزا -- ايران رزرو
1077/2 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي سال 1392- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - حقوق جزا -- ايران رزرو
1078/3 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي: مبحث ديات- ج.3 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، گردآورنده حقوق جزا -- ايران ، مجازات -- ايران رزرو
1078/2 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي: مبحث ديات- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، گردآورنده حقوق جزا -- ايران ، مجازات -- ايران رزرو
1078/1 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي: مبحث ديات- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - ، گردآورنده حقوق جزا -- ايران ، مجازات -- ايران رزرو
1079/3 حقوق تجارت - ج.3 حسني‌، حسن‌، 1309 - حقوق تجارت -- ايران ، قانون تجارت -- ايران رزرو
1079/2 حقوق تجارت - ج.2 حسني‌، حسن‌، 1309 - حقوق تجارت -- ايران ، قانون تجارت -- ايران رزرو
1079/1 حقوق تجارت - ج.1 حسني‌، حسن‌، 1309 - حقوق تجارت -- ايران ، قانون تجارت -- ايران رزرو
1079/4 حقوق تجارت - ج.4 حسني‌، حسن‌، 1309 - حقوق تجارت -- ايران ، قانون تجارت -- ايران رزرو
1080/3 ترجمه و شرح فرائدالاصول شيخ انصاري قدس سره- ج.3 عباسي زنجاني، محمد مسعود انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق . فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
1080/1 ترجمه و شرح فرائدالاصول شيخ انصاري قدس سره- ج.1 عباسي زنجاني، محمد مسعود انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق . فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
1080/2 ترجمه و شرح فرائدالاصول شيخ انصاري قدس سره- ج.2 عباسي زنجاني، محمد مسعود انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق . فرائد الاصول -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه -- قرن 13ق رزرو
1081/2 ترجمه و شرح مختصر جواهرالكلام( حدود و تعزيرات)- ج.2 صاحب‌ جواهر، محمدحسن ‌بن‌ باقر، 1200؟ - 1266ق عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 -، محقق‌ حلي‌، جعفربن‌ حسن‌، 602 - 676ق‌. -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 7ق، فقه جعفري -- متون قديمي تا قرن 14، حدود (فقه)، تعزيرات (فقه) رزرو
1081/6 ترجمه و شرح مختصر جواهرالكلام( ديات)- ج.6 صاحب‌ جواهر، محمدحسن ‌بن‌ باقر، 1200؟ - 1266ق عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 -، محقق‌ حلي‌، جعفربن‌ حسن‌، 602 - 676ق‌. -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 7ق، فقه جعفري -- متون قديمي تا قرن 14، حدود (فقه)، تعزيرات (فقه) رزرو
1081/4 ترجمه و شرح مختصر جواهرالكلام( قصاص)- ج.4 صاحب‌ جواهر، محمدحسن ‌بن‌ باقر، 1200؟ - 1266ق عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 -، محقق‌ حلي‌، جعفربن‌ حسن‌، 602 - 676ق‌. -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 7ق، فقه جعفري -- متون قديمي تا قرن 14، حدود (فقه)، تعزيرات (فقه) رزرو
1081/3 ترجمه و شرح مختصر جواهرالكلام( قصاص)- ج.3 صاحب‌ جواهر، محمدحسن ‌بن‌ باقر، 1200؟ - 1266ق عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 -، محقق‌ حلي‌، جعفربن‌ حسن‌، 602 - 676ق‌. -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 7ق، فقه جعفري -- متون قديمي تا قرن 14، حدود (فقه)، تعزيرات (فقه) رزرو
1081/1 ترجمه و شرح مختصر جواهرالكلام( حدود و تعزيرات)- ج.1 صاحب‌ جواهر، محمدحسن ‌بن‌ باقر، 1200؟ - 1266ق عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 -، محقق‌ حلي‌، جعفربن‌ حسن‌، 602 - 676ق‌. -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 7ق، فقه جعفري -- متون قديمي تا قرن 14، حدود (فقه)، تعزيرات (فقه) رزرو
1081/5 ترجمه و شرح مختصر جواهرالكلام( ديات)- ج.5 صاحب‌ جواهر، محمدحسن ‌بن‌ باقر، 1200؟ - 1266ق عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 -، محقق‌ حلي‌، جعفربن‌ حسن‌، 602 - 676ق‌. -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 7ق، فقه جعفري -- متون قديمي تا قرن 14، حدود (فقه)، تعزيرات (فقه) رزرو
1082/1 ترجمه‌ تحرير الوسيله‌ همراه با متن عربي- ج.1 خميني‌، روح‌ الله‌، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368 موسوي‌ همداني، محمدباقر، 1304 - 1379 فقه جعفري -- رساله عمليه رزرو
1082/3 ترجمه‌ تحرير الوسيله‌ همراه با متن عربي- ج.3 خميني‌، روح‌ الله‌، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368 موسوي‌ همداني، محمدباقر، 1304 - 1379 فقه جعفري -- رساله عمليه رزرو
1082/2 ترجمه‌ تحرير الوسيله‌ همراه با متن عربي- ج.2 خميني‌، روح‌ الله‌، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368 موسوي‌ همداني، محمدباقر، 1304 - 1379 فقه جعفري -- رساله عمليه رزرو
1082/4 ترجمه‌ تحرير الوسيله‌ همراه با متن عربي- ج.4 خميني‌، روح‌ الله‌، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368 موسوي‌ همداني، محمدباقر، 1304 - 1379 فقه جعفري -- رساله عمليه رزرو
1083/1 انديشه هاي قضايي- ن.1- ج.1 القاصي مهر، علي، 1352 - حقوق -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Law -- Addresses, essays, lectures، حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، Law -- Iran -- Addresses, essays, lectures، حقوق جزا -- ايران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها، Criminal Law -- Iran -- Addresses, essays, le رزرو
1083/2 انديشه هاي قضايي- ن.1- ج.2 القاصي مهر، علي، 1352 - حقوق -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Law -- Addresses, essays, lectures، حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، Law -- Iran -- Addresses, essays, lectures، حقوق جزا -- ايران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها، Criminal Law -- Iran -- Addresses, essays, le رزرو
1084/2 انديشه هاي قضايي- ن.2- ج.2 القاصي مهر، علي، 1352 - حقوق -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Law -- Addresses, essays, lectures، حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، Law -- Iran -- Addresses, essays, lectures، حقوق جزا -- ايران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها، Criminal Law -- Iran -- Addresses, essays, le رزرو
1084/1 انديشه هاي قضايي- ن.2- ج.1 القاصي مهر، علي، 1352 - حقوق -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Law -- Addresses, essays, lectures، حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، Law -- Iran -- Addresses, essays, lectures، حقوق جزا -- ايران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها، Criminal Law -- Iran -- Addresses, essays, le رزرو
1085/3 دوره‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌- ج.3 محسني‌، مرتضي‌، - 1300 حقوق‌ جزا -- ايران‌، قانون‌ كيفري‌ -- ايران‌، جرم شناسي‌ رزرو
1085/1 دوره‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌- ج.1 محسني‌، مرتضي‌، - 1300 حقوق‌ جزا -- ايران‌، قانون‌ كيفري‌ -- ايران‌، جرم شناسي‌ رزرو
1085/2 دوره‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌- ج.2 محسني‌، مرتضي‌، - 1300 حقوق‌ جزا -- ايران‌، قانون‌ كيفري‌ -- ايران‌، جرم شناسي‌ رزرو
1086/1 حقوق تجارت: شركتهاي تجاري- ج.1 اسكيني‌، ربيعا،1340 - حقوق تجارت -- ايران، قانون تجارت -- ايران رزرو
1086/2 حقوق تجارت: شركتهاي تجاري- ج.2 اسكيني‌، ربيعا،1340 - حقوق تجارت -- ايران، قانون تجارت -- ايران رزرو
1087 حقوق تجارت: كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري اسكيني‌، ربيعا،1340 - حقوق تجارت -- ايران، قانون تجارت -- ايران رزرو
1088 حقوق تجارت: ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته اسكيني‌، ربيعا،1340 - ورشكستگي -- ايران، حقوق تجارت -- ايران رزرو
1089/1 حقوق كاربردي راهنماي مراجعين به دادگستري- ج.1 ديوان عالي كشور -- دعاوي، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، اعاده دادرسي -- ايران، آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1089/2 حقوق كاربردي راهنماي مراجعين به دادگستري- ج.2 ديوان عالي كشور -- دعاوي، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، اعاده دادرسي -- ايران، آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1090 حقوق كاربردي راهنماي مراجعين به دادگستري رويه‌ قضايي -- ايران، قراردادها -- ايران، اعتبارنامه‌ها -- ايران، ضمانت‌نامه بانكي، اعتبار اسنادي -- ايران رزرو
1091 مباحث حقوقي شرح لمعه: الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه الدمشقيه لطفي‌، اسدالله‌، 1340 -، گردآورنده، مترجم شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه ‌-- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين ‌الدين‌ بن‌ علي‌، 911-966ق . الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1092 ترجمه‌ مباحث‌ حقوقي‌ شرح‌ لمعه: الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌‌ لطفي‌، اسدالله‌، 1340 - ، گردآورنده و مترجم. شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين ‌الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه ‌-- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق. رزرو
1093 مباحث حقوقي تحريرالوسيلة روح ‌الله‌ الموسوي ‌الخميني (س) خميني‌، روح‌ الله‌، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368 فقه جعفري -- رساله عمليه رزرو
1094 ترجمه مباحث حقوقي تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) خميني‌، روح ‌الله‌، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368 موسوي‌ بجنوردي‌، سيد‌محمد، 1322 -، فقه جعفري -- رساله عمليه رزرو
1095 تفسيري‌ بر حقوق‌ بيع‌ بين ‌المللي‌: كنوانسيون‌ 1980 وين‌ بيانكا، چزاره‌ ماسيمو Bianca, Cesare Massimo داراب ‌پور، مهراب‌، 1338 - صادرات -- قرارداد‌هاي فروش رزرو
1096/1 فلسفه‌ حقوق‌ مدني‌- ج.1 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، - 1302 حقوق‌ مدني‌ -- ايران‌ -- فلسفه‌، حقوق‌ -- ايران‌ -- فلسفه‌ رزرو
1096/2 فلسفه‌ حقوق‌ مدني‌- ج.2 جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، - 1302 حقوق‌ مدني‌ -- ايران‌ -- فلسفه‌، حقوق‌ -- ايران‌ -- فلسفه‌ رزرو
1097 فلسفه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بر پايه‌ اصالت‌ عمل‌: تئوري‌ موازنه‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، - 1302 تعادل‌ (اقتصاد) (فقه‌)، معاملات‌ (فقه‌)، خيارات‌ رزرو
1098/1 آيين دادرسي مدني- ج.1 بهرامي‌، بهرام‌، 1338 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1098/2 آيين دادرسي مدني- ج.2 بهرامي‌، بهرام‌، 1338 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1098/3 آيين دادرسي مدني- ج.3 بهرامي‌، بهرام‌، 1338 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1099/1 آيين دادرسي مدني در آئينه نمودار- ج.1 افسران، ‌قاسم، 1356 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران رزرو
1099/2 آيين دادرسي مدني در آئينه نمودار- ج.2 افسران، ‌قاسم، 1356 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، آراي حقوقي -- ايران رزرو
1100/1 فقه مدني: شرحي تحليلي - انتقادي بر مكاسب شيخ انصاري (ره) - ج.1 موسوي‌ بجنوردي‌، محمد، 1325 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1100/2 فقه مدني: شرحي تحليلي - انتقادي بر مكاسب شيخ انصاري (ره) - ج.2 موسوي‌ بجنوردي‌، محمد، 1325 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1101/2 حقوق جزاي اختصاصي2 : جرايم عليه اموال و مالكيت براساس قانون مجازات اسلامي 1392- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، حقوق جزا -- ايران، قانون كيفري -- ايران، جرايم عليه اموال -- ايران رزرو
1101/1 حقوق جزاي اختصاصي 1: جرايم عليه اشخاص براساس قانون مجازات اسلامي 1392- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، حقوق جزا -- ايران، قانون كيفري -- ايران، جرايم عليه اموال -- ايران رزرو
1102/3 حقوق جزاي عمومي- ج.3 اردبيلي‌، محمدعلي‌، 1326 - حقوق جزا -- ايران، جرم ‌شناسي رزرو
1102/2 حقوق جزاي عمومي- ج.2 اردبيلي‌، محمدعلي‌، 1326 - حقوق جزا -- ايران، جرم ‌شناسي رزرو
1102/1 حقوق جزاي عمومي- ج.1 اردبيلي‌، محمدعلي‌، 1326 - حقوق جزا -- ايران، جرم ‌شناسي رزرو
1103/1 شرح مختصر قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392)- ج.1 زراعت‌، عباس‌، 1344 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، قانون كيفري -- ايران رزرو
1103/2 شرح مختصر قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392)- ج.2 زراعت‌، عباس‌، 1344 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، قانون كيفري -- ايران رزرو
1104/2 مبسوط در آيين‌ دادرسي‌ مدني‌- ج.2 مها‌جري، علي‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
1104/1 مبسوط در آيين‌ دادرسي‌ مدني‌- ج.1 مها‌جري، علي‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
1104/3 مبسوط در آيين‌ دادرسي‌ مدني‌- ج.3 مها‌جري، علي‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
1104/4 مبسوط در آيين‌ دادرسي‌ مدني‌- ج.4 مها‌جري، علي‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌ رزرو
1105/2 شرح‌ جامع‌ قانون‌ اجراي‌ احكام‌ مدني‌- ج.2 مهاجري‌، علي‌، 1340 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1105/1 شرح‌ جامع‌ قانون‌ اجراي‌ احكام‌ مدني‌- ج.1 مهاجري‌، علي‌، 1340 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1106/2 اسلام‌ و حقوق‌ بين الملل‌ عمومي‌- ج.2 ابراهيمي‌، محمد، 1323 - اسلام و حقوق، حقوق بين ‌الملل اسلامي رزرو
1106/1 اسلام‌ و حقوق‌ بين الملل‌ عمومي‌- ج.1 ابراهيمي‌، محمد، 1323 - اسلام و حقوق، حقوق بين ‌الملل اسلامي رزرو
1107/1 تحريرالمكاسب للشيخ‌ الانصاري- ج.1 آيتي‌، محمدرضا، 1340 - معاملات (فقه) رزرو
1107/2 تحريرالمكاسب للشيخ‌ الانصاري- ج.2 آيتي‌، محمدرضا، 1340 - معاملات (فقه) رزرو
1108/6 شناساي آيين دادرسي كيفري- ج.6 آخوندي‌، محمود، 1312 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1108/3 شناساي آيين دادرسي كيفري- ج.3 آخوندي‌، محمود، 1312 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1108/5 شناساي آيين دادرسي كيفري- ج.5 آخوندي‌، محمود، 1312 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1108/4 شناساي آيين دادرسي كيفري- ج.4 آخوندي‌، محمود، 1312 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1108/1 شناساي آيين دادرسي كيفري- ج.1 آخوندي‌، محمود، 1312 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1108/2 شناساي آيين دادرسي كيفري- ج.2 آخوندي‌، محمود، 1312 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1108/7 شناساي آيين دادرسي كيفري- ج.7 آخوندي‌، محمود، 1312 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1109/8 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.8 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/7 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.7 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/9 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.9 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/1 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.1 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/11 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.11 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/6 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.6 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/10 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.10 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/2 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.2 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/5 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.5 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/3 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.3 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1109/4 سلسله پژوهشهاي فقهي حقوقي- ج.4 معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط، قصاص (فقه)، كاهش ارزش پول (فقه)، بهره و ربا ( فقه)، جرم شناسي -- مطالعات تطبيقي، اسناد حقوقي (فقه)، جرايم قابل گذشت (فقه)، مالكيت محدود به زمان، شريك جرم (فقه) رزرو
1110 قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري (ملي و بين ‌المللي)... كريم زاده، الناز، 1394 - مالكيت معنوي -- ايران، Intellectual property -- Iran، ثبت اختراعات -- ايران، Patents -- Iran، حق مولف -- ايران، Copyright -- Iran رزرو
1111 قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري (ملي و بين ‌المللي)...- ن.2 كريم زاده، الناز، 1394 - مالكيت معنوي -- ايران، Intellectual property -- Iran، ثبت اختراعات -- ايران، Patents -- Iran، حق مولف -- ايران، Copyright -- Iran رزرو
1112/1 آيين دادرسي مالياتي- ج.1 طاهري تاري، ميرمحسن، 1349 - ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران، ماليات بر درآمد -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1112/3 آيين دادرسي مالياتي- ج.3 طاهري تاري، ميرمحسن، 1349 - ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران، ماليات بر درآمد -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1112/2 آيين دادرسي مالياتي- ج.2 طاهري تاري، ميرمحسن، 1349 - ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران، ماليات بر درآمد -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1113/2 شرح و خلاصه نموداري الموجز في اصول ‌الفقه از استاد جعفر سبحاني - ج.2 كريمي، فاطمه (سراج)، شارح سبحاني‌ تبريزي، جعفر، 1308- الموجز في اصول‌ الفقه -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه رزرو
1113/1 شرح و خلاصه نموداري الموجز في اصول ‌الفقه از استاد جعفر سبحاني - ج.1 كريمي، فاطمه (سراج)، شارح سبحاني‌ تبريزي، جعفر، 1308- الموجز في اصول‌ الفقه -- نقد و تفسير، اصول فقه شيعه رزرو
1114/2 آيين رسيدگي در دادسرا: با مطالب جديد و آخرين اصلاحات...- ج.2 مهاجري‌، علي‌، 1340 - آيين دادرسي -- ايران، دادسراها -- ايران رزرو
1114/1 آيين رسيدگي در دادسرا: با مطالب جديد و آخرين اصلاحات...- ج.1 مهاجري‌، علي‌، 1340 - آيين دادرسي -- ايران، دادسراها -- ايران رزرو
1115 حقوق جزاي عمومي منطبق بر نظم قانون جديد مجازات اسلامي مطابق با قانون جديد آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394... زارعي، حميدرضا، 1366 - حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا -- ايران -- آزمون ‌ها و تمرين‌ ها (عالي)، دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها رزرو
1116 حقوق جزاي اختصاصي منطبق بر نظام قانون جديد مجازات اسلامي(روزآمد براساس قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394) حدود، قصاص، ديات و تعزيرات: ويژه آمادگي كارشناسي ارشد، دكتري، وكالت، قضاوت و سر دفتري روزآمد تا دي ماه 1394 زارعي، حميدرضا، 1366 - حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين‌ ها (عالي)، دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها رزرو
1117/1 آيين دادرسي كيفري با آخرين اصلاحات تا سال 1395- ج.1 آشوري‌، محمد، 1321 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، Criminal procedure -- Iran رزرو
1118/2 حقوق‌ محيط زيست‌- ج.2 كيس‌، آلكساندر چارلز، 1925 -م‌. Kiss, Alexandre Charles حبيبي‌، محمدحسن‌، 1331 - حقوق محيط زيست رزرو
1118/3 حقوق‌ محيط زيست‌- ج.3 كيس‌، آلكساندر چارلز، 1925 - م‌. Kiss, Alexandre Charles حبيبي‌، محمدحسن‌، 1331 - حقوق محيط زيست رزرو
1118/1 حقوق‌ محيط زيست‌- ج.1 كيس‌، آلكساندر چارلز، 1925 - م‌. Kiss, Alexandre Charles حبيبي‌، محمدحسن‌، 1331 - حقوق محيط زيست رزرو
1119/2 حقوق خانواده- ج.2 صفايي، حسين، 1312 - حقوق خانواده -- ايران، حقوق مدني رزرو
1119/1 حقوق خانواده- ج.1 صفايي، حسين، 1312 - حقوق خانواده -- ايران، حقوق مدني رزرو
1120/2 روش‌ تحقيق‌ در عدالت‌ كيفري‌ و جرم‌ شناسي‌- ج.2 چامپيون، دين، 1940 - م. Champion, Dean J شايان، علي، 1354 - اجراي عدالت كيفري -- روش ‌شناسي -- آزمون ‌ها و تمرين‌ ها (عالي)، اجراي عدالت كيفري -- روش ‌شناسي رزرو
1120/1 روش‌ تحقيق‌ در عدالت‌ كيفري‌ و جرم ‌شناسي‌- ج.1 چامپيون، دين، 1940 - م. Champion, Dean J شايان، علي، 1354 - اجراي عدالت كيفري -- روش‌ شناسي -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، اجراي عدالت كيفري -- روش‌ شناسي رزرو
1121/1 حقوق تجارت- ج.1 ستوده‌ تهراني‌، حسن‌، 1286 - قانون تجارت، حقوق تجارت -- ايران رزرو
1121/3 حقوق تجارت- ج.3 ستوده‌ تهراني‌، حسن‌، 1286 - قانون تجارت، حقوق تجارت -- ايران رزرو
1121/4 حقوق تجارت- ج.4 ستوده‌ تهراني‌، حسن‌، 1286 - قانون تجارت، حقوق تجارت -- ايران رزرو
1121/2 حقوق تجارت- ج.2 ستوده‌ تهراني‌، حسن‌، 1286 - قانون تجارت، حقوق تجارت -- ايران رزرو
1122/1 حقوق جزاي عمومي- ج.1 سلطاني، مهدي، 1358 - حقوق جزا، جرم ‌شناسي رزرو
1122/2 حقوق جزاي عمومي- ج.2 سلطاني، مهدي، 1358 - حقوق جزا، جرم ‌شناسي رزرو
1123/3 تبيان حقوق: پژوهش ‌نامه قرآني حقوق- ج.3 قاسم‌ زاده‌، مرتضي‌، 1339 - تفاسير فقهي، مسائل مستحدثه -- جنبه‌ هاي قرآني، اسلام و حقوق رزرو
1123/2 تبيان حقوق: پژوهش ‌نامه قرآني حقوق- ج.2 قاسم‌ زاده‌، مرتضي‌، 1339 - تفاسير فقهي، مسائل مستحدثه -- جنبه‌ هاي قرآني، اسلام و حقوق رزرو
1123/1 تبيان حقوق: پژوهش ‌نامه قرآني حقوق- ج.1 قاسم‌ زاده‌، مرتضي‌، 1339 - تفاسير فقهي، مسائل مستحدثه -- جنبه‌ هاي قرآني، اسلام و حقوق رزرو
1124/2 وكلاي‌ جوان‌ بدانند- ج.2 اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - كانون وكلاي دادگستري -- ايران -- آزمون ‌ها، وكالت، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، اخلاق حقوقي، حقوق مدني -- ايران -- پرسش ها و پاسخ ها، رزرو
1124/6 وكلاي‌ جوان‌ بدانند- ج.6 اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - كانون وكلاي دادگستري -- ايران -- آزمون ‌ها، وكالت، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، اخلاق حقوقي، حقوق مدني -- ايران -- پرسش ها و پاسخ ها، رزرو
1124/1 وكلاي‌ جوان‌ بدانند- ج.1 اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - كانون وكلاي دادگستري -- ايران -- آزمون ‌ها، وكالت، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، اخلاق حقوقي، حقوق مدني -- ايران -- پرسش ها و پاسخ ها، رزرو
1124/5 وكلاي‌ جوان‌ بدانند- ج.5 اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - كانون وكلاي دادگستري -- ايران -- آزمون ‌ها، وكالت، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، اخلاق حقوقي، حقوق مدني -- ايران -- پرسش ها و پاسخ ها، رزرو
1124/8 وكلاي‌ جوان‌ بدانند- ج.8 اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - كانون وكلاي دادگستري -- ايران -- آزمون ‌ها، وكالت، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، اخلاق حقوقي، حقوق مدني -- ايران -- پرسش ها و پاسخ ها، رزرو
1124/4 وكلاي‌ جوان‌ بدانند- ج.4 اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - كانون وكلاي دادگستري -- ايران -- آزمون ‌ها، وكالت، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، اخلاق حقوقي، حقوق مدني -- ايران -- پرسش ها و پاسخ ها، رزرو
1124/3 وكلاي‌ جوان‌ بدانند- ج.3 اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - كانون وكلاي دادگستري -- ايران -- آزمون ‌ها، وكالت، وكلاي دادگستري -- شرح وظايف، اخلاق حقوقي، حقوق مدني -- ايران -- پرسش ها و پاسخ ها، رزرو
1125/3 آيين دادرسي كيفري- ج.3 رحمدل‌، منصور، 1349 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1125/2 آيين دادرسي كيفري- ج.2 رحمدل‌، منصور، 1349 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1125/1 آيين دادرسي كيفري- ج.1 رحمدل‌، منصور، 1349 - آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1126/3 آيين دادرسي مدني- ج.3 كريمي، عباس، 1343 - آيين دادرسي مدني -- ايران، Civil procedure -- Iran رزرو
1126/1 آيين دادرسي مدني- ج.1 كريمي، عباس، 1343 - آيين دادرسي مدني -- ايران، Civil procedure -- Iran رزرو
1126/2 آيين دادرسي مدني- ج.2 كريمي، عباس، 1343 - آيين دادرسي مدني -- ايران، Civil procedure -- Iran رزرو
1127 حمايت كيفري از حقوق بشر ( جرم ‌انگاري و ضمانت اجرا ) ساكي‌، محمدرضا، 1343 - حمايت از حقوق بشر، حقوق بشر، حقوق بشر -- ايران رزرو
1128 اصول‌ جرم‌ شناسي‌ كوسون‌، موريس‌ Cusson, Maurice صديق ‌‌بطحايي ‌اصل، ميرروح‌ الله‌، 1357 - جرم شناسي‌، بزهكاران‌ و مجرمين‌ رزرو
1129 درآمدي‌ بر جرم‌ و جرم‌ شناسي‌ وايت‌، رابرت‌ داگلاس‌، 1956 - م‌. White, R. D. (Robert Douglas) صديق‌ بطحايي‌ اصل‌، ميرروح ‌الله‌، 1357 - جرم‌ شناسي رزرو
1130 سن مسئوليت كيفري از منظر جرم‌ شناسي محقق هرچقان، عليرضا، 1351 - مسئوليت جزائي -- ايران، دادگستري نوجوانها، بزهكاري نوجوانان، جرم و جنايت و سن، جرم ‌شناسي، حقوق تطبيقي رزرو
1131 حقوق كيفري مواد مخدر: با تجديدنظر و اضافات بر اساس آخرين قوانين رحمدل‌، منصور، 1349 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات -- ايران، Narcotic laws -- Iran، مواد مخدر -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران، Narcotic laws-- *Criminal provision -- Iran رزرو
1132 حقوق مهندسي: تكمله پيمان اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - مهندسي -- قوانين و مقررات -- ايران، مهندسان -- قوانين و مقررات-- ايران، پيمانكاران -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1133 حقوق قراردادهاي تحقيق و توسعه (R&D) احسني‌ فروز، محمد، 1338 - تحقيق و توسعه -- ايران -- قراردادها، تحقيق و توسعه -- ايران -- قرارداد‌هاي دولتي، تحقيق و توسعه -- قراردادها، تحقيق و توسعه -- قرارداد‌هاي دولتي رزرو
1134 حقوق اطفال و نوجوانان بررسي تطبيقي صفري، محسن، 1343 - حقوق كودك -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق كودك -- ايران، حقوق كودك -- مطالعات تطبيقي رزرو
1135 جرم سازمان يافته در قلمروي حقوق مالكيت فكري معظمي‌، شهلا، 1326 - مالكيت معنوي، نقض مالكيت معنوي، جرايم سازمان ‌يافته، حق مولف، مالكيت صنعتي رزرو
1136 قاعده مصلحت در مقررات خانواده پورعبدالله، كبري، 1348 - مصلحت (اصول فقه)، حقوق خانواده (فقه) رزرو
1137 حقوق سياسي و اجتماعي زنان ملك ‌زاده، فهيمه، 1345 - زنان -- ايران -- وضع اجتماعي، حقوق زن -- ايران، زنان در اسلام، حقوق زن رزرو
1138 جرم ‌شناسي عمومي محمدنسل‌، غلامرضا، 1345 - جرم ‌شناسي، Criminology، جرم‌ شناسي -- ايران، Criminology -- Iran رزرو
1139 جرم ‌شناسي جرايم يقه سفيدها قورچي‌ بيگي، مجيد، 1357 - كاركنان يقه سفيد -- جرائم، جرم شناسي، تخلفات اداري رزرو
1140 اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري شريفي، عليرضا، 1358 - بازرگاني، اسناد، Commercial documents، بازرگاني، اسناد -- ايران، Commercial documents -- Iran، حقوق تجارت -- ايران، Commercial law -- Iran رزرو
1141 قانون حاكم بر تعهدات اميرمعزي، احمد، 1324 - تعهدات (حقوق)، Obligations Law رزرو
1142 نظريه ‌ها و نظريه ‌پردازان جرم ‌شناسي محمدنسل‌، غلامرضا، 1345 - جرم ‌شناسي، Criminology رزرو
1143 جرايم ثبتي مندرج در قانون ثبت و ساير قوانين موضوعه جلالي، حميد، 1357 - ثبت -- ايران، Recording and registration -- Iran، ثبت -- مقررات كيفري -- ايران، Recording and registration -- Criminal provisions -- Iran رزرو
1144 حقوق اداري تطبيقي عباسي لاهيجي، بيژن، 1354 - حقوق اداري -- مطالعات تطبيقي، Administrative law -- Comparative studies رزرو
1145 حقوق بين ‌الملل در اسلام موسي ‌زاده‌، ابراهيم‌، 1353 - حقوق بين‌ الملل اسلامي، International law (Islamic law)، جنگ (فقه)، War (Islamic law)، جهاد، Jihad رزرو
1146 حل اختلافات رژيم حقوقي درياي خزر شاحيدر، عبدالكريم، 1346 - حقوق درياها -- درياي خزر، منطقه، درياي خزر، منطقه -- جنبه‌ هاي استراتژيكي، درياي خزر، منطقه -- اوضاع اقتصادي رزرو
1147 داوري بازرگاني بين ‌المللي اميرمعزي، احمد، 1324 - داوري بين ‌المللي تجاري، داوري بين ‌المللي، داوري تجاري رزرو
1148 تحول در اجراي مسئوليت بين ‌المللي دولت‌ ها حدادي‌، مهدي‌، 1350 - مسئوليت دولت (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1149 حقوق بين‌ الملل عمومي الهوئي ‌‌نظري، حميد، 1343 - حقوق بين ‌الملل رزرو
1150 مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوق بين‌ الملل خصوصي نظيف، مجتبي، 1339 -، گردآورنده حقوق بين‌ الملل خصوصي -- ايران، حقوق بين‌ الملل خصوصي رزرو
1151 حقوق بين ‌الملل عمومي پورهاشمي‌، عباس‌، 1353 - حقوق بين ‌الملل، International law رزرو
1152 حقوق تامين اجتماعي در قراردادهاي پيمانكاري: شامل آشنايي با قراردادهاي پيمانكاري... نعيمي، عمران پيمانكاري -- ايران، ساختمان ‌سازي -- قراردادها، تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران، ساختمان‌ سازي -- قوانين و مقررات -- ايران، ساختمان ‌سازي -- صنعت و تجارت -- قوانين و مقررات -- ايران، قراردادهاي عمومي رزرو
1153 حقوق صنعت احداث: شرح قانون برگزاري مناقصات اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - مناقصه -- ايران، معاملات دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1154 جزم‌ انديشي و خشونت مذهبي قزويني‌ حائري‌، محمدحسن‌، 1257 - 1339 شمسايي‌، محمدحسين‌، 1347 - وهابيه -- دفاعيه ‌ها و رديه‌ ها، شيعه اماميه -- دفاعيه ‌ها رزرو
1155 آموزه‌ هاي وحياني منتجب ‌نيا، رسول‌، 1327 - اسلام -- مسائل متفرقه رزرو
1156 جمال شريعت منتجب ‌نيا، رسول‌، 1327 - اسلام -- عقايد، خشونت -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام، تساهل ديني -- اسلام، غلو رزرو
1157 مروري‌ بر سياست‌ خارجي‌ ايران‌ دوران‌ پهلوي‌، يا، تصميم ‌گيري‌ در نظام‌ تحت‌ سلطه‌ محمدي‌، منوچهر، 1318 - ايران -- روابط خارجي -- 1304 - 1357، ايران -- سياست و حكومت -- 1304 - 1357 رزرو
1158 سياست‌ خارجي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌: اصول‌ و مسائل‌ محمدي‌، منوچهر، 1318 - روابط بين ‌المللي، ايران -- روابط خارجي، ايران -- سياست و حكومت -- 1358 - رزرو
1159 حقوق انرژي: نخستين همايش ملي كنفرانس ملي حقوق انرژي ( نخستين: 1388: تهران) انرژي -- جنبه‌ هاي حقوقي -- كنگره ‌ها [ركورد حذفي]، انرژي، منابع -- ايران -- قوانين و مقررات -- كنگره‌ ها رزرو
1160 مقدمه‌ اي بر حقوق اسلامي شاخت‌، يوزف‌، 1902 - 1969م‌، مصحح‌ Schacht, Joseph خواجه ‌فرد، احمدرضا اصول فقه -- تاريخ، فقه -- تاريخ رزرو
1161 حقوق بين‌ الملل محيط زيست ( مجموعه مقالات) جلاليان، عسكر، 1346 - حقوق بين‌ الملل محيط‌ زيست -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، Environmental law, International -- Addresses, essays, lectures، حقوق بين ‌الملل -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، International law-- Addresses, essays, lectures رزرو
1162 حقوق بين‌ الملل محيط‌ زيست پورهاشمي‌، عباس‌، 1353 - حقوق بين ‌الملل محيط زيست رزرو
1163 پزشكي قانوني صناعي ‌زاده، حسين، 1346 - پزشكي قانوني، پزشكي قانوني -- ايران رزرو
1164 حقوق داوري داخلي كريمي، عباس، 1343 - داوري و جزا -- ايران رزرو
1165 نيابت در روابط تجاري و مدني اميرمعزي، احمد، 1324 - نمايندگي (حقوق) -- ايران، نمايندگي (حقوق)، قراردادها، وكالت، حقوق تطبيقي رزرو
1166 بيع متقابل در بخش بالادستي نفت و گاز صابر، محمدرضا، 1338 - نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- قرارداد‌ها، گاز -- ايران -- صنعت و تجارت -- قراردادها، سرمايه‌ گذاري خارجي -- ايران رزرو
1167 ادعاي ثالث نسبت به مبيع:‌ بررسي تطبيقي نظام‌ هاي حقوقي ايران و مصر و انگلستان با نگرشي به كنوانسيون بيع بين‌ المللي كالا پورعبدالله، محسن، 1348 - كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي خريد و فروش بين‌الملل كالا، خريد و فروش -- ايران، معاملات اموال شخصي و منقول -- مصر، معاملات اموال شخصي و منقول -- انگلستان، ‏شخص ثالث (حقوق) -- ايران رزرو
1168 قرارداد با عوض شناور طاهر‌خاني، حسين، 1347 - قراردادها -- ايران، قرارداد (فقه)، حقوق تطبيقي رزرو
1169 حقوق مدني حق شفعه، وصيت و ارث قاسم‌ زاده‌، مرتضي‌، 1339 -، گردآورنده حقوق مدني -- ايران، حق شفعه -- ايران، وصيت و وصيت‌ نامه ‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران، ارث -- ايران رزرو
1170 حقوق مدني ارث قاسم ‌زاده‌، مرتضي‌، 1339 - ارث -- ايران رزرو
1171 شيوه‌ هاي پرداخت در معاملات بين‌ المللي رجب ‌پور، رويا، 1344 - بازرگاني الكترونيكي -- قوانين و مقررات -- ايران، اعتبار اسنادي ، پرداخت، بازرگاني بين المللي، انتقال الكترونيكي وجوه رزرو
1172 حقوق بين ‌الملل اسلام عظيمي‌ شوشتري‌، عباسعلي‌، 1343 - حقوق بين‌ الملل اسلامي، اسلام و حقوق رزرو
1173 مباني حقوق عمومي عباسي لاهيجي، بيژن، 1354 - حقوق عمومي رزرو
1174 حقوق اداري عباسي لاهيجي، بيژن، 1354 - حقوق اداري -- ايران، Administrative law -- Iran، حقوق اداري، Administrative law رزرو
1175 حقوق آفرينش‌ هاي ادبي و هنري آيتي، حميد، 1339 - حق مولف -- ايران رزرو
1176 وصيت و ارث در مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدني ايران كدخدايي، يعقوب وصيت و وصيت ‌‌‌‌‌نامه ‌‌ها (فقه اهل سنت)، ارث (فقه اهل سنت) رزرو
1177 قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز ذاكري ‌نيا، حانيه، 1364 - ساختمان ‌سازي -- ايران -- صنعت و تجارت، ساختمان‌ سازي -- صنعت و تجارت -- قوانين و مقررات -- ايران، مهندسي -- قرارداد‌ها رزرو
1178 حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بين‌ الملل موسوي‌، فضل ‌الله‌، 1332 -، گردآورنده، مترجم موسوي‌ فر، حسين، گردآورنده حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق بين‌ الملل بشر دوستانه، صلح -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق بين ‌الملل و حقوق بشر رزرو
1179 حقوق بشر و آزادي ‌هاي بنيادين (سه نسل حقوق بشر در اسلام، ايران و اسناد بين‌ المللي و منطقه ‌اي) عباسي لاهيجي، بيژن، 1354 - حقوق بشر، Human rights، حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، Human rights -- Religious aspects -- Islam، حقوق بشر -- ايران، Human rights -- Iran رزرو
1180 مباني‌ حقوقي ورزشها: مسئوليت‌ مدني‌ در ورزش‌ جامپيون، والتر آقائي ‌نيا، حسين‌، 1323 - ورزش -- قوانين و مقررات -- ايالات متحده، مسئوليت در حوادث ورزشي -- ايالات متحده رزرو
1181 حقوق اساسي تطبيقي عباسي لاهيجي، بيژن، 1354 - حقوق اساسي، حقوق تطبيقي رزرو
1182 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت احمدي ‌نژاد مولانا، حميد، 1315 - ايران -- روابط خارجي -- 1384 -، ايران -- روابط خارجي -- 1357، ايران -- سياست و حكومت -- 1384 - ، ايران -- سياست و حكومت -- 1357 - رزرو
1183 قدرت ‌هاي منطقه‌ اي و نظم ‌هاي امنيتي استوارت - اينگرسال، رابرت Stewart-Ingersoll, Robert شريفي، مجيدمحمد، 1361 - امنيت بين ‌المللي، قدرت‌ هاي متوسط، روابط بين ‌المللي، منطقه ‌گرايي (سازمان‌ دهي بين‌ المللي) رزرو
1184 مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مهرپور، حسين‌، 1322 - حقوق اساسي -- ايران، قانون اساسي -- ايران رزرو
1185 قرارداد انتقال تكنولوژي «ماهيت، شرايط تشكيل و آثار» به انضمام قرارداد نمونه احسني‌ فروز، محمد، 1338 - انتقال تكنولوژي -- قراردادها، انتقال تكنولوژي -- قوانين و مقررات رزرو
1186 حقوق انتقال فن‌ آوري: «شرح و تفسير ساختار، مواد، شروط و تعهدات قرارداد» به همراه نمونه قرارداد به زبان انگليسي احسني‌ فروز، محمد، 1338 - انتقال تكنولوژي -- قراردادها، انتقال تكنولوژي -- قوانين و مقررات رزرو
1187 آيين دادرسي مدني فرانسه كوشه، ژرار Couchez, Gerard هاشمي، احمدعلي، 1354 - آيين دادرسي مدني -- فرانسه رزرو
1188 حقوق مالكين آپارتمانها مسكوني - اداري - تجاري اسماعيلي‌ هريسي‌، ابراهيم‌، 1336 - آپارتمان ‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1189 حقوق ورزشي با نگرش به ورزش تكواندو احسني‌ فروز، محمد، 1338 - ورزش -- قوانين و مقررات، ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران، مسئوليت در حوادث ورزشي، آيين ‌نامه ‌ها -- ايران، تكواندو رزرو
1190 حقوق بيگانگان: مطالعه تطبيقي در حقوق بين ‌الملل و حقوق اسلام رحيمي، محمدرضا، 1333 - خارجيان -- حقوق مدني، حقوق مدني -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، حقوق بين ‌الملل، پناهندگان -- حقوق مدني، حقوق تطبيقي رزرو
1191 تباني در حقوق كيفري ايران و انگلستان سميعي‌ زنوز، حسين، 1366 - توطئه، حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا -- انگلستان، حقوق تطبيقي رزرو
1192 اصل برائت در حقوق كيفري سرمست‌ بناب، باقر برائت -- ايران، برائت (اصول فقه)، حقوق تطبيقي رزرو
1193 حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بشر: (تجزيه و تحليل اسناد بين‌ المللي و منطقه ‌اي) طجرلو، رضا ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966 م= 1345)، حقوق بشر، حقوق بشر -- ايران رزرو
1194 آزادي اطلاعات انصاري‌، باقر، 1353 - آزادي اطلاعات رزرو
1195 نظام حقوقي رسيدگي به تخلفات در بورس ايران جلاليان، عسكر، 1346 - بازار سرمايه -- قوانين و مقررات -- ايران، بورس -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1196 قانون مداري در قلمرو حقوق كيفري حبيب ‌زاده‌، محمدجعفر، 1336 - قانون كيفري -- ايران، حقوق جزا -- ايران، قانون‌ گرايي رزرو
1197 فرهنگ ثبتي اسكافي‌، نادر ثبت -- اصطلاح ‌ها و تعبير‌ها رزرو
1198 حقوق خانواده: مجموعه مقالات حميديان‌، حسن‌، 1335 - حقوق خانواده -- ايران -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، زنان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
1199 مجموعه مقالات حقوقي - اجتماعي حميديان‌، حسن‌، 1335 - حقوق -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، علوم اجتماعي -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، مقاله‌ هاي فارسي -- قرن 14 رزرو
1200 نظارت بر قانونگذاري در ايران و آمريكا حميديان‌، حسن‌، 1335 - ايران. قانون اساسي (جمهوري اسلامي)، ايالات متحده. قانون اساسي، قانونگذاري -- ايران، قانونگذاري -- ايالات متحده رزرو
1201 حقوق زيست‌ محيطي بشر حقوق بين‌ الملل محيط زيست، مسئوليت ‌هاي زيست‌ محيطي، حقوق بشر، حفاظت محيط زيست رزرو
1202 زبان تخصصي انگليسي حقوق جزا و جرم ‌شناسي نظيفي، عباس، 1335 - زبان انگليسي -- كتاب ‌هاي قرائت -- حقوق، زبان ‌انگليسي -- كتاب‌ هاي قرائت -- جرم‌ شناسي، زبان انگليسي -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1203 بوشهر در امنيت ملي ايران زارعي، بهادر، 1345 - امنيت ملي -- ايران -- بوشهر (استان)، بوشهر (استان) -- اوضاع اقتصادي، خليج فارس، منطقه -- جنبه ‌هاي استراتژيكي، بوشهر (استان) -- جنبه ‌هاي استراتژيكي رزرو
1204 نخبه‌ پروري سياسي انصاري، محمدمهدي، 1354 - نخبگان -- ايران، ايران -- سياست و حكومت -- قرن 14 رزرو
1205 اطلاعات‌ و تحقيقات‌ در اسلام‌ احمدي‌ ميانجي‌، علي‌، 1304 - 1379 سازمان اطلاعاتي -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، اخلاق اسلامي، احاديث شيعه -- قرن 14، سوء‌ظن -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
1206/2 حقوق‌ بين ‌الملل‌ عمومي‌- ج.2 ميرعباسي‌، باقر، 1322 - حقوق بين ‌الملل رزرو
1206/1 حقوق‌ بين ‌الملل‌ عمومي‌- ج.1 ميرعباسي‌، باقر، 1322 - حقوق بين ‌الملل رزرو
1207/1 حقوق كار - ج.1 عراقي‌، عزت ‌الله‌، 1319 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران، روابط كارگر و كارفرما، كارگران رزرو
1207/2 حقوق كار - ج.2 عراقي‌، عزت ‌الله‌، 1319 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران، روابط كارگر و كارفرما، كارگران رزرو
1208 عدالت كيفري (2): مجموعه مقالات آشوري‌، محمد، 1321 - حقوق جزا -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، حقوق جزا -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، جرم‌ شناسي -- مقاله ‌ها و خطابه‌ ها، جرم‌ شناسي -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها رزرو
1209 حاكميت قانون و ولايت مطلقه فقيه كدخدايي، عباسعلي، 1340 - ولايت فقيه، حكومت قانون رزرو
1210 مباني حقوق عمومي فرانسه مشتمل بر مباحث آيين دادرسي اداري، حقوق اساسي و حقوق اداري بل، جان، 1953 - م. Bell, John اسدپور طهراني، عليرضا، 1353 - حقوق -- فرانسه، اجراي عدالت -- فرانسه رزرو
1211 بررسي مقررات استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي قره ‌باغي‌، ونوس‌، 1345 - دانشگاه آزاداسلامي -- قوانين و رويه‌ ها، دانشگاه آزاداسلامي -- كارمندان -- شرايط استخدامي رزرو
1212 حقوق اسناد (كاغذي - الكترونيكي) سپاهي، امير، 1363 - اسناد حقوقي، بازرگاني الكترونيكي، حقوق تطبيقي رزرو
1213 بزهكاري كودكان و نوجوانان معظمي‌، شهلا، 1326 - بزهكاري نوجوانان رزرو
1214 اختيارات قضايي در تعيين مجازات: مطالعه تطبيقي حقوق ايران، مصر و انگلستان آماده، غلامحسين، 1346 - حقوق جزا -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق جزا -- مصر -- تفسير و استنباط، حقوق جزا -- انگلستان -- تفسير و استنباط، حقوق تطبيقي رزرو
1215 نقش رئيس قوه قضاپيه در فرايند كيفري ايران آماده، غلامحسين، 1346 - حقوق جزا -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران، اجراي عدالت كيفري -- ايران رزرو
1216 ترك تعقيب: جايگزين تعقيب در حقوق كيفري ايران پيريايي، موسي، 1348 - تعقيب كيفري -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1217 دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان معظمي‌، شهلا، 1326 - بزهكاري نوجوانان، دادگاه‌ هاي اطفال و نوجوانان، اجراي عدالت كيفري كودكان و نوجوانان رزرو
1218 سرقت در حقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي حبيب‌ زاده‌، محمدجعفر، 1336 - دزدي -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق جزا -- ايران، دزدي (فقه) رزرو
1219 تحليل جرايم كلاهبرداري و خيانت در امانت در حقوق كيفري ايران حبيب ‌زاده‌، محمدجعفر، 1336 - كلاهبرداري و كلاهبرداران -- ايران، خيانت در امانت -- ايران، حقوق جزا -- ايران، قانون كيفري -- ايران رزرو
1220 تفسير قانون جنايي: در پرتو تفسيرشناسي و تحليل گفتمان شجاعي‌، علي‌، 1354 - حقوق جزا -- تفسير و استنباط رزرو
1221 آيين دادرسي ديوان كيفري بين ‌المللي صابر، محمود ديوان كيفري بين‌ المللي، آيين دادرسي جزايي رزرو
1222 مجموعه‌ مقررات‌ ديوان‌ بين ‌المللي‌ كيفري‌ محمدنسل‌، غلامرضا، 1345 -، گردآورنده، مترجم ديوان كيفري بين ‌المللي، International criminal Court، جرايم بين ‌المللي رزرو
1223 حمايت از حريم خصوصي آماده، مهدي، 1358 - حق صيانت از حريم ‌شخصي، حريم شخصي، حريم شخصي -- قوانين و مقررات رزرو
1224 كيفرهاي حمايتي از حقوق ثبت توسلي، علي، 1342 - ثبت -- مقررات كيفري -- ايران، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1225 جرم‌ شناسي‌ نظري‌ ولد ولد، جورج‌ برايان‌ش‌1، 896، - 1967م‌. Vold, George Bryan شجاعي‌، علي‌، 1354 - انسان ‌شناسي جنايي، انحراف اجتماعي، مناقشات اجتماعي رزرو
1226 اصل ضرورت در جرم ‌انگاري فلاحي، احمد، 1358 - اضطرار، اضطرار -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
1227 حقوق جزاي نظامي الهام‌، غلامحسين‌، 1338 - جرايم نظامي -- ايران، قوانين نظامي -- ايران رزرو
1228 مهريه‌ و تعديل‌ آن‌ ( محاسبه‌ مهريه‌ به‌ نرخ‌ روز ) پولادي‌، ابراهيم‌، 1354 - مهر (فقه)، مهر (حقوق مدني) -- ايران، قانون مدني -- ايران رزرو
1229 اعتراض شخص ثالث در دادرسي‌ هاي مدني دولاح، عبدالصمد، 1345 - شخص ثالث (حقوق) -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
1230 فرهنگ حقوق تجارت ملك ‌زاده، فهيمه، 1345 - حقوق تجارت -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
1231 تحصيل و تملك اراضي توسط دولت سالاري، مصطفي، 1355 - مالكيت دولتي -- ايران، مالكيت شهرداري -- ايران، كاربري زمين‌هاي شهري -- ايران، مالكيت -- ايران، مالكيت (فقه) رزرو
1232 حق زارعانه در حقوق ايران (‌همراه با رويه قضايي) عموزاده مهديرجي، قدرت، 1352 - كشاورزان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، كشاورزي -- قوانين و مقررات -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران رزرو
1233 جايگاه اراضي مشمول مقررات اصلاحات ارضي در نظام حقوقي ايران دانشوري، حسين، 1362 - اصلاحات ارضي -- قوانين و مقررات -- ايران، زمين‌ داري -- قوانين و مقررات -- ايران، اصلاحات ارضي -- ايران رزرو
1234 بايسته ‌هاي حقوق بين‌ الملل خصوصي نظيف، مجتبي، 1339 - حقوق بين ‌الملل خصوصي، حقوق بين الملل خصوصي -- ايران رزرو
1235 فرهنگ انگليسي به فارسي حقوق بين ‌الملل عمومي (الفبايي و موضوعي) نظيف، مجتبي، 1339 - حقوق بين ‌الملل -- واژه ‌نامه ‌ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه ‌ها -- فارسي رزرو
1236 عامليت‌ تجاري‌ در حقوق‌ ايران‌ و فرانسه‌ با نضمام‌ نمونه‌ قرارداد و كنوانسيونهاي‌ بين ‌المللي‌ آخوندي‌، رضا عامليت‌ (امور مالي‌) -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، عامليت‌ (امور مالي‌) -- قوانين‌ و مقررات‌ -- فرانسه‌، عامليت‌ (امور مالي‌) -- قوانين‌ و مقررات‌، قانون‌ تجارت‌ -- ايران‌، قانون‌ تجارت‌ -- فرانسه‌ رزرو
1237 نظام حقوقي اراضي ملي شده شمس، احمد، 1344 - اراضي ملي، اراضي ملي -- ايران رزرو
1238 حقوق رودخانه ‌هاي بين‌ المللي با تاكيد بر حوزه‌ هاي اردن و ليطاني و مديريت و برنامه‌ ريزي آبها موسوي‌، فضل ‌الله‌، 1332 - رودهاي بين‌ المللي -- خاورميانه، حقوق آب (حقوق بين ‌المللي)، آب، منابع -- خاورميانه -- مديريت رزرو
1239 راهنماي آيين نگارش حقوقي شراكت مدني اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، Legal composition رزرو
1240 راهنماي نگارش حقوقي (روابط مؤجر و مستاجر)... اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه ‌ها، مالك و مستاجر -- دعاوي، نامه‌ نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1241 راهنماي نگارش حقوقي (عقود و تعهدات) اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، Legal composition رزرو
1242 راهنماي نگارش «كارشناسي» مشتمل بر: انواع دادخواست تامين دليل، قرار كارشناسي، احكام قضايي... اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش ‌نامه‌ ها رزرو
1243 راهنماي نگارش جزايي "ويژه دعاوي كلاه ‌برداري" منطبق با قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1390 مشتمل بر انواع شكوائيه كيفري.... اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي رزرو
1244 راهنماي نگارش قراردادهاي خصوصي ... اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم، قراردادها -- ايران -- فرم‌ ها رزرو
1245 راهنماي نگارش احكام حقوقي: (قواعد نگارش احكام) اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه ‌ها، نامه ‌نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1246 راهنماي نگارش حقوقي (دعاوي راجع‌ به خانواده)... اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه‌ ها، نامه ‌نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1247 دوره‌ ي پيشرفته ‌ي نگارش انواع دادخواست حقوقي اخترنيا، جعفر، 1354 - دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم ‌ها، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه‌ ها، حقوق -- نويسندگي رزرو
1248 راهنماي نگارش حقوقي (تجديدنظرخواهي از احكام قطعيت‌ يافته) تبصره (2) ماده (18) ق.ت.د.ع.ا اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم ‌ها، دادخواست ( آيين دادرسي جزايي) -- ايران -- فرم ‌ها و پرسش ‌نامه ‌ها، تجديدنظر قضايي -- ايران رزرو
1249/1 راهنماي نگارش ثبتي (ثبت اسناد و املاك)- ج.1 اخترنيا، جعفر، 1354 - ثبت -- ايران -- دستنامه ‌ها، ثبت -- ايران -- دعاوي، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1249/2 راهنماي نگارش ثبتي (ثبت اسناد و املاك)- ج.2 اخترنيا، جعفر، 1354 - ثبت -- ايران -- دستنامه ‌ها، ثبت -- ايران -- دعاوي، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1249/3 راهنماي نگارش ثبتي (ثبت اسناد و املاك)- ج.3 اخترنيا، جعفر، 1354 - ثبت -- ايران -- دستنامه ‌ها، ثبت -- ايران -- دعاوي، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1250 راهنماي نگارش حقوقي (امور حسبي) - ( اسناد تجاري) اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي رزرو
1251 حقوق بين‌ الملل عمومي ضيائي‌ بيگدلي‌، محمدرضا، 1321 - حقوق بين ‌الملل رزرو
1252 حقوق بين‌ الملل عمومي- ن.2 ضيائي‌ بيگدلي‌، محمدرضا، 1321 - حقوق بين ‌الملل رزرو
1253/1 حقوق اداري تطبيقي- ج.1 هداوند، مهدي، 1345 - حقوق اداري -- مطالعات تطبيقي رزرو
1253/2 حقوق اداري تطبيقي- ج.2 هداوند، مهدي، 1345 - حقوق اداري -- مطالعات تطبيقي رزرو
1254/3 فلسفه حقوق تالاب ‌ها- ج.3 رشيدي‌، حميد، 1344 - تالاب ‌ها -- حفاظت -- قوانين و مقررات، تالاب ‌ها -- حفاظت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1254/2 فلسفه حقوق تالاب ‌ها- ج.2 رشيدي‌، حميد، 1344 - تالاب ‌ها -- حفاظت -- قوانين و مقررات، تالاب ‌ها -- حفاظت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1254/1 فلسفه حقوق تالاب ‌ها- ج.1 رشيدي‌، حميد، 1344 - تالاب ‌ها -- حفاظت -- قوانين و مقررات، تالاب ‌ها -- حفاظت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1255/1 فرهنگ‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌- ج.1 ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل) -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها، مالكيت معنوي -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها، مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل) -- واژه‌ نامه ‌ها -- انگليسي، مالكيت معنوي -- واژه‌ نامه‌ ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه‌ ها -- فارسي رزرو
1255/2 فرهنگ‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌- ج.2 ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل) -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها، مالكيت معنوي -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها، مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل) -- واژه‌ نامه ‌ها -- انگليسي، مالكيت معنوي -- واژه‌ نامه‌ ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه‌ ها -- فارسي رزرو
1256/3 حقوق بشردوستانه در منابع اسلامي و اسناد بين‌ المللي- ج.3 لطفي، عبدالرضا، 1347 - حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق بين‌ الملل بشر دوستانه، حقوق بين ‌الملل اسلامي، جنگ (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1256/2 حقوق بشردوستانه در منابع اسلامي و اسناد بين‌ المللي- ج.2 لطفي، عبدالرضا، 1347 - حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق بين‌ الملل بشر دوستانه، حقوق بين ‌الملل اسلامي، جنگ (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1256/1 حقوق بشردوستانه در منابع اسلامي و اسناد بين‌ المللي- ج.1 لطفي، عبدالرضا، 1347 - حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق بين‌ الملل بشر دوستانه، حقوق بين ‌الملل اسلامي، جنگ (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1257/2 حقوق‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌- ج.2 هاشمي‌، محمد، 1320 - حقوق اساسي -- ايران، قانون اساسي -- ايران رزرو
1257/1 حقوق‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌- ج.1 هاشمي‌، محمد، 1320 - حقوق اساسي -- ايران، قانون اساسي -- ايران رزرو
1258 حقوق ثبت املاك در ايران بهرامي، داريوش، 1345 - ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1259 حقوق اساسي و ساختارهاي سياسي هاشمي، محمد، 1328- حقوق اساسي رزرو
1260 قراردادهاي بي اوتي: تنظيم، ساختار و قوانين حاكم شيروي‌، عبدالحسين‌، 1340 - قراردادهاي ساخت، بهره‌ برداري و واگذاري -- ايران، قراردادهاي ساخت، بهره ‌برداري و واگذاري، قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم رزرو
1261 حقوق مدني: قراردادهاي ويژه اشاعه، شركت مدني ... كاشاني‌، محمود، 1321 -، گردآورنده قراردادها -- ايران، قانون مدني -- ايران رزرو
1262 دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌: ارث‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 ارث -- ايران رزرو
1263 حقوق‌ بشر و آزادي ‌هاي اساسي هاشمي‌، محمد، 1320 - حقوق بشر رزرو
1264 حقوق نفت و گاز شيروي‌، عبدالحسين‌، 1340 - نفت -- قوانين و مقررات، گاز -- قوانين و مقررات، نفت -- قوانين و مقررات -- ايران، گاز -- قوانين و مقررات -- ايران، قراردادهاي نفت و گاز، قرارداد‌هاي نفت و گاز -- ايران رزرو
1265 موجبات‌ ضمان‌: درآمدي‌ بر مسئوليت‌ مدني‌ و اسباب‌ و آثار آن‌ در فقه‌ اسلامي‌ عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، - 1316 عقد ضمان‌، مسئوليت‌ (اسلام‌)، مسئوليت‌ (حقوق‌) رزرو
1266 دانشنامه‌ حقوقي‌ امور گمركي‌- ن.2 احمدي‌، عبدالله‌، 1329 - تعرفه‌ -- ايران‌ -- اصطلاحها و تعبيرها، گمرك‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، گمرك‌ -- ايران‌ -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
1267/1 قانون‌ مدني‌ و فتاواي‌ امام‌ خميني‌ قدس‌ سره‌- ج.1 كيائي‌، عبدالله‌، 1333 - فقه جعفري -- رساله عمليه، فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14، قانون مدني -- ايران، مالكيت (فقه)، زناشويي (فقه)، ادله اثبات دعوي (فقه) رزرو
1267/2 قانون‌ مدني‌ و فتاواي‌ امام‌ خميني‌ قدس‌ سره‌- ج.2 كيائي‌، عبدالله‌، 1333 - فقه جعفري -- رساله عمليه، فتوا‌هاي شيعه -- قرن 14، قانون مدني -- ايران، مالكيت (فقه)، زناشويي (فقه)، ادله اثبات دعوي (فقه) رزرو
1268/1 گنجينه سند: دربرگيرنده ساختار شكلي بيش از (1000) نوع سند رسمي و عادي رايج و مرسوم در حقوق ثبت - خصوصي ايران - ج.1 حاجياني، علي، 1345 - دفترهاي اسناد رسمي -- ايران -- فرم‌ ها و پرسشنامه ‌ها، دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1268/2 گنجينه سند: دربرگيرنده ساختار شكلي بيش از (1000) نوع سند رسمي و عادي رايج و مرسوم در حقوق ثبت - خصوصي ايران - ج.2 حاجياني، علي، 1345 - دفترهاي اسناد رسمي -- ايران -- فرم‌ ها و پرسشنامه ‌ها، دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1269/4 راهنماي جامع آيين ‌نگارش حقوقي- ج.4 اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه‌ ها، دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم ‌ها، نامه‌ نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1269/2 راهنماي جامع آيين ‌نگارش حقوقي- ج.2 اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه‌ ها، دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم ‌ها، نامه‌ نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1269/3 راهنماي جامع آيين ‌نگارش حقوقي- ج.3 اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه‌ ها، دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم ‌ها، نامه‌ نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1269/1 راهنماي جامع آيين ‌نگارش حقوقي- ج.1 اخترنيا، جعفر، 1354 - حقوق -- نويسندگي، دعاوي -- فرم ‌ها و پرسش‌ نامه‌ ها، دادخواست ( آيين دادرسي مدني) -- ايران -- فرم ‌ها، نامه‌ نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1270 حقوق علايم تجاري ميرحسيني‌، حسن‌، 1334 - علايم تجاري، علايم تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، علايم تجاري -- قوانين و مقررات، مالكيت صنعتي رزرو
1271 حقوق بشردوستانه بين ‌المللي شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 - حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه رزرو
1272 توجيه‌ و نقد رويه‌ قضايي‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 رويه‌ قضايي -- ايران، قضاوت -- ايران، دادگاهها -- ايران رزرو
1273 حقوق‌ اساسي‌ تطبيقي‌: حقوق‌ اساسي‌ كشورهاي‌ غربي‌ و كشورهاي‌ اسلامي‌ عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، 1316 - 1390. حقوق اساسي -- كشورهاي اسلامي، حقوق اساسي -- كشورهاي غربي، حقوق تطبيقي رزرو
1274 حقوق انتقالي: تعارض قوانين در زمان كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق انتقالي رزرو
1275 فرهنگ‌ جا‌مع‌ حقوقي‌ (سه‌ سويه‌) (انگليسي‌ - فرانسه‌ - فا‌رسي‌) موسي ‌زاده‌، رضا‌، 1339 - چندزبا‌نه‌ حقوق‌ - واژه‌ نا‌مه‌ ها‌ رزرو
1276 بيمه اموال و مسئوليت كريمي‌، آيت‌، 1330 -، مترجم‌ بيمه اموال رزرو
1277/1 حقوق خانواده در آيينه نمودار- ج.1 افسران، ‌قاسم، 1356 -، گردآورنده حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران، طلاق -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1277/2 حقوق خانواده در آيينه نمودار- ج.2 افسران، ‌قاسم، 1356 -، گردآورنده حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران، طلاق -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1278/2 حقوق جزاي اختصاصي بر اساس قانون جديد- ج.2 شامبياتي‌، هوشنگ‌، 1318 - حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا (فقه)، قانون كيفري -- ايران رزرو
1278/1 حقوق جزاي اختصاصي بر اساس قانون جديد- ج.1 شامبياتي‌، هوشنگ‌، 1318 - حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا (فقه)، قانون كيفري -- ايران رزرو
1278/3 حقوق جزاي اختصاصي بر اساس قانون جديد- ج.3 شامبياتي‌، هوشنگ‌، 1318 - حقوق جزا -- ايران، حقوق جزا (فقه)، قانون كيفري -- ايران رزرو
1279/10 ترجمه و شرح مكاسب- ج.10 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/9 ترجمه و شرح مكاسب- ج.9 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/4 ترجمه و شرح مكاسب- ج.4 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214-1281ق‌ . المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه)، رزرو
1279/6 ترجمه و شرح مكاسب- ج.6 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/8 ترجمه و شرح مكاسب- ج.8 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/1 ترجمه و شرح مكاسب- ج.1 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/3 ترجمه و شرح مكاسب- ج.3 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/2 ترجمه و شرح مكاسب- ج.2 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/7 ترجمه و شرح مكاسب- ج.7 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1279/5 ترجمه و شرح مكاسب- ج.5 پاياني‌، احمد، 1306 - 1375 عباسي زنجاني، محمد مسعود، 1350 - انصاري‌، مرتضي‌ بن‌ محمدامين‌، 1214 - 1281ق‌. المكاسب -- نقدو تفسير، معاملات (فقه) رزرو
1280/11 شرح لمعه- ج.11 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/12 شرح لمعه- ج.12 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/13 شرح لمعه- ج.13 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/10 شرح لمعه- ج.10 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/14 شرح لمعه- ج.14 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/7 شرح لمعه- ج.7 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/1 شرح لمعه- ج.1 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/4 شرح لمعه- ج.4 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/3 شرح لمعه- ج.3 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/9 شرح لمعه- ج.9 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/5 شرح لمعه- ج.5 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/8 شرح لمعه- ج.8 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/6 شرح لمعه- ج.6 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1280/2 شرح لمعه- ج.2 شيرواني‌، علي‌، 1343 - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. اللمعه‌ الدمشقيه -- نقد و تفسير، شهيد ثاني‌، زين‌ الدين‌ بن‌ علي‌، 911 - 966ق. الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌ -- نقد و تفسير، فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1281 اصول حقوق مالكيت فكري شيخي، مريم، 1360 - مالكيت معنوي -- ايران، حق مولف -- ايران رزرو
1282 دايره‌المعارف بين‌ المللي انتخابات دلفروز، محمدتقي‌، 1352 - انتخابات -- دايره المعارفها رزرو
1283 اعتبار امر قضاوت‌ شده‌ در دعواي‌ مدني‌ كاتوزيان‌، ناصر، - 1306 آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ -- ايران‌، اعتبار امر قضاوت‌ شده‌، رويه‌ قضايي‌ -- ايران‌، آراي‌ حقوقي‌ -- ايران‌ رزرو
1284 حقوق‌ مدني‌: ايقاع‌، نظريه‌ عمومي‌ - ايقاع‌ معين‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 حقوق مدني -- ايران، عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران رزرو
1285 اسلام و حقوق بين‌ الملل بشردوستانه حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
1286 حقوق‌ تجارت‌ كاربردي‌ ويژه‌ كارآموزان‌ قضاوت‌، وكالت‌، سردفتري‌ و كارشناسي ارشد بهرامي‌، بهرام‌، 1338 - حقوق تجارت -- ايران رزرو
1287 مجموعه معاهدات بين ‌المللي حقوق بشر( ميثاق‌ ها و كنوانسيون‌ هاي پايه) احمدي بلوطكي، حبيب ‌الله، 1349 - حقوق بشر -- همكاريهاي بين ‌المللي رزرو
1288 حقوق‌ اتحاديه‌ تعاونيها مشتمل‌ بر اتحاديه‌ هاي‌ شهري‌، روستايي‌ و كشاورزي‌ حسني‌، حسن‌، 1309 - تعاوني ‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1289 كشف‌ علمي‌ جرايم‌ انصاري‌، ولي ‌الله جرم‌ يابي، حقوق جزا -- ايران رزرو
1290 حضانت‌ كودكان‌ در فقه‌ اسلامي‌ نظري‌ توكلي‌، سعيد، 1348- كودكان‌ -- سرپرستي‌ -- جنبه‌ هاي‌ مذهبي‌ -- اسلام‌ رزرو
1291 سقط جنين: مجموعه مقالات سمينار ميان رشته‌ اي سقط جنين: بررسي سقط جنين از منظر پزشكي، حقوقي، فقهي، اخلاقي - فلسفي... سقط ‌جنين عمدي -- كنگره‌ ها رزرو
1292 بررسي فقهي - حقوقي اداره مال غير (ماده 306 قانون مدني) صفري، اسفنديار، 1358 - معاملات فضولي، حقوق مدني -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق مدني ( فقه ) -- تفسير و استنباط رزرو
1293 ولايت‌ فقيه‌ در انديشه‌ فقيهان‌ علي‌ برجي‌، يعقوب‌، 1337- ولايت‌ فقيه‌، فقيهان‌ -- نظريه‌ درباره‌ ولايت‌ فقيه‌، مجتهدان‌ و علما -- نظريه‌ درباره‌ ولايت‌ فقيه‌ رزرو
1294 خانواده و حقوق آن اسعدي‌، حسن‌، 1312 - حقوق خانواده -- ايران، اسلام و خانواده رزرو
1295 جامعه‌ شناسي جنايي آدابي، حميدرضا، 1342 - جامعه ‌شناسي جنايي رزرو
1296/2 مباني‌ جرم ‌شناسي‌ - ج.2 كي‌ نيا، مهدي‌، 1297-1374 جرم‌ شناسي رزرو
1296/1 مباني‌ جرم ‌شناسي‌ - ج.1 كي‌ نيا، مهدي‌، 1297-1374 جرم‌ شناسي رزرو
1297/2 مباني‌ جرم ‌شناسي‌ - ج.2- ن.2 كي‌ نيا، مهدي‌، 1297-1374 جرم‌ شناسي رزرو
1297/1 مباني‌ جرم ‌شناسي‌ - ج.1- ن.2 كي‌ نيا، مهدي‌، 1297-1374 جرم‌ شناسي رزرو
1298 تحقيقات جنايي سوانسون‌، چارلز آر.، 1942 - م. Swanson, Charles R. نجابتي‌، مهدي‌، 1322 - جرم ‌يابي، جرم ‌يابي -- ايالات ‌متحده رزرو
1299 حقوق بين‌ الملل بشر و تعهدات فراسرزميني دولت ‌ها مدني، ضياالدين، 1365 - حقوق بشر، حقوق بين ‌الملل رزرو
1300 آموزش حقوق بشر براي... اسلامي صومعه، رضا، 1342 - حقوق بشر، حقوق بشر -- ايران رزرو
1301 دستور موقت در حقوق ايران و پژوهشي در حقوق تطبيقي نهريني‌، فريدون‌، 1341 - دستور موقت (آئين دادرسي مدني)، آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1302 مسائل حقوقي سرمايه‌ گذاري بين ‌المللي پيران، حسين، 1335 - سرمايه ‌گذاري خارجي (حقوق بين‌ الملل)، سرمايه ‌گذاري خارجي -- قوانين و مقررات رزرو
1303 كتاب سير شيباني (حقوق روابط بين‌ الملل در اسلام) شيباني‌، محمد بن‌ حسن‌ پيران، حسين، 1335 - حقوق بين‌ الملل اسلامي، اسلام و روابط بين المللي رزرو
1304 موازين بين ‌المللي حقوق زنان: (كنوانسيون ‌ها، ميثاق ‌ها، قطعنامه‌ ها، پروتكل ‌ها، اعلاميه ‌ها، بيانيه‌ ها، توصيه ‌نامه ‌ها، مقاوله‌ نامه ‌ها و اسناد مصوب كنفرانس ‌هاي جهاني و اجلاس ‌هاي ويژه) مولاوردي، شهيندخت، 1347 - زنان (حقوق بين ‌الملل)، Women International law رزرو
1305 حقوق‌ بين ‌الملل‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ "مجموعه‌ اي‌ از اسناد مهم‌" پلومان‌، ادوارد ويلهلم‌، - 1926 Ploman, Edward Wilhelm آقايي‌، بهمن‌، 1331 - ارتباط -- قوانين‌ و مقررات‌، ارتباط بين ‌المللي‌، آزادي‌ اطلاعات‌، اطلاع‌ رساني‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ رزرو
1306/1 ترجمه‌ كتاب‌ لمعه‌: دوره‌ فقه‌ اماميه‌ - ج.1 شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق فيض‌، عليرضا، 1304- فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1306/2 ترجمه‌ كتاب‌ لمعه‌: دوره‌ فقه‌ اماميه‌ - ج.2 شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق فيض‌، عليرضا، 1304- فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1307 توهين به مقدسات مذهبي احمدزاده، ابوالفضل، 1357 - جرايم عليه دين رزرو
1308 درجه ‌بندي كردن عنصر رواني در قتل (نظريه‌ اي ملهم از منطقه‌ فازي) نبي ‌پور، محمد، 1345 - قتل -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1309 دوره كامل حقوق جزاي عمومي ايران: همراه با آخرين آراء وحدت رويه... سبزواري نژاد، حجت حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran رزرو
1310 تفسير قانون مدني: اسناد، آراء و انديشه‌ هاي حقوقي قاسم ‌زاده‌، مرتضي‌، 1339 - حقوق مدني -- ايران -- تفسير و استنباط رزرو
1311 دانش ‌نامه پليس علمي بل، سوزان Bell, Suzanne نجابتي‌، مهدي‌، 1322 - علوم جرم ‌يابي -- دايره‌ المعارف ‌ها رزرو
1312 مجموعه قوانين و مقررات كاربردي حقوق عمومي با اعمال آخرين اصلاحات شيرزاد، اميد، 1368 - حقوق عمومي -- ايران رزرو
1313 فقه و مباني حقوق اسلامي (متون فقه - اصول فقه) شامل خلاصه درس... مسجدسرائي‌، حميد، 1352 - دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، فقه -- آزمون ‌ها و تمرين ‌ها (عالي)، فقه -- راهنماي آموزشي (عالي)، حقوق -- آزمون ‌ها و تمرين ‌ها (عالي)، حقوق -- راهنماي آموزشي (عالي)، آزمون دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1314 حقوق سازمان ‌هاي بين‌ المللي توحيدي، احمدرضا، 1356 - سازمان ‌هاي بين‌ المللي -- تاريخ، سازمان ‌هاي بين‌ المللي رزرو
1315 سازمان ‌هاي بين ‌المللي ظريف، محمدجواد، 1338 - سازمان‌ هاي بين ‌المللي، ديپلماسي رزرو
1316 سازمان‌ هاي‌ بين ‌المللي‌ پيز، كلي - كيت اس، 1965 - م. Pease, kelly-Kate S شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 -، سازمان ‌هاي بين‌ المللي، دولت جهاني، منطقه ‌گرايي (سازمان ‌دهي بين ‌المللي) رزرو
1317 سازمان ‌هاي غيردولتي و فرآيند صلح بين ‌المللي غضنفري‌، هنگامه، 1350 - ‌سا‌زما‌نها‌ي غير دولتي‌، صلح رزرو
1318 قانون مجازات اسلامي در نظم تطبيقي شاكري، ياسر، 1364 - حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran رزرو
1319 قانون يار آيين دادرسي مدني خليل ‌نژاد كياسري، صابر، 1368 - آيين دادرسي مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي(عالي)، Civil procedure -- Iran-- Study and teaching(Higher)، آيين دادرسي مدني -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، Civil procedure -- Iran -- Examinations, questions, etc. (Higher) رزرو
1320 حق اختراع نگرشي تطبيقي صالحي ‌‌ذهابي، جمال، 1354 - ثبت اختراعات -- قوانين و مقررات، ثبت اختراعات (حقوق بين‌الملل)، علايم تجاري -- قوانين و مقررات، علايم تجاري (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1321 حقوق‌ ثبت‌: نمونه‌ اسناد حجتي‌ اشرفي‌، غلامرضا، - 1315 ثبت‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌ رزرو
1322 متون فقه: (برگزيده از كتب معتبر فقهي همراه با ترجمه و توضيح) ... روزبهاني، محمدرضا، 1354 -، گردآورنده فقه -- راهنماي آموزشي (عالي)، Islamic law -- Study and teaching (Higher) رزرو
1323 مختصر اصول فقه بخشي‌ كشتلي‌، محمد، 1352 - اصول فقه -- راهنماي آموزشي(عالي)، Islamic law -- Interpretation and construction -- Study and teaching (Higher)، اصول فقه -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، Islamic law -- Interpretation and construction -- Examinations, questions, etc. (Higher) رزرو
1324 شرحي بر قانون داوري و تجاري بين‌ المللي ايران مافي، همايون، 1338 - داوري بين ‌المللي تجاري، داوري بين ‌المللي، داوري تجاري رزرو
1325 مختصر آيين دادرسي مدني توكلي، محمد‌مهدي، 1362 - آيين دادرسي مدني -- ايران، Civil procedure -- Iran رزرو
1326 حقوق تعهدات: مطالعه تطبيقي طرح اصلاحي حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ايران ... شعاريان، ابراهيم، 1350 - تعهدات (حقوق)، تعهدات (حقوق) -- ايران، تعهدات (حقوق) -- فرانسه، حقوق تطبيقي رزرو
1327 اصول‌ قراردادهاي‌ تجاري‌ بين‌ المللي‌ (2010) اخلاقي‌، بهروز، 1316 - حقوق بين‌ الملل خصوصي -- قراردادها، حقوق بين ‌الملل خصوصي -- حقوق تجارت رزرو
1328 مختصر و نافع حقوق اساسي: گزيده‌ اي براي آزمون ارشد و دكتري زكي‌ پور، شهربانو، 1367 - دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ ها، Universities and colleges --Iran -- Examinations، حقوق اساسي -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، Constitutional law -- Iran-- Study and teaching (Higher)، حقوق اساسي -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1329 مسئوليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي: ( مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا ) انتظاري نجف آبادي، عليرضا مسئوليت ناشي از خسارت ‌هاي زيست ‌محيطي رزرو
1330 حقوق بين ‌المللي كيفري نظريه و رويه: مجموعه مقالات بزرگداشت محمدشريف بسيوني عابديني، عبدالله، 1362- بسيوني‌، محمودشريف‌، 1937 - م.، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين ‌الملل) رزرو
1331 تمايز بنيادين حقوق مدني و حقوق كيفري خدابخشي‌ شلمزاري، عبدالله، 1356 - حقوق مدني -- ايران، حقوق جزا -- ايران، حقوق مدني -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق جزا -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق تطبيقي رزرو
1332 حقوق جنگ و صلح: مباحثي در حقوق طبيعي، حقوق ملل و نكاتي اساسي در باب حكومت و سياست گروتيوس، هوگو، 1583 - 1645م. Grotius, Hugo پيران، حسين، 1335 - ، حقوق بين‌الملل -- متون قديمي تا 1800م.، International law -- Early works to 1800، حقوق طبيعي -- متون قديمي تا 1800م.، Natural -- Early works to 1800، جنگ (حقوق بين‌الملل) -- متون قديمي تا 1800م.، War (International law) -- Early works to 18 رزرو
1333 حقوق بيع بين‌ المللي: شرح كنوانسيون بيع بين ‌الملل كالا در پرتو دكترين و رويه قضايي ( مطالعه تطبيقي با اسناد بين ‌المللي و حقوق ايران) شعاريان ستاري، ابراهيم، 1343 - كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي خريد و فروش بين ‌الملل كالا : (1980 : وين)، United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods : (1980 : Vienna)، صادرات -- قرارداد‌هاي فروش، Export sales contracts، حقوق تجارت -- رزرو
1334 شرحي بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392( كليات و ضابطان) اسدي، ليلا‌سادات، 1343 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، احكام جزايي -- ايران رزرو
1335 مهارتهاي تحقيق و ماخذشناسي علوم اسلامي صابري‌، حسين‌، 1345- علوم اسلامي -- تحقيق، علوم اسلامي -- كتابشناسي، استناد كتابشناختي رزرو
1336 مباني فقهي آراء فقهاي شوراي نگهبان بياتي، محمدحسين، 1361 - شوراي نگهبان -- صورت‌ مذاكرات رزرو
1337/1 متون‌ فقه‌ (1) براي‌ دانشجويان‌ رشته‌ حقوق‌، رشته‌ فقه‌ و مباني‌ حقوق‌ اسلامي‌ - ج.1 مسجدسرائي‌، حميد، 1352 -، مترجم‌ عقود و ايقاعات (فقه)، معاملات (فقه)، حقوق مدني -- ايران رزرو
1337/2 متون‌ فقه‌ (2) براي‌ دانشجويان‌ رشته‌ حقوق‌، رشته‌ فقه‌ و مباني‌ حقوق‌ اسلامي‌ - ج.2 مسجدسرائي‌، حميد، 1352 -، مترجم‌ عقود و ايقاعات (فقه)، معاملات (فقه)، حقوق مدني -- ايران رزرو
1337/3 متون‌ فقه‌ (3) براي‌ دانشجويان‌ رشته‌ حقوق‌، رشته‌ فقه‌ و مباني‌ حقوق‌ اسلامي‌ - ج.3 مسجدسرائي‌، حميد، 1352 -، مترجم‌ عقود و ايقاعات (فقه)، معاملات (فقه)، حقوق مدني -- ايران رزرو
1338/1 لمعه‌ دمشقيه‌ - ج.1 شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. مسجدسرايي، حميد، 1352 - فقه جعفري -- قرن 8ق. رزرو
1338/2 لمعه‌ دمشقيه‌ - ج.2 شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق. مسجدسرايي، حميد، 1352 - فقه جعفري -- قرن 8ق. رزرو
1339 مجموعه بخشنامه‌ هاي ثبتي: به انضمام آراي شوراي عالي ثبت ... اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - ثبت -- ايران -- بخش‌ نامه‌ ها، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- بخش ‌نامه‌ ها رزرو
1340 حقوق‌ بين‌ الملل‌ خصوصي‌: كليات‌، تابعيت‌، اقامتگاه‌، وضعيت‌ بيگانگان‌ و پناهندگي‌، استرداد مجرمين‌ و سرمايه ‌گذاري‌ خارجي‌ در ايران‌ ابراهيمي‌، نصرالله‌، 1344 - حقوق بين‌ الملل خصوصي -- ايران، حقوق بين ‌الملل خصوصي -- تابعيت رزرو
1341 حقوق تجارت بين‌ الملل شيروي‌، عبدالحسين‌، 1340 - بازرگاني بين المللي، قانون تجارت رزرو
1342 حقوق كاربردي حكم غيابي و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رويه قضايي بشيري‌، عباس‌، 1347 - واخواهي (حقوق) -- ايران، فرجام‌خواهي -- ايران، حكم غيابي -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران رزرو
1343 حمايت حقوق كيفري از حوزه‌ هاي عمومي و خصوصي- ن.2 نوبهار، رحيم‌، 1340 - حقوق جزا -- تاريخ رزرو
1344/1 مجموعه كامل بخشنامه ‌ها،‌ دستورالعمل‌ هاي ثبتي - ج.1 گرامي، ماشاء‌الله ثبت -- ايران -- بخش ‌نامه ‌ها، ثبت رزرو
1344/2 مجموعه كامل بخشنامه ‌ها،‌ دستورالعمل‌ هاي ثبتي - ج.2 گرامي، ماشاء‌الله ثبت -- ايران -- بخش ‌نامه ‌ها، ثبت رزرو
1345 اراضي و املاك در رويه قضايي باختر، محمدرسول، 1369 -، گردآورنده زمين ‌داري -- قوانين و مقررات -- ايران، جنگلداري شهري -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
1346 نظام حقوقي حاكم بر آپارتمان در قوانين و مقررات موضوعه و رويه قضايي بشيري‌، عباس‌، 1347 - ، گردآورنده آپارتمان ‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1347 نوآوري ‌هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري: مصوب 1392 با آخرين اصلاحات 1394 مصدق، محمد آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1348 مجموعه كامل محشاي قانون تجارت ايران عرفاني‌، محمود، 1316 - قانون تجارت -- ايران رزرو
1349 حقوق كاربردي تعيين‌ تكليف وضعيت ثبتي اراضي، املاك و ساختمان‌ هاي فاقد سند رسمي بر اساس قانون جديد و رويه قضايي (مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت) : به انضمام آراي هيات ‌هاي عمومي و شعب ديوان عالي كشور... ديوان عالي كشور، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
1350/2 مطالعه‌ تطبيقي‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌: اسلام‌ و حقوق‌ موضوعه‌- ج.2 قياسي‌، جلال ‌الدين‌، 1337 - عرف -- ايران، حقوق جزا (فقه)، فقه تطبيقي رزرو
1350/1 مطالعه‌ تطبيقي‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌: اسلام‌ و حقوق‌ موضوعه‌- ج.1 قياسي‌، جلال ‌الدين‌، 1337 - عرف -- ايران، حقوق جزا (فقه)، فقه تطبيقي رزرو
1351 حمايت حقوقي از نوآوري‌ هاي زيست‌ فناوري حبيبا، سعيد تكنولوژي زيستي -- جنبه‌ هاي حقوقي، تكنولوژي زيستي -- ايران -- جنبه ‌هاي حقوقي، تكنولوژي زيستي -- ايران -- ثبت اختراع رزرو
1352 حمايتهاي حقوقي از پديدآورندگان نرم‌افزار زركلام، ستار، 1337 - حق مولف -- ايران -- برنامه ‌هاي كامپيوتري، حق مولف -- برنامه‌ هاي كامپيوتري، نرم‌افزار -- قوانين و مقررات رزرو
1353 بررسي تحليلي احكام عمومي فسخ عقود لازم باقري اصل، حيدر، 1340 - نقض قرارداد (فقه) رزرو
1354 تحديد مالكيت خردمندي‌، سعيد، 1345 - مالكيت رزرو
1355 ماديان هزار دادستان (هزار راي حقوقي)... مردبهرامان، فرخ، گردآورنده زبان پهلوي -- متن‌ ها، زبان پهلوي -- متن ‌ها -- ترجمه شده به فارسي، رويه ‌قضايي -- ايران، حقوق مدني -- ايران، ايران -- تاريخ -- ساسانيان، 226 - 651م رزرو
1356 نهادهاي سياسي و حقوق اساسي= Institutions Politques &Droit Constituionnel آردان، فيليپ Ardant, Philippe انصاريان، رشيد، 1335 - حقوق اساسي -- فرانسه، حقوق اساسي -- فرانسه -- تاريخ، حقوق اساسي رزرو
1357 امنيت ملي و ديپلماسي هسته ‌اي روحاني‌، حسن‌، 1327 - انرژي اتمي -- ايران -- سياست دولت، منع گسترش سلاح ‌هاي هسته‌ اي -- ايران رزرو
1358 حقوق ارتباط جمعي انصاري‌، باقر، 1353 - رسانه ‌هاي گروهي -- ايران، Mass media -- Iran، آزادي اطلاعات، Freedom of information، آزادي مطبوعات، Freedom of the press رزرو
1359 حقوق جزاي عمومي: بررسي فقهي - حقوقي واكنش عليه جرم حيدري، عليمراد، 1358 - حقوق جزا -- ايران رزرو
1360 حقوق‌ تحقيقات‌ جنائي‌ "مطالعه‌ تطبيقي‌" انصاري‌، ولي ‌الله‌ جرم‌ يابي‌ -- قوانين‌ و مقررات‌، جرم‌ يابي‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، آيين‌ دادرسي‌ جزايي‌، آيين‌ دادرسي‌ جزايي‌ -- ايران‌ رزرو
1361 نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - فقه -- قواعد، شروط (فقه) رزرو
1362 حقوق مدني كاربردي شامل: اموال و مالكيت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد ... سروي، محمدباقر، 1343 - حقوق مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران -- پرسشها و پاسخها رزرو
1363 آداب ديپلماسي و فنون مذاكره آقائي‌، داود، 1333 - ديپلماسي، مذاكرات سياسي، Diplomatic negotiations in international disputes، ديپلمات ‌ها رزرو
1364 دانشنامه حل و فصل منازعه برجس، هايدي، 1950 - م. Burgess, Heidi جوادي ارجمند، محمدجعفر، 1335 - مديريت تعارض -- دايره ‌المعارف‌ ها، حل اختلاف -- دايره ‌المعارف‌ ها رزرو
1365 جايگاه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در نظام حقوقي ايران محمدي، پژمان، 1351 - مالك و مستاجر -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
1366 نظريه محض حقوق و دولت كلزن، هانس، 1881 - 1973م Kelsen, Hans تمدن‌ جهرمي‌، محمدحسين‌، 1304 - 1391.، حقوق -- فلسفه، دولت، حقوق بين‌ الملل، حقوق طبيعي رزرو
1367 تروريسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بين ‌المللي هاشمي، حسين، 1344 - سازمان مجاهدين خلق ايران، تروريسم‌ -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، تروريسم‌ -- پيشگيري، تروريسم‌ -- پيشگيري -- همكاري ‌هاي بين ‌المللي، تروريسم -- ايران رزرو
1368 مباني رويكرد اجتماعي به حقوق: جستاري در نظريه ‌هاي جامعه ‌شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران عليزاده‌، عبدالرضا جامعه‌ شناسي حقوقي، حقوق -- فلسفه رزرو
1369 قواعد فقه جزايي: (حدود و تعزيرات، قصاص و ديات) حاجي‌ ده ‌آبادي، احمد، 1349 - اصول فقه شيعه، فقه -- قواعد، حقوق جزا (فقه) رزرو
1370/1 مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي- ج.1 تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران، كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1370/2 مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي- ج.2 تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران، كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1371 فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق كيفري انگليسي به فارسي به انضمام فرازهاي حقوقي (فارسي، انگليسي و لاتين) ميرزنده‌ دل‌، احمد، 1333 - حقوق جزا -- واژه‌ نامه‌ ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه‌ ها -- فارسي رزرو
1372 محشاي مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با مسئوليت مدني و خسارت (همراه با بررسي مسائل مسئوليت مدني در چند سانحه‌ ي ريلي) محمدي، اميد، 1365 - مسئوليت (حقوق) -- ايران، خسارت -- ايران رزرو
1373 كودك فريبي (تعاريف و مباحث نظري) خلج، علي‌ اصغر، 1339 - كودكان -- سوء‌ استفاده جنسي رزرو
1374/1 حقوق اداري- ج.1 امامي، محمد، 1327 - حقوق اداري -- ايران، سازمان ‌هاي دولتي -- ايران، استخدام دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1374/2 حقوق اداري- ج.2 امامي، محمد، 1327 - حقوق اداري -- ايران، سازمان ‌هاي دولتي -- ايران، استخدام دولتي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1375 عقود تميلكي: تشكيل عقد بيع ماهيت و شروط باقري اصل، حيدر، 1340 - معاملات اموال شخصي و منقول (فقه)، معاملات (فقه) رزرو
1376 عقود تمليكي: آثار عقد بيع اصول و قواعد حاكم باقري اصل، حيدر، 1340 - معاملات اموال شخصي و منقول (فقه)، معاملات (فقه) رزرو
1377 حقوق و اقتصاد كوتر، رابرت دادگر، يدالله حقوق و اقتصاد رزرو
1378 مكانيك كاربردي شوك و ضربه زولادزينسكي‌، گرگوري‌، 1940 - م‌. Szuladzinski, Gregory آشناي‌ قاسمي‌، فرامرز، 1347 - ضربه (فيزيك) -- الگوهاي رياضي، Impact -- Mathematical models، شوك مكانيكي -- الگوهاي رياضي، Shock (Mechanics) -- Mathematical models، رياضيات مهندسي -- فرمول ‌ها، Engineering mathematics -- Formulae رزرو
1379 حقوق سرمايه‌گذاري خارجي در پرتو قانون و قراردادهاي سرمايه‌گذاري حاتمي، علي، 1351 - سرمايه‌گذاري خارجي -- ايران، سرمايه‌گذاري خارجي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1380 مبسوط در ترمينولوژي حقوف جزائي (كيفري) اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - حقوق جزا -- ايران -- اصطلاحها و تعبيرها، حقوق جزا -- ايران -- اصطلاح‌ ها و تعبير‌ها، پزشكي قانوني -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها، جرم‌ شناسي -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها رزرو
1381 نهايه‌ الحكمه‌ طباطبائي‌، محمدحسين‌، 1360 - 1281 تدين‌، مهدي‌، 1317 - ، فلسفه‌ اسلامي‌ رزرو
1382 قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني حجتي، مهدي، 1356 -، گردآورنده قانون كيفري -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
1383 جرم ‌شناسي‌ نظري‌ (گذري‌ بر نظريه‌ هاي‌ جرم ‌شناسي‌) ولد، جورج‌ برايان، 896، - 1967م‌. Vold, George Bryan شجاعي‌، علي‌، 1354 - انسان ‌شناسي جنايي، انحراف اجتماعي، مناقشات اجتماعي رزرو
1384 حقوق‌ بين ‌المللي‌ كيفري‌ كريانگساك‌ كيتيچاسياري‌، 1958 - م‌ Kriangsak Kittichai Saree يوسفيان شوره دلي، بهنام، 1357 - جرايم بين ‌المللي، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين ‌الملل) رزرو
1385 دادرسي عادلانه: محاكمات كيفري بين‌ المللي فضائلي‌، مصطفي‌ دادرسي عادلانه، دادگاه ‌هاي جزايي بين ‌المللي -- قوانين و رويه‌ ها رزرو
1386 قراردادهاي تجاري بين ‌المللي انتقال فناوري ماندگار، مصطفي انتقال تكنولوژي -- قوانين و مقررات، انتقال تكنولوژي -- قراردادها، مالكيت معنوي رزرو
1387 قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي كنوني مهاجري‌، علي‌، 1340 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1388/1 گزيده آراء داوري مركز داوري اتاق ايران - ج.1 كاكاوند، محمد، 1345 - رويه‌ قضايي -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
1388/2 گزيده آراء داوري مركز داوري اتاق ايران - ج.2 كاكاوند، محمد، 1345 - رويه‌ قضايي -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران رزرو
1389 مجموعه مقالات جشن ‌نامه دهمين سالگرد تاسيس مركز داروي اتاق ايران جشن ‌نامه سالگرد تاسيس مركز داوري اتاق ايران( دهمين:1390: تهران) داوري تجاري -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها، داوري تجاري -- ايران -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، داوري بين ‌المللي تجاري -- مقاله‌ ها و خطابه ‌ها رزرو
1390 نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف ت‍دي‍ن‍ي‌، ع‍ب‍اس‌، 1330 - سلاح‌ ها -- قوانين و مقررات، كنترل تسليحات رزرو
1391 حقوق بين ‌الملل درياها تاناكا، يوشيفومي Tanaka, Yoshifumi طلعت، آرمين، 1363 - حقوق بين ‌الملل درياها رزرو
1392 اصول حقوق بين‌ الملل سرمايه گذاري دالرز، رودلف زماني، قاسم، 1346 - سرمايه ‌گذاري خارجي -- قوانين و مقررات رزرو
1393 فن وكالت: به عنوان حرفه‌ اي مستقل در طيف مشاغل حقوقي رياضي‌، علي ‌اكبر زاهدين لباف، محمدحسين وكالت، دفاع (آيين دادرسي جزايي)، دفاع (آيين دادرسي مدني) رزرو
1394 حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت: اختراعات و دسترسي به دارو هسترماير، ‏?هولگر پي حسيني اكبرنژاد، هاله حقوق بشر -- جنبه‌ هاي اقتصادي، ‏?سازمان جهاني تجارت رزرو
1395 تنظيم‌ و نگارش‌ انواع‌ قراردادها اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - قراردادها -- طرز تنظيم، قراردادها -- ايران -- فرم‌ ها رزرو
1396 نحوه عملي تنظيم و نگارش انواع دادخواست اباذري‌ فومشي‌، منصور، 1342 - آيين دادرسي مدني -- ايران -- فرم‌ ها، نامه ‌نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1397 جرم‌ و جرم ‌شناسي‌ متن‌ درسي‌ نظريه ‌هاي‌ جرم‌ و كجروي‌ ترجمه‌ تطبيقي‌ ... وايت‌، رابرت‌ داگلاس‌، 1956 - م‌. White, R. D. (Robert Douglas) سليمي‌، علي‌، 1341 - جرم‌ شناسي رزرو
1398 ساز و كارهاي حقوقي حمايت از توليد علم (حقوق پژوهش) انصاري‌، باقر، 1353 - مالكيت معنوي -- ايران، سياست فرهنگي -- ايران -- برنامه ‌ريزي، سياست علمي -- ايران -- برنامه ‌ريزي، حقوق‌ تطبيقي‌، آثار فرهنگي -- نگهداري و مرمت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1399 مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد) (با تجديدنظر و اضافات) صفائي‌، حسين‌، 1312 - حقوق مدني -- ايران رزرو
1400 سقط درماني و كاهش جنين از منظر پزشكي، فقهي، حقوقي و اخلاقي سقط ‌درماني، سقط ‌جنين عمدي (فقه)، سقط ‌جنين عمدي -- قوانين و مقررات، سقط‌ جنين عمدي -- جنبه‌ هاي اخلاقي رزرو
1401 مفاهيم‌ بنيادين‌ حقوق‌ كيفري‌ فلچر، جورج سيدزاده ثاني، مهدي، 1359 - حقوق جزا رزرو
1402 اسلام و حقوق بين‌ الملل بشردوستانه: مجموعه مقالات دومين همايش آذر 1391 همايش اسلام و حقوق بشردوستانه بين‌ المللي ( دومين: 1391: مشهد) حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام -- كنگره ‌ها، حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه -- كنگره ‌ها، حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
1403 رابطه سببيت در حقوق كيفري حسني، محمود نجيب Husni, Mahmud Najib عباس ‌نياي زارع، علي 1359 - تسبيب (حقوق جزا) -- ايران، حقوق تطبيقي رزرو
1404 حقوق‌ كيفري‌ اسلام‌: ترجمه‌ حدود و تعزيرات‌، قصاص‌، ديات‌ از كتاب‌ شرايع‌ الاسلام‌ محقق‌ حلي‌ و مسالك‌ الافهام‌ شهيد ثاني‌ محمدي‌، ابوالحسن‌، 1311 - ، گردآورنده‌ و مترجم‌ حقوق‌ جزا (فقه‌)، حدود (فقه‌)، قصاص‌ (فقه‌)، ديات‌ (فقه‌)، فقه‌ جعفري‌ -- رساله‌ عمليه‌ رزرو
1405 انديشه و ارتقاء: صد و يك مقاله در علم ماهيت‌ شناسي حقوقي جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق -- فلسفه، فقه رزرو
1406 مباني رويكرد اجتماعي به حقوق: جستاري در نظريه ‌هاي جامعه ‌شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران- ن.2 عليزاده‌، عبدالرضا جامعه‌ شناسي حقوقي، حقوق -- فلسفه رزرو
1407 فرهنگ تعرفه‌ اي سازمان جهاني گمرك( نظام هماهنگ شده‌ ي توصيف و كدگذاري كالا) انگليسي - فارسي... احمدي‌، عبدالله‌، 1329 - سيستم‌ هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، تعرفه -- اصطلاح ‌شناسي و رده ‌بندي، كالا‌ها -- رده ‌بندي، زبان انگليسي -- واژه‌ نامه‌ ها -- فارسي رزرو
1408 فرهنگ تعرفه‌ اي سازمان جهاني گمرك( نظام هماهنگ شده‌ ي توصيف و كدگذاري كالا) انگليسي - فارسي...- ن.2 احمدي‌، عبدالله‌، 1329 - سيستم‌ هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، تعرفه -- اصطلاح ‌شناسي و رده ‌بندي، كالا‌ها -- رده ‌بندي، زبان انگليسي -- واژه‌ نامه‌ ها -- فارسي رزرو
1409 گزيده آراء كيفري «قتل عمد - غير عمد» رشادتي‌، جعفر، 1342 - ديوان عالي كشور -- دعاوي، Supreme court -- cases، احكام جزايي -- ايران رزرو
1410 حقوق مردم در شهرداريها و رويه قضايي، قوانين و مقررات... پورسليم‌ بناب، جليل، 1339 - شهرداري -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق‌ شهروندي‌ رزرو
1411 واكاوي احكام فقهي - حقوقي رسانه گمراهي (رويكرد تحليلي انتقادي) علي‌ اكبري بابوكاني، احسان، 1366 - فقه جعفري -- قرن 14، *Islamic law, Ja´fari -- 20th century، گمراهي -- جنبه‌ هاي قرآني، *Going astray -- Qur´anic teaching رزرو
1412 انديشه‌ هاي نو در باب خطاي كيفري (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان) احدي، فاطمه، 1350 - اشتباه ‌ها (حقوق جزا)، اشتباه ‌ها (حقوق جزا) -- ايران، اشتباه ‌ها (حقوق جزا) -- انگلستان، حقوق تطبيقي، حقوق جزا رزرو
1413 كليات جرم‌ شناسي و تئوري‌ هاي جديد صلاحي‌، جاويد، 1316 - جرم ‌شناسي، جرم و جنايت رزرو
1414 عدالت قضايي در آئينه آراء حقوقي جليلوند، يحيي‌ آراي حقوقي -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، قضاوت -- ايران رزرو
1415 تاملاتي در حقوق تطبيقي حقوق تطبيقي -- مقاله ‌ها و خطابه‌ ها رزرو
1416 پيشگيري از جرم (پيشگيري رشدمدار) مهدوي، محمود، 1346 - جرم و جنايت -- پيشگيري، جرم و جنايت -- جنبه ‌هاي روانشناسي، اجراي قانون رزرو
1417 نخبگان‌ علم‌ و عمل‌ ايران‌ محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - دانشمندان ايراني -- سرگذشتنامه، مجتهدان و علما -- سرگذشتنامه، سرگذشتنامه -- مجموعه ‌ها رزرو
1418 نگاهي به آيين دادرسي مدني نوبخت‌، يوسف‌، 1323 - 1394 آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1419/1 حقوق كيفري اختصاصي (1) جرايم عليه اشخاص ميرمحمد صادقي‌، حسين‌، 1335 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
1419/3 حقوق كيفري اختصاصي (3) جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي ميرمحمد صادقي‌، حسين‌، 1335 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
1419/2 حقوق كيفري اختصاصي (2) جرايم عليه اموال و مالكيت ميرمحمد صادقي‌، حسين‌، 1335 - جرايم عليه اشخاص -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
1420 كليات قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني (مواد 1 تا 159 قانون مجازات اسلامي) رحماني نعيم آبادي، عليرضا حقوق جزا -- ايران رزرو
1421 حقوق و تكاليف كاركنان دولت در دستگاه اجرايي و رويه قضايي ... پورسليم‌ بناب، جليل، 1339 - ايران -- كارمندان و كاركنان -- شرح وظايف، ايران -- كارمندان و كاركنان -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
1422 حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد حسيني، علي، 1353 - دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران، ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1423 گام به گام با حقوق خانواده حبيبي ‌تبار، جواد، 1341 - حقوق خانواده -- ايران، زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق مدني -- ايران، حقوق خانواده (فقه) رزرو
1424 حقوق‌ جزا اليوت‌، كاترين‌، 1966 - م. Elliott, Catherine واحدي‌ نوايي‌، آوا، 1351 - حقوق جزا -- انگلستان، حقوق جزا -- ويلز رزرو
1425 اساس در قوانين مدني: المدونة جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1302 - قانون مدني -- ايران، فقه -- ايران رزرو
1426 ضمانت اجراي حقوق بنيادين بشر تعهد به ترغيب و تضمين رعايت وكيل‌، اميرساعد، 1359 - حقوق بشر، حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه، تحريم (حقوق بين ‌الملل) رزرو
1427 وقف و مطالعه آن در قوانين، دكترين حقوقي و فقه ترابي، ابراهيم، 1364 - وقف -- ايران، Waqf -- Iran، وقف (فقه) -- ايران، Waqf (Islamic law) -- Iran، رويه‌ قضايي -- ايران، Jurisprudence -- Iran رزرو
1428 اعتراض به رأي داوري در داوري‌ هاي تجاري بين ‌المللي ايرانشاهي، عليرضا، 1349 - داوري بين‌ المللي تجاري، International commercial arbitration، حقوق بين ‌الملل خصوصي -- داوري و جزا، Conflict of laws -- Arbitration and award، معاضدت قضايي، Judicial assistance، داوري تجاري، Arbitration agreements, Commercial رزرو
1429 حقوق هوايي: از منظر حقوق داخلي و بين ‌الملل جباري‌، منصور، 1338 - حقوق بين ‌المللي هوائي و فضائي، هوانوردي -- قوانين و مقررات، هوانوردي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1430 حقوق تجارت در عصر جهاني‌ شدن: مجموعه مقالات اهدايي به استاد دكتر بهروز اخلاقي حسيبي، به ‌آذين، 1357 - حقوق تجارت -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، Commercial law -- Addresses, essays, lectures رزرو
1431 انتقال قرارداد: نظريه عمومي - عقود معين (مطالعه تطبيقي) شعاريان، ابراهيم، 1350 - قراردادها رزرو
1432 مقالاتي‌ درباره‌ حقوق‌ مدني‌ و حقوق‌ تطبيقي‌ صفائي‌، حسين‌، 1312 - حقوق مدني -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق تطبيقي -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، قانون مدني -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه ها رزرو
1433 نداي انصاف و عدالت در رسيدگي، صدور حكم و نحوه اجراي آن شامل (مجموعه مقالات مولف به زبانهاي فارسي و فرانسه)- ن.2 گلدوزيان‌، ايرج‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق جزا -- فرانسه -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق تطبيقي -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
1434 مجموعه مقالات همايش كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ‌ها 12 و 13 آذر 1393 همايش كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش‌ ها(1393: تهران) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد (2003 م) ، فساد -- پيشگيري -- كنگره‌ ها، پول ‌شويي -- ايران -- پيشگيري -- كنگره‌ ها، پول‌ شويي -- كنگره‌ ها، فساد -- پيشگيري -- همكاري‌ هاي بين‌‌ المللي، امور مالي -- فساد -- كنگره‌ ها رزرو
1435 مجموعه مقالات همايش كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ‌ها 12 و 13 آذر 1393- ن.2 همايش كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش‌ ها(1393: تهران) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد (2003 م) ، فساد -- پيشگيري -- كنگره‌ ها، پول ‌شويي -- ايران -- پيشگيري -- كنگره‌ ها، پول‌ شويي -- كنگره‌ ها، فساد -- پيشگيري -- همكاري‌ هاي بين‌‌ المللي، امور مالي -- فساد -- كنگره‌ ها رزرو
1436 نگاهي به آيين دادرسي مدني- ن.2 نوبخت‌، يوسف‌، 1323 - 1394 آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1437 بايسته‌ هاي حقوق بين ‌الملل عمومي (2-1) - ن.2 موسي‌ زاده‌، رضا، 1339 - حقوق بين ‌الملل، International law رزرو
1438 بايسته‌ هاي حقوق بين ‌الملل عمومي (2-1) - ن.3 موسي‌ زاده‌، رضا، 1339 - حقوق بين ‌الملل، International law رزرو
1439 حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصي‌ - ن.2 الماسي‌، نجادعلي‌، 1320 - حقوق بين ‌الملل خصوصي رزرو
1440 سازمان جهاني بهداشت (WHo) و حقوق سلامت - ن.2 نجفي‌، بهزاد، 1344 - سازمان بهداشت جهاني، World Health Organization، بهداشت همگاني -- قوانين و مقررات بين‌ المللي، بهداشت جهاني رزرو
1441 مسئوليت پيش ‌قراردادي = Pre-contractual liability طالب ‌احمدي، حبيب، 1346 - قراردادها رزرو
1442 مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ايران و انگلستان شريفي، محسن، 1349 - مسئوليت جزائي -- ايران، مسئوليت جزائي -- انگلستان، حقوق تطبيقي رزرو
1443 قانون ثبت اسناد و املاك به زبان عامه تقويان، علي اكبر، 1361 - ثبت -- ايران رزرو
1444 جرم‌ انگاري افراطي هوساك، داگلاس ان.، 1948 - م. Husak, Douglas N. نوري، محمدتقي، 1345 - حقوق جزا -- ايالات متحده -- فلسفه رزرو
1445 نظم عمومي در حقوق اساسي ايران- ن.2 مدنيان، غلامرضا، 1347 - نظم‌ عمومي (حقوق) -- ايران، حقوق اساسي -- ايران رزرو
1446 حق پناهندگي از نظر شريعت اسلام و حقوق بين ‌الملل: پژوهشي تطبيقي ابوالوفا، احمد سيبويه‌، علي ‌اكبر حق پناهندگي (فقه)، حق پناهندگي رزرو
1447 بررسي‌ فقهي‌ حقوق‌ خانواده‌ (نكاح‌ و انحلال‌ آن‌) محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران، زناشويي (فقه)، حقوق خانواده -- ايران رزرو
1448 بررسي‌ فقهي‌ حقوق‌ خانواده‌ (نكاح‌ و انحلال‌ آن‌)- ن.2 محقق‌ داماد، مصطفي‌، 1324 - زناشويي -- قوانين و مقررات -- ايران، زناشويي (فقه)، حقوق خانواده -- ايران رزرو
1449 حقوق‌ اساسي‌ تطبيقي ‌( نظام‌ هاي پارلماني، رياستي، مختلط و اقتداگرا) هريسي‌ نژاد، كمال‌ الدين‌، 1332 - ، مترجم‌ حقوق تطبيقي، حقوق اساسي رزرو
1450 حقوق‌ اساسي‌ تطبيقي ‌( نظام‌ هاي پارلماني، رياستي، مختلط و اقتداگرا)- ن.2 هريسي‌ نژاد، كمال‌ الدين‌، 1332 - ، مترجم‌ حقوق تطبيقي، حقوق اساسي رزرو
1451 مجموعه مقالات همايش تحولات حقوق بين‌ الملل درياها... همايش بين‌ المللي «تحولات حقوق بين ‌الملل درياها: بيست سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حقوق درياها»(1392: تهران) حقوق بين الملل درياها -- كنگره‌ ها رزرو
1452 حقوق بشر: مباني نظري، تحولات تاريخي و سازوكارهاي اجرايي تاموشات، كريستيان، 1936 - م. Tomuschat, Christian شريفي‌ طرازكوهي‌، حسين‌، 1343 -، حقوق بشر رزرو
1453 پزشكي‌ قانوني‌ براي‌ دانشجويان‌ رشته‌ حقوق‌ گودرزي‌، فرامرز پزشكي قانوني رزرو
1454 فرهنگ نظريه‌ حقوقي بيكس، برايان، 1962 - م. Bix, Brian راسخ‌، محمد، 1342 - حقوق -- فلسفه -- واژه ‌نامه‌ ها رزرو
1455 بشريت و حاكميت ‌ها: سيري در حقوق بين‌ الملل شميليه‌ - ژاندرو، مونيك‌ Chemillier - Gendreau, Monique كلانتريان‌، مرتضي‌، 1311 - حقوق بين ‌الملل، حقوق بشر رزرو
1456 حقوق‌ طبيعي‌ و تاريخ‌ اشتراوس‌، لئو، 1899 - 1973م. Strauss, Leo پرهام‌، باقر، 1313 - حقوق طبيعي رزرو
1457 انديشه ‌هاي حقوقي مالوري‌، فيليپ‌، 1925 - م‌ Malaurie, Philippe كلانتريان‌، مرتضي‌، 1311 - حقوق بين الملل -- نظريه درباره حقوق، داوري بين ‌المللي رزرو
1458 حقوق‌ و اجتماع‌: در رابطه‌ حقوق‌ با عوامل‌ اجتماعي‌ و رواني‌ صانعي‌، پرويز، 1315- جامعه‌ شناسي حقوقي رزرو
1459 حقوق ‌شناسي: ديباچه ‌اي بر دانش حقوق ساكت‌، محمدحسين‌، 1326 - حقوق رزرو
1460 فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق كيفري انگليسي به فارسي به انضمام سرنام ‌هاي حقوق كيفري ميرزنده‌ دل‌، احمد، 1333 - حقوق جزا -- واژه ‌نامه ‌ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه ‌ها -- فارسي رزرو
1461/2 هنر دفاع- ج.2 فتحي‌، احمد، 1330 - دعاوي، دفاع (آيين دادرسي مدني)، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، حقوق جزا -- ايران -- دعاوي رزرو
1461/1 هنر دفاع- ج.1 فتحي‌، احمد، 1330 - دعاوي، دفاع (آيين دادرسي مدني)، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، حقوق جزا -- ايران -- دعاوي رزرو
1462 نكته‌ ها‌ در قا‌نون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري: متن‌ كا‌مل‌ تطبيق‌ و تصحيح‌ شده‌ قا‌نون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري مصوب‌ 1392/4/12 خالقي‌، علي‌، 1345 - آيين‌ دادرسي‌ جزايي‌ - ايران‌ رزرو
1463 ترمينولوژي فقه: اصطلاح ‌شناسي فقه اماميه به همراه فهرست تفصيلي احكام مربوطه - ن.2 مسجدسرائي‌، حميد، 1352 - فقه -- اصطلاح ‌ها و تعبير‌ها، فقه -- واژه‌ نامه ‌ها -- فارسي، فقه -- واژه‌ نامه ‌ها -- انگليسي، فقه جعفري -- تاريخ، فقيهان شيعه رزرو
1464 قانون تجارت در نظم حقوق كنوني «لايحه جديد قانون تجارت و نمايه تطبيقي» قانون تجارت -- ايران، قانون تجارت رزرو
1465/1 فقه‌ الوفاق: دراسه فقهيه مقارنه بين‌ المذاهب ‌الاسلاميه- ج.1 نجف‌، محمدمهدي‌، 1325- اصول فقه شيعه، اصول فقه اهل سنت، اصول فقه -- مطالعات تطبيقي رزرو
1465/2 فقه‌ الوفاق: دراسه فقهيه مقارنه بين‌ المذاهب ‌الاسلاميه- ج.2 نجف‌، محمدمهدي‌، 1325- اصول فقه شيعه، اصول فقه اهل سنت، اصول فقه -- مطالعات تطبيقي رزرو
1466 خدمات‌ متقابل‌ اسلام‌ و ايران‌ مطهري‌، مرتضي‌، 1298 - 1358 اسلام -- ايران، ملي گرايي -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، علوم اسلامي رزرو
1467 نحوه‌ عملي‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ و شكايات‌ خانوادگي‌ شيشكاني، مريم حقوق‌ خانواده‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، زناشويي‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، طلاق‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌ رزرو
1468 مباني حقوق جزاي بين ‌الملل ايران- ن.2 مومني، مهدي، 1347 - حقوق جزا -- ايران رزرو
1469 حقوق قراردادها For dummies برنهام، اسكات ج.، 1946 - م. Burnham, Scott J سعادت‌ فر، مهدي، 1359 - قراردادها رزرو
1470 حقوق بيع بين ‌المللي: بررسي كنوانسيون بيع بين ‌المللي 1980با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و ايالات متحده امريكا كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي خريد و فروش بين المللي كالا (1980م=1359 : وين) United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980 : Vienna) كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي خريد و فروش بين ‌الملل كالا : (1980 : وين)، United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods : (1980 : Vienna)، صادرات -- قرارداد‌هاي فروش -- مطالعات‌ تطبيقي‌، قانون تجارت رزرو
1471 در هواي‌ حق‌ و عدالت‌ از حقوق‌ طبيعي‌ تا حقوق‌ بشر موحد، محمدعلي‌، 1303 - 1344. حقوق بشر، حقوق بشر -- جنبه ‌هاي مذهبي، عدالت اجتماعي، حقوق بشر -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
1472 مجموعه مستند آزمون‌ هاي استخدامي حقوق نعمتي ‌پور، مهيار، 1364- آزمون‌ هاي استخدامي -- ايران، استخدام دولتي -- ايران -- آزمون ‌ها، حقوق -- ايران -- ‌آزمون‌ ها و تمرين‌ ها رزرو
1473 نظام قضايي و آيين دادرسي: (از افشاريه تا انقلاب مشروطه) طيبي، محمد، 1338 - آيين دادرسي -- ايران -- تاريخ، قوه قضائيه -- ايران -- تاريخ رزرو
1474 مجموعه نظريات مشورتي دفتر حقوقي و معاضدت قضائي به انضمام آراء كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران سليمي ‌نائيني، عليرضا، 1358 -، گردآورنده دفترهاي اسناد رسمي -- ايران -- دستنامه‌ ها، دفترهاي اسناد رسمي -- ايران -- قوانين و رويه‌ ها، نظريه‌ هاي مشورتي -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- ايران -- پرسش ‌ها و پاسخ ‌ها رزرو
1475 حقوق جزاي عمومي ايران گلدوزيان‌، ايرج‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران، جرم ‌شناسي رزرو
1476 سياست جنايي سازمان ملل متحد: چالش ‌ها و رهيافت‌ هاي مبارزه با نسل ‌زدايي جاويدزاده، حميدرضا، 1350 - نسل‌ كشي، سازمان ملل متحد رزرو
1477 آيين دادرسي كيفري اختصاصي (افتراقي) در جرايم سازمان يافته فراملي جوانمرد، بهروز، 1357 - جرايم فراملي، جرايم سازمان ‌يافته، جرايم بين‌ المللي، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين‌ الملل)، حقوق تطبيقي رزرو
1478 مجموعه آراء اصراري ديوانعالي كشور (حقوقي - جزائي) باختر، احمد، 1343 - ديوان عالي كشور -- دعاوي، آراي اصراري، آراي حقوقي -- ايران، احكام جزايي -- ايران رزرو
1479 مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه از سال 1389 تا كنون باختر، محمدرسول، 1369 - نظريه ‌هاي مشورتي -- ايران، ايران. قوه قضائيه. اداره حقوقي رزرو
1480 نهادها و سازوكارهاي منطقه ‌اي حمايت از حقوق بشر عسكري‌، پوريا، 1358 - حقوق بشر، حقوق بشر -- همكاريهاي بين ‌المللي رزرو
1481 نظام حقوق بين الملل: وحدت درعين كثرت شهبازي، آرامش، 1359 - حقوق‌ بين ‌الملل‌، وحدت‌ و كثرت‌ رزرو
1482 استفاده بلاجهت (مطالعه تطبيقي) رحيمي‌، حبيب ‌الله‌، 1347 - داراشدن غير‌عادلانه رزرو
1483 مباني استنباط حقوق اسلامي، يا، اصول فقه محمدي‌، ابوالحسن‌، 1311- اصول فقه رزرو
1484 روندنماي تقنيني قانون آيين دادرسي مدني آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1485 پليس و پيشگيري از جرم (مجموعه مقالات) محمدنسل‌، غلامرضا، 1345 -، گردآورنده، مترجم جرم و جنايت -- پيشگيري -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، پليس -- مديريت -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، جرم‌ شناسي -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
1486 بزه‌ ديدگي‌ اطفال‌ در حقوق‌ ايران‌ بيگي، جمال، 1354 - حقوق كودك، كودكان -- سوء ‌استفاده، حمايت حقوقي از كودكان، كودكان -- سوء ‌استفاده جنسي، كودكان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران رزرو
1487 اصول فقه به بيان نمودار باقري ‌راد، ابوالفضل، 1355 - اصول فقه، Islamic law -- Interpretation and construction رزرو
1488 ماليه و تضمين‌ هاي بازرگاني بين ‌المللي: ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته حقوق تجارت بين‌ الملل قربانيان، حسين، 1358 - بازرگاني بين ‌المللي -- راهنماي آموزشي (عالي)، اعتبار اسنادي -- تضمين‌ نامه‌ ها -- راهنماي آموزشي (عالي)، صادرات و واردات -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1489 حقوق سرمايه‌گذاري خارجي در رويه داوري بين ‌المللي عسكري‌، پوريا، 1358 - سرمايه‌گذاري خارجي (حقوق بين ‌الملل)، سرمايه‌گذاري خارجي -- قوانين و مقررات، داوري بين ‌المللي تجاري -- دعاوي رزرو
1490 اصول حقوق و مديريت آب كاپونرا، دانته‌اوگوستو، 1921 - 2003م. Caponera, Dante Augusto عبداللهي‌، محسن‌، 1349 - آب -- قوانين و مقررات، آب -- حفاظت -- قوانين و مقررات، آب -- افزايش منابع -- قوانين و مقررات رزرو
1491 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392از منظر اداره حقوقي و پژوهشگاه قوه قضائيه سهرابي درخشاني، مهدي، 1346 - حقوق جزا -- ايران، مجازات -- ايران رزرو
1492 حقوق‌ مدني‌ اشخاص‌ و محجورين‌ صفائي‌، حسين‌، 1312 - حقوق مدني -- ايران، اشخاص (حقوق)، اهليت و حجر رزرو
1493 شوراي امنيت سازمان ملل متحد: تحريم و حقوق بشر فلاح‌ اسدي، مهداد، 1363 - سازمان ملل متحد. شوراي امنيت، سازمان ملل متحد. شوراي امنيت -- قطعنامه ‌ها، تحريم (حقوق بين ‌الملل)، حقوق بشر رزرو
1494 حقوق تعاونيها حسني‌، حسن‌، 1309 - تعاوني ‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1495 تامل در فقه؛ تحول در حقوق قربان ‌نيا، ناصر زنان (فقه)، حقوق زن -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، اسلام و حقوق رزرو
1496 اصول حاكم بر معاملات املاك و اراضي كاربردي پورسليم‌ بناب، جليل، 1339 - معاملات اموال غيرمنقول -- قوانين و مقررات -- ايران، معاملات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1497 حمايت از اقليت‌ ها در حقوق بين ‌الملل عزيزي، ستار، 1356 - اقليت ‌ها -- وضع حقوقي و قوانين، حقوق بين‌ الملل رزرو
1498 اصل برابري و عدالت مالياتي در آيينه حقوق بشر و حقوق مالياتي نوين طاهري تاري، ميرمحسن، 1349 - ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران، Taxation -- Law and legislation -- Iran، ماليات بر درآمد -- قوانين و مقررات -- ايران، Income tax -- Law and legislation -- Iran، حقوق تطبيقي، Comparative law رزرو
1499 تعهد به فقرزدايي در حقوق بين ‌الملل بشيري موسوي، مهشيد، 1351 - كمك ‌هاي اقتصادي داخلي، Economic assistance, Domestic، تعهدات بين ‌المللي، International obligations، حقوق بين‌ الملل، International law، فقر -- سياست دولت، Poverty -- Government policy رزرو
1500 حقوق اداري افغانستان محمدي‌ تمكي، عبدالعلي، 1346 - حقوق اداري -- افغانستان رزرو
1501 سن اهليت و مسئوليت قانوني: در فقه اسلامي و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران روحاني‌، حسن‌، 1327 - اهليت و حجر، اشخاص (حقوق) رزرو
1502 كليات آيين دادرسي‌ مدني حياتي، علي ‌عباس، 1353 - آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1503 ماهيت حقوقي اوراق بهادار شوشي ‌نسب، نفيسه، 1364 - بورس -- ايران، Stock exchanges -- Iran، بورس -- قوانين و مقررات -- ايران، Stock exchanges -- Law and legislation -- Iran، حقوق تجارت -- ايران ، Commercial law -- Iran، اسناد قابل انتقال -- ايران، Negotiable instruments-- Iran رزرو
1504 م‍ب‍ان‍ي‌ م‍س‍ئول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ق‍اس‍م‌ زاده‌، مرتضي، 1339 - مسئوليت (حقوق)، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
1505 حقوق‌ جزاي‌ اختصاصي‌ گلدوزيان‌، ايرج‌، 1316 - حقوق جزا -- ايران، قانون كيفري -- ايران، جرم ‌شناسي رزرو
1506 زمينه‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌ نوربها، رضا، 1317 - 1389 حقوق جزا -- ايران، قانون كيفري -- ايران، جرم‌ شناسي رزرو
1507 زمينه‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌- ن.2 نوربها، رضا، 1317 - 1389 حقوق جزا -- ايران، قانون كيفري -- ايران، جرم‌ شناسي رزرو
1508 سيستم‌شناسي در علم حقوق جعفري ‌لنگرودي، محمدجعفر، 1302- فقه -- قواعد -- بررسي و شناخت.، قانون مدني -- ايران -- بررسي و شناخت رزرو
1509 حقوق معلمان ايران و اسناد بين ‌المللي حسيني، عباس، 1356 - معلمان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، معلمان -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1510 حقوق بين‌ الملل بشردوستانه ضيائي‌ بيگدلي‌، محمدرضا، 1321 - حقوق بين ‌الملل بشر دوستانه رزرو
1511 مجموعه مقالات همايش مصونيت در حقوق بين الملل همايش بين ‌المللي مصونيت در حقوق بين ‌الملل ( نخستين: 1391: تهران) مصونيت‌ هاي دولت‌ هاي خارجي، مسئوليت دولت (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1512 حقوق‌ اساسي‌ و نهادهاي‌ سياسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با آخرين تحولات مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - ايران. قانون اساسي (جمهوري اسلامي)، حقوق اساسي -- ايران، دولت رزرو
1513 قانون يار حقوق جزاي عمومي مختارزاده، ميثم، 1360 - دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ ها، حقوق جزا -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين‌ ها (عالي) رزرو
1514 قانون يار حقوق مدني رضازاده پاشا، عبدالله، 1365 - دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ ها، حقوق مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، حقوق مدني -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، آزمون دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1515 قانون ‌يار آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392/12/4) آيين دادرسي جزايي -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، Criminal procedure -- Iran -- Study and teaching (Higher)، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- آزمون ‌ها و تمرين‌ ها (عالي)، Criminal procedure -- Iran -- Examinations, questions, etc. (Higher) رزرو
1516 قانون ‌يار اصول فقه عظيمي تهراني، وحيد، 1367 - اصول فقه -- راهنماي آموزشي (عالي)، اصول فقه -- آزمون ‌ها و تمرين‌ ها (عالي) رزرو
1517 قانون ‌يار مجازات اسلامي (مصوب 1392/2/1) حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran، حقوق جزا -- ايران -- آزمون ‌ها و تمرين ‌ها، Criminal law-- Iran-- Examinations, questions, etc، مجازات -- ايران، Punishment -- Iran رزرو
1518 شبيه‌ سازي در ديدگاه ‌هاي ديني و انديشه‌ هاي حقوقي معيني ‌فر، محدثه، 1364 - همتاسازي انساني -- قوانين و مقررات، حقوق تطبيقي، همتاسازي -- جنبه‌ هاي مذهبي، همتاسازي انساني (فقه)، همتاسازي -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
1519 اقتصاد سياسي‌ نفت‌: مطالعه‌ موردي‌ نفت‌ شمال‌ ايران‌ شه‌ وري‌، احمد، - 1324 نفت‌ -- مناقشات‌ ايران‌ و روسيه‌، 1326 - 1323، نفت‌ -- ايران‌ -- صنعت‌ و تجارت‌ -- جنبه‌ هاي‌ سياسي‌، ايران‌ -- روابط خارجي‌ -- روسيه‌ شوروي‌، روسيه‌ شوروي‌ -- روابط خارجي‌ -- ايران‌، ايران‌ -- تاريخ‌ -- پهلوي‌، 1357 - 1320 رزرو
1520 كارشناسي در حقوق ايران نوروزي فيروز، رحمت ‌الله، 1350 - كارشناسان دادگستري -- ايران رزرو
1521 آيين قضاوت مدني در محاكم ايران مهاجري‌، علي‌، 1340 - قانون مدني -- ايران، آيين دادرسي مدني -- ايران، دادگاه‌ هاي انقلاب رزرو
1522 سياست‌ گذاري ساختار قدرت در ايران مصلي ‌نژاد، عباس، 1341 - قدرت (علوم اجتماعي) -- ايران -- تاريخ، اسلام و سياست -- ايران -- تاريخ -- قرن 13-14ق، قانونگذاري، ايران -- سياست و حكومت، ايران -- سياست و حكومت -- قرن 13 ق رزرو
1523 حقوق بيع بين‌ المللي، بررسي كنوانسيون بيع بين ‌المللي 1980 با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و ايالات متحده امريكا كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي خريد و فروش بين المللي كالا (1980م=1359 : وين) United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980 : Vienna) كنوانسيون سازمان ملل در مورد قراردادهاي خريد و فروش بين ‌الملل كالا : (1980 : وين)، United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods : (1980 : Vienna)، صادرات -- قرارداد‌هاي فروش -- مطالعات تطبيقي، حقوق بين ‌الملل خصوصي رزرو
1524 قضا در اسلام‌ سنگلجي‌، محمد، 1276 - 1359 قضاوت (فقه)، قضاوت -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام رزرو
1525 حق آموزش: حق كودك به آموزش در نظام بين‌ المللي حقوق بشر انصاري‌، باقر، 1353 - حقوق كودك، حق آموزش، كودكان -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
1526 دادرسي بي‌ طرفانه در امور كيفري ناجي زواره، مرتضي، 1347 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، دادرسي عادلانه -- ايران، قضاوت -- ايران رزرو
1527 صلاحيت‌ در ديوان‌ هاي‌ داوري‌ بين ‌المللي‌: ديوان‌ داوري‌ دعاوي‌ ايران‌ - ايالات‌ متحده‌ بردبار، محمدحسن‌، 1331 - 1383 ديوان‌ داوري‌ دعاوي‌ ايران‌ و ايالات‌ متحده، ‌ Iran. United states calins Tribund، داوري‌ بين‌المللي‌ -- ايالات متحده -- دعاوي عليه ايران.، ايران -- دعاوي عليه ايالات متحده رزرو
1528 مسئوليت مدني ناشي از ترك نجات جان ديگري (با مطالعه تطبيقي در اديان و نظام‌ هاي حقوقي) غفاري‌ فارساني، بهنام، 1360 - مسئوليت (حقوق)، قانون‌ و اخلاق، حقوق تطبيقي رزرو
1529 حقوق بين ‌المللي كيفري فيوضي‌، رضا جرايم بين ‌المللي، آيين دادرسي جزايي (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1530 بررسي‌ تطبيقي‌ حقوق‌ خانواده‌ حقوق خانواده -- ايران، حقوق خانواده (فقه)، حقوق تطبيقي رزرو
1531 گوياتر از گفتارها: مجموعه‌ مقدمه‌ ها، پيش‌ گفتارها و سرآغازها كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - حقوق‌ -- مقاله ‌ها -- خطابه‌ ها، حقوق‌ -- ايران‌ -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، حقوق‌ -- مسائل‌ متفرقه‌، حقوق‌ -- ايران‌ -- مسائل‌ متفرقه‌ رزرو
1532 مجموعه‌ مقا‌لات‌ هما‌يش‌ حما‌يت‌ از اموال‌ فرهنگي‌ و تا‌ريخي‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ [برگزاركننده] انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد آثار فرهنگي -- ‏نگهداري و مرمت (حقوق بين‌ الملل) رزرو
1533 مجموعه مقالات حقوقي قنبري، محمدرضا، 1334 - حقوق مدني -- ايران -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
1534 فلسفه‌ اعلي‌ در علم‌ حقوق‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، - 1302 حقوق‌ -- فلسفه‌، اسلام‌ و حقوق‌ رزرو
1535 صد مقاله‌ در روش‌ تحقيق‌ علم‌ حقوق‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، - 1302 حقوق‌ -- تحقيق‌ -- روش‌ شناسي‌ -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، حقوق‌ -- تحقيق‌ -- روش ‌شناسي‌ رزرو
1536 علم حقوق در گذر تاريخ: تاريخ حقوق مدني و اتوبيوگرافي علمي جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - حقوق تجارت -- تاريخ، حقوق -- تاريخ رزرو
1537 صلاحيت ديوان كيفري بين ‌المللي طهماسبي، جواد، 1345 - ديوان بين ‌المللي كيفري، حقوق بين‌ الملل، جرايم بين‌ المللي رزرو
1538 گفتارهايي در ديوان عدالت اداري (مجموعه گزارش ‌هاي پژوهشي و نشست ‌هاي علمي تا پايان سال 1393)- ن.2 افشاري، فاطمه، 1367 - ديوان عدالت اداري -- گزارش‌ ها، ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه‌ ها، اجراي حكم (حقوق اداري) -- ايران، اجراي حكم (حقوق اداري) -- فرانسه رزرو
1539 نقد نگارشي آراي قضايي- ن.2 خسروي، محمدرضا فن نگارش -- حقوق -- نقد و تفسير، فن نگارش -- آراي قضايي -- نقد و تفسير رزرو
1540 عدالت اداري كريمي، خديجه، 1357 - عدالت سازماني، Organizational justice، عدالت سازماني -- ايران، Organizational justice-- Iran، حقوق اداري، Administrative law رزرو
1541 شيوه ‌هاي جايگزين حل و فصل اختلاف (ADR) درويشي هويدا، يوسف، 1354 - حل اختلاف، حل اختلاف -- ايران رزرو
1542 حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( گزيده مقالات به ضميمه اسناد) قنبري، حميد، 1362 - حقوق بشر رزرو
1543 مسئوليت جهاني براي حقوق بشر: فقر جهاني و توسعه حقوق بين‌ الملل سالمون، مارگوت اي طاهري، آزاده السادات حمايت از حقوق بشر -- همكاري ‌هاي بين‌ المللي، حقوق بشر -- همكاريهاي بين‌ المللي، حقوق بين‌ الملل بشر دوستانه رزرو
1544 اجراي آراي داوري‌ بازرگاني‌ خارجي‌ جنيدي، لعيا، 1347 - داوري‌ تجاري‌، داوري‌ بين‌ المللي‌ رزرو
1545 حقوق‌ قراردادها در فقه‌ اماميه‌- ن.2- ج.2 حقوق مدني -- ايران رزرو
1546/1 آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌- ج.1 آشوري‌، محمد، 1321 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، آيين دادرسي جزايي رزرو
1546/2 آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌- ج.2 آشوري‌، محمد، 1321 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، آيين دادرسي جزايي رزرو
1547 ماليه عمومي موسي‌ زاده‌، رضا، 1339 - ماليه عمومي -- ايران، بودجه -- قوانين و مقررات -- ايران، بودجه‌ ريزي -- قوانين و مقررات -- ايران، بودجه -- ايران، بودجه ‌ريزي -- ايران رزرو
1548 ماليه عمومي - ن.2 موسي‌ زاده‌، رضا، 1339 - ماليه عمومي -- ايران، بودجه -- قوانين و مقررات -- ايران، بودجه‌ ريزي -- قوانين و مقررات -- ايران، بودجه -- ايران، بودجه ‌ريزي -- ايران رزرو
1549 دكترين‌ بهداشت‌ قضا‌يي‌ در ارتبا‌ط با‌ با‌نك‌ ها‌- ن.1 كا‌هه‌، مهدي با‌نك‌ و با‌نكداري -- ايران‌ -- جنبه‌ ها‌ي حقوقي‌ رزرو
1550 دكترين‌ بهداشت‌ قضا‌يي‌ در ارتبا‌ط با‌ با‌نك‌ ها‌- ن.2 كا‌هه‌، مهدي با‌نك‌ و با‌نكداري -- ايران‌ -- جنبه‌ ها‌ي حقوقي‌ رزرو
1551 مباني حقوقي نام تجارتي سماواتي‌، حشمت ‌الله‌، 1338 - نام ‌هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، نام‌ هاي تجاري -- قوانين و مقررات، علايم تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1552/2 آيين دادرسي مدني- ج.2 افتخار جهرمي‌، گودرز، 1322 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني رزرو
1552/1 آيين دادرسي مدني- ج.1 افتخار جهرمي‌، گودرز، 1322 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني رزرو
1553/2 كمك حافظه آيين دادرسي كيفري - ج.2 عظيم زاده، شادي، 1359 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ ها، آزمون دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1553/1 كمك حافظه آيين دادرسي كيفري - ج.1 عظيم زاده، شادي، 1359 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ ها، آزمون دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1554 حقوق‌ تجارت‌ كاتبي‌، حسينقلي‌، 1291 - 1369 حقوق تجارت -- ايران، قانون تجارت -- ايران رزرو
1555 شكل گيري و شناسايي حقوق بين الملل عرفي زرنشان، شهرام، 1345 - عرف بين‌ الملل رزرو
1556 مسئوليت كيفري نيابتي رنجبر، حسين، [دكتر]، 1352 - مسئوليت جزائي، مسئوليت كارفرما رزرو
1557 حقوق‌ معاهدات‌ بين ‌المللي‌ ضيائي‌ بيگدلي‌، محمدرضا، 1321 - تعهدات بين‌ المللي، حقوق بين ‌الملل رزرو
1558 متون فقه پيشرفته صيادي، مهدي، 1365 - دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، فقه -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، آزمون دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1559 بايسته‌ هاي آيين نگارش حقوقي و كيفري- ن.1 حمزه پور، علي، 1354 - حقوق مدني -- ايران رزرو
1560 بايسته‌ هاي آيين نگارش حقوقي و كيفري- ن.2 حمزه پور، علي، 1354 - حقوق مدني -- ايران رزرو
1561/3 اصول فقه كاربردي- ج.3 قافي، حسين اصول فقه رزرو
1561/1 اصول فقه كاربردي- ج.1 قافي، حسين اصول فقه رزرو
1561/2 اصول فقه كاربردي- ج.2 قافي، حسين اصول فقه رزرو
1562 نيم‌قرن در دادگستري داستان يك زندگي= My life story 50 years in the ministry of justice آخوندي اصل، محمود، 1312 - آخوندي اصل، محمود، 1312 -- خاطرات، قاضيان -- ايران -- خاطرات رزرو
1563 شرح جدولي حقوق مدني: شامل نكات حقوق مدني.... ملاحي، آزيتا حقوق مدني -- ايران رزرو
1564 آيين دادرسي كيفري در نظم تطبيقي نوين شامل: نكات مهم وكاربردي آيين دادرسي كيفري 1و 2 برطبق سرفصل ‌هاي دانشگاه و جداول تطبيق مباحث مرتبط و كاربردي شاكري، ياسر، 1364 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
1565 حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانت‌ نامه‌ هاي بانكي قربانيان، حسين، 1358 - اعتبار اسنادي، اعتبار اسنادي -- تضمين ‌نامه ‌ها، ضمانت‌ نامه بانكي رزرو
1566 اصلاحات ارضي در ايران 1340 - 1344 لمتون‌، آن‌ كاترين‌ سواين‌ فورد، 1912 - م‌. Lambton, Ann Katharine Swynford اسحاقيان‌، مهدي‌ اصلاحات اراضي -- ايران رزرو
1567 مباني استنباط حقوق اسلامي، يا، اصول فقه - ن.2 محمدي‌، ابوالحسن‌، 1311- اصول فقه رزرو
1568 تجزيه قرارداد كريمي، زهره، 1364 - قراردادها -- ايران -- تفسير و استنباط، Contracts -- Iran -- Interpretation and construction، قراردادها -- تفسير و استنباط، Contracts -- Interpretation and construction رزرو
1569 حقوق و اخلاق در پژوهش ‌هاي پزشكي پلومر، اورورا Plomer, Aurora زالي، عليرضا، 1344 - پزشكي -- تحقيق -- قوانين و مقررات، اخلاق زيست ‌شناسي، پزشكي -- تحقيق -- جنبه‌ هاي اخلاقي، حقوق بشر رزرو
1570 جرايم عليه اداره‌ ي عمومي و دادگستري زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌،‏ 1344 -‏ حقوق اداري - ايران، تخلفات اداري -- ايران رزرو
1571/1 بزه ‌ديده ‌شناسي- ج.1 رايجيان‌ اصلي‌، مهرداد، 1355 - قربانيان جنايت رزرو
1571/2 بزه ‌ديده ‌شناسي- ج.2 رايجيان‌ اصلي‌، مهرداد، 1355 - قربانيان جنايت رزرو
1572 نگاهي به قانون مجازات اسلامي قانون كيفري -- ايران، مجازات -- ايران رزرو
1573 نظارت بر اعمال حكومت وعدالت اداري عميد زنجاني‌، عباسعلي‌، 1316 - 1390 اسلام و دولت -- ايران، عدالت اجتماعي -- ايران، اصلاح نظام اداري -- ايران رزرو
1574 نظام‌ حقوقي‌ فرانسه‌ اليوت‌، كاترين‌، 1966 - م. Elliott, Catherine بيگ ‌زاده‌ آروق‌، صفر، 1346 - حقوق‌ -- فرانسه‌، دادگاهها -- فرانسه‌، دادگستري‌ -- فرانسه‌، رويه‌ قضايي‌ -- فرانسه‌ رزرو
1575 شرح جدولي آيين دادرسي مدني: شامل شرح مفاهيم و اصول حاكم بر ... طاهري‌ پرمهر بيله ‌سوار، امير آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1576 شرح جدولي حقوق تجارت: شامل نكات حقوق تجارت 1تا4 بر مبناي سرفصل‌ هاي دانشگاه چمن خواه، شقايق حقوق تجارت -- ايران رزرو
1577 حقوق‌ اموال‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - مالكيت -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1578 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در نظم حقوقي كنوني يزدانيان، محمدرضا، 1338 - جرايم نظامي -- ايران، قوانين نظامي -- ايران، ايران -- نيروهاي مسلح -- قوانين و مقررات رزرو
1579 حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها دياني‌، عبدالرسول‌، 1343 - قانون مدني -- ايران، قراردادها رزرو
1580 حقوق جزاي عمومي باهري‌، محمد حقوق جزا -- ايران، آيين دادرسي جزايي -- ايران رزرو
1581 جرايم و تخلفات مهندسي ساختمان در حقوق ايران فلاح، محمد، 1343 - ساختمان ‌سازي -- صنعت و تجارت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1582 مجازات بروكس، تام Brooks, Thom كاظم ‌نظري، محمدعلي، 1369 - مجازات -- فلسفه، Punishment -- Philosophy، عدالت ترميمي، Restorative justice، حكم اعدام، Capital punishment، نوجوانان بزهكار، Juvenile delinquents، خشونت در خانواده ، Family violence ، جرايم جنسي، Sex crimes رزرو
1583 سياست كيفري افتراقي در قلمرو بزهكاري اقتصادي مهدوي ‌پور، اعظم، 1360 - جرايم اقتصادي، قانون كيفري -- ايران رزرو
1584 كلاهبرداري و اركان متشكله آن « واكاوي در انديشه‌ ها و نقد مستدل نظريه ‌ها و بررسي مسائل ...» سالاري‌ شهربابكي‌، ميرزامهدي‌، 1332 - حقوق جزا -- ايران، كلاهبرداري و كلاهبرداران -- ايران رزرو
1585 گزيده‌ متون‌ فقه‌ (1 - 2 - 3 - 4): برنامه‌ درسي‌ دوره‌ كارشناسي‌ حقوق‌ مغنيه‌، محمدجواد، 1904 - 1979م. Maghniyah, Muhammad Jawad فقه جعفري -- قرن 14 رزرو
1586 مباني حقوق عمومي پروين، خيرالله، 1342 - حقوق عمومي رزرو
1587 حقوق‌ بين ‌الملل‌ محيط زيست‌ موسوي‌، فضل‌ الله‌، 1332 - حقوق بين ‌الملل محيط زيست رزرو
1588 طريق العباد (رساله عمليه) بطحائي‌ گلپايگاني‌، هاشم‌، 1320 - فقه جعفري -- رساله عمليه رزرو
1589 طراحي عاري از جرم: ايجاد منطقه ‌هاي امن و پايدار كوهون، ايان Colquhoun, Ian رايجيان‌ اصلي‌، مهرداد، 1355 - پيشگيري از جرم در طراحي معماري -- انگلستان، معماري پايدار -- انگلستان، بزهكاري، تحليل -- انگلستان رزرو
1590 نظريه محض حقوق و دولت كلزن، هانس، 1881 - 1973م Kelsen, Hans تمدن‌ جهرمي‌، محمدحسين‌، 1304 - 1391 حقوق -- فلسفه، دولت، حقوق بين‌ الملل، حقوق طبيعي رزرو
1591 پزشكي‌ قانوني‌ براي‌ دانشجويان‌ رشته‌ حقوق‌ - ن.2 گودرزي‌، فرامرز پزشكي قانوني رزرو
1592 حقوق‌ كار علمي‌ - كاربردي‌: به ‌انضمام‌ مباحثي‌ از بيمه ‌هاي‌ تامين‌ اجتماعي‌ كارگردان‌ موحديان‌، غلامرضا، 1342 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران، تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران، تامين اجتماعي -- ايران، حقوق بيمه رزرو
1593 ابلاغ اوراق قضايي در نظام حقوقي ايران دهقاني فيروزآبادي، حسين، 1358 - ابلاغ اوراق قضايي رسمي، ابلاغ اوراق قضايي رسمي -- ايران -- آيين‌ نامه‌ ها رزرو
1594/1 جستارهايي پيرامون حقوق بين ‌الملل گزيده مقالات و مقولات- ج.1 ضيائي‌ بيگدلي‌، محمدرضا، 1321 - حقوق بين ‌الملل -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
1594/2 جستارهايي پيرامون حقوق بين ‌الملل گزيده مقالات و مقولات- ج.2 ضيائي‌ بيگدلي‌، محمدرضا، 1321 - حقوق بين ‌الملل -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
1595/2 پژوهش‌ هاي نو در فقه معاصر - ج.2 هاشمي‌‌ شاهرودي‌، محمود، 1327 - فقه جعفري -- قرن 14، Islamic law, Jafari -- 20th century*، قضاوت (فقه)، Judgment (Islamic law) رزرو
1595/4 پژوهش‌ هاي نو در فقه معاصر - ج.4 هاشمي‌‌ شاهرودي‌، محمود، 1327 - فقه جعفري -- قرن 14، Islamic law, Jafari -- 20th century*، قضاوت (فقه)، Judgment (Islamic law) رزرو
1595/3 پژوهش‌ هاي نو در فقه معاصر - ج.3 هاشمي‌‌ شاهرودي‌، محمود، 1327 - فقه جعفري -- قرن 14، Islamic law, Jafari -- 20th century*، قضاوت (فقه)، Judgment (Islamic law) رزرو
1595/1 پژوهش‌ هاي نو در فقه معاصر - ج.1 هاشمي‌‌ شاهرودي‌، محمود، 1327 - فقه جعفري -- قرن 14، Islamic law, Jafari -- 20th century*، قضاوت (فقه)، Judgment (Islamic law) رزرو
1596 توقيف اموال منقول و غيرمنقول در حقوق ايران ( با ملاحظه قانون اجراي احكام مدني) روديجاني، محمدمجتبي، 1361 - اموال غيرمنقول -- ايران -- دعاوي، مصادره اموال -- قوانين و مقررات -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
1597 توقيف اموال منقول و غيرمنقول در حقوق ايران ( با ملاحظه قانون اجراي احكام مدني)- ن.2 روديجاني، محمدمجتبي، 1361 - اموال غيرمنقول -- ايران -- دعاوي، مصادره اموال -- قوانين و مقررات -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
1598/1 فرهنگ جامع اصطلاحات حقوقي فارسي - لاتين- ج.1 شه ‌وري‌، احمد، 1324-، گردآورنده حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها -- فارسي، حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها -- لاتين، فارسي -- واژه ‌نامه ‌ها -- لاتين، زبان لاتين -- واژه ‌نامه ‌ها -- فارسي، حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
1598/2 فرهنگ جامع اصطلاحات حقوقي لاتين - فارسي- ج.2 شه ‌وري‌، احمد، 1324-، گردآورنده حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها -- فارسي، حقوق -- واژه‌ نامه ‌ها -- لاتين، فارسي -- واژه ‌نامه ‌ها -- لاتين، زبان لاتين -- واژه ‌نامه ‌ها -- فارسي، حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها رزرو
1599 مقارنه‌ و تطبيق‌ در حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌ اسلام‌= A comparative study of general penal laws in islam فيض‌، عليرضا، 1304- حقوق جزا (فقه)، فقه تطبيقي رزرو
1600 آسان ‌خوان اصول فقه بخشي‌ كشتلي‌، محمد، 1352 - اصول فقه رزرو
1601 آسان‌ خوان قانون آيين دادرسي كيفري نوبهاري طهراني، عليرضا، 1366 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، Criminal procedure -- Iran رزرو
1602 آسان خوان قانون مدني عبدغيور، پيمان، 1366 - قانون مدني -- ايران رزرو
1603 آسان‌ خوان قانون آيين دادرسي مدني فصيحي مقدم، ابراهيم، 1353 - آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1604 آسان ‌خوان قانون مجازات اسلامي نوبهاري طهراني، عليرضا، 1366 - حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran رزرو
1605 مجموعه صفر تا صد حقوق مدني دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، حقوق مدني -- ايران -- آزمون ‌ها و تمرين ‌ها (عالي)، حقوق مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1606 مجموعه صفر تا صد آيين دادرسي كيفري صيادي، مهدي، 1365 - آيين دادرسي جزايي -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، Criminal procedure -- Iran -- Study and teaching (Higher)، آيين دادرسي جزايي -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي)، Criminal procedure -- Iran -- Examinations, questions, etc. (Higher) رزرو
1607 مجموعه صفر تا صد: آيين دادرسي مدني دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، آيين دادرسي مدني -- ايران -- آزمون ‌ها و تمرين ‌ها (عالي)، آيين دادرسي مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1608 مجموعه صفر تا صد: اصول استنباط اسلامي صيادي، مهدي، 1365 - دانشگاه‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ها، Universities and colleges --Iran -- Examinations، اصول فقه -- آزمون‌ها و تمرين‌ها (عالي)، Islamic law -- Interpretation and construction -- Examinations, questions, etc. (Higher) رزرو
1609 مجموعه صفر تا صد حقوق تجارت دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، حقوق تجارت -- ايران -- آزمونها و تمرينها (عالي)، حقوق تجارت -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1610 مجموعه صفر تا صد حقوق جزا صيادي، مهدي، 1365 - حقوق جزا -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، Criminal law -- Iran -- Study and teaching (Secondary)، حقوق جزا -- ايران -- آزمون‌ها و تمرين‌ها (عالي)، Criminal law -- Iran -- Examinations, questions, etc. (Higher)، وكالت -- ايران -- آزمون ‌ها رزرو
1611 شرح جدولي حقوق جزاي اختصاصي شامل: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات ... جان ‌نثار كهنه‌ شهري، علي، 1365 - حقوق جزا -- ايران رزرو
1612 شرح جامع حقوق اساسي «حقوق» يعقوبي، مسلم، 1354 - حقوق اساسي -- راهنماي آموزشي (عالي)، حقوق اساسي -- آزمونها و تمرينها (عالي)، دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ ها، آزمون دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1613 دايره‌ المعارف معاهدات بين ‌المللي قرن بيستم و بيست و يكم آرايي ‌درونكلا، ميثم، 1363- تعهدات بين‌ المللي -- دايره‌المعارف ‌ها، تعهدات بين ‌المللي -- تاريخ -- قرن 20م، تعهدات بين ‌المللي -- تاريخ -- قرن 21م. رزرو
1614 شرح جامع حقوق اداري« حقوق» محمدعلي نژاد، پژواك، 1363 - دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، حقوق اداري -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي)، حقوق اداري -- ايران -- آزمونها و تمرينها (عالي)، آزمون دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1615 شرح جامع اصول فقه كارآموزي وكالت ملكوتي، نصير، 1362 - وكالت (فقه) -- آزمون ‌ها، اصول فقه -- آزمونها و تمرينها رزرو
1616 شرح جامع متون فقه «حقوق» رستم‌جو، لقمان، 1364 - فقه -- راهنماي آموزشي (عالي)، فقه -- آزمون‌ها و تمرين‌ها (عالي)، دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ ها رزرو
1617 سازمان‌ هاي بين ‌المللي حسني، محمد، 1361- سازمان ‌هاي بين ‌المللي -- راهنماي آموزشي (عالي)، سازمان ‌هاي بين‌ المللي -- آزمون‌ ها و تمرين ‌‌ها (عالي)، دانشگاه ‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، آزمون دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1618 شرح جامع حقوق بين‌ الملل عمومي «حقوق - علوم سياسي و روابط بين الملل» سالاري‌، مريم، 1359 - حقوق بين ‌الملل -- آزمونها و تمرينها (عالي)، حقوق بين ‌الملل -- راهنماي آموزشي (عالي)، دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، آزمون دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1619 شرح جامع حقوق بين‌ الملل خصوصي « حقوق» يعقوبي، مسلم، 1354 - دانشگاه‌ ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ‌ها، حقوق بين ‌الملل -- آزمونها و تمرينها (عالي)، حقوق بين ‌الملل -- راهنماي آموزشي (عالي)، آزمون دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي -- ايران رزرو
1620 ترجمه كتاب الرعايه لحقوق الله: حقوق خالق بر دوش مخلوق حارث‌ محاسبي‌، حارث‌ بن‌ اسد، 165 - 243ق‌ افتخارزاده‌، محمود، 1333 - اخلاق اسلامي، خودسازي -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، تقوا رزرو
1621 روند سلطه ‌گري‌: تاريخ‌ سياست‌ خارجي‌ امريكا (1938 - 1983) امبروز، استيون اي. Ambrose, Stephen E. تابنده‌، احمد ايالات متحده -- روابط خارجي -- 1945م، ايالات متحده -- روابط خارجي -- 1933 - 1945م. رزرو
1622 دانشنامه جرم ‌شناسي انگليسي - فرانسه - فارسي نجفي‌ ابرندآبادي‌، علي‌حسين‌، 1331 - جرم‌ شناسي -- اصطلاح‌ ها و تعبيرها، جرم‌ شناسي -- واژه ‌نامه‌ ها-- چندزبانه رزرو
1623 پليس‌ علمي‌ ( كشف‌ علمي‌ جرايم‌) نجابتي‌، مهدي‌، 1322 - جرم ‌يابي رزرو
1624 مختصر متون فقه بر اساس‌ الروضه ‌البهيه في شرح ‌اللمعه‌ الدمشقيه سينجلي، محسن، 1371 - فقه جعفري -- قرن 8ق رزرو
1625 مختصر حقوق مدني توكلي، محمد‌مهدي، 1362 - حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran، حقوق مدني -- ايران -- آزمون ‌ها و تمرين ‌ها (عالي)، Civil rights -- Iran -- Examinations, questions, etc. (Higher)، حقوق مدني -- ايران -- پرسشها و پاسخها (عالي)، Civil rights -- Iran -- Questi رزرو
1626 قانون ‌يار حقوق ثبت شعباني، محمد، 1355 -، گردآورنده ثبت -- ايران، ثبت -- ايران -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها رزرو
1627 ضبط مصادره و استرداد اموال محمدي‌، حميد، 1329 - مصادره اموال -- قوانين و مقررات -- ايران، سلب مالكيت -- ايران رزرو
1628 ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ي‌ معرفت، محمدهادي قرآن‌ -- علوم‌ قرآني‌، قرآن -- پرسش‌ ها و پاسخ‌ ها رزرو
1629 راهكارهاي حمايت از طرف ضعيف قرارداد: مفهوم، مباني و رويكردها كاظم پور، جعفر، 1346 - قراردادها -- طرز تنظيم، قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم رزرو
1630 محاكمه قدرت: مسئوليت كيفري مقامات مافوق و زيردستان آنان در حقوق كيفري بين ‌المللي آقايي جنت‌ مكان‌، حسين‌، 1343 - مسئوليت جزائي، حقوق جزا، جرايم بين ‌المللي، آئين دادرسي جزايي (حقوق بين الملل). رزرو
1631 نظريه عمومي سياست‌گذاري جنايي ايروانيان، امير، 1358 - جرم‌ شناسي -- سياست دولت رزرو
1632 تصويربرداري ماهواره ‌اي در حقوق بين ‌الملل محمودي، هادي، 1359 - حقوق بين‌ المللي هوائي و فضائي، Airspace (International law)، سنجش از دور -- قوانين و مقررات، Remote sensing-- Law and legislation رزرو
1633 حقوق بشر و نظام اجتماعي در اسلام موسوي‌ زنجاني‌، ابوالفضل‌، 1279 - 1371 . حقوق‌ بشر (اسلام‌) رزرو
1634 حقوق كيفري مواد مخدر با اصلاحات 1389( بر اساس سر فصل دوره كارشناسي رشته حقوق) زراعت‌، عباس‌، 1344 - مواد مخدر -- قوانين و مقررات -- ايران، داروها -- كنترل و مبارزه با قاچاق -- همكاري ‌هاي بين‌ المللي، رويه ‌قضايي -- ايران رزرو
1635 دعاوي‌ تصرف‌ طيرانيان‌، غلامرضا، - 1316 تصرف‌ عدواني‌ -- ايران‌، تصرف‌ (حقوق‌) -- ايران‌ رزرو
1636 عدالت‌ كيفري‌: مجموعه‌ مقالات‌ آشوري‌، محمد، - 1321 آئين‌ دادرسي‌ جزائي‌ -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، آئين‌ دادرسي‌ جزايي‌ -- ايران‌ -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، حقوق‌ جزا -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
1637 حقوق بازرگاني شركت ‌ها: گزيده‌ آموزشي صقري‌، محمد، 1331 - شركت‌ هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق تجارت (فقه)، قانون تجارت -- ايران، حقوق تجارت -- فرانسه رزرو
1638 اجل در تعهدات و قراردادها: (مطالعه ‌ي تطبيقي) عابدي، محمد، 1351 - قراردادها -- ايران، Contracts -- Iran، تعهدات (حقوق) -- ايران، Obligations (Law) -- Iran رزرو
1639 آيين دادرسي مدني فراملي غمامي‌، مجيد، 1346 - آيين‌ دادرسي‌ مدني رزرو
1640 تحليل حقوقي خطر توسعه در حقوق اروپا، آمريكا و ايران قاسم ‌زاده، روح ‌الله تكنولوژي -- جنبه‌ هاي حقوقي، حقوق تطبيقي رزرو
1641 مباني حقوق علائم تجاري كسنوي، شادي، 1358 - علايم تجاري -- قوانين و مقررات، علايم تجاري -- جنبه ‌هاي اقتصادي، علايم تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، علايم تجاري -- قوانين و مقررات -- ايالات متحده، علايم تجاري رزرو
1642 اصول اروپايي حقوق مسئوليت مدني ميرشكاري، عباس، 1364 - مسئوليت (حقوق) -- اروپا، Liability (Law) -- Europe رزرو
1643 نقش انصاف در مسئوليت مدني اسلامي فارساني، علي، 1363 - مسئوليت (حقوق)، انصاف رزرو
1644 نظام حقوقي حاكم بر بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري پيلوار، رحيم، 1359 - نوسازي شهري -- ايران، Urban renewal -- Iran، نوسازي شهري -- ايران-- طرح و برنامه‌ريزي، Urban renewal -- Iran-- Design، كاربري زمين‌هاي شهري -- قوانين و مقررات -- ايران، City planning and redevelopment law -- Iran رزرو
1645 سياست كيفري ايران در واكنش عليه قاچاق زنان « با نگاهي به اسناد منطقه‌ اي و بين ‌المللي» كرمي، داود، 1362 - قاچاق انسان (حقوق بين ‌الملل)، قاچاق انسان -- پيشگيري -- همكاري ‌هاي بين‌ المللي، قاچاق انسان -- ايران، قاچاق انسان رزرو
1646 دستورگرايي در عرصه فراملي: بررسي نمونه اتحاديه اروپا حسن ‌وند، محسن، 1360 - اتحاديه اروپا -- سياست و حكومت، European Union-- Politics and government، حقوق بين ‌الملل -- فلسفه، حقوق اساسي، مشروطيت رزرو
1647 مسئوليت حمايت: رويارويي حاكميت دولت با حقوق بشر حسن ‌وند، محسن، 1360 - حقوق بشر -- سياست دولت، حقوق بشر رزرو
1648 مباني تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني(در حقوق اتحاديه اروپا و ايران) ميرحسيني، مجيد، 1359 - حقوق مدني -- ايران، قانون مدني -- ايران، قانون مدني -- كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، حقوق تطبيقي رزرو
1649 ابطال و اصلاح سند مالكيت در نظام حقوقي ايران... علي نژادي، محمد، 1367 - سند مالكيت -- ايران، Land titles -- Iran، ابطال -- ايران، Nullity -- Iran، سند مالكيت، Land titles رزرو
1650 حقوق اداري طباطبائي موتمني، منوچهر، 1303 - حقوق اداري -- ايران، حقوق اداري -- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1651 حقوق تامين اجتماعي با تاكيد بر حوزه بيمه‌ اي نعيمي، عمران حقوق بيمه -- ايران، تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1652 حقوق‌ جزاي‌ اختصاصي‌ (جرايم‌ عليه‌ اموال‌) حبيب ‌زاده‌، محمدجعفر، 1336 - چك‌ -- ايران‌ -- مقررات‌ كيفري‌، جرايم‌ عليه‌ اموال‌ -- ايران‌ -- مقررات‌ كيفري‌، دزدي‌ -- ايران‌ -- مقررات‌ كيفري‌، كلاهبرداري‌ و كلاهبرداران‌ -- ايران‌ -- مقررات‌ كيفري‌ رزرو
1653 حمايت از نشانه‌ هاي جغرافيايي شايسته، شوكت، 1359 - نشانه ‌هاي مبدأشناسي، علايم تجاري -- قوانين و مقررات، مالكيت معنوي (حقوق بين ‌الملل) رزرو
1654 حقوق دريايي بر پايه قانون دريايي ايران و مقررات بين‌ المللي دريايي نجفي‌ اسفاد، مرتضي‌، 1333 - قانون دريايي -- ايران، قانون دريايي رزرو
1655 حقوق حريم خصوصي انصاري‌، باقر، 1353 - حق صيانت از حريم‌ شخصي رزرو
1656 حقوق شركتهاي تجاري پاسبان، محمدرضا، 1343 - شركت ‌هاي تجاري -- ايران، شركت ‌هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق تجارت -- ايران رزرو
1657 حقوق اسرار تجاري رهبري، ابراهيم، 1358 - اسرار تجاري -- قوانين و مقررات رزرو
1658 گذار از حقوق بين الملل به حقوق بشر ش‍ري‍ف‌، م‍ح‍م‍د نظم عمومي (حقوق بين ‌الملل)، حقوق بين‌ الملل و حقوق بشر، حقوق بشر -- همكاريهاي بين ‌المللي رزرو
1659 فرزندخواندگي با ديباچه:حسن جعفري تبار= Adoption شريعتي نسب، صادق فرزند خواندگي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1660 محشاي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز: قابل استفاده براي قضات مراجع قضايي... نقدي آبادي، ابراهيم كالا‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران، ارز -- قوانين و مقررات -- ايران، قاچاق -- ايران رزرو
1661 گذار به مردم‌سالاري (گفتارهاي نظري) بشيريه، حسين، 1332 - دموكراسي رزرو
1662 مجموعه كامل قوانين و قواعد داوري (داخلي و بين‌ المللي) به همراه آخرين آيين‌ نامه ‌ها، تصويب ‌نامه ‌ها و كنوانسيوان ‌ها قربانيان، حسين، 1358 - داوري تجاري -- ايران، داوري بين ‌المللي تجاري -- ايران رزرو
1663 حقوق شهروندي موسوي‌ مقدم‌، محمد، 1351 - حقوق مدني، حقوق بشر رزرو
1664 تعهد به استرداد يا محاكمه در حقوق بين‌الملل كيفري= The Obligation to Extradite or Prosecute in International Criminal Law ميرفلاح نصيري، ندا، 1365- استرداد، جرايم بين المللي رزرو
1665 تحليل اقتصادي حقوق شركت ها طوسي، عباس شركت ‌هاي تجاري -- ايران، شركت‌ هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1666 فروش اقساطي در حقوق بانكي گلشني، عصمت، 1365 - معاملات اموال غيرمنقول -- قوانين و مقررات -- ايران، قراردادها -- ايران رزرو
1667 حقوق اداري تطبيقي عدالت رويه‌ اي فلاح‌ زاده، علي‌ محمد، 1360 - حقوق اداري، Administrative law، تصميم‌گيري قضايي، Judicial process، دادرسي عادلانه، Fair trial رزرو
1668 تامين دارو حقوق و تكاليف دولت ها در نظام بين ‌المللي نامي‌ پارسا، نگار حق دسترسي به دارو، حق سلامتي رزرو
1669 شرايط مسئوليت مدني پليس در حقوق ايران و انگليس خياطي گرگري، ماهديس، 1366 - مسئوليت (حقوق) -- مطالعات تطبيقي، Liability (Law) -- Comparative studies، مسئوليت (حقوق) -- ايران، Liability (Law) -- Iran، مسئوليت (حقوق) -- انگلستان، Liability (Law) -- Great Britain رزرو
1670 ماهيت تعهدات حقوق بشري در نظام بين ‌المللي حسيني اكبرنژاد، هاله، 1360 - حقوق بشر، Human rights، حقوق بين ‌الملل، International law، تعهدات بين ‌المللي، International obligations رزرو
1671 دادگاه‌ هاي كيفري اختصاصي: تحليلي در اسناد بين ‌المللي و نظام حقوقي ايران جاني ‌پور، علي، 1351 - دادگاه‌ هاي جزايي -- ايران، دادگاه‌ هاي جزايي، دادگاه ‌هاي نظامي رزرو
1672 شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق كيفري ايران رسوليان، حرمت ‌اله، 1341- شروع به جرم-- ايران، شروع به جرم (فقه) -- ايران، حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran رزرو
1673 مقدمه‌ اي بر حقوق و رويه داوري كاكاوند، محمد، 1347 - قضاوت -- قوانين و مقررات -- ايران، Judgment -- Law and legislation -- Iran، قضاوت -- ايران -- تاريخ، Judgment -- Iran -- History، قوه قضائيه -- ايران -- قوانين و رويه‌ها، Judicial power -- Iran -- Rules and practice رزرو
1674 فرهنگ حقوق جزا ( انگليسي - فارسي) رمضاني‌ نوري‌، محمود، 1349 - حقوق جزا -- واژه‌ نامه ‌ها -- انگليسي، زبان انگليسي -- واژه ‌نامه‌ ها -- فارسي رزرو
1675 قانون كار در نظم حقوق كنوني قشقايي، محمدحسين، 1343 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1676 حقوق نقل و انتقال سهام در بورس ابراهيمي، مريم، 1358 - بورس -- قوانين و مقررات -- ايران، Stock exchanges -- Law and legislation -- Iran، بورس -- ايران، Stock exchanges -- Iran، سرمايه ‌گذاري -- طرح و برنامه ‌ريزي، Investments -- Design، اوراق بهادار -- ايران، Securities -- Iran رزرو
1677 ماده صد قانون شهرداري در رويه قضايي ... موسوي‌ مقدم‌، محمد، 1351 - ساختمان ‌سازي -- صنعت و تجارت -- قوانين و مقررات -- ايران، Construction industry -- Law and legislation -- Iran، شهرداري -- قوانين و مقررات -- ايران، Municipal corporations -- Iran رزرو
1678 ماده صد قانون شهرداري در رويه قضايي ...- ن.2 موسوي‌ مقدم‌، محمد، 1351 - ساختمان ‌سازي -- صنعت و تجارت -- قوانين و مقررات -- ايران، Construction industry -- Law and legislation -- Iran، شهرداري -- قوانين و مقررات -- ايران، Municipal corporations -- Iran رزرو
1679 گفتمان حقوق بشر براي همه به انضمام اعلاميه ‌ي جهاني حقوق بشر ... هكي، فرشيد، 1353 - حقوق بشر رزرو
1680 سلسله مراتب در حقوق بين ‌الملل: جايگاه حقوق بشر د وت، اريكا De Wet, Erika صفوي، حامد، 1363 - حقوق بين ‌الملل و حقوق بشر، International law and human rights رزرو
1681/2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دعاوي، آموزه‌ ها، تفاسير- ج.2 جوزف، سارا Joseph, Sarah (Sarah Louise) زماني‌، قاسم‌، 1346 - حقوق بشر، حقوق مدني، حقوق سياسي رزرو
1681/1 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دعاوي، آموزه‌ ها، تفاسير- ج.1 جوزف، سارا Joseph, Sarah (Sarah Louise) زماني‌، قاسم‌، 1346 - حقوق بشر، حقوق مدني، حقوق سياسي رزرو
1682 كنوانسيون بين ‌المللي حقوق معلولين و اجراي آن در ايران مرادزاده، حسن، 1351 - كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان، International Convention on the Rights of Persons with Disabilities، معلولان -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، People with disabilities -- Legal status, laws, etc. -- Iran، معلولان -- حقوق مدني، Pople with d رزرو
1683 متدلوژي حقوق جعفري، امين، 1359 - حقوق -- روش ‌شناسي، Law -- Methodology رزرو
1684 شيوه ‌هاي حل تعارض قواعد در حقوق بين‌ الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاري حسيني اكبرنژاد، حوريه، 1360 - حقوق بين ‌الملل خصوصي، Conflict of laws، حقوق بين ‌الملل، International law رزرو
1685 مسئوليت ناشي از عيب طراحي و ساخت در قراردادهاي كليد در دست و EPC صابري، روح‌ الله، 1358 - ساختمان‌ سازي -- قراردادها، Construction contracts، پيمانكاران -- وضع حقوقي و قوانين، Contractors -- Legal status, laws, etc.، ساختمان‌ سازي -- ايران -- قراردادها، Construction contracts -- Iran رزرو
1686 بازانديشي در مالكيت فكري: اقتصاد سياسي حمايت از كپي‌ رايت در عصر ديجيتال تيان، يي ‌جون Tian, YiJun زماني‌، قاسم‌، 1346 - حق مولف، مالكيت معنوي رزرو
1687 حقوق صنايع و معادن: (به انضمام قوانين و مقررات معادن و آيين ‌نامه اجرايي) معدن و ذخاير معدني -- قوانين و مقررات -- ايران، صنعت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1688 مهريه: راهنماي عملي و كاربردي نحوه مطالبه و وصول مهريه در محاكم دادگستري و مراجع ثبتي زماني‌ درمزاري‌، محمدرضا، 1352 - مهر (حقوق مدني) -- ايران، قانون مدني -- ايران رزرو
1689 فقه‌ مدني‌: عقد تكميلي‌ "بيع‌ و اجاره‌" باقري‌، احمد، 1347- خريد و فروش‌ (فقه‌)، اجاره‌ (فقه‌) رزرو
1690 كليات پيشگيري از جرم محمدنسل‌، غلامرضا، 1345 - جرم و جنايت -- پيشگيري، جرم ‌شناسي رزرو
1691 پيشگيري رشدمدار از جرم (مجموعه مقالات) فرانس، آلن شاملو، باقر، 1339 - جرم‌ شناسي -- كنگره‌ ها، جرم و جنايت -- جنبه ‌هاي جامعه ‌شناختي -- كنگره‌ ها، بزهكاري نوجوانان -- كنگره‌ ها، روان ‌شناسي رشد -- كنگره ‌ها، جرم و جنايت -- پيشگيري -- كنگره‌ ها رزرو
1692 بايسته ‌هاي‌ حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصي‌ (1 و 2): كليات‌، تابعيت‌، اقامتگاه‌، وضعيت‌ بيگانگان‌، تعارض‌ قوانين‌ سلجوقي‌، محمود حقوق بين‌ الملل خصوصي، حقوق بين ‌الملل خصوصي -- ايران رزرو
1693 مسئوليت كيفري ناشي از فعل غير در حقوق كيفري ايران و مصر محمدي‌، حميد، 1329 - مسئوليت جزائي -- ايران، مسئوليت جزايي (فقه)، مسئوليت جزائي -- مصر، حقوق تطبيقي رزرو
1694 فقه جزايي مباني تكمله ‌المنهاج: ( حدود و تعزيرات) اعراب‌ گذاري، ترجمه و شرح... طبيبي جبلي، مرتضي، 1340 - خوئي‌، ابوالقاسم‌، 1278-1371. مباني تكمله ‌المنهاج -- نقد و تفسير، حقوق جزا (فقه) رزرو
1695 گزيده‌ ي رويه قضايي انگلستان در امور كيفري چايلدز، پني Childs, Penny واحدي‌ نوايي‌، آوا حقوق جزا -- انگلستان -- تفسير و استنباط، حقوق جزا -- انگلستان -- دعاوي، رويه قضايي -- انگلستان رزرو
1696 ضوابط دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري امامي، محمد، 1327 - ديوان عدالت اداري -- قوانين و رويه ‌ها، اقامه دعوا -- ايران، آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1697 شناخت حقوق نرم در نظام حقوق بين‌ الملل شاكريان‌، شاهرخ‌، 1345- حقوق بين ‌الملل، حقوق نرم رزرو
1698 عوام ‌گرايي كيفري و افكار عمومي: درس‌ هايي از پنج كشور باقري ‌نژاد، زينب، 1363 - جرم و جنايت -- افكار عمومي -- مطالعات ميان ‌فرهنگي، مجازات -- افكار عمومي -- مطالعات ميان ‌فرهنگي، جرم و جنايت در رسانه ‌هاي گروهي -- مطالعات ميان ‌فرهنگي، افكار عمومي -- مطالعات ميان ‌فرهنگي رزرو
1699 حقوق كيفري محيط زيست: ضابطان پسماندها موسوي‌ مقدم‌، محمد، 1351 - حقوق محيط‌ زيست -- ايران، بازيافت -- قوانين و مقررات -- ايران، مواد زايد -- مديريت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1700 قانون مدني قانون مدني -- ايران رزرو
1701 درآمدي بر بنيادهاي حقوق‌ اساسي و نظام ‌هاي‌ سياسي امامي، محمد، 1327 - حقوق اساسي، علوم سياسي رزرو
1702 آينده حقوق بين ‌الملل محيط زيست لري، ديويد محمدي، مهرداد، 1364 - حقوق بين ‌الملل محيط زيست رزرو
1703 قياس در استدلال حقوقي: مطالعه تطبيقي در فقه، نظام حقوقي ايران و كامن ‌لا سيمايي‌ صراف‌، حسين‌، 1347 - قياس (اصول فقه)، حقوق تطبيقي رزرو
1704 بررسي فقهي فرمانبرداري و نافرماني مدني ورعي‌، جواد، 1342 - نافرماني مدني -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، مقاومت مدني -- جنبه‌ هاي مذهبي -- اسلام، نافرماني مدني، مقاومت مدني رزرو
1705 مباني استنباط حقوق: (اصول فقه در طرحي جديد) زراعت‌، عباس‌، 1344 - اصول فقه رزرو
1706 حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت بزرگي، وحيد ، 1344- سازمان جهاني مالكيت معنوي رزرو
1707 مباني نظري و عملي قولنامه: به انضمام آرايي از ديوان عالي كشور و حقوق تطبيقي اشراقي، مرتضي، 1320 - قولنامه‌ ها، قولنامه ‌ها -- ايران رزرو
1708 نظام صلاحيت ايكسيد و حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري براتي‌ داراني، علي‌ اكبر، 1341-- مركز بين‌ المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري، International Centre for Settlement of Investment Disputes، داوري بين ‌المللي تجاري، International commercial arbitration رزرو
1709 منابع نفت و گاز مشترك از منظر حقوق بين ‌الملل كا‌شا‌ني‌، جواد، 1338 - نفت‌ - جنبه‌ ها‌ي حقوقي‌، گا‌ز - جنبه‌ ها‌ي حقوقي‌ رزرو
1710 حما‌يت‌ حقوقي‌ از با‌نك‌ ها‌ي اطلاعا‌تي‌ دركلي‌، استل‌، 1974 - بهراملو، مهنا‌ز با‌نك‌ ها‌ي اطلاعا‌تي‌ -- قا‌نون‌ و قا‌نون‌ گذاري -- ايا‌لات‌ متحده‌ رزرو
1711 انتقال فناوري هسته ‌اي در حقوق بين‌ الملل: به انضمام بررسي پرونده‌ هاي هسته ‌اي جمهوري اسلامي ايران، عراق و رژيم صهيونيستي اسرائيل نگم‌، نا‌ميرا بخشي‌ گنجه‌، مجيد منع‌ گسترش‌ سلاح‌ ها‌ي هسته‌ اي - خا‌ورميا‌نه‌، انرژي هسته ‌اي - سيا‌ست‌ دولت‌ - اسرائيل‌، انرژي هسته ‌اي - سيا‌ست‌ دولت‌ - عراق‌ رزرو
1712 درآمدي بر جرم شناسي و بزه ديده شناسي صلاحي‌، جاويد، 1316 - جرم ‌شناسي، جرم و جنايت، بزهكاري، تحليل رزرو
1713 آيين رسيدگي به درخواست تقسيم تركه و مطالبه سهم الارث قربانيان، حسين ارث -- ايران رزرو
1714 آثار حقوقي الحاق ايران به پيمان منشور انرژي (ECT) در حوزه نفت و گاز صحرانورد، اسدالله‏، 1356 - معاهده منشور انرژي، قراردادهاي نفت و گاز، انرژي -- توسعه -- قوانين و مقررات رزرو
1715 حقوق كيفري و اخلاق زيستي ساعد، محمدجعفر، 1357 - اخلاق زيست‌ شناسي، حقوق جزا رزرو
1716 بزهكاري اطفال و نوجوانان صلاحي‌، جاويد، 1316 - بزهكاري نوجوانان، نوجوانان -- جرايم عليه رزرو
1717 قضا و غذا كشوري‌، عيسي‌، 1342 - داستان ‌هاي طنزآميز فارسي -- قرن 14، قضاوت -- لطايف و حكايات رزرو
1718 كيفردهي آموزه ‌اي مدرن هالوي، گابريل Halevi, Gavriel شجاعي‌، علي‌، 1354 - مجازات -- فلسفه، مجازات -- جنبه‌ هاي اخلاقي، كيفر و كيفردهي رزرو
1719 شرح آيين دادرسي كيفري (اجراي احكام كيفري و اقدامات تاميني و تربيتي و...) (مواد 484 الي 570 ) شامل: بخش پنجم... شاهچراغ، حميد آيين دادرسي جزايي -- ايران، Criminal procedure -- Iran، حقوق جزا -- ايران، Criminal law -- Iran رزرو
1720 حقوق بين‌الملل خصوصي 1و2 كليات، تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان، تعارض قوانين، تعارض دادگاهها مدني‌، جلال ‌الدين‌، 1316 - ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ -- اي‍ران‌ رزرو
1721 مسائل‌ حقوق‌ اساسي‌ به ‌انضمام‌ ترجمه‌ قوانين‌ اساسي‌ فرانسه‌، آلمان‌، انگلستان‌، آمريكا و شوروي‌ بوشهري‌، جعفر، - 1302 حقوق‌ اساسي‌، قانون‌ اساسي‌ رزرو
1722 تفسير قانون در حقوق جزا: شامل مفهوم، مراجع، رويكردها، ضرورت ها، قواعد، پيش فرض ها و ابزارهاي تفسير اميدي، جليل، 1342 - حقوق جزا -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط رزرو
1723 حقوق هسته‌ اي ايران: شرحي حقوقي در اثبات حقانيت جمهوري اسلامي ايران منع گسترش سلاح ‌هاي هسته ‌اي -- ايران، معاهده منع گسترش سلاح ‌هاي هسته ‌اي (1968)، انرژي اتمي -- ايران، انرژي اتمي -- ايران -- سياست دولت، منع گسترش سلاح ‌هاي هسته ‌اي -- همكاري‌ هاي بين‌ المللي رزرو
1724 نحوه تنظيم لوايح حقوقي و كيفري باغباني غيرتمند، ابوالفضل، 1356 - حقوق -- نويسندگي، خلاصه لايحه دفاعيه -- ايران، نامه ‌نگاري حقوقي -- ايران رزرو
1725 درآمدي‌ بر قانون‌ شركت‌ هاي‌ تجاري‌ در ايران‌: شامل‌ نگرش‌ تحليلي‌ بر اشكالات‌ قانوني‌، پيشنهادهاي‌ اصلاحي‌ با مطالعه‌ تطبيقي‌ در حقوق‌ آلمان‌، آمريكا، انگليس‌، فرانسه‌ و ژاپن‌ صفي‌ نيا، نورالدين‌، 1334 - شركت‌ هاي تجاري -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق تجارت -- ايران -- تفسير و استنباط، حقوق تجارت -- تفسير و استنباط، حقوق تطبيقي رزرو
1726 آزادي‌ هاي عمومي و حقوق بشر طباطبائي موتمني، منوچهر، 1303 - حقوق اساسي -- ايران، حقوق بشر -- ايران، آزادي، دموكراسي رزرو
1727 اصول و مباني حقوق اساسي پروين، خيرالله، 1342 - حقوق اساسي، حقوق اساسي -- ايران، حقوق سياسي رزرو
1728 عدالت جزايي در افغانستان (مجموعه مقالات) با متن كامل قانون جزاي افغانستان علامه، غلام‌حيدر، 1335 - حقوق جزا -- افغانستان -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها، قانون كيفري -- افغانستان -- مقاله ‌ها و خطابه ‌ها رزرو
1729 حقوق كيفري محيط زيست: ضابطان پسماندها- ن.2 موسوي‌ مقدم‌، محمد، 1351 - حقوق محيط‌ زيست -- ايران، بازيافت -- قوانين و مقررات -- ايران، مواد زايد -- مديريت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1730 مسئوليت مدني پليس شعاريان، ابراهيم، 1350 - مسئوليت مدني پليس، پليس -- تخلفات -- قوانين و مقررات، پليس -- اخلاق حرفه‌ اي رزرو
1731 مكتب حقوق طبيعي: سير تحول تاريخي انديشه حقوق طبيعي از آغاز تا پايان سده بيستم ... شه‌ وري‌، احمد، 1324- حقوق طبيعي رزرو
1732 آيين دادرسي در امور كيفري صبري، نورمحمد، 1348 - آيين دادرسي جزايي -- ايران، حقوق جزا -- ايران رزرو
1733 كليات‌ فلسفه‌ گنجي‌، محمدحسين‌، 1339 - فلسفه -- راهنماي آموزشي (عالي) رزرو
1734 نيمرخ‌ هاي جنايي (آناتومي اشخاص، مكان‌ ها و موقعيت‌ هاي خطرناك) ميت، ترنس دي، 1953 - م. Miethe, Terance D. نجفي‌ توانا، علي‌، 1330 - جرم و جنايت، بزهكاران و مجرمين رزرو
1735 قواعد ارث درفقه اماميه و قانون مدني بهرامي‌ خوشكار، محمد، 1341 - ارث -- ايران، ارث (فقه) رزرو
1736 حقوق قراردادهاي نفت و گاز: تحول تدريجي قراردادهاي بين ‌المللي نفتي ايران رحيمي، فتح‌ الله، 1347 - قراردادهاي نفت و گاز، قرارداد‌هاي نفت و گاز -- ايران رزرو
1737 پذيرش سند در دادگاه موفقي، مژگان، 1346 - شواهد مستند -- ايران، ادله اثبات دعوي -- ايران، آئين دادرسي در دادگاه -- ايران رزرو
1738 حقوق منابع طبيعي: توضيح و تبيين تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌ وري... عباسي، عادل، 1356 - منابع طبيعي -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1739 تاريخ‌ فقه‌ و فقها گرجي‌، ابوالقاسم‌، 1300 - 1389. فقه -- تاريخ، فقيهان -- سرگذشتنامه رزرو
1740 برنامه ‌ريزي (شهري) براي پيشگيري از جرم اشنايدر، ريچارد‌ هرولد، 1947 - م. Schneider, Richard H. سجودي، فرزان، 1340 - حقوق جزا -- ايالات متحده -- اقدامات تاميني.، حقوق جزا -- انگلستان -- اقدامات تاميني.، شهرسازي -- ايالات متحده .، شهرسازي -- انگلستان.، معماري و بزهكاري. رزرو
1741 مباني، كليات و تحولات تاريخ حقوق عمومي موسي ‌زاده‌، ابراهيم‌، 1353 - حقوق عمومي -- تاريخ، حقوق عمومي -- ايران -- تاريخ، تاريخ -- فلسفه رزرو
1742 جرائم شغلي كاركنان دولت در حقوق جزاي ايران مهاجري‌، علي‌، 1340 - جرائم شغلي -- ايران، تخلفات اداري -- ايران، ايران -- كارمندان و كاركنان -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
1743 جرح داوران‌ ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده به انضمام قواعد داوري مركز داوري اتاق بازرگاني ايران... كاكاوند، محمد، 1347 - ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده، Iran - United States claims Tribunal، داوري بين ‌المللي، Arbitration (International law)، داوري بين ‌المللي تجاري، International commercial arbitration، داوران، Arbitrators رزرو
1744 حقوق بين ‌الملل سرمايه‌ گذاري لاون‌ فلد، آندرياس‌، 1930 - م‌. Lowenfeld, Andreas F. قنبري جهرمي، محمدجعفر، 1337 - ، صادرات و واردات، سرمايه ‌گذاري خارجي -- قوانين و مقررات، پول -- قوانين و مقررات، تحريم اقتصادي رزرو
1745 حقوق مالياتي در رويه قضايي زاهدي، عاطفه، 1348 - رويه‌ قضايي -- ايران، ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1746 جايگاه فقه در حقوق اكبري، علي، 1354- فقه -- جنبه هاي حقوقي رزرو
1747 حقوق‌ تجارت‌ به‌ زبان‌ ساده‌ شامل‌ كليه‌ مطالب‌ حقوق‌ تجارت‌ اعمال‌ تجارتي‌ - تجار... عرفاني‌، محمود، 1316 - حقوق‌ تجارت‌ -- ايران‌ -- به زبان‌ ساده‌ رزرو
1748 نقش اسناد عادي در معاملات املاك سرخي، علي، 1332 - معاملات اموال غيرمنقول -- ايران، قراردادها -- ايران -- تعليم، قولنامه‌ها -- ايران رزرو
1749 آيين دادرسي ويژه كودكان بزه‌ ديده: مطالعه تطبيقي اسناد بين‌ المللي و حقوق كيفري ايران هدايت، هديه، 1366 - كودكان -- جرايم عليه، كودكان -- ايران -- جرايم عليه، كودكان -- وضع حقوقي و قوانين، كودك ‌آزاري -- قوانين و مقررات، حقوق جزا -- ايران رزرو
1750 بزه‌ ديده‌ شناسي حمايتي رايجيان‌ اصلي‌، مهرداد، 1355 - قربانيان جرم و جنايت، قربانيان جرم و جنايت -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
1751 حقوق بشر، صلح و امنيت بين المللي ساعدوكيل، امير، 1365 - حقوق بشر، Human rights، صلح، Peace، امنيت بين ‌المللي، Security, International رزرو
1752 تحرير اصول‌ فقه‌ شيرواني‌، علي‌، 1343 - اصول‌ فقه‌ رزرو
1753 روش‌ هاي‌ نوين‌ توليد مثل‌ انساني‌ از ديدگاه‌ فقه‌ و حقوق‌ (مجموعه‌ مقالات‌) سمپوزيوم تخصصي باروري و ناباروري مسائل فقهي و حقوقي انتقال جنين ( نخستين: 1377: تهران) تلقيح مصنوعي انسان -- كنگره‌ها، Artificial insemination, Human -- Congresses، تلقيح مصنوعي انسان (فقه) -- كنگره‌ها، Artificial insemination, Human (Islamic law) -- Congresses، تلقيح‌ مصنوعي‌ انسان‌ - مقاله‌ها و خطابه‌ها، Artificial insemin رزرو
1754 داوري تجاري بين ‌المللي شيروي‌، عبدالحسين‌، 1340 - داوري بين ‌المللي تجاري، داوري بين‌ المللي، داوري تجاري رزرو
1755 بررسي موضوعي و حكمي اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقايسه در نظام‌ هاي حقوقي ايران، مصر و انگلستان قبولي‌ درافشان، محمدهادي، 1349- قاعده اعانه بر اثم، E´aneh Bar Esm formula (Islamic law)*، عقود و ايقاعات (فقه)، Contracts (Islamic law)، معاملات (فقه)، *Transactions (Islamic law)، فقه تطبيقي، *Islamic Law, Comparative، حقوق تطبيقي، Comparative law رزرو
1756 حقوق بين‌ الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلي ممتاز، جمشيد، 1321 - حقوق بين‌ الملل بشر دوستانه، جنگ (حقوق بين ‌الملل) رزرو
1757 سياست جنايي (از گفتمان تا برساخت ‌هاي ريزوميك ‌شده و ناروا) كوناني، سلمان، 1364 - جرم ‌شناسي، جرم ‌شناسي -- سياست دولت، جرم ‌شناسي -- جنبه‌ هاي اجتماعي رزرو
1758 اجراي احكام مدني و احكام و اسناد لازم ‌الاجراء خارجي در ايران مرداني‌، نادر، 1334 - اجراي حكم -- ايران، آيين دادرسي مدني -- ايران رزرو
1759 دادگاه كيفري بين‌ المللي ميرمحمد صادقي‌، حسين‌، 1335 - دادگاه ‌هاي جزايي بين‌ المللي رزرو
1760 حقوق رسانه انصاري‌، باقر، 1353 - رسانه‌ هاي گروهي -- ايران، آزادي اطلاعات، آزادي مطبوعات رزرو
1761 مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دفاتر اسناد رسمي در ايران و فرانسه محسني، وجيهه، 1355 - دفترهاي اسناد رسمي -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- فرانسه، دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- ايران، دفترهاي اسناد رسمي -- قوانين و مقررات -- فرانسه، حقوق تطبيقي رزرو
1762 اصول‌ قراردادهاي‌ بازرگاني‌ بين ‌المللي‌ نوري‌، محمدعلي‌ حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصي‌ -- قراردادها، حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصي‌ -- حقوق‌ تجارت‌ رزرو
1763 قانون‌ روابط موجر و مستاجر در رويه‌ قضايي‌ سال 1356 و 1376به‌ ضميمه‌ قانون‌ روابط موجر و مستاجر 1339 و 1362 شامل آراء شعب ديوان عالي ... حسيني‌، محمدرضا، 1353 - مالك و مستاجر -- ايران، مالكيت -- ايران رزرو
1764 حقوق ماليات ‌ها از منظر حقوق خصوصي شامل تفسير مواد قانون مالياتهاي مستقيم... عباسي، محمد رضا، 1349 - ماليات بر درآمد -- قوانين و مقررات -- ايران، ماليات -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1765/1 مقالات‌ حقوقي‌- ج.1 گرجي‌، ابوالقاسم‌، 1300 - 1389. فقه -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، فقه‌ تطبيقي‌ -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
1765/2 مقالات‌ حقوقي‌- ج.2 گرجي‌، ابوالقاسم‌، 1300 - 1389. فقه -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها، فقه‌ تطبيقي‌ -- مقاله‌ ها و خطابه‌ ها رزرو
1766 حفاظت محيط زيست از ديدگاه اخلاقي، فقهي و حقوقي بلوچيان‌ طرقي، مريم حفاظت محيط زيست، حفاظت محيط زيست -- جنبه ‌هاي مذهبي -- اسلام، حقوق محيط‌ زيست -- ايران، اخلاق زيست ‌محيطي رزرو
1767 بررسي تحليلي روابط اقتصادي موجر و مستاجر: تعيين سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت... به انضمام قوانين، آرا و نظريات به همراه اظهارنظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليزاده ‌خرازي، محمدمسعود، 1332- مالك و مستاجر -- ايران، مالكيت، مالك و مستاجر رزرو
1768 قاچاق انسان در سياست جنايي ايران و اسناد بين ‌المللي ذاقلي، عباس، 1349 - قاچاق انسان -- ايران -- پيشگيري رزرو
1769 قانون كار در نظم حقوق كنوني سلمان طاهري، محمد، 1346 - كار -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1770 حقوق تجارت الكترونيكي: بررسي عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين ‌المللي رضايي، علي، 1356 - بازرگاني الكترونيكي -- قوانين و مقررات، قانون تجارت، بازرگاني الكترونيكي رزرو
1771 دوره‌ حقوق‌ مدني‌: حقوق‌ تعهدات‌ جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - تعهدات (حقوق) -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1772 حقوق مدني تطبيقي (حقوق قراردادها - و تعهدات) رم باستان - ايران - فرانسه - انگلستان نوين‌، پرويز، 1316 -، گردآورنده قراردادها، تعهدات (حقوق)، قانون مدني رزرو
1773 حقوق بشر و دموكراسي (در جوامع چندفرهنگي) عبدالهي، جوانمير، 1340 - چندفرهنگي، دموكراسي، حقوق بشر رزرو
1774 تامين اجتماعي: مقدمه ‌اي بر اصول اساسي پيترز، دني، 1956 - م. Pieters, Danny فيروزي‌ مندي، فراز، 1363 - تامين اجتماعي، تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات رزرو
1775 نظرات قضائي دادستان كل كشور در هيأت عمومي ديوانعالي كشور سال ‌هاي 88-1384 نقره‌ كار، محمدصالح، 1360 - ديوان عالي كشور، آراي حقوقي -- ايران، رويه ‌قضايي -- ايران، دادستانها -- ايران -- شرح وظايف رزرو
1776 نهادهاي قضاوتي در نظام حقوقي ايران عباس ‌زاده، محمد، 1359 - نهادهاي شبه قضايي -- ايران، حل اختلاف -- ايران رزرو
1777 سازمانهاي‌ بين ‌المللي‌ موسي ‌زاده‌، رضا، 1339 - سازمان ملل متحد، United Nations، سازمان ‌هاي بين‌ المللي، منطقه ‌گرايي (سازمان‌ دهي بين‌ المللي) رزرو
1778 حقوق‌ كنسولي‌ ذوالعين‌، پرويز، - 1304 حقوق‌ ديپلماتيك‌ و كنسولي‌ رزرو
1779 آيات‌ الاحكام‌ مدير شانه ‌چي‌، كاظم‌، - 1306 قرآن-- احكام و قوانين -- آزمون ‌ها و تمرين ‌ها ( عالي ) رزرو
1780 ساختار خسارات و شيوه‌ هاي وصول آنها در قوانين جاري ايران به همراه شرح تفصيلي قانون چك و تفسير آن در نظم حقوقي كنوني مهمان ‌نوازان، روح ‌اله، 1359 - حقوق بيمه -- ايران، چك -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1781/1 متون فقه 2: بررسي فقهي و حقوقي بخش ازدواج لمعه دمشقيه ( متون فقه تطبيقي)- ج.1 بابايي علويق، محمدصادق، 1360 - ، توشيحگر، مترجم شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق . اللمعه‌ الدمشقيه ‌-- نقد و تفسير، زناشويي (فقه)، فقه تطبيقي رزرو
1781/2 متون فقه 2: بررسي فقهي و حقوقي بخش ازدواج لمعه دمشقيه ( متون فقه تطبيقي)- ج.2 بابايي علويق، محمدصادق، 1360 - ، توشيحگر، مترجم شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌، 734 - 786ق . اللمعه‌ الدمشقيه ‌-- نقد و تفسير، زناشويي (فقه)، فقه تطبيقي رزرو
1782 حقوق مدني مختصر قراردادها و تعهدات قاسم‌ زاده‌، مرتضي‌، 1339 - عقود و ايقاعات (فقه) -- ايران، تعهدات (حقوق) -- ايران، قراردادها -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1783 ترجمه تحت ‌اللفظي و روان Law texts قسمت قراردادها (5 و 4) و جزا (6) به انضمام 178 نكته كليدي حقوق قراردادها براي داوطلبان شركت در آزمون كارشناسي ارشد رمضاني ‌نوري، محمود، 1349- زبان انگليسي -- كتابهاي قرائت -- حقوق.، حقوق -- اصطلاحها و تعبيرها -- انگليسي.، زبان انگليسي -- راهنماي آموزشي -- فارسي زبانان.، قراردادها.، حقوق.، كتابهاي قرائت دانشگاهي. رزرو
1784 آشنايي‌ با نهج‌ البلاغه‌ شيخي‌، حميدرضا، 1337 - علي ‌بن ابي ‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج ‌البلاغه -- نقد و تفسير رزرو
1785 جستاري در احكام عمومي خيار فسخ در حقوق مدني ايران دهقاني، پرويز، 1351 - خيارات (فقه)، قانون مدني -- ايران رزرو
1786 مقولات‌ و آراء مربوط به‌ آن‌ آيتي‌، محمدابراهيم‌، 1294 - 1343 فلسفه اسلامي، مقولات رزرو
1787 آيين ‌نامه‌ ها و دستورالعملهاي اداري مالي و بازرگاني حاكم بر شركتها (همراه با نمونه قراردادها) ساعدي، وجيه ‌الله، 1340 - شركت‌ ها -- ايران -- امور مالي -- دستنامه‌ ها، شركت‌ ها -- امور مالي -- دستنامه ‌ها رزرو
1788 تحليل وقايع روز از ديدگاه حقوق عمومي: ادغام شوراهاي عالي، ادغام وزارتخانه ‌ها، وقف دانشگاه آزاد اسلامي، انتخاب رييس كل بانك مركزي، ساختار سازمان تامين اجتماعي حقوق عمومي -- ايران رزرو
1789 المحاضرات في فقه‌ الرهن عراقي، ضياءالدين، 1240-1321، شارح. محقق ‌حلي، جعفربن‌حسن، 602-676 ق. شرايع ‌الاسلام في مسائل ‌الحلال والحرام -- نقد و تفسير رزرو
1790 حقوق ثبت اسناد در ايران: بانضمام آراء هيات عمومي ديوانعالي كشور... حقيقت‌، علي‌، 1316 - ثبت -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1791 مسئوليت مدني ارايه‌ كنندگان خدمات اينترنتي: بررسي مباني، اركان و اسباب ميري، حميد، 1350 - تامين‌ كنندگان خدمات اينترنتي -- وضع حقوقي و قوانين، تامين‌ كنندگان خدمات اينترنتي -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، مسئوليت (حقوق) -- ايران رزرو
1792 حقوق كيفري تطبيقي پرادل‌، ژان‌ Pradel, Jean جعفري، امين، 1359 - حقوق جزا -- مطالعات تطبيقي، Crime law -- Comparative studies، حقوق تطبيقي، Comparative law رزرو
1793 فلسفه حقوق: حق‌ ها (مباني، ماهيت، قلمرو، محتوا و نارسايي ‌ها) جونز، پيتر Jones, Peter زرگوش، مشتاق، 1356 - حقوق بشر، حقوق طبيعي رزرو
1794 فرهنگ مختصر حقوق بين ‌الملل عمومي صلح ‌چي، محمدعلي، 1335 - حقوق بين ‌الملل -- اصطلاحها و تعبيرها، International law -- Terminology، حقوق بين ‌الملل -- واژه ‌نامه‌ ها -- انگليسي، International law -- Dictionaries -- English رزرو
1795 قواعد فقه‌ محمدي‌، ابوالحسن‌، 1311- فقه‌ -- قواعد رزرو
1796 آيين وكالت در دعاوي مدني مهاجري‌، علي‌، 1340 - وكالت -- ايران، Mandate (Contract) -- Iran، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، Civil rights -- Iran -- Cases، دعاوي، Claims، آراي حقوقي -- ايران رزرو
1797 چالش‌ هاي جامعه وكالت در ايران قهوه ‌چيان، حميد، 1365 -، گردآورنده وكلاي دادگستري -- ايران -- مصاحبه‌ ها، وكالت -- ايران رزرو
1798 قاچاق‌ كالا و ارز فيروزجائي‌، مختار، 1322- قاچاق‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، كالاها -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌، ارز -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌ رزرو
1799 عدالت معاوضي در حقوق موضوعه و رويه قضايي خاكباز، محمد، 1363 - قراردادها، قراردادها -- ايران، عقود مشاركتي، عقود مشاركتي -- ايران رزرو
1800 حقوق‌ بازرگاني‌ " اسناد " صدور، ظهرنويسي، پرداخت، تضمين ‌ها، زوال حق مراجعه دارنده كاهل و ايمني اسناد در برات ... صقري‌، محمد، 1331 - اوراق بهادار -- ايران، صادرات و واردات، قانون تجارت رزرو
1801 مسئوليت‌ ناشي‌ از عيب‌ توليد: مطالعه‌ انتقادي‌ و تطبيقي‌ در تعادل‌ حقوق‌ توليدكننده‌ و مصرف‌كننده‌ كاتوزيان‌، ناصر، 1306 - 1393 مسئوليت ناشي از توليد، مسئوليت ناشي از توليد -- قوانين رزرو
1802 دعاوي مالي و غير مالي در حقوق ايران و فرانسه مهاجري‌، علي‌، 1340 - حقوق تطبيقي، حقوق مدني -- ايران -- دعاوي، حقوق مدني -- فرانسه -- دعاوي، قانون مدني -- ايران، قانون مدني -- فرانسه رزرو
1803 شرح جامع قانون آيين دادرسي مدني ديندار، مرتضي، 1366 - آيين دادرسي مدني -- ايران، حقوق مدني -- ايران رزرو
1804 مقدمه علم حقوق (هزار نكته) اسعدي، ميثم، 1356 - حقوق -- راهنماي آموزشي (عالي)، حقوق -- آزمون‌ ها و تمرين ‌ها (عالي) رزرو
1805 قانون اجراي‌ احكام‌ مدني‌ در رويه‌ قضائي‌ شامل‌: آراء شعب‌ ديوان‌ عالي‌ كشور دادگاه‌ عالي‌ انتظامي‌ قضات‌... حسيني، محمدرضا، 1353 - آيين دادرسي مدني -- ايران، رويه‌ قضايي -- ايران، حقوق مدني -- ايران، دادگاه ‌هاي انقلاب -- قوانين و مقررات -- ايران رزرو
1806 پناهندگي در حقوق بين ‌الملل كازروني، مصطفي، 1367 - پناهندگان -- وضع حقوقي و قوانين، پناهندگان فلسطيني -- وضع حقوقي و قوانين رزرو
1807 حقوق بزه ‌ديده در دادرسي‌ هاي كيفري بين‌ المللي اسدي، ليلا‌سادات، 1343 - قربانيان جرم و جنايت -- وضع حقوقي و قوانين، قربانيان جرم و جنايت -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران، قربانيان جرم و جنايت -- حمايت -- قوانين و مقررات، قربانيان جرم و جنايت -- حمايت -- قوانين و مقررات -- ايران، حقوق جزاي بين ‌الملل رزرو
1808 ترمينولوژي تنقيح قوانين (شرح بيش از 350 اصطلاح كاربردي) رفسنجاني مقدم، حسين، 1351 - حقوق جزا -- ايران -- اصطلاحها و تعبيرها، ايران -- قوانين و احكام -- اصطلاح ‌ها و تعبيرها رزرو
1809 قواعد حقوق تجارت الكترونيك بازرگاني الكترونيكي -- قوانين و مقررات، بازرگاني الكترونيكي رزرو
1810 حقوق كيفري اختصاصي: بحثي حقوقي، فقهي و مستدل توام با تحليل مواد قانوني و نقد و... سالاري‌ شهربابكي‌، ميرزامهدي‌، 1332 - محاربه (فقه)، افساد في الارض، امنيت داخلي، حقوق جزا -- ايران رزرو
1811/2 دوره‌ حقوق‌ مدني‌: ارث‌- ج.2 جعفري ‌لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - ارث‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌.، حقوق‌ مدني‌ -- ايران‌.، ارث‌ (فقه‌). رزرو
1811/1 دوره‌ حقوق‌ مدني‌: ارث‌- ج.1 جعفري ‌لنگرودي‌، محمدجعفر، 1302 - ارث‌ -- قوانين‌ و مقررات‌ -- ايران‌.، حقوق‌ مدني‌ -- ايران‌.، ارث‌ (فقه‌). رزرو
1812 خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مشايخي‌، قدرت ‌الله‌، 1319 - اسلام و خانواده ، زناشويي (اسلام)، حقوق خانواده رزرو
1813 مجموعه آيين دادرسي مدني صحرايي موانه، نادر، 1364 - آيين دادرسي مدني -- ايران -- راهنماي آموزشي(عالي) رزرو
1814 اجراي احكام مدني بهرامي‌، بهرام‌، 1338 - آيين دادرسي مدني -- ايران، Civil procedure -- Iran، حقوق مدني -- ايران، Civil rights -- Iran رزرو
1815 حقوق ثبت: شرح قانون و آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي...و آيين ‌نامه اجرايي آن مصوب 1387/6/11 نجفي، ايرج، 1330 - ثبت -- قوانين و مقررات كيفري -- ايران رزرو
1816 حقوق جزاي نظامي - تطبيقي غلامي، حسين، 1348 - جرايم نظامي -- مطالعات تطبيقي، قوانين نظامي -- مطالعات تطبيقي رزرو
1817 جرايم يقه سفيدي: رويكردي فرصت‌ مدار بنسون، مايكل، 1956 - م. Benson, Michael<